Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n aprilie ?i mai 2010

04 08 2010

n aprilie ?i mai 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Bogatu c. Moldovei (cererea nr. 36748/05), Croitoru c. Moldovei (cererea nr. 29755/07) ?i Poia c. Moldovei (cererea nr. 48522/06).

***

n cauza Bogatu c. Moldovei, reclamanta, Viorica BOGATU, la momentul evenimentelor era jurnalist? la compania de stat Teleradio-Moldova. n 2204, n urma numeroaselor proteste mpotriva cenzurii n cadrul companiei, Guvernul a decis s? reorganizeze compania. A fost luat? decizia de a organiza un nou concurs de angajare pentru to?i jurnali?tii ?i, n urma concursului, jurnali?tii care anterior au protestat mpotriva cenzurii nu au fost selecta?i. Printre ace?ti jurnali?ti se afla ?i reclamanta.

Urm?toarea zi dup? anun?area rezultatelor concursului, circa o sut? de jurnali?ti au organizat o conferin?? de pres? ?i au protestat mpotriva rezultatelor concursului. n aceea?i zi, Comisariatul General de Poli?ie a sanc?ionat reclamanta pentru comiterea contraven?iei administrative de participare la o demonstra?ie neautorizat?. n octombrie 2004, Judec?toria Centru a constatat vinov??ia reclamantei ?i i-a stabilit o amend? de MDL 180 (EUR 14). n noiembrie 2004, Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul reclamantei, n absen?a acesteia.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a invocat violarea art. 6 CEDO, pe motiv c? nu a fost citat? la ?edin?a de judecat? la care a fost examinat? cererea sa de recurs. De asemenea, reclamanta a pretins violarea art. 11 CEDO, considernd c? sanc?iunea care i-a fost impus? i-a nc?lcat dreptul la libertatea de ntrunire.

La 12 februarie 2009, Guvernul a informat Curtea despre o declara?ie unilateral? a sa, potrivit c?reia, Guvernul a recunoscut nc?lcarea dreptului reclamantei prev?zut de art. 6 1 CEDO ?i a propus reclamantei s?-i achite compensa?ii de EUR 1,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 850 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Guvernul nu a recunoscut violarea art. 11 CEDO ?i a solicitat Cur?ii s? resping? acest cap?t de cerere ca inadmisibil.

La 8 iunie 2009, reclamanta a cerut Cur?ii s? nu admit? declara?ia Guvernului, deoarece acesta nu a recunoscut violarea art. 11 CEDO.

La 15 iulie 2009, Guvernul a modificat declara?ia sa ini?ial?, admi?nd c? a avut loc ?i violarea art. 11 CEDO ?i a propus o compensa?ie de EUR 4,300 pentru orice daun? cauzat? ?i cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Ulterior, reclamanta a considerat c? Curtea ar fi trebuit s? resping? declara?ia Guvernului, deoarece aceasta nu era suficient? pentru a anula antecedentele reclamantei n urma sanc?ion?rii administrative ?i pentru c? Guvernul nu a informat Procuratura General?, Consiliul Superior al Magistraturii ?i Ministerul Afacerilor Interne despre motivele pentru care a recunoscut violarea CEDO. Suplimentar, reclamanta a men?ionat c? Guvernul nu a adoptat m?suri legislative pentru a renun?a la faptul notific?rii autorit??ilor locale despre organizarea demonstra?iilor spontane. De asemenea, reclamanta ?i-a exprimat dezacordul vis-à-vis de suma propus? cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Guvernul a declarat c?, potrivit Legii cu privire la Agentul Guvernamental, Agentul este obligat s? anun?e autorit??ile direct responsabile de violarea CEDO constatate n hot?rrile sau deciziile Cur?ii. Totu?i, este inutile de a stipula acest fapt ntr-o declara?ie unilateral?. Agentul a mai ad?ugat c? reclamanta nu avea antecedente, potrivit datelor MAI ?i c? noua lege din 2008 privind ntrunirile reglementa problema demonstra?iilor spontane.

