CtEDO a pronun?at hot?rrile Anu?ca c. Moldovei ?i Vetrenko c. Moldovei

18 05 2010

La 18 mai 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut publice hot?rrile sale n cauzele Anu?ca c. Moldovei (cererea nr. 24034/07) ?i Vetrenko c. Moldovei (cererea nr. 36552/02).

***

n cauza Anu?ca c. Moldovei, Ion ANU?CA, fiul reclamantei Liuba ANU?CA, a fost g?sit spnzurat de un copac, la 5 octombrie 2004, pe perioada execut?rii serviciului militar obligatoriu. Pu?in timp nainte, el a fost mustrat de unul dintre superiorii s?i ?i a l?sat o scrisoare de adio altui soldat. Cteva ore mai trziu dup? ce corpul s?u a fost g?sit, procurorul militar a ini?iat urm?rirea penal?, care a inclus examinarea cadavrului, interogarea altor solda?i ?i o expertiz? psihiatric? post-mortem. Expertiza medico-legal? care a fost efectuat? cteva s?pt?mni mai trziu a concluzionat c? cauza mor?ii era asfixia cauzat? prin strangulare. Procurorul militar a decis de a nceta urm?rirea penal? n decembrie 2004, pe motiv c? moartea a fost cauzat? prin suicid ?i c? nu a fost comis? nicio infrac?iune.

n aprilie 2005, adjunctul Procurorului General a anulat ordonan?a din decembrie 2004, pe motiv c? moartea fiului reclamantei nu a fost suficient investigat?, ?i anume nu a fost efectuat? expertiza grafologic? ?i nu au fost interoga?i mai mul?i solda?i ?i ofi?eri din regiment. Dup? efectuarea acestor m?suri, procurorul militar a ncetat urm?rirea penal? a doua oar?, n mai 2005, concluzionnd c? nu a fost comis? nicio crim?.

n noiembrie 2006, reclamanta a contestat n instan?a de judecat? ordonan?a de ncetare a urm?ririi penale. La 20 noiembrie 2006, Judec?toria B?l?i a constatat c? drepturile reclamantei au fost serios nc?lcate pe perioada urm?ririi penale, ?i anume ea nu a fost recunoscut? n calitate de reprezentant al victimei, dup? cum era cerut de lege, ceea ce nu i-a permis de a avea acces la materialele dosarului, de a recuza ofi?erul de urm?rire penal? ?i de a contesta ordonan?ele adoptate de acesta. Mai mult ca att, expertiza judiciar? efectuat? la 6 octombrie 2004 men?iona c? au fost f?cute fotografii ale cadavrului, care ns? lipseau din dosar. Totu?i, instan?a a respins cererea reclamantei pe temeiuri procedurale.

n urma unei scrisori din partea unui deputat din Parlament, n mai 2007, Procuratura General? a anulat a doua oar? ordonan?a de ncetare a urm?ririi penale, afirmnd c? procurorii nu au ntreprins toat? m?surile necesare de urm?rire penal? ?i au adoptat o hot?rre prematur? de ncetare a urm?ririi penale.

n august 2007, procurorul militar a decis pentru a treia oar? ncetarea urm?ririi penale. Aceast? ordonan?? a fost anulat? n ianuarie 2008 de c?tre adjunctul Procurorului General, care a criticat dur modul n care a fost efectuat? urm?rirea penal?, care era incomplet?, ntrzierile nejustificate ?i neluarea m?surilor care au fost indicate de Procuratura General?.

Investiga?iile au ncetat definitiv n mai 2008, cnd procurorul militar a conchis c? nu a fost comis? nicio infrac?iune.

Potrivit reclamantei, ei i s-a comunicat verbal c? ea a fost recunoscut? n calitate de reprezentant al victimei. Cu toate acestea, ea nu a primit nicio confirmare n scris despre aceasta. Ea a ad?ugat c? nu a avut acces la materialele dosarului ?i c? nu cunoa?te cauza decesului fiului s?u.

