CtEDO a adoptat decizia de inadmisibilitate a cererilor Demopoulos ?i a altor 7 cereri c. Turciei

15 03 2010

La 5 martie 2010, CtEDO a declarat inadmisibile cererile Demopoulos ?i alte 7 cereri c. Turciei (cererile nr. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 14163/04, 10200/04, 19993/04 ? 21819/04).

Reclaman?ii sunt 17 ciprio?i de origine ciprioto-greac? care pretind c? au fost mpiedica?i s? foloseasc? propriet??ile lor ?i/sau s? aib? acces la casele lor din Ciprul de nord, care era sub controlul Republicii Turce a Ciprului de Nord (RTCN). Proprietatea lor includea diferite loturi de p?mnt, unele dintre acestea erau cultivate, iar pe altele erau construite case sau cl?diri.

Aceste cereri ?i au sorgintea n opera?iunile militare turce?ti n Ciprul de nord n iulie ?i august 1974 ?i n divizarea continu? a teritoriului Ciprului, care a dus la proclamarea RTCN n 1983. Aceast? proclamare a fost declarat? nevalabil? din punct de vedere juridic de c?tre ONU ?i Consiliul Europei a decis c? guvernul Republicii Cipru va continua s? fie considerat n calitate de unicul guvern al ??rii.

Potrivit noilor prevederi legale care au intrat n vigoare n decembrie 2005 (Legea 67/2005), toate persoanele fizice sau juridice care pretind a avea drepturi asupra propriet??ilor mobile sau imobile urmeaz? s? depun? o cerere la Comisia de Proprietate Imobiliar? (CPI), achitnd o tax? de 100 lire turce?ti ?i prezentnd dovada faptului c? sunt proprietari.

n noiembrie 2009, num?rul cererilor depuse la CPI se ridica la 433. Dintre acestea, n 85 de cereri au fost rezolvate, n marea lor majoritate, prin ncheierea acordurilor amiabile. n mai mult de 70 de cazuri, au fost acordate compensa?ii. Aproximativ 361,493 de metri p?tra?i de proprietate au fost restitui?i ?i circa 47 de milioane de euro au fost pl?ti?i n calitate de compensa?ii.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au pretins violarea art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), a art. 8 CEDO (dreptul la respectarea vie?ii private ?i de familie) ?i, n cauza Christosomou, a art. 14 CEDO (interzicerea discrimin?rii), pe motiv c? ei au fost mpiedica?i s? beneficieze de propriet??ile ?i casele lor n urma invaziei Turciei n Ciprul de nord n 1974. Reclaman?ii n cauzele Sotiriou and Moushoutta ?i Stylas s-au plns, de asemenea, de violarea art. 13 CEDO, din cauza lipsei unui recurs efectiv n privin?a preten?iilor prin prisma art. 8 CEDO ?i a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO.

Cererile au fost depuse la CtEDO ntre ianuarie 1999 ?i martie 2004. La 19 mai 2009, Camera c?reia i-au fost repartizate cererile spre examinare s-a desesizat n favoarea Marii Camere (art. 30 CEDO). La 18 noiembrie 2009, au avut loc audieri n fa?a Marii Camere.

Art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO. Curtea a notat c? aceste 8 cereri sunt primele a c?ror admisibilitate este examinat? dup? adoptarea procedurii hot?rrii pilot n cauza Xenides-Arestis c. Turciei. De?i n aceast? hot?rre Camera a conchis asupra caracterului aparent adecvat al recursului, hot?rrea sa nu includea o analiz? detaliat? a principiilor ?i a interpret?rii CEDO ?i nu leag? Marea Camer?.

Referitor la faptul dac? cerin?a de a epuiza c?ile de recurs interne se aplic? situa?iei ciprio?ilor greci proprietari de bunuri aflate sub controlul RTCN

Curtea ?i-a men?inut punctul s?u de vedere, potrivit c?ruia, a?teptnd solu?ionarea ocupa?iei ilegale a Ciprului de nord, este crucial ca indivizii s? continue s? beneficieze de protec?ia drepturilor lor n fiecare zi. Chiar dac? reclaman?ii nu locuiesc ca atare sub controlul RTCN, Curtea a considerat c?, dac? acolo exist? un recurs efectiv pentru preten?iile lor, se aplic? regula epuiz?rii c?ilor de recurs interne. Aceast? concluzie nu pune la ndoial? faptul c? guvernul Republicii Cipru r?mne unicul guvern legitim al Ciprului. Curtea a reiterat c? un organ intern adecvat, care are acces la informa?iile relevante, este evident cel mai potrivit pentru a statua asupra unor chestiuni complexe de proprietate ?i de evaluare ?i pentru a fixa o compensa?ie, f?r? a afecta timpul ?i efortul necesar reclaman?ilor pentru a epuiza c?ile de recurs interne.

Prin prisma art. 35 1 CEDO, recursurile existente n RTCN, n special procedura CPI, pot fi considerate ca recursuri interne ale statului prt. Nu a fost stabilit nici un temei pentru scutirea de la aplicarea art. 35 1 CEDO.

