Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n ianuarie 2010

14 04 2010

n luna ianuarie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Dimitrov c. Moldovei (cererea nr. 22254/08), Pavlicenco c. Moldovei (cererea nr. 41219/07), Segheti c. Moldovei (cererea nr. 39584/07), Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 32896/07), Cociorva c. Moldovei (cererea nr. 7456/08), Ionel c. Moldovei (cererea nr. 24032/08) ?i Prn?u c. Moldovei (cererea nr. 37225/07).

***

n cauza Dimitrov c. Moldovei, reclamantul, Andrei DIMITROV, sufer? de schizofrenie ?i, ntre 3 iulie ?i 9 august 2006, a fost spitalizat mpotriva voin?ei sale n Spitalul de Psihiatrie din Chi?in?u. Reclamantul sus?ine c?, n pofida comportamentului s?u pa?nic, a fost izolat ntr-o camer? n care se aflau 25 de paturi, iar pacien?ii aveau minile legate de paturi ?i aveau dreptul s? p?r?seasc? camera doar cnd mergeau la baie, fiind nso?i?i de un supraveghetor. Pe perioada izol?rii, care a durat 7 zile, reclamantului i se administrau injec?ii de Amenazim, care erau extrem de dureroase. Dup? ce a fost transferat ntr-o camer? cu regim obi?nuit, reclamantul a cerut s? fie v?zut de un chirurg, din cauza durerii n picior provocat? de injec?ii. Reclamantul a fost din nou izolat ?i i s-a administrat 5 ml de Amenazim n loc de 2 ml, f?r? corector de durere. Acest incident s-a repetat nc? o dat?. Cererea reclamantului din 7 iunie 2007 adresat? Procuraturii Generale privind deten?ia sa ilegal? ntre 3 iulie ?i 9 august 2006 a fost respins? de procuratur?, f?r? a se indica vreun temei, ?i de Judec?toria Centru, care a men?ionat pentru prima dat? c? reclamantul a fost spitalizat la propria sa cerere. Reclamantul nu s-a plns de maltratare.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), pe motiv c? a fost maltratat pe perioada deten?iei; violarea art. 5 CEDO (dreptul la libertate ?i siguran??), deoarece el a fost spitalizat contrar voin?ei sale; violarea art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv).

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost oare reclamantul privat de libertatea sa, contrar prevederilor art. 5 1 CEDO? n particular, a fost oare legal? privarea de libertate potrivit legisla?iei na?ionale?

2. A dispus oare reclamantul de vreo procedur? eficient? de contestare a legalit??ii deten?iei sale, dup? cum este cerut de art. 5 4 CEDO? 

3. Guvernului i s-a cerut prezentarea copiilor documentelor prin care reclamantul a fost informat despre condi?iile de spitalizare ?i prin care el ?i-a exprimat acordul la spitalizare. De asemenea, Guvernului i s-a cerut s? prezinte Cur?ii ntregul set de documente medicale pe perioada deten?iei sale la Spitalul de Psihiatrie din Chi?in?u ?i o copie a dosarului na?ional.

n fa?a Cur?ii, reclamantul este reprezentat de c?tre Vanu JEREGHI ?i Natalia BAYRAM, avoca?i din Chi?in?u.

***

n cauza Pavlicenco c. Moldovei, reclamanta, Vitalia PAVLICENCO, este politician ?i, la momentul evenimentelor, era membru al opozi?iei parlamentare.

n 2007, V. Voronin, care era pre?edinte la momentul evenimentelor, n cadrul unei emisiuni televizate, a declarat c? reclamanta era membru al Partidului Comunist ?i al KGB-ului n perioada sovietic?. Cererea de def?imare naintat? de reclamant? a fost scoas? de pe rol de instan?ele na?ionale pe motiv c? V. Voronin avea imunitate ?i c? nu putea fi atras la r?spundere pentru opiniile exprimate n exercitarea mandatului de pre?edinte. Argumentele reclamantei precum, c? declara?iile pre?edintelui se refereau la fapte, ?i nu la judec??i de valoare, ?i c? V. Voronin nu-?i exercita func?iile de pre?edinte la acea emisiune, nu au fost luate n considera?ie.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil), pe motiv c? nu a avut acces la o instan?? de judecat?.   