Ini?ial, reclamanta s-a plns de violarea art. 6 CEDO privind investigarea mor?ii fiului s?u. Curtea a decis c? este potrivit de a examina plngerea reclamantei prin prisma art. 2 CEDO privind aspectul procedural, deoarece reclamanta nu s-a plns de violarea art. 2 n substan??.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 2 CEDO privind aspectul procedural.

Curtea a reiterat c?, n cazurile n care se prezum? suicidul solda?ilor, autorit??ile responsabile de ace?tia urmeaz? s? ac?ioneze cu o diligen?? deosebit? la investigarea circumstan?elor decesului, pentru a exclude posibilitatea comiterii unei infrac?iuni n privin?a persoanei decedate.

Curtea a notat c? investigarea mor?ii fiului reclamantei a nceput prompt. Pierderea fotografiilor corpului nu a subminat examinarea medico-legal?, care a ajuns la aceea?i concluzie. Avnd n vedere c? ceilal?i solda?i l-au v?zut pe fiul reclamantei cu circa 20 minute nainte de moartea acestuia, lipsa orei exacte a mor?ii nu pune la ndoial? chestiunea privind concluzia la care a ajuns ancheta. Curtea a notat c? interogarea ulterioar? a solda?ilor a descoperit c? fiul reclamantei se confrunta cu anumite dificult??i pe parcursul vie?ii militare. Curtea a constatat c? nu exist? elemente care ar putea contesta concluzia c? fiul reclamantei s-a sinucis prin spnzurare.

Totu?i, obliga?ia procedural? care deriv? din art. 2 este una de mijloace. Astfel, Curtea a fost frapat? de faptul c? Procuratura General? a considerat necesar de a interveni de 3 ori, indicnd de fiecare dat? procurorului militar de a redeschide procedurile ?i de a efectua anumite m?suri procedurale. Curtea a acceptat argumentul Guvernului precum c? ac?iunile Procuraturii General? au eliminat deficien?ele anchetei, dar acestea nu au putut influen?a termenul acesteia. Termenul total de 3 ani ?i 7 luni pn? cnd urm?rirea penal? s-a finalizat nu poate fi justificat prin complexitatea acesteia sau alte dificult??i obiective.

Mai mult ca att, reclamanta nu a fost implicat? suficient de autorit??i n urm?rirea penal?, cel pu?in pe durata primilor 2 ani, n circumstan?e n care ea a avut un interes puternic ?i legitim privind evolu?ia anchetei. Potrivit legisla?iei na?ionale penale, reclamanta urma s? participe la anchet? n calitate de parte v?t?mat?. Curtea a subliniat c? art.2 prin prisma aspectului procedural cere mai mult dect pur ?i simplu informarea rudelor apropiate despre evolu?ia anchetei. Prin urmare, Curtea a respins argumentul Guvernului precum c? reclamanta avea posibilitate s? ia cuno?tin?? de materialele dosarului ?i c? rudele sunt recunoscute succesori ai victimelor doar atunci cnd, n cadrul urm?ririi penale, se stabile?te c? a fost comis? o infrac?iune.

Avnd n vedere modul n care a fost investigat? moartea fiului reclamantei, durata anchetei ?i implicarea foarte limitat? a reclamantei n cadrul urm?ririi penale, Curtea a considerat c? ancheta nu a fost efectiv? n sensul jurispruden?ei sale ?i c? a avut loc o violare a art. 2 CEDO.

Reclamanta a solicitat MDL 116,040 cu titlu de daune materiale, motivnd c?, potrivit legisla?iei na?ionale, ea ar fi trebuit s? primeasc? aceast? sum? n urma decesului fiului s?u pe perioada serviciului militar, ?i EUR 100,000 pentru compensarea daunei morale. Reclamanta nu a solicitat nicio sum? cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantei EUR 8,000 cu titlu de daune morale. Curtea a respins preten?iile reclamantei privind compensarea daunei materiale, deoarece nu exist? leg?tur? cauzal? ntre violarea constatat? ?i pretinsa daun? material?.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre I. Ţurcanu, avocat din Edine?.

***

n cauza Vetrenko c. Moldovei, reclamantul, Vilen VETRENKO, la 4 iunie 1997, a fost adus la sec?ia de poli?ie ?i arestat. Reclamantul a fost informat c? el, R.M. ?i U. erau suspecta?i de omorul lui M.