Referitor la faptul dac? guvernul a pus n practic?, prin intermediul Comisiei de Proprietate Imobiliar?, un recurs capabil s? ofere o redresare efectiv? n aceste cauze

Chiar dac? comunitatea interna?ional? consider? c? Turcia ocup? ilegal partea de nord a Ciprului, aceasta nu presupune c?, examinnd cereri individuale depuse n temeiul CEDO ?i care se refer? la ingerin?a n dreptul la protec?ia propriet??ii, puterea de apreciere a Turciei privind executarea unei hot?rri nu trebuie s? fie respectat?. Avnd n vedere numeroasele schimb?ri care au avut loc n decurs de 35 de ani dup? ce propriet??ile au fost p?r?site de reclaman?i, Curtea ar risca s? fie arbitrar? ?i lipsit? de discern?mnt dac? ar impune o obliga?ie de restituire n toate cazurile, deoarece aceasta ar duce la expulzarea for?at? a unui num?r important de persoane, chiar dac? aceasta ar fi efectuat n scopul respect?rii drepturilor victimelor nc?lc?rii CEDO. Prin urmare, nu apare nicio problem? referitor la caracterul pretins discre?ionar al puterii de restituire prin prisma Legii 67/2005, care remediaz? absen?a dispozi?iilor privind restituirea, relevate de CtEDO n cauza Xenides_Arestis.

Curtea nu a fost convins? de argumentele precum c? membrilor CPI le lipse?te impar?ialitate subiectiv?, pe motiv, printre altele, de prezen?? a militarilor turci n cadrul comisiei sau din cauz? c? membrii comisiei sunt desemna?i de c?tre pre?edintele RTCN. Mai mult ca att, Curtea nu a considerat c? sumele alocate cu titlu de compensa?ie la aplicarea Legii 67/2005 ar fi mai mici dect sumele ce ar putea fi considerate o compensa?ie rezonabil?.

n ceea ce prive?te sarcina probei impus? de Legea 67/2005, Curtea a reamintit c? cererile introduse n temeiul CEDO trebuie s? fie nso?ite de probe, n aceste cauze – de titluri de proprietate sau proba propriet??ii, indiferent de dificult??ile care le presupune prezentarea acestora.

De asemenea, Curtea a luat act de prevederile din legea amendat? privind plata compensa?iei ?i garan?iile date peti?ionarilor ?i reprezentan?ilor lor privind intrarea ?i ie?irea din regiunea de nord a Ciprului. Curtea nu a fost convins? de argumentele reclaman?ilor, potrivit c?rora procedura este n mod nejustificat oneroas? ?i inaccesibil?, reclaman?ii invocnd probleme de reprezentare legal?, traducere, lipsa de transparen??, presiune nejustificat?.

n plus, niciunul dintre reclaman?i, de?i au avut posibilitate, nu a sesizat nalta Curte Administrativ? invocnd sumele acordate sau pentru a se plnge de lipsa de echitate material? sau o iregularitate procedural?.

Prin urmare, Curtea a conchis c?, n situa?ia actual? de ocupa?ie pe care Curtea nu are competen?? s? o rezolve, Legea 67/2005 ofer? un cadrul accesibil ?i efectiv de redresare a preten?iilor privind ingerin?ele n drepturile la respectarea propriet??ii ale ciprio?ilor greci. Reclaman?ii nu s-ai prevalat de acest drept ?i preten?iile lor n temeiul art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO trebuie s? fie respinse pentru neepuizarea c?ilor de recurs interne.

Curtea a subliniat c? aceast? decizie nu trebuie s? fie interpretat? ca impunnd obliga?ia de a sesiza Comisia; peti?ionarii pot s? a?tepte o solu?ionare politic?. Dac?, totu?i, reclaman?ii doresc s? depun? cereri la CtEDO, admisibilitatea acestora va fi decis? n conformitate cu principiile enun?ate n aceast? decizie.

Art. 8 CEDO. Preten?iile reclaman?ilor proprietari de bunuri privind ingerin?a continu? n dreptul lor la respectarea domiciliului, de asemenea, decad din cauza neepuiz?rii c?ilor de recurs interne, deoarece reclaman?ii nu au sesizat Comisia Propriet??ii Imobiliare.

Totu?i, Curtea a examinat n fond cererea dnei Ariana Lordou Anastasiadou (cerere nr. 13751/02), pe motiv c? existau dubii c? ea ar fi avut vreo ?ans? realist?, ca neproprietar?, de a introduce vreo cerere fie la CPI, fie la instan?ele RTCN. Curtea a conchis c? faptele cauzei acestei reclamante nu relev? nicio ingerin?? n dreptul s?u la respectarea domiciliului, deoarece aceasta a locuit n afara domiciliului familial aproape toat? via?a sa. Perspectiva de a mo?teni vreo parte din aceast? proprietate este ipotetic? ?i speculativ?. Prin urmare, aceast? parte a cererii este n mod v?dit nentemeiat?.

Celelalte preten?ii. Curtea a conchis c?, avnd n vedere constat?rile sale privind art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO ?i art. 8 CEDO, celelalte preten?ii ale reclaman?ilor nu vor fi examinate.