Moldova a fost condamnat? la CEDO

15 01 2007

La 9 ianuarie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at hot?rrile sale n cauzele Kommersant Moldovy c. Moldovei (cererea nr. 41827/02) ?i Mihalachi c. Moldovei (cererea nr. 37511/02).

*  *  *

n cauza Kommersant Moldovy c. Moldovei reclamantul, care este o persoan? juridic? nregistrat? n Republica Moldova ce publica ziarul Kommersant Moldov, ntre lunile iunie ?i septembrie 2001 a publicat n acest ziar o serie de articole n care a criticat autorit??ile moldovene?ti pentru ac?iunile lor n privin?a rmn ?i a unor lideri ru?i.

La 5 noiembrie 2001 Procurorul General, n temeiul Legii presei, a intentat o ac?iune de judecat? mpotriva reclamantului solicitnd sistarea activit??ii ziarului Kommersant Moldov  pe motiv c?, prin intermediul publica?iilor sale, reclamantul punea n pericol securitatea na?ional? ?i integritatea teritorial?, promovnd ideile separatiste.

La 30 noiembrie 2001 Judec?toria Economic? a Republicii Moldova a admis preten?iile Procurorului General ?i a decis nchiderea ziarului. La 5 februarie 2002 ?i 29 mai 2002 colegiul de apel al Cur?ii de Apel Economice a Republicii Moldova ?i Curtea Suprem? de Justi?ie au respins apelul ?i, respectiv, recursul reclamantului, cu men?inerea hot?rrii din 30 noiembrie 2001.

La 17 octombrie 2002 reclamantul a depus o cerere la Curte prin care pretindea c? prin nchiderea ziarului, f?r? motivare suficient?, instan?ele judec?tore?ti na?ionale i-au nc?lcat drepturile garantate de Conven?ia European? a Drepturilor Omului.

Curtea a constatat violarea art. 10 al Conven?iei (libertatea de exprimare). Curtea a notat c? instan?ele judec?tore?ti na?ionale nu au justificat nchiderea ziarului prin motive relevante ?i suficiente ?i nu au ?inut cont de standardele CEDO, limitndu-se la reproducerea prevederilor legale. n particular, instan?ele judec?tore?ti nu au specificat care elemente din articolele reclamantului con?ineau chestiuni problematice ?i n ce mod ele puneau n pericol securitatea na?ional? ?i integritatea teritorial? a ??rii sau l def?imau pe Pre?edintele Republicii Moldova.

Curtea a acordat reclamantului EUR 8,000 cu titlu de daune materiale ?i EUR 1,500 cu titlu de cheltuieli de reprezentare.

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a CEDO de c?tre Vitalie NAGACEVSCHI, pre?edinte al organiza?iei ob?te?ti Juri?tii pentru drepturile omului ?i Pavel MIDRIGAN, avocat din Chi?in?u.

Urm?toarele persoane sunt responsabile de Condamnarea Moldovei la CEDO n aceast? cauz? (conform func?iei de ziua comiterii abaterii):

(a) a depus cererea de chemare n judecat? – Vasile RUSU, Procuror General interimar;

(b) au admis ac?iunea – Ala NOGAI, Boris BRCĂ ?i Ion RALEA, judec?tori, Judec?toria Economic? a Republicii Moldova

(c) au men?inut hot?rrea privind sistarea activit??ii – Vasile IGNAT, Maria MORARU, Tamara PELIN, judec?tori, Judec?toria Economic? a Republicii Moldova; Dumitru VISTERNICEANU, Nicolae CLIMA, Natalia MOLDOVANU, judec?tori, Curtea Suprem? de Justi?ie 

*  *  *

n cauza Mihalachi c. Moldovei reclamantul, care este un fost procuror, a fost nvinuit de luare de mit? la 15 ianuarie 1998 ?i arestat la aceea?i dat?. La 14 mai 1999 Curtea de Apel a Republicii Moldova l-a g?sit vinovat de comiterea acestei infrac?iuni ?i l-a condamnat la 5 ani priva?iune de libertate. La 3 august 1999 Curtea Suprem? de Justi?ie a casat sentin?a din 14 mai 1999 cu achitarea reclamantului ?i eliberare din sala de judecat?. Perioada total? de deten?ie reclamantului pn? la achitare a constituit 567 zile.

Reclamantul a intentat o ac?iune civil? mpotriva Ministerului Finan?elor ?i a angajatorului s?u, solicitnd compensa?ii pentru urm?rirea penal?, condamnarea ?i deten?ia ilegal?.

Prin decizia irevocabil? a Cur?ii de Apel a Republicii Moldova din 26 martie 2002 reclamantului i-au fost acordate cu titlu de daune morale MDL 75,000. n urma recursului n anulare naintat de c?tre Procurorul General, la 5 februarie 2003 Curtea Suprem? de Justi?ie a casat decizia din 26 martie 2002, a mic?orat cuantumul daunei morale pn? la MDL 50,000.

CEDO a constatat violarea art. 6 1 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protec?ia propriet??ii), deoarece prin casarea unei hot?rri judec?tore?ti definitive printr-o procedur? nelimitat? n timp, lansat? de procuror, a fost nc?lcat principiul securit??ii raporturilor juridice.

Curtea a acordat reclamantului EUR 3,080 cu titlu de prejudiciu material ?i EUR 1,800 cu titlu de prejudiciu moral.

Reclamantul nu a fost reprezentat de un avocat n fa?a Cur?ii.

*  *  *

n ambele cazuri hot?rrile CEDO au fost adoptate cu vot unanim – to?i judec?torii CEDO, care au judecat cauzele, inclusiv ?i judec?torul din partea Moldovei, Stanislav PAVLOVSCHI, au votat pentru condamnarea Moldovei.