Avnd n vedere natura recunoa?terii Guvernului privind violarea CEDO, precum ?i m?rimea sumei propuse, care este comparabil? cu sumele acordate de Curte n cauze similare, Curtea a considerat c? nu este justificat? continuarea examin?rii cauzei (art. 37 1 (c) CEDO) ?i a radiat cererea de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre Vladislav GRIBINCEA, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Croitoru c. Moldovei, reclamantul, Dumitru CROITORU, era beneficiarul unei hot?rri judec?tore?ti definitive din 20 noiembrie 1997, prin care Judec?toria Cantemir a obligat Ministerul Afacerilor Interne s?-i achite MDL 1,408 (EUR 204).

Reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocol nr. 1 CEDO (protec?ia propriet??ii), pe motiv de neexecutare a hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa. Suplimentar, reclamantul a invocat ?i violarea art. 6 3 (b) ?i (c) CEDO, f?r? a aduce detalii.

La 7 aprilie 2009, Guvernul a informat Curtea despre o declara?ie unilateral? a sa, potrivit c?reia, Guvernul a recunoscut nc?lcarea drepturilor reclamantului garantate de CEDO n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti din 20 noiembrie 1997. Guvernul s-a obligat s? achite reclamantului EUR 2,500 cu titlu de orice daun? material? ?i moral?, precum ?i cu titlu de costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii.

Reclamantul nu a prezentat nici un comentariu la declara?ia unilateral? a Guvernului.

Avnd n vedere natura recunoa?terii Guvernului privind violarea CEDO n urma neexecut?rii hot?rrii judec?tore?ti, precum ?i m?rimea sumei propuse, care este comparabil? cu sumele acordate de Curte n cauze similare, Curtea a considerat c? nu este justificat? continuarea examin?rii cauzei (art. 37 1 (c) CEDO) ?i a radiat acest cap?t de cerere de pe rol.

n ceea ce prive?te plngerea de violare a art. 6 3 (b) ?i (c) CEDO, Curtea a reamintit c? art. 6 3 se aplic? doar n procedurile legate de investigarea penal?, ceea ce nu a existat n cauza reclamantului. Astfel, acest cap?t de cerere este incompatibil ratione materiae cu prevederile CEDO ?i trebuie s? fie respins? potrivit art. 35 3 ?i 4 CEDO.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre I. Stoian, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Poia c. Moldovei, reclamantul, Valeriu POIA, a fost nvinuit de faptul c?, la 30 mai 2006, n fa?a apartamentului fostei sale so?ii, au fost g?site o pisic? decapitat?, o grenad? ?i fotografia fostei sale so?ii. A fost ini?iat? o urm?rire penal?. n aceea?i zi, automobilul reclamantului a fost perchezi?ionat ?i n portbagaj a fost g?sit un inel de la o grenad? asem?n?toare celei care a fost g?sit? lng? apartamentul fostei so?ii a reclamantului. n aceea?i zi, reclamantul a fost arestat. La 2 iunie 2006, judec?torul de instruc?ie de la judec?toria Buiucani a emis mandat de arest pe numele reclamantului pe 10 zile. La 9 iunie 2006, recursul reclamantului mpotriva hot?rrii din 2 iunie 2006 a fost respins. Ulterior, deten?ia sa a fost prelungit? de dou? ori pn? la 20 iulie 2006, cnd reclamantul a fost eliberat, fiind achitat.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 5 3 CEDO (dreptul la libertate ?i siguran??), pe motiv c? instan?ele na?ionale nu au adus motive suficiente pentru a justifica arestul s?u.

La 1 februarie 2010, Curtea a primit o declara?ie unilateral? din partea Guvernului, care a recunoscut violarea drepturilor reclamantului garantate de art. 5 3 CEDO ?i s-a obligat s? achite reclamantului EUR 3,000 cu titlu de orice daun? material? ?i moral?, precum ?i cu titlu de costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la radierea cererii.

La 18 martie 2010, Curtea a primit o scrisoare din partea reclamantului, care confirma c? este de acord cu propunerea Guvernului.

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? el a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu g?se?te niciun motiv care ar justifica continuarea examin?rii cererii (art. 37 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Vitalie NAGACEVSCHI, avocat din Chi?in?u.