CtEDO a adoptat hot?rrile Brega c. Moldovei ?i Racu c. Moldovei

20 04 2010

La 20 aprilie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a publicat hot?rrile Brega c. Moldovei (cererea nr. 52100/08) ?i Racu c. Moldovei (cererea nr. 13136/07).

***

n cauza Brega c. Moldovei, reclamantul, Ghenadie BREGA, este jurnalist ?i membru al Hyde Park, o organiza?ie nonguvernamental? nenregistrat?.

La 10 mai 2008, la ora 10:00, reclamantul se afla n Pia?a Marii Adun?ri Na?ionale, n fa?a cl?dirii Guvernului, cu o pancart? pe care era scris Greva foamei pentru drepturi. Reclamantul a declarat grava foamei pe motiv c? nu putea s?-?i g?seasc? fratele care fusese arestat cu 2 zile nainte n urma unei demonstra?ii neautorizate. Aproximativ la ora 10:15, de reclamant s-au apropiat doi b?rba?i mbr?ca?i n civil, care i-au spus ntr-un mod grosolan s? nu filmeze. Unul dintre ace?tia, care s-a prezentat fiind C.A., comandantul serviciilor speciale de poli?ie regimentul Scut, l-a lovit pe reclamant. Din nregistrarea video prezentat? de reclamant se vede c? cel?lalt poli?ist a pus cap?t film?rii ?i reclamantul a fost dus n ma?ina poli?iei, care a plecat de la locul evenimentelor. Acest eveniment a fost filmat din alt unghi ?i de poli?i?ti, din care se vede cum al doilea poli?ist stopeaz? for?at filmarea ?i reclamantul este dus n ma?ina poli?iei f?r? a opune rezisten??.

Reclamantul a ajuns la sec?ia de poli?ie aproximativ la ora 11:00, unde a fost interogat timp de circa 2 ore, iar lucrurile sale au fost luate de poli?i?ti. Potrivit reclamantului, lui nu i-au fost comunicate motivele arestului, n pofida insisten?ei sale. Timp de 48 de ore reclamantul a fost de?inut n izolare, ntr-o camer? f?r? geamuri, n condi?ii degradante. Dup? 12 ore de deten?ie reclamantul s-a sim?it prost ?i a solicitat s? fie v?zut de un medic. El a fost dus la medic abia n diminea?a zilei urm?toare, unde a fost diagnosticat cu nefrolitiaz? (pietre la rinichi) ?i colic? renal? (dureri foarte mari cauzate de pietre renale blocate n uretr?). n pofida recomand?rii medicului de a spitaliza reclamantul, poli?istul care l nso?ea a refuzat.

La 12 mai 2008, la ora 11:00, reclamantul a fost dus la Judec?toria Buiucani, unde el a aflat c? a fost acuzat de insultarea ofi?erilor de poli?ie ?i opunerea rezisten?ei la arest. n special, poli?i?tii sus?ineau c? reclamantul i-a numit ?obolani, la?i ?i cinii lui Voronin cnd ei s-au apropiat pa?nic de el. La sfr?itul ?edin?ei, la ora 15:00, reclamantul a fost eliberat. Cnd a mers la sec?ia de poli?ie s?-?i ridice lucrurile, reclamantul a descoperit c? nregistrarea sa, de circa 45 de minute, a fost ?tears? de pe camer?. n aceea?i zi, reclamantul a dus camera la un expert, care a reu?it sa salveze 7-10 min din nregistrare, care a fost expediat? la Curte.

Cererea sa de a ini?ia un dosar penal mpotriva poli?i?tilor care l-au arestat ilegal ?i l-au maltratat a fost respins? de procuratur? ?i instan?ele na?ionale. Poli?i?tii au fost mustra?i formal, iar reclamantul a fost achitat de toate acuza?iile aduse mpotriva sa.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), pe motiv de abuzare verbal? ?i fizic? din partea poli?i?tilor nainte de arestare ?i din cauza condi?iilor proaste de deten?ie; violarea art. 5 1 CEDO (dreptul la libertate ?i siguran??), deoarece a fost de?inut timp de 48 de ore f?r? niciun temei; violarea art. 11 CEDO (libertatea de ntrunire ?i de asociere) ?i a art. 10 CEDO (libertatea de exprimare).

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 5 1 (c) CEDO. Ea a notat c? reclamantul a fost arestat ?i acuzat de insultarea ofi?erilor de poli?ie ?i opunerea rezisten?ei la arest. Din nregistrarea video ?i dup? cum a fost confirmat ?i de c?tre instan?ele na?ionale care l-au achitat pe reclamant, este evident c? acuza?iile ndreptate mpotriva reclamantului erau false ?i c? el nu a comis faptele ce i se imputau. n aceste circumstan?e, avnd n vedere c? nu exista nicio suspiciune rezonabil? n sensul art. 5 1 (c) CEDO, Curtea a considerat c? deten?ia reclamantului n baza unor acuza?ii false nu poate fi considerat? legal? prin prisma art. 5 1 CEDO.

