Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n martie 2010

23 06 2010

n luna martie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Voltman c. Moldovei (cererea nr. 31052/04), Talmazan c. Moldovei (cererea nr. 13605/08), Str?isteanu c. Moldovei (cererea nr. 18928/08), Graur c. Moldovei (cererea nr. 13119/08), Uniunea Inventatorilor ?i Ra?ionalizatorilor Inovatorul ?i Uniunea Societ??ilor Tehnico-?tiin?ifice c. Moldovei (cererea nr. 11955/07), Matcenco c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 10094/10) ?i Mozer c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 11138/10).

***

n cauza Voltman c. Moldovei, reclaman?ii, Svetlana ?i Vladimir VOLTMAN, erau reclaman?i la nivel na?ional ?i la 11 decembrie 2003, Curtea de Apel Chi?in?u a pronun?at o decizie, prin care cererea reclaman?ilor a fost respins?. Partea motivat? a deciziei urma a fi redactat? ulterior. Recursul preliminar al reclaman?ilor din 15 decembrie 2003, n care era indicat c? partea motivat? a cererii va fi depus? dup? ce va fi redactat textul integral al deciziei, a fost respins de Curtea Suprem? de Justi?ie la 4 februarie 2004 ca nentemeiat.

La 10 februarie 2004, reclaman?ii au primit partea motivat? a deciziei din 11 decembrie 2003 ?i, n aceea?i zi, au depus un recurs motivat la Curtea Suprem? a Justi?iei. La 25 februarie 2004, instan?a a respins recursul, aplicnd principiul res judicata.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au invocat violarea art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil), pe motiv c? au fost priva?i de posibilitatea de a prezenta cazul lor n ntregime la Curtea Suprem? de Justi?ie ?i c? judec?torii au fost impar?iali; violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv), deoarece nu au dispus de vreun recurs efectiv pentru a aduce recursul lor s? fie examinat de Curtea Suprem? de Justi?ie ?i violarea art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii).

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare:

A existat oare violarea art. 6 1 CEDO? n special, a existat vreo ingerin?? n dreptul reclaman?ilor de acces la o instan?? de judecat? ?i dac? da, a fost aceasta oare justificat? potrivit principiilor art. 6 CEDO?

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii sunt reprezenta?i de c?tre dl Veaceslav ŢURCAN, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Talmazan c. Moldovei, reclamantul, Oleg TALMAZAN, a fost arestat la 5 martie 2004, n urma pornirii unui dosar penal n 1998, pe motiv de fraudare a unei b?nci. Reclamantul a fost de?inut n centrul de deten?ie al CCCEC. La 27 martie ?i 8 aprilie 2004, reclamantul ?i-a pierdut cuno?tin?a, iar medicii de la urgen?? au constatat c? a suferit infarct miocardic ambele ori. La 6 mai 2004, reclamantul a fost eliberat, iar la 7 mai 2004, el a solicitat asisten?? de la Institutul de Cardiologie din Chi?in?u.

Urm?rirea penal? a fost ini?iat? la 29 august 1998 ?i finisat? n iulie 2004. Dosarul penal a fost transmis n instan?a de fond la 21 iulie 2004. Instan?a de drept comun a pronun?at sentin?a la 25 decembrie 2006, instan?a de apel a adoptat decizia sa la 25 aprilie 2007, iar la 23 octombrie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a casat decizia Cur?ii de Apel ?i a trimis cauza la rejudecare. Dosarul este pendinte la Curtea de Apel Chi?in?u.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), pe motiv de condi?ii proaste de deten?ie ?i de neacordare a asisten?ei medicale adecvate, violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) pe motiv de durat? excesiv? a procedurilor ?i pentru c? a fost lipsit de timp ?i facilit??i necesare pentru a-?i preg?ti ap?rarea.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A existat oare violarea art. 3 CEDO n aceast? cauz?? n special

(a) a fost oare reclamantul de?inut n condi?ii de deten?ie incompatibile cu cerin?ele art. 3 CEDO?

(b) a primit oare reclamantul asisten?a medical? pe perioada deten?iei?

2. A existat oare violarea art. 6 1 CEDO? n special, a fost nc?lcat? oare cerin?a termenului rezonabil n cadrul procedurilor n cauza reclamantului?

3. A existat oare violarea art. 6 3 CEDO? n special, au beneficiat oare reclamantul ?i avocatul s?u de timp ?i facilit??i adecvate pentru preg?tirea ap?r?rii lor?

