Au fost pronun?ate hot?rrile Manole ?i Al?ii, Parnov ?i Panov c. Moldovei

13 07 2010

La 13 iulie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a f?cut public? hot?rrea cu privire la satisfac?ia echitabil? n cauza Manole ?i Al?ii c. Moldovei (cererea nr. 13936/02), precum ?i hot?rrile Parnov c. Moldovei (cererea nr. 35208/06) ?i Panov c. Moldovei (cererea nr. 37811/04).

*  *  *

n cauza Manole ?i Al?ii c. Moldovei, anterior, la 17 septembrie 2009 (hot?rrea principal?), Curtea a decis c? a existat nc?lcarea drepturilor reclaman?ilor prev?zute de art. 10 CEDO (libertatea de exprimare). Deoarece, la acel moment, chestiunea aplic?rii art. 41 CEDO nu era gata pentru a fi adoptat? o decizie cu privire la dauna material? ?i moral?, Curtea a rezervat-o pentru o hot?rre separat?, invitnd Guvernul ?i reclamantul s? prezinte observa?ii, n termen de 3 luni, sau s? informeze Curtea cu privire la orice acord amiabil ncheiat ntre p?r?i.

Curtea a acordat fiec?rui reclamant cte EUR 2,000 cu titlu de daune morale (n total, EUR 18,000), precum ?i EUR 8,940 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre Vladislav GRIBINCEA ?i Vitalie NAGACEVSCHI, avoca?i din Chi?in?u.

*  *  *

n cauza Parnov c. Moldovei, reclamantul, Vladimir PARNOV, a invocat violarea art. 3 CEDO (interzicerea tratamentelor inumane ?i degradante) ?i a art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv), pe motiv c? a fost supus brutalit??ilor din partea poli?iei la 22 martie 2005, cnd a fost arestat, fiind acuzat de posesia ?i vnzarea marijuanei, precum ?i deoarece alega?iile sale nu au fost investigate adecvat. El a fost achitat de acuza?iile aduse mpotriva lui n februarie 2007.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 CEDO, pe motiv de maltratare a reclamantului de c?tre poli?i?ti. Curtea a notat c?, atunci cnd o persoan? este r?nit? atunci cnd se afl? n deten?ie sau n custodia poli?iei, exist? o prezum?ie puternic? c? aceast? persoan? a fost maltratat?. n acest caz, statul este obligat s? prezinte o explica?ie plauzibil? privind originea r?nilor de pe corpul persoanei, n caz contrar acest lucru cade sub inciden?a art. 3 CEDO. Curtea a men?ionat c? n general ea aplic? standardul de prob? dincolo de orice dubiu rezonabil. Totu?i, atunci cnd persoana se afl? sub controlul autorit??ilor, le revine autorit??ilor s? prezinte explica?ii conving?toare.

Curtea a notat c? folosirea for?ei n contextul arest?rii, chiar dac? se soldeaz? cu r?niri, poate s? nu cad? sub inciden?a art. 3 CEDO, n particular din cauza comportamentului reclamantului. n acest sens, Curtea a notat c? sincronizarea r?nilor ?i intensitatea rezisten?ei reclamantului la arest este un subiect de dispute ntre p?r?i. Potrivit reclamantului, el a fugit doar ?i a fost maltratat n timpul arestului, n ma?ina poli?iei ?i la comisariatul de poli?ie. Potrivit Guvernului, reclamantul a fugit, a mpu?cat ntr-un poli?ist dintr-un pistol cu gaz lacrimogen, a opus rezisten?? n timpul arestului ?i c? toate r?nile reclamantului au fost ob?inute n timpul luptei cu poli?istul.

n acest sens, Curtea a notat c? nu a fost stabilit n cadrul procedurilor na?ionale c? reclamantul s-ar fi luptat cu poli?istul care l-a arestat. Mai mult, niciun martor nu a confirmat acest lucru. n cadrul procedurilor penale mpotriva reclamantului, cnd acesta a fost achitat, Judec?toria R?cani ?i-a exprimat ndoiala n privin?a faptului c? reclamantul a fost acela care a mpu?cat din pistol. Prin urmare, Curtea a considerat c? nu a fost probat suficient c? intensitatea rezisten?ei reclamantului a fost de o a?a natur? nct s? justifice folosirea for?ei de c?tre poli?i?ti n timpul arestului. Curtea ?i-a exprimat n particular preocuparea pentru una din r?nile cauzate reclamantului, ?i anume perforarea timpanului. Curtea a observat c? r?ni similare au fost constatate n majoritatea cauzelor n care a fost constatat? violarea art. 3 CEDO n urma maltrat?rilor (a se vedea Corsacov v. Moldova, cererea nr. 18944/02, 61, 4 aprilie 2006; Pruneanu v. Moldova, cererea nr. 6888/03, 53, 16 ianuarie 2007; Colibaba v. Moldova, cererea nr. 29089/06, 18, 23 octombrie 2007; Breabin v. Moldova, cererea nr. 12544/08, 11, 7 aprilie 2009; ?i Gurgurov v. Moldova, cererea nr. 7045/08,  23 ?i 41, 16 iunie 2009). Este regretabil faptul c? autorit??ile na?ionale nu au ncercat s? dea o explica?ie cauzei unei asemenea r?ni a reclamantului, precum ?i dac? o astfel de ran? este compatibil? cu oricare dintre tehnicile folosite de poli?ia din Moldova la arestarea ?i restrngerea persoanelor.

