CtEDO a dat c?tig de cauz? de?inu?ilor moldoveni ntr-o cauz? c. Portugaliei

09 04 2010

La 6 aprilie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a publicat hot?rrea sa n cauza Steg?rescu ?i Bahrin c. Portugaliei (cererea nr. 46194/06).

Reclaman?ii sunt cet??eni ai Republicii Moldova. Din anul 2001, ei sunt priva?i de libertate n Portugalia, pentru 21 ?i 19 ani, n urma s?vr?irii unor infrac?iuni. La 5 mai 2006, reclaman?ii au fost transfera?i n alt? nchisoare, unde au fost plasa?i solitar n celule de 8 m.p. cu un regim de securitate nalt? ?i li s-a permis plimb?ri de o or? pe zi. Circa zece zile mai trziu, reclaman?ii au fost informa?i c? transferul lor a fost efectuat la ordinul vicedirectorului administra?iei penitenciarului, ns? ordinul nu le-a fost prezentat. Reclaman?ii s-au plns diferitor autorit??i portugheze de izolarea lor, ns? nu au primit niciun r?spuns. La mijlocul lunii octombrie, ei au fost informa?i despre un nou ordin al vicedirectorului administra?iei penitenciarului, prin care se men?inea plasarea reclaman?ilor n celule de securitate nalt?, ns? acesta nu le-a fost prezentat. La nceputul lunii decembrie 2006, reclaman?ii au fost informa?i despre anularea m?surii de izolare, dar nu li s-a prezentat copia deciziei. Din acel moment, reclaman?ii beneficiaz? de un regim obi?nuit de deten?ie.

Invocnd violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), a art. 5 CEDO (dreptul la libertate ?i siguran??) ?i a art. 6 1 ?i 2 CEDO (dreptul la un proces echitabil), reclaman?ii pretindeau c? nu au avut posibilitatea de a contesta mpotriva plas?rii lor n celule de securitate sporit?. Reclaman?ii s-au mai plns de violarea art. 14 CEDO (interzicerea discrimin?rii) considernd c? au fost discrimina?i din cauz? c? erau de na?ionalitate moldoveneasc?.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO.

Examinnd admisibilitatea cererii, Curtea a reiterat c?, de?i aspectul penal al art. 6 1 nu se aplic? procedurilor referitoare la condi?iile de deten?ie, aspectul civil poate fi aplicat, n dependen?? de circumstan?ele cauzei. n aceast? cauz?, plasarea reclaman?ilor n celule de securitate nalt? a avut anumite consecin?e care au afectat drepturile ?i obliga?iile lor civile: restric?ionarea primirii vizitelor la o or? pe zi ?i imposibilitatea primului reclamant de a-?i continua studiile ?i de a sus?ine examene. Astfel, Curtea a declarat cererea admisibil? prin prisma aspectului civil al art. 6 1.

Examinnd dac? a avut loc o violare a Conven?iei, Curtea a reiterat c? dreptul de acces la o instan?? de judecat? nu este absolut. Exercitarea acestui drept este organizat de c?tre state, care pot limita accesul la o instan?? dac? urm?resc un scop legitim ?i dac? este respectat? propor?ionalitatea ntre metodele folosite ?i scopurile urm?rite. Guvernul a sus?inut c? exista o ac?iune administrativ? special? care era disponibil? reclaman?ilor ?i care le permitea s? cear? m?suri interimare, anularea plas?rii n izolare sau adoptarea unor noi m?suri. Curtea a notat c? au existat n total doar dou? hot?rri judec?tore?ti adoptate ulterior perioadei relevante, care au confirmat competen?a instan?elor administrative n aceste situa?ii. n plus, reclaman?ii nu au primit niciodat? ordinele prin care au fost plasa?i n izolare. Astfel, chiar presupunnd c? ar fi existat o jurisdic?ie a instan?elor administrative bine stabilit? la acea dat?, Curtea a constatat c? reclaman?ii nu au avut o oportunitate clar? ?i complet? de a contesta m?surile mpotriva lor.

n ceea ce prive?te preten?iile reclaman?ilor prin prisma art. 3, 5 ?i 6 1 CEDO, avnd n vedere constatarea viol?rii art. 6 1, nu este necesar de a le examina separat.

Referitor la art. 14, Curtea a observat c? reclaman?ii au f?cut mai degrab? ni?te declara?ii generale ?i nu au prezentat careva probe care ar fi demonstrat preten?iile lor, respingnd acest cap?t de cerere ca fiind n mod v?dit nentemeiat.

Curtea a obligat Portugalia s? pl?teasc? fiec?rui reclamant cte EUR 4,000 cu titlu de daune morale.