Potrivit procuraturii, la 19 mai 1997, M. a fost invitat? ntr-un bar de c?tre R.M., U. ?i de reclamant, n apartamentul c?ruia R.M. ?i U. nchiriau o camer?. M. a consumat b?uturi n care au fost ad?ugate somnifere. R.M., U. ?i reclamantul au dus-o pe M. n automobilul lui R.M. ?i au ncercat s? o stranguleze cu un cordon, dar n-au reu?it. Dup? aceasta, R.M. ?i reclamantul au legat minile ?i picioarele lui M. ?i au aruncat-o ntr-un lac, unde aceasta s-a necat.

La 3 iunie 1997, T., vecina lui M., a depus o declara?ie scris? prin care a povestit despre omorul lui M. dup? cum i-a fost povestit de c?tre U. Potrivit acestei declara?ii, M. a fost omort? de c?tre R.M., U. ?i S. Ea a declarat c? urma s? se mute cu traiul n Uzbekistan. La 4 iunie 1997, poli?istul S.P. a ntocmit un raport scris privind discu?ia telefonic? cu T., n care era scris c? T. a declarat c? ?i reclamantul a participat la comiterea omorului.

n seara zilei de 4 iunie 1997, reclamantul ?i-a recunoscut vina n comiterea omorului lui M. n prezen?a avocatului numit din oficiu ?i a doi martori. Reclamantul a declarat c? mpreun? cu R.M. a ncercat s? o stranguleze pe M. cu un cordon, iar dup? ce nu au reu?it, au legat-o de mini ?i de picioare ?i au aruncat-o n lac. Reclamantul nu a declarat c? ar fi b?tut-o pe M. Ulterior, reclamantul a declarat c? acele declara?ii au fost ob?inute n urma tortur?rii sale cu scopul ob?inerii autodenun??rii.

Potrivit procuraturii, omorul lui M. a fost comis cu scopul de a vinde apartamentul acesteia. Pe parcursul unei perchezi?ii n apartamentul reclamantului, au fost descoperite documente referitoare la vnzarea apartamentului lui M, dar n procesul-verbal de perchezi?ie nu a fost specificat dac? documentele au fost g?site n camera nchiriat? de R.M. ?i U. sau n alt? parte a apartamentului. Reclamantul avea un alibi – dou? persoane care, de asemenea, locuiau n apartamentul s?u, au confirmat c? reclamantul s-a ntors acas? n ziua producerii crimei pn? la ora 23:00.

Ulterior, a fost efectuat? o expertiz? medico-legal? a corpului lui M., care nu a constatat urme de strangulare pe gtul lui M., dar a constatat numeroase urme de violen?? pe corpul acesteia.

La 16 decembrie 1998 ?i 4 noiembrie 1999, Tribunalul Chi?in?u ?i respectiv, Curtea de Apel a Republicii Moldova l-a condamnat pe reclamant de omisiunea de a denun?a infrac?iunea comis? de R.M., dar l-au amnestiat. Tribunalul Chi?in?u a dispus eliberarea reclamantului. Instan?ele au men?ionat c? nu exist? alte probe ale vinov??iei reclamantului, cu excep?ia autodenun??rii, care pare a fi ob?inut? pe c?i ilegale.

La 21 decembrie 1999, Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rrile instan?elor inferioare ?i a dispus rejudecarea cauzei. n urma rejudec?rii, prin decizia irevocabil? a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 16 aprilie 2002, reclamantul a fost condamnat la 16 ani de nchisoare pentru participarea la omorul lui M.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO pe motiv c? procedurile penale mpotriva lui nu au fost echitabile, deoarece a fost maltratat pentru a–?i recunoa?te vina ?i c? a fost condamnat n baza acestor declara?ii, inclusiv pe motiv de omisiune a instan?elor na?ionale de a motiva suficient condamnarea sa; precum ?i violarea art. 6 3 CEDO, deoarece la nceputul urm?ririi penale nu a avut parte de un avocat ales de el.

