CtEDO s-a pronun?at n cauza Ciubotaru c. Moldovei

28 04 2010

La 27 aprilie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut public? hot?rrea sa n cauza Ciubotaru c. Moldovei (cererea nr. 27138/04).

n aceast? cauz?, reclamantul, Mihai CIUBOTARU, este scriitor ?i profesor de limb? francez?. P?rin?ii reclamantului s-au n?scut n 1927 ?i 1928, n provincia Basarabia, Romnia, iar actele lor de stare civil? nu con?ineau indicii despre apartenen?a etnic?. n certificatul lor de c?s?torie de tip sovietic apartenen?a etnic? nu era indicat?. n pa?apoartele de tip sovietic eliberate reclamantului ?i p?rin?ilor acestuia era indicat? etnia de moldovean. n 2002, reclamantul a depus cerere pentru eliberarea buletinului de identitate de tip nou, indicnd romn la apartenen?a etnic?. Totu?i, lui i s-a spus c? cererea sa nu va fi acceptat? dect dac? va scrie c? este moldovean. Reclamantul s-a conformat.

n scurt timp dup? aceasta, reclamantul s-a adresat oficiului de stare civil?, solicitnd ca n actele sale s? fie indicat? etnia de romn n loc de moldovean. Cererea sa a fost respins? pe motiv c? p?rin?ii s?i nu au fost nregistra?i n calitate de etnici romni n actele lor de na?tere ?i c?s?torie ?i, astfel, era imposibil s? fie nregistrat ca apar?innd etniei romne. Reclamantului i s-a sugerat s? caute n Arhiva Republican? dovezi ale originii romne ale buneilor ?i str?mo?ilor s?i.

Reclamantul a ini?iat proceduri judiciare, solicitnd modificarea apartenen?ei sale din moldovean n romn n actele sale de stare civil?. Cererea reclamantului a fost respins? de c?tre instan?ele judec?tore?ti na?ionale, procedura culminnd cu decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 6 aprilie 2005, instan?ele relund argumentele autorit??ilor de stare civil?.   

Reclamantul a invocat violarea art. 8 CEDO (dreptul la respectarea vie?ii private ?i familiale) pe motiv de refuz al autorit??ilor de a nregistra etnia sa romn? n actele de identitate; precum ?i violarea art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil) pe motiv c?, potrivit legisla?iei moldovene?ti, el nu putea s? aduc? probe n sus?inerea preten?iei sale de a schimba etnia din moldovean n romn.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 8 CEDO.

Curtea a notat c?, apartenen?a etnic? a persoanei, concomitent cu astfel de aspecte ca numele, sexul, religia ?i orientarea sexual?, constituie un aspect esen?ial al vie?ii private ?i identit??ii persoanei ?i, prin urmare, cade sub inciden?a art. 8 CEDO.

Fiind con?tient? de natura sensibil? a subiectului n discu?ie, Curtea se distan?eaz? de la dezbaterile din cadrul societ??ii moldovene?ti privind identitatea etnic? a grupului etnic principal. Ea s-a bazat pe legisla?ia Moldovei ?i pozi?ia oficial? a autorit??ilor moldovene?ti atunci cnd se refer? la moldoveni ?i romni.

n ceea ce prive?te cerin?a autorit??ilor moldovene de a dovedi originea etnic? a p?rin?ilor reclamantului, Curtea nu a disputat dreptul Guvernului de a solicita existen?a probelor obiective a etniei pretinse. De asemenea, Curtea a notat c? este gata s? accepte c? autorit??ile pot refuza o cerere de nregistrare oficial? ca apar?innd unei anumite etnii, dac? o astfel de cerere este bazat? pe motive subiective ?i nefondate.

Totu?i, se pare c? dl Ciubotaru s-a confruntat cu o cerin?? legal? care i-a f?cut imposibil? sus?inerea preten?iilor sale. Dreptul ?i practica interne relevante privind nregistrarea apartenen?ei etnice a creat bariere de nedep??it pentru persoanele care doresc s? le fie nregistrat? o etnie diferit? de cea a p?rin?ilor lor, care a fost nregistrat? de c?tre autorit??ile sovietice n trecut. Potrivit legii, reclamantul putea s?-?i modifice apartenen?a etnic? doar dac? ar fi demonstrat c? unul dintre p?rin?ii s?i a fost nregistrat oficial n calitate de etnie romn?. Totu?i, n perioada sovietic?, popula?ia Moldovei a fost nregistrat? n mod sistematic fiind de etnie moldoveneasc?, cu foarte pu?ine excep?ii, nefiind clare criteriile pentru aceasta. Astfel, solicitndu-i dlui Ciubotaru s? demonstreze c? p?rin?ii s?i au fost nregistra?i n calitate de etnici romni, autorit??ile au impus reclamantul s? suporte o povar? dispropor?ionat?, avnd n vedere realit??ile istorice ale Republicii Moldova.

n continuare, Curtea a observat c? preten?ia dlui Ciubotaru a fost bazat? pe alte elemente dect percep?ia sa subiectiv? asupra originii sale etnice. Era clar c? el putea furniza referin?e obiective la originea sa romn? care puteau fi obiectiv verificate, cum ar fi limba, numele, empatia ?i al?i factori. Totu?i, astfel de probe obiective nu puteau fi invocate potrivit legisla?iei moldovene?ti. Astfel, reclamantul nu a avut posibilitatea de a avea examinate preten?iile sale, precum c? apar?ine ului alt grup etnic, n lumina probelor obiectiv verificabile, prezentate n sus?inerea acestor preten?ii.

Avnd n vedere toate circumstan?ele cauzei, Curtea a conchis c? procedura de care dispunea dl Ciubotaru pentru a-?i modifica originea etnic? nu era conform? cu obliga?iile Moldovei potrivit Conven?iei privind respectarea vie?ii private. Astfel, a avut loc violarea art. 8 CEDO.

Avnd n vedere violarea constatat?, Curtea nu a considerat necesar de a examina separat preten?ia reclamantului privind violarea art. 6 CEDO.

Reclamantul a solicitat EUR 3,000 pentru compensarea daunelor morale ?i EUR 6,280 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Curtea a acordat reclamantului EUR 1,500 cu titlu de daune morale ?i EUR 3,500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Al. T?nase ?i V. Maximov.