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare: A fost oare reclamanta lipsit? de dreptul s?u de acces la o instan?? care s? determine drepturile sale cu caracter civil (a se vedea, mutatis mutandis, principiul instituit n Kart v. Turkey [GC], no. 8917/05, 79-84, 3 decembrie 2009) ?

n fa?a Cur?ii, reclamanta este reprezentat? de c?tre Vladislav GRIBINCEA, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Segheti c. Moldovei, reclamantul, Ionel SEGHETI, este cet??ean romn care, la momentul evenimentelor, era consultant n cadrul Ambasadei Romniei la Chi?in?u.

n aprilie 2005, el a fost arestat ?i plasat n deten?ie n nchisoarea nr. 13 din Chi?in?u, iar n octombrie 2006, el a fost transferat la nchisoarea nr. 15 din Chi?in?u, unde este de?inut pn? n prezent.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), pe motiv de condi?ii de deten?ie inumane.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Exist? oare o violare a art. 3 CEDO n privin?a condi?iilor n care reclamantul a fost de?inut din momentul arest?rii sale?

2. Exist? oare o violare a art. 13 CEDO n privin?a plngerii pe art. 3?

3. Faptele acestei cauze relev? oare o problem? sistemic?, astfel nct deficien?ele legisla?iei na?ionale ?i/sau a practicii ar putea s? genereze numeroase cereri similare?

Avnd n vedere num?rul de hot?rri n cre?tere n care se constat? violarea art. 3 CEDO pe motivul condi?iilor de deten?ie, care sunt planurile Guvernului pentru a ameliora aceast? situa?ie? n particular, ce m?suri sunt planificate n vederea reducerii popula?iei nchisorilor, prin diferite modalit??i, inclusiv aplicarea m?surilor preventive alternative pe perioada arestului preventiv? La ce etap? se afl? transferul planificat al locurilor de deten?ie preventiv? care se afl? n subordinea Ministerului de Interne la Ministerul Justi?iei?

4. Este oare oportun de a aplica n aceast? cauz? procedura hot?rrii pilot?

n fa?a Cur?ii, reclamantul este reprezentat de c?tre Roman ZADOINOV, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Ciorap c. Moldovei, reclamantul, Tudor CIORAP, se afl? n deten?ie din anul 2000. ntr-o hot?rre Ciorap c. Moldovei din 19 iunie 2007 (cererea nr. 12066/02), Curtea a constatat, printre altele, violarea art. 3 CEDO ?i a art. 8 CEDO.

n aceast? cerere, reclamantul pretinde violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), pe motiv c? condi?iile de deten?ie nu s-au modificat dup? hot?rrea Cur?ii din 2007; violarea art. 5 CEDO (dreptul la libertate ?i siguran??), pe motiv c? este h?r?uit de administra?ia nchisorii; violarea art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil), pe motiv de refuz de a-l escorta la unele ?edin?e de judecat? mpotriva autorit??ilor na?ionale, precum ?i din cauz? c? unele instan?e de judecat? au refuzat examinarea cererilor lui n lipsa unui r?spuns preliminar al Comitetului de plngeri, care nu i-a r?spuns; violarea art. 8 CEDO (dreptul la respectarea vie?ii private ?i familiale), deoarece nu i s-a permis s? primeasc? vizite ?i coresponden?a sa a fost cenzurat?; violarea art. 10 (libertatea de exprimare), deoarece nu i s-a permis s? informeze rudele despre transferul s?u la nchisoarea nr. 15; violarea art. 13 (dreptul la un recurs efectiv) ?i a art. 1 Protocol nr. 1.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A existat oare o violare a art. 3 CEDO n aceast? cauz?? A fost oare reclamantul de?inut n condi?ii inumane de deten?ie?

2. A existat oare o violare a art. 6 CEDO? n particular, era oare lipsit reclamantul de dreptul de a depune cereri n instan?a de judecat? n urma pretinsei omisiuni a Comitetului de plngeri al nchisorii de a-i elibera deciziile sale privind plngerile reclamantului, aceasta fiind o precondi?ie pentru a depune plngeri la Curte?  

3. A existat oare o violare a art. 8 CEDO? n particular, a fost oare reclamantul lipsit de dreptul la vizite extinse dup? transferul s?u la nchisoarea nr. 15? A epuizat el oare toate c?ile de recurs interne n privin?a plngerii sale?