Reclamantul este reprezentat la CtEDO de dl Roman ZADOINOV, avocat din Chi?in?u

***

n cauza Str?isteanu c. Moldovei, reclamantul, Gheorghe STRĂISTEANU, ntre 14 septembrie 2006 ?i 17 aprilie 2008, a fost de?inut n nchisoarea nr. 3 din Chi?in?u. n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), pe motiv de condi?ii de deten?ie inumane din nchisoarea nr. 3, precum ?i violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil), pe motiv de durat? excesiv? a procedurilor penale mpotriva sa.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Exist? oare o violare a art. 3 CEDO n privin?a condi?iilor n care reclamantul a fost de?inut n nchisoarea nr. 3?

2. Faptele acestei cauze relev? oare o problem? sistemic?, astfel nct deficien?ele legisla?iei na?ionale ?i/sau a practicii ar putea s? genereze numeroase cereri similare?

3. A existat oare violarea art. 6 1 CEDO n privin?a cerin?ei termenului rezonabil n cadrul procedurilor n cauza reclamantului?

Guvernul Moldovei a fost invitat s? prezinte copia ntregului dosar penal mpotriva reclamantului.

***

n cauza Graur c. Moldovei, reclamanta, Ala GRAUR, este o minor? care sufer? de o boal? mintal? grav?. Mama reclamantei pretinde c?, la 13 septembrie 2006, reclamanta a fost violat? de G.P. ?i V.D. Expertiza medical? din 15 septembrie 2006 a constatat c? reclamanta a fost violat? ?i b?tut?. n urma cererii mamei reclamantei, procuratura a ini?iat urm?rirea penal? doar mpotriva lui G.P., care avea 16 ani mplini?i la acel moment.

La 2 februarie 2007, Judec?toria Orhei a constatat c? G.P. a violat reclamanta ?i, avnd n vedere vrsta acestuia, i-a aplicat o sentin?? de priva?iune de libertate de 3 ani cu suspendare. Instan?a l-a obligat pe G.P. s? achite reclamantei MDL 3,000 cu titlu de daune morale, sum? care a fost solicitat? de mama reclamantei. Instan?a nu a audiat martorii ceru?i de mama reclamantei, care a mai insistat c? fiica sa a fost violat? de 2 persoane.

Mama reclamantei a depus apel, invocnd c? instan?a inferioar? nu a audiat martorii solicita?i de ea ?i solicitnd MDL 30,000 pentru daune morale ?i MDL 2,000 pentru daune materiale, deoarece ea a fost min?it? de c?tre procuror care i-ar fi spus c? putea solicita cel mult MDL 3,000 pentru prejudicii n fa?a instan?ei. Hot?rrea primei instan?e a fost men?inut? de Curtea de Apel Chi?in?u la 5 iunie 2007 ?i de Curtea Suprem? de Justi?ie la 31 octombrie 2007.

Potrivit art. 171 CP, violul este sanc?ionat printr-o pedeaps? privativ? de libertate ntre 3 ?i 5 ani. Aceea?i infrac?iune comis? mpotriva unui minor de c?tre 2 sau mai multe persoane este sanc?ionat? cu priva?iune de libertate ntre 5 ?i 15 ani. Art. 70 CP prevede c?, n cazul unui minor, sentin?a se stabile?te mp?r?ind n jum?tate termenul maximal prev?zut pentru acel tip de infrac?iune.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a invocat violarea art. 6 (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 13 (dreptul la un recurs efectiv), pe motiv de inechitate a procedurilor penale mpotriva violatorului s?u, n special faptul c? procuratura nu a investigat adecvat cazul n privin?a celui de-al doilea violator, instan?ele de judecat? nu au audiat martorii s?i ?i c? pedeapsa stabilit? lui G.P. este inadecvat?.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. ?i-au respectat oare autorit??ile obliga?iile pozitive de asigurare a identific?rii ?i pedepsirii persoanelor pretinse vinovate de viol ?i maltratare a reclamantei, dup? cum este cerut de art. 3 ?i/sau 8 CEDO?

2. Sentin?a stabilit? lui G.P. a avut oare un efect suficient de intimidare nct s? previn? survenirea unor infrac?iuni similare n viitor?

Reclamanta este reprezentat? n fa?a Cur?ii de c?tre dl ?tefan URTU.