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 3 CEDO. Curtea a fost de acord cu argumentul Guvernului precum c? agresiunea fizic? din partea poli?i?tilor nu a fost aplicat? cu scopul de a cauza durere fizic?, dar mai degrab? un act de intimidare. Dup? aceasta reclamantul a fost arestat abuziv ?i de?inut timp de 48 de ore. n deten?ie, reclamantul a suferit un atac de colic? renal?, ceea ce cauzeaz? durere foarte mare. n pofida cererii reclamantului de a fi consultat de un medic, acesta a fost chemat peste circa 12 ore. Mai mult, n timp ce temperatura n celul? era de 14 grade Celsius, el era mbr?cat sub?ire ?i nu avea vreun pat pe care s? doarm?. Guvernul a sus?inut c? avnd n vedere perioada scurt? de deten?ie, nivelul minim cerut de art. 3 nu a fost atins. Curtea nu a fost convins? de acest argument, mai ales avnd n vedere toate aceste elemente cumulativ ?i starea s?n?t??ii reclamantului la acel moment. Curtea a considerat c? tratamentul aplicat reclamantului a fost cel pu?in degradant. 

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 11 CEDO. Curtea a notat c? protestul reclamantului corespundea legii privind ntrunirile, c? el era pa?nic ?i nu a perturbat ordinea public?. Nici faptul c? el filma ntlnirea sa cu poli?i?tii nu era contrar? legii. El a continuat s? fie pa?nic ?i politicos chiar ?i atunci cnd era agresat fizic de c?tre poli?ie ?i nu a opus rezisten?? n nici un fel. Astfel, ingerin?a n dreptul s?u la ntrunire nu poate fi considerat? legal? potrivit legisla?iei na?ionale.

n lumina constat?rii viol?rii art. 11 CEDO, Curtea nu a considerat necesar de a se expune separat asupra alega?iilor reclamantului privind violarea art. 10 CEDO.

Reclamantul a solicitat EUR 10,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 1,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Curtea a acordat reclamantului EUR 8,000 cu titlu de daune morale. Avnd n vedere faptul c? reclamantul nu a prezentat nicio dovad? a orelor lucrate de c?tre avoca?i ?i onorariul perceput de ace?tia, Curtea nu a acordat nicio sum? cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Vanu JEREGHI ?i Natalia BAYRAM, avoca?i din Chi?in?u.

***

n cauza Racu c. Moldovei, reclamantul, Simion RACU, s-a plns de executarea tardiv? a hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa din 7 iunie 2006. Hot?rrea n favoarea reclamantului a fost executat? la 20 martie 2008. 

La 28 iulie 2009, CtEDO a adoptat hot?rrea Olaru ?i Al?ii c. Moldovei, grup din care f?cea parte ?i reclamantul Racu, n care a constatat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii) n urma neexecut?rii hot?rrilor definitive n favoarea reclaman?ilor. Deoarece la acel moment, chestiunea privind satisfac?ia echitabil? nu era preg?tit? pentru a adopta o hot?rre, Guvernul ?i reclaman?ii au fost invita?i s? prezinte observa?iile lor cu privire la acest subiect n termen de 3 luni.

La 1 februarie 2010, CtEDO a primit o declara?ie a Guvernului, prin care acesta s-a obligat s? achite reclamantului EUR 1,800 cu titlu de orice daune materiale ?i morale, precum ?i cu titlu de costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la data radierii cererii de pe rol de c?tre CtEDO n temeiul acordului amiabil. Reclamantul nu a fost de acord cu propunerea Guvernului, considernd c? sumele propuse sunt prea mici ?i a solicitat EUR 100,000 cu titlu de daune ?i EUR 2,000 pentru costuri ?i cheltuieli.

Curtea noteaz? c?, n anumite circumstan?e, ea poate s? radieze o cerere, potrivit art. 37 1 (c), n temeiul unei declara?ii unilaterale a Guvernului prt, chiar dac? reclamantul dore?te continuarea examin?rii cauzei. n acest scop, Curtea va examina declara?ia prin prisma principiilor ce decurg din jurispruden?a sa (a se vedea Tahsin Acar v. Turkey, [GC], nr. 26307/95, 75-77, ECHR 2003-VI); ?i Melnic v. Moldova, nr. 6923/03,  22-25, 14 noiembrie 2006). Avnd n vedere m?rimea sumei propuse care este consistent? cu sumele acordate de Curte n cauze similare (Ungureanu v. Moldova, cererea nr. 27568/02, 39, 6 septembrie 2007), Curtea a considerat c? examinarea cauzei nu mai este justificat?, radiind cererea de pe rol (art. 37 1 in fine CEDO).

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre A. Bizgu, avocat din Chi?in?u