Curtea a notat c? atunci cnd a fost adus la sec?ia de poli?ie, reclamantul nu a fost examinat medical. O astfel de examinare ar fi fost potrivit?, n particular avnd n vedere faptul c? s-a pretins c? reclamantul s-a luptat cu un poli?ist. Aceasta ar scutit Guvernul de a aduce explica?ii pentru r?nile reclamantului. Astfel, Curtea a notat c? examinarea medical?, dreptul la un avocat ?i dreptul de a informa o parte ter?? despre arest constituie m?suri de protec?ie fundamentale mpotriva maltrat?rii persoanelor de?inute, care trebuie s? fie puse n aplicare de la nceputul priv?rii de libertate (a se vedea Türkan v. Turkey, cererea nr. 33086/04, 42, 18 septembrie 2008).

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 3 CEDO, pe motiv de investigare neadecvat? a plngerilor reclamantului cu privire la maltratare. Curtea a constatat o serie de amn?ri la investigarea condus? de autorit??i. n pofida alega?iilor autorit??ilor c? reclamantul ar fi fost r?nit nainte de a fi plasat n deten?ie, nu i-a fost acordat? vreo asisten?? medical? atunci cnd a ajuns la sta?ia de poli?ie. La 23 martie 2005, a ordonat efectuarea unei expertize medicale, care s-a realizat la 31 martie 2005, peste mai mult de o s?pt?mn? dup? ce pretinsa maltratare a avut loc. Autorit??ile par s? fi acceptat f?r? rezerve versiunea faptelor prezentate de c?tre poli?i?ti.

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 13 CEDO. Curtea a considerat c?, avnd n vedere faptul c? investiga?ia plngerilor reclamantului mpotriva poli?i?tilor care l-au maltratat a fost neefectiv?, o ac?iune civil? pe acelea?i temeiuri nu ar fi avut ?anse de succes. Prin urmare, Curtea a considerat c? nu a fost demonstrat c? exist? remedii care i-ar fi permis reclamantului s? ob?in? compensa?ii pentru maltratarea suferit? din partea poli?i?tilor.

Reclamantul a solicitat EUR 87 cu titlu de daune materiale (cheltuieli de tratament), EUR 20,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 2,550 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului EUR 87 cu titlu de daune materiale, EUR 9,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 800 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre D. Toma, avocat din Chi?in?u. 

*  *  *

n cauza Panov c. Moldovei, reclamanta, Tatiana PANOV, a invocat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii), pe motiv de neexecutare a unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile din 27 noiembrie 2001, prin care Curtea de Apel Chi?in?u a obligat Consiliul municipal Chi?in?u s? asigure reclamanta cu locuin??, n locul apartamentului avariat pe care reclamanta l nchiria.

La 22 iulie 2003, Judec?toria Centru a admis cererea reclamantei de schimbare a modului de executare a hot?rrii din 27 noiembrie 2001 ?i a obligat Consiliul municipal Chi?in?u s? achite reclamantei USD 11,000 n locul apartamentului. La 14 septembrie 2004, Judec?toria Centru a casat hot?rrea sa din 22 iulie 2003, n urma unei cereri de revizuire din partea Consiliului municipal Chi?in?u.

La 12 octombrie 2007, Guvernul a depus la Curte o declara?ie unilateral?, prin care a recunoscut nc?lcarea drepturilor reclamantei garantate de CEDO ?i a propus s? pl?teasc? reclamantei EUR 2,500 cu titlu de daune morale ?i EUR 500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni dup? ce cererea va fi radiat? de pe rolul Cur?ii.

La 26 ianuarie 2008, reclamanta a informat Curtea despre dezacordul s?u n leg?tur? cu declara?ia unilateral? a Guvernului, solicitnd EUR 35,005 (costul apartamentului care urma s?-i fie acordat), EUR 27,506 (infla?ia) ?i EUR 10,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a notat c? Guvernul a recunoscut nc?lcarea drepturilor reclamantei garantate de CEDO ?i a propus doar repararea daunelor morale ?i a costurilor ?i cheltuielilor, f?r? a veni cu o propunere rezonabil? n privin?a execut?rii hot?rrii irevocabile din 27 noiembrie 2001. Din acest motiv, Curtea a respins declara?ia unilateral? formulat? de Guvern ?i a considerat c? va continua examinarea cauzei.

Curtea a constatat violarea 6 1 CEDO ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 la CEDO n urma neexecut?rii hot?rrii irevocabile din 27 noiembrie 2001.

Curtea a notat c?, potrivit hot?rrii din 27 noiembrie 2001, Consiliul municipal Chi?in?u a fost obligat s? pun? la dispozi?ia reclamantei un apartament pentru nchiriere, ?i nu n proprietate. Conform art. 46 CEDO, statele p?r?i s-au angajat s? se conformeze hot?rrilor definitive ale Cur?ii. Comitetul de Mini?tri va verifica dac? Moldova se va conforma acestei hot?rri a Cur?ii.

Reclamanta a solicitat EUR 10,000 cu titlu de daune morale ?i nicio sum? cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantei EUR 4,000 cu titlu de daune morale.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre Ion MANOLE, avocat din Chi?in?u.