CtEDO a pronun?at hot?rrea Petrenco c. Moldovei

30 03 2010

La 30 martie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea Petrenco c. Moldovei (cererea nr. 20928/05).

n aceast? cauz?, reclamantul este Anatol PETRENCO, care, la momentul evenimentelor, era pre?edintele Asocia?iei Istoricilor din Moldova ?i profesor universitar.

La 4 aprilie 2002, ziarul Moldova Suveran? a publicat un articol redactat de c?tre un istoric ?i fost viceministru al Educa?iei, S.N., intitulat Comentariul la r?spunsul de pe Internet al domnului Petrenco. Acest articol con?inea remarci negative despre competen?a reclamantului n calitate de istoric ?i sugera c? studiile postuniversitare ?i cariera ulterioar? ale reclamantului se datoreaz? colabor?rii cu KGB-ul.

La 18 aprilie 2002, reclamantul a ini?iat proceduri judiciare mpotriva lui S.N. ?i a ziarului Moldova Suveran?, solicitnd publicarea unei dezmin?iri ?i compensa?ii pentru dauna moral?. La 30 aprilie 2002, Judec?toria sectorului Centru a dat c?tig de cauz? dlui Petrenco. Instan?a a constatat c? reclamantul a fost membru al Partidului Comunist, ns? referirile la presupusele leg?turi ale reclamantului cu serviciile secrete erau def?im?toare, deoarece ele nu au fost confirmate. Instan?a a subliniat c? asemenea colabor?ri erau condamnate de c?tre societatea civil? ?i c? declara?iile con?inute n articol au afectat grav onoarea ?i demnitatea reclamantului. Instan?a a obligat ziarul s? publice o dezmin?ire n termen de 15 zile, ?i s? achite reclamantului MDL 900 (din partea lui S.N.) ?i MDL 1,800 (din partea ziarului) pentru prejudiciile morale.

Aceast? hot?rre a fost casat?, la 23 decembrie 2003, de c?tre Curtea de Apel Chi?in?u ?i cauza a fost trimis? la reexaminare. n urma unei noi examin?ri, instan?ele de judecat? na?ionale au respins preten?iile dlui Petrenco ?i au constatat c? declara?iile con?inute n articolul disputat erau judec??i de valoare ?i c? S.N. nu putea s? fie responsabil pentru exprimarea propriei sale opinii. La 1 decembrie 2004, Curtea Suprem? de Justi?ie a examinat admisibilitatea recursului reclamantului, n absen?a acestuia, ?i a constatat inadmisibilitatea acestuia, f?r? a se referi la o expertiz? lingvistic? anexat? de reclamant, elaborat? de Centrul Na?ional de Terminologie, potrivit c?reia S.N. a insultat reclamantul ?i c? articolul a prejudiciat onoarea, demnitatea ?i reputa?ia profesional? a acestuia.

ntre timp, la 1 aprilie 2004, Moldova Suveran? a publicat o dezmin?ire, prin care a condamnat articolul scris de S.N., explicnd c? limbajul folosit de acesta nu reprezint? politica editorial? a ziarului.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil), invocnd aplicarea incorect? e legii, omisiunea de a comenta pe marginea probei prezentate ?i necitarea legal? la ?edin?a de judecat? din 1 decembrie 2004; precum ?i violarea art. 10 CEDO (libertatea de exprimare), pe motiv c? dreptul s?u la protec?ia reputa?iei a fost nc?lcat.

Curtea a constatat, n unanimitate, c? nu a avut loc violarea art. 6 1 CEDO. n ceea ce prive?te aplicarea incorect? a legii, reclamantul nu a argumentat detaliat pozi?ia sa ?i nu a explicat n ce mod pretinsa eroare a putut duce la o posibil? violare a CEDO. Referitor la preten?ia c? instan?ele nu au ?inut cont de expertiza Centrului Na?ional de Terminologie, Curtea a men?ionat c? nu este clar n aceast? cauz? dac? expertiza a fost exclus? n mod expres ca mijloc de prob?, ns? ea a subliniat c? chestiunea admisibilit??ii probelor este reglementat? de dreptul na?ional. Misiunea Cur?ii este de a verifica dac? procedura ca un tot ntreg, este echitabil?, inclusiv modul n care probele au fost ob?inute. Curtea a notat c?, n aceast? cauz?, nu a fost demonstrat c? omisiunea instan?elor na?ionale de a lua n considera?ie expertiza Centrului Na?ional de Terminologie a dus la inechitatea procedurilor ca un tot ntreg. n ceea ce prive?te preten?ia privind necitarea la ?edin?a de judecat?, Curtea a men?ionat c? obliga?ia de a organiza audieri nu este absolut?. Curtea a notat c? la acea ?edin?? de judecat? s-a examinat doar admisibilitatea recursului, iar potrivit legisla?iei na?ionale, admisibilitatea recursurilor se examineaz? n absen?a p?r?ilor. Curtea a conchis c?, deoarece reclamantul a beneficiat de ?edin?e publice n prima instan??, necitarea lui la ?edin?a Cur?ii Supreme de Justi?ie de examinare a admisibilit??ii recursului, nu este contrar? art. 6 1 CEDO. Prin urmare, preten?ia reclamantului privind violarea art. 6 1 CEDO a fost respins? ca fiind n mod v?dit nefondat?, potrivit art. 35 4 CEDO.