Curtea a respins ca fiind n md v?dit nentemeiat? plngerea reclamantului privind violarea art. 6 3 CEDO, deoarece acesta a beneficiat n prima zi a arestului de serviciile unui avocat numit din oficiu ?i dintr-a doua zi de serviciile unui avocat ales de mama sa. Curtea a considerat c? n dosar nu este nimic ce ar demonstra c? presta?ia celor doi avoca?i a fost ntr-att de proast? nct s? compromit? echitatea ntregii proceduri.

Curtea a constatat, cu 4 voturi la 3, violarea art. 6 1 CEDO.

Curtea a notat c? reclamantul are argumente serioase privind cele 3 probe care ar demonstra vinov??ia sa. Astfel, perchezi?ia care a avut loc n apartamentul s?u nu a indicat n care camer? anume au fost g?site documentele relevante; c? raportul poli?istului S.P. doar reproducea pretinsele declara?ii ale lui T., de?i T. niciodat? nu a men?ionat n declara?ia sa scris? numele reclamantului ?i c? existau circumstan?e care demonstrau c? autodenun?area a fost ob?inut? n urma maltrat?rii. n plus, reclamantul a f?cut referire la alibi-ul s?u n noaptea crimei.

Curtea a men?ionat c? argumentele reclamantului nu sunt nesemnificative sau incapabile de a influen?a rezultatul procedurilor. Totu?i, Curtea nu a v?zut o analiz? potrivit? a acestora n hot?rrile judec?tore?ti na?ionale. O singur? excep?ie a fost hot?rrea Cur?ii Supreme de Justi?ie, care a notat discrepan?a ntre declara?ia de autodenun?are privind tentativa de a o strangula pe M. cu un cordon ?i concluziile exper?ilor care au constatat c? nu existau urme de strangulare pe corpul lui M. Totu?i, de?i Curtea Suprem? de Justi?ie aparent a ncercat s? solu?ioneze aceast? discrepan?? evident?, ea a ales pur ?i simplu s? reformuleze declara?ia reclamantului din ceea ce acesta a spus expres (tentativ? de strangulare) n ceva ce corespundea mai bine concluziilor exper?ilor (semne serioase de violen??, care niciodat? nu au fost men?ionate n declara?iile reclamantului).

Curtea a considerat c? aceast? reformulare a probelor, care a modificat semnificativ declara?iile reclamantului, a fost nu doar arbitrar?, dar nici nu a r?spuns la argumentele reclamantului precum c? exista o contradic?ie grav? ntre declara?iile sale ?i probele obiective, care examinate mpreun? cu refuzul de a semna acele declara?ii, puneau la ndoial? veridicitatea acestora. R?spunsul la argumentele reclamantului era cu att mai important, n lumina faptului c? acestea au fost unul din motivele pentru care instan?ele l-au achitat n primul set de proceduri.

Mai mult ca att, ca ?i n cauza Gr?dinar c. Moldovei (hot?rre din 8 aprilie 2008), n aceast? cauz? instan?ele na?ionale nu s-au referit la alibi-ul reclamantului, de?i acesta a fost acceptat de instan?e n primul set de proceduri. n plus, instan?ele nu au luat n considerare nici discrepan?a ntre declara?iile lui T. ?i raportul poli?istului S.P. ?i nici nu au ncercat s? o interogheze din nou pe T., prefernd pur si simplu raportul lui S.P. n detrimentul declara?iei originale a martorului. Astfel, instan?ele na?ionale nu ?i-au motivat suficient hot?rrile, ceea ce constituie o violare a art. 6 1 CEDO.

Judec?torii Bratza, Garlicki ?i David Thór Björgvinsson au formulat o opinie separat? comun?.

Reclamantul a solicitat EUR 224,297 cu titlu de prejudiciu material ?i moral ?i EUR 2,275 cu titlu de cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului EUR 5,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 650 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Curtea a men?ionat c?, atunci cnd o persoan? este condamnat? n urma unui proces inechitabil, este potrivit ca procedurile na?ionale s? fie redeschise.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Natalia MARDARI ?i Fadei NAGACEVSCHI, avoca?i din Chi?in?u.