***

n cauza Uniunea Inventatorilor ?i Ra?ionalizatorilor Inovatorul ?i Uniunea Societ??ilor Tehnico-?tiin?ifice c. Moldovei, reclamantele sunt organiza?ii din Chi?in?u, care au invocat la CtEDO violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) n urma anul?rii unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile din 23 octombrie 1997, prin care instan?ele economice au recunoscut dreptul de proprietate al organiza?iilor reclamante la un imobil, ?i n urma redeschiderii procedurilor. Reclamantele au mai pretins violarea art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO, deoarece dup? ce imobilul men?ionat a constituit obiectul unui litigiu, printr-o decizie irevocabil? din 23 iulie 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a recunoscut c? a avut loc o ingerin?? nejustificat? n dreptul de proprietate ale reclamantelor, dar nu a acordat vreo compensa?ie.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Este oare suficient? simpla constatare, de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie, a viol?rii principiului securit??ii raporturilor juridice, pentru ca organiza?iile reclamante s? piard? calitatea lor de victim?, n absen?a unei desp?gubiri?

2. Admiterea cererii de revizuire a hot?rrii irevocabile din 23 octombrie 1997 n favoarea reclamantelor, a constituit oare o nc?lcare a drepturilor garantate de art. 6 1 CEDO ?i art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO?

Organiza?iile reclamante sunt reprezentate n fa?a Cur?ii de c?tre dl Gheorghe AVORNIC, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Matcenco c. Moldovei ?i Rusiei, reclamantul, Iurie MATCENCO, este cet??ean moldovean care locuie?te la Bender. La 1 septembrie 2009, reclamantul a fost arestat de c?tre mili?ia autoproclamatei republici transnistrene, fiind suspectat de fraud? ?i de?inut n nchisoarea nr. 3 din Tiraspol.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), pe motiv c? a fost maltratat de mili?ia transnistrean? ?i supus execut?rii false cu scopul autodenun??rii ?i deoarece nu i s-a acordat asisten?? medical? adecvat?. Reclamantul a mai pretins violarea art. 5 CEDO (dreptul la libertate ?i siguran??), deoarece a fost lipsit de asisten?a unui avocat din ziua arest?rii; a art. 8 CEDO (dreptul la respectarea vie?ii private ?i de familie), deoarece nu i s-a permis s?-?i vad? familia timp de cteva luni de zile ?i violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv), f?r? a aduce mai multe detalii.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

Privind admisibilitatea

1. Se afl? oare reclamantul sub jurisdic?ia Moldovei ?i/sau a Rusiei, n sensul art. 1 CEDO, dup? cum a fost interpretat de Curte, printre altele, n cauza Ila?cu ?i Al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 48787/99) avnd n vedere circumstan?ele prezentei cauze?

n special, avnd n vedere cauza Ila?cu ?i Al?ii, poate oare fi angajat? responsabilitatea Guvernelor prte prin CEDO prin prisma obliga?iilor pozitive de a asigura drepturile reclamantului garantate de CEDO?

Au avut oare loc evolu?ii dup? cauza Ila?cu ?i Al?ii, care ar putea afecta responsabilitatea c?ruiva stat membru?

Privind fondul cauzei

2. A avut oare loc violarea art. 3 CEDO n rezultatul pretinsei maltrat?ri a reclamantului pe perioada arestului s?u? I-a fost acordat? oare reclamantului asisten?? medical? adecvat??

3. A avut loc oare violarea art. 5 CEDO? n special, a avut oare reclamantul posibilitatea s? fie asistat de un avocat ales de el pe perioada deten?iei?

4. A existat oare violarea art. 8 CEDO n rezultatul refuzului de a-i permite reclamantului s? primeasc? vizite din partea rudelor?

5. A dispus oare reclamantul de vreun recurs efectiv n privin?a plngerilor sale privind violarea art. 3, 5 ?i 8 CEDO, dup? cum este cerut de art. 13 CEDO?

Reclamantul este reprezentat n fa?a Cur?ii de c?tre dra Doina STRĂISTEANU, dl Alexandru ZUBCO ?i dl Ion MANOLE, din partea ONG Promo-LEX din Chi?in?u.

***

n cauza Mozer c. Moldovei ?i Rusiei, reclamantul, Boris MOZER, este cet??ean moldovean care locuie?te la Tiraspol. La 24 noiembrie 2008, reclamantul a fost arestat de c?tre mili?ia autoproclamatei republici transnistrene, fiind acuzat de fraudarea companiei pentru care lucra.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a sus?inut c? drepturile sale garantate de CEDO au fost violate de autorit??ile Transnistriei, n timp ce Guvernele prte nu au ntreprins m?suri efective pentru a preveni ?i opri aceste nc?lc?ri, contrar obliga?iilor lor n virtutea art. 1 CEDO.