***

n cauza Cociorva c. Moldovei, reclamantul, Ionel COCIORVA, era beneficiarul unei hot?rri judec?tore?ti din 8 decembrie 2006, prin care Judec?toria Orhei a obligat o companie care furniza energie electric? s? pl?teasc? reclamantului EUR 200,000 pentru daune materiale ?i MDL 200,000 pentru daune morale, n urma unui accident de electrocutare a reclamantului, de care se f?cea vinovat? compania. Cererea de apel a companiei a fost respins? de c?tre Curtea de Apel Chi?in?u ?i de Curtea Suprem? de Justi?ie pe motiv de neachitare a taxei de stat. Hot?rrea a devenit irevocabil? ?i a fost emis titlu executoriu. Mai trziu, dup? ce a achitat taxa de stat, compania a depus apel mpotriva hot?rrii judec?tore?ti din 8 decembrie 2006. Apelul companiei a fost admis ?i prejudiciile acordate reclamantului au fost reduse, prin hot?rre irevocabil?, la MDL 96,000.

Reclamantul s-a plns la Curte de neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti ?i de casarea hot?rrii judec?tore?ti din 8 decembrie 2006 n urma admiterii apelului depus n afara termenului-limit?.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare: A existat oare violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 Protocol nr. 1 n urma admiterii apelului de c?tre Curtea de Apel Chi?in?u mpotriva hot?rrii judec?tore?ti din 8 decembrie 2006?

n fa?a Cur?ii, reclamantul este reprezentat de c?tre mama sa, Maria COCIORVA.

***

n cauza Ionel c. Moldovei, reclamantul, Gheorghe IONEL, la momentul evenimentelor, era primar al satului Vorniceni. La 12 octombrie 2007, el a fost arestat, fiind acuzat de trafic de fiin?e umane. A fost eliberat mandat de arest, care a fost prelungit pentru o perioad? de 46 de zile, pn? la 26 noiembrie 2007, cnd reclamantul a fost eliberat. Plngerile reclamantului precum c? arestarea sa nu a fost f?cut? n baza unor suspiciuni rezonabile c? ar fi comis o crim? au fost respinse de c?tre instan?ele judec?tore?ti. Pe perioada deten?iei, reclamantul a fost izolat ?i de?inut n condi?ii proaste de deten?ie.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), pe motiv de maltratare ?i condi?ii proaste de deten?ie, violarea art. 5 1 (c) CEDO, deoarece nu existau suspiciuni rezonabile pentru a justifica arestarea ?i deten?ia reclamantului, precum ?i violarea art. 5 3 CEDO, deoarece instan?ele na?ionale nu au motivat relevant ?i suficient deten?ia reclamantului.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Constituiau oare condi?iile de deten?ie n care a fost ?inut reclamantul o violare a art. 3 CEDO?

2. A fost oare deten?ia reclamantului bazat? pe o suspiciune rezonabil?, n sensul art. 5 1 (c) CEDO, precum c? el a comis o infrac?iune?

3. Au fost oare rezonabile ?i suficiente temeiurile invocate de instan?ele judec?tore?ti n hot?rrile lor de a re?ine reclamantul ?i de a-i prelungi deten?ia, n sensul art. 5 3 CEDO?

n fa?a Cur?ii, reclamantul este reprezentat de c?tre Ana URSACHI ?i Angela BALAN, avocate din Chi?in?u.

***

n cauza Prn?u c. Moldovei, reclamantul, Mihail PRNĂU, a invocat n fa?a Cur?ii violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil), pe motiv de revizuire a procedurilor, dup? ce a fost adoptat? o hot?rre irevocabil? n favoarea sa, precum ?i pe motiv de durat? excesiv? a procedurilor. La 20 iulie 2009, reclamantul s-a plns ?i de violarea art. 1 Protocol nr. 1 (protec?ia propriet??ii).

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

Faptele cauzei indic? oare o violare a art. 6 1 CEDO? n particular,

(a) casarea hot?rrii judec?tore?ti irevocabile n favoarea reclamantului a constituit oare o violare a principiului securit??ii juridice (a se vedea Popov. Moldova (nr. 2), cererea nr. 19960/04, 6 decembrie 2005)? n r?spunsul lor, p?r?ile urmeaz? s? se refere n particular la revizuire ?i la respectarea regulilor procedurale, mai exact termenul-limit? de 3 luni pentru depunerea cererii de revizuire.

(b) au durat oare procedurile prea mult timp?

n fa?a Cur?ii, reclamantul este reprezentat de c?tre I. Mihalachi, avocat din Chi?in?u.