Curtea a constatat, cu 6 voturi la 1, violarea art. 8 CEDO.

Ini?ial, reclamantul a invocat violarea art. 10 CEDO, pretinznd c? reputa?ia sa a fost prejudiciat? n urma public?rii articolului. Curtea a constatat c? aceast? preten?ie cade sub inciden?a art. 8 CEDO.

Curtea a notat c?, n primul rnd, potrivit Guvernului, articolul a fost publicat n contextul unor discu?ii privind con?inutul ?i calitatea manualelor de istorie ?i despre evaluarea unor evenimente istorice, fapt care nu a fost contestat de c?tre reclamant. Prin urmare, Curtea a conchis c? articolul litigios a fost scris n contextul unor dezbateri care prezentau un interes semnificativ pentru societate ?i c? subiectul colabor?rii cet??enilor moldoveni cu serviciile secrete sovietice, ndeosebi a persoanelor cu pozi?ii nalte n societate, era extrem de delicat ?i sensibil n contextul specific al Moldovei.

n al doilea rnd, Curtea a observat c?, la momentul evenimentelor, reclamantul era pre?edintele Asocia?iei Istoricilor din Moldova ?i autorul curriculei ?colare la disciplina Istorie universal? din 1996, prin urmare, opiniile sale erau considerate semnificative n contextul dezbaterilor din 2002 privind manualele de istorie. Astfel, Curtea a opinat c? nivelul reclamantului de acceptare a criticismului, n contextul acestor dezbateri, era relativ nalt.

n al treilea rnd, Curtea a notat c? autorul articolului litigios era, de asemenea, un istoric ?i fost viceministru al Educa?iei. Prin urmare, o discu?ie aprins? ntre reclamant ?i S.N., care aveau opinii contrare, a contribuit la efectivitatea dezbaterii generale ?i la informarea publicului.

n al patrulea rnd, la 1 aprilie 2004, Moldova Suveran? a publicat o dezmin?ire, prin care a condamnat articolul scris de S.N., explicnd c? limbajul folosit de acesta nu reprezint? politica editorial? a ziarului.

n aceste circumstan?e, Curtea a considerat c? tonul general al articolului ?i limbajul insult?tor folosit de S.N., n contextul unor dezbateri aprinse privind manualele de istorie, ?i avnd n vedere dezmin?irea publicat? ulterior de Moldova Suveran?, nu constituie prin sine o nc?lcare a dreptului la respectarea reputa?iei.

Totu?i, n partea care se refer? la acuza?iile de colaborare a reclamantului cu serviciile secrete sovietice, Curtea a constatat c? declara?ii de a?a natur? nu pot fi considerate judec??i de valoare a c?ror corespundere cu realitatea nu trebuie demonstrat?. Chestiunea privind colaborarea unei persoane cu KGB-ul nu era o specula?ie, dar un fapt istoric, care putea fi demonstrat prin probe relevante. n plus, prima instan?? de judecat? a constatat c? nu exista nicio prob? care ar fi confirmat c? reclamantul a fost agent KGB, iar urm?toarele instan?e nu au constatat n alt mod. Prin urmare, Curtea a constatat c? declara?iile care se refereau la colaborarea reclamantului cu KGB-ul erau n mod clar fapte, care discreditau n mod grav reclamantul ?i opiniile sale privind dezbaterile publice. Astfel, n loc s? contribuie la dezbateri, declara?iile riscau s? submineze integritatea ?i utilitatea acestora. Sugernd faptul c? reclamantul a colaborat cu KGB-ul, ceea ce era o specula?ie din partea autorului, articolul a dep??it limitele criticilor acceptabile n contextul dezbaterii de interes general.

Judec?torul David Thór Björgvinsson a avut o opinie separat?, iar judec?torii Garlicki, Šikuta ?i Poalelungi – o opinie concordant?.

Reclamantul a pretins EUR 7,000 pentru compensarea prejudiciului moral, precum ?i EUR 370 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului EUR 1,200 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 300 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre avocatul Vlad MOGA.