Reclamantul a invocat violarea art. 2 CEDO (dreptul la via??), pe motiv c? via?a sa este pus? sub risc, deoarece autorit??ile nu-i acord? asisten?? medical? adecvat?, el fiind bolnav de astm ?i avnd accese de sufocare; violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), deoarece nu i s-a acordat asisten?? medical? adecvat? ?i este de?inut ?i transportat n condi?ii inumane de deten?ie, fiind mutat dintr-o celul? n alta, starea sa de s?n?tate fiind destabilizat? ?i mai mult. Reclamantul a mai pretins violarea art. 5 CEDO (dreptul la libertate ?i siguran??), deoarece el a fost arestat de persoane care nu sunt mputernicite pentr a-l aresta, arestul s?u a fost autorizat ?i prelungit de instan?e de judecat? nerecunoscute ?i ilegale, el a fost lipsit de garan?ii procedurale; violarea art. 8 CEDO (dreptul la respectarea vie?ii private ?i de familie), deoarece nu i s-a permis s?-?i vad? rudele nentemeiat ?i c? lor nu li s-a permis s? vorbeasc? n limba matern? (germana) n timpul ntlnirilor autorizate. Reclamantul a mai invocat violarea art. 9 CEDO (libertatea de gndire, de con?tiin?? ?i de religie), pe motiv de refuz ndelungat pentru ntlnirea cu un preot ?i de prezen?? a unui gardian n timpul ntlnirii cu preotul autorizate; violarea art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv) n privin?a articolelor de mai sus ?i violarea art. 17 CEDO, deoarece guvernele prte au permis crearea ?i continu? s? tolereze existen?a unei entit??i abuzive n care CEDO nu exist?, iar Moldova continu? s? se refere la rezerva f?cut? la ratificarea CEDO, de?i Curtea a constatat n hot?rrea Ila?cu ?i Al?ii c? acea rezerv? nu este valabil?.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

Privind admisibilitatea

1. Se afl? oare reclamantul sub jurisdic?ia Moldovei ?i/sau a Rusiei, n sensul art. 1 CEDO, dup? cum a fost interpretat de Curte, printre altele, n cauza Ila?cu ?i Al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 48787/99) avnd n vedere circumstan?ele prezentei cauze?

n special, avnd n vedere cauza Ila?cu ?i Al?ii, poate oare fi angajat? responsabilitatea Guvernelor prte prin CEDO prin prisma obliga?iilor pozitive de a asigura drepturile reclamantului garantate de CEDO?

Au avut oare loc evolu?ii dup? cauza Ila?cu ?i Al?ii, care ar putea afecta responsabilitatea c?ruiva stat membru?

Privind fondul cauzei

2. A avut loc oare violarea art. 2 CEDO? n particular, a fost oare pus? sub risc via?a reclamantului n rezultatul pretinsei omisiuni de a-i acorda asisten?? medical? adecvat??

3. A avut oare loc violarea art. 3 CEDO n aceast? cauz?? n special,

(a) i-a fost acordat? oare reclamantului asisten?? medical? adecvat??

(b) a fost oare reclamantul de?inut n condi?ii inumane de deten?ie, de asemenea, avnd n vedere starea s?n?t??ii sale?

4. A avut loc oare violarea art. 5 CEDO? n special,

(a) reclamantul a fost oare de?inut legal n baza condamn?rii pronun?ate de c?tre un tribunal competent, n sensul art. 5 1 CEDO (a se vedea Ila?cu ?i Al?ii, 461 ?i urm.)?

(b) a existat o baz? legal? pentru deten?ia reclamantului dup? 24 octombrie 2009 (a se vedea Boicenco c. Moldovei, 154)?

(c) reclamantul a fost prezent la ?edin?ele de judecat? la care s-au examinat cererile de prelungire a mandatului de arest?

5. A existat oare violarea art. 8 CEDO n rezultatul refuzului de a-i permite reclamantului s? primeasc? vizite din partea rudelor ?i a refuzului de a le permite s? vorbeasc? n limba lor matern? pe durata vizitelor autorizate?

6. A existat oare violarea art. 9 CEDO n rezultatul refuzului de a-i permite reclamantului s? primeasc? vizite din partea preotului, precum ?i pretinsa prezen?? a gardianului n timpul ntlnirilor autorizate?

7. A dispus oare reclamantul de vreun recurs efectiv n privin?a plngerilor sale privind violarea art. 2, 3, 5, 8 ?i 9 CEDO, dup? cum este cerut de art. 13 CEDO?

8. A existat oare violarea art. 17 CEDO?

Reclamantul este reprezentat n fa?a Cur?ii de c?tre dl Alexandru POSTICĂ, dl Pavel POSTICĂ ?i dra Doina STRĂISTEANU, avoca?i din Chi?in?u.