Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n iunie 2010

07 09 2010

n iunie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Popescu c. Moldovei (cererea nr. 11367/06), Romany Gaz Group c. Moldovei (cererea nr. 11662/05), Boldi?or c. Moldovei (cererea nr. 10275/07) ?i Catan ?i Al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (cererile nr. 43370/04, 8252/05 ?i 18454/06).

***

n cauza Popescu c. Moldovei, reclamantul, Nicolae POPESCU, la momentul evenimentelor era directorul unei companii de stat. n 2005, mpotriva lui a fost ini?iat? o urm?rire penal? privind nsu?irea ilegal? a MDL 35,584. nainte de ini?ierea urm?ririi penale, judec?torul de instruc?ie a autorizat interceptarea convorbirilor telefonice ale reclamantului pe 30 de zile. n 2006, reclamantul a fost informat despre interceptarea convorbirilor. Reclamantul a contestat la Judec?toria Buiucani legalitatea m?surii de interceptare a convorbirilor. Ac?iunea a fost respins? pe motiv c? m?sura respectiv? a fost aplicat? potrivit legii.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 CEDO, pe motiv c? nu a avut acces la materialele dosarului, c? judec?torul nu a fost independent ?i impar?ial ?i c? nu a avut acelea?i drepturi ca ?i procurorul n proces. Reclamantul a mai invocat violarea art. 8 CEDO n urma intercept?rii convorbirilor sale, precum ?i a art. 13 CEDO combinat cu art. 8 CEDO.

La 1 februarie 2010, Guvernul a informat Curtea c?, n lumina recentei jurispruden?e a Cur?ii n cauza Iordachi ?i Al?ii c. Moldovei (cererea nr. 25198/02, hot?rre din 10 februarie 2009), el a recunoscut c? a avut loc nc?lcarea drepturilor prev?zute de art. 8 CEDO n aceast? cauz?, deoarece legisla?ia privind interceptarea convorbirilor nu oferea suficiente garan?ii mpotriva abuzului. Guvernul a oferit reclamantului EUR 2,000 cu titlu de daune morale ?i costuri ?i cheltuieli.

La 6 mai 2010, reprezentantul reclamantului a solicitat Cur?ii s? resping? declara?ia unilateral? a Guvernului, pe motiv c? sumele propuse nu erau suficiente, care ar fi trebuit s? constituie EUR 3,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 2,800 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Avnd n vedere natura recunoa?terii Guvernului privind violarea CEDO, precum ?i m?rimea sumei propuse, care este comparabil? cu sumele acordate de Curte n cauze similare, Curtea a considerat c? nu este justificat? continuarea examin?rii cauzei (art. 37 1 (c) CEDO) ?i a radiat cererea de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre Roman ZADOINOV, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Romany Gaz Group c. Moldovei, reclamantul este o companie din Republica Moldova. n 2000, compania reclamanta a ncheiat un contract cu o companie de stat, Comgaz-Plus, potrivit c?ruia, pe de o parte, compania reclamant? urma s? produc? ?i s? instaleze n favoarea prim?riei Ungheni cteva cazane de nc?lzire autonom? ?i sisteme de distribuire a energiei termice, iar, pe de alt? parte, Comgaz-Plus urma s?-i achite USD 160,000. Compania de stat nu ?i-a onorat obliga?iile financiare, de?i compania reclamant? a executat parte sa de contract. Prin n?elegeri ulterioare, p?r?ile au stabilit c? compania reclamant? urma s? produc? ?i s? instaleze cteva sisteme de nc?lzire suplimentar, iar Comgaz-Plus din nou nu a achitat banii. La 1 octombrie 2003, companiile au ncheiat un nou contract, prin care Comgaz-Plus s-a obligat s? achite USD 158,862 n termen de 24 luni, n caz contrar, compania reclamant? avea dreptul s? cear?, n urm?toarele 3 luni, restituirea ntregii sume datorate plus prejudicii, sum? evaluat? la USD 409,671.

Deoarece Comgaz-Plus nu a achitat suma n termenul prev?zut, la 27 mai 2004, compania reclamant? a ini?iat proceduri civile mpotriva companiei de stat, solicitnd restituirea sumei de USD 568,533. Compania a indicat n cererea de chemare n judecat? c? se afla ntr-o situa?ie financiar? dificil?, prezentnd certificate bancare, ?i a solicitat extinderea termenului limit? de achitare a restului sumei. La 1 iunie 2004, Curtea de Apel Economic? a decis de a nu examina ac?iunea pn? compania reclamant? nu va achita taxa de stat n ntregime, ceea ce constituia EUR 15,000 n total, acordndu-i ini?ial un termen de o lun? pentru achitare, apoi pn? pe 15 septembrie 2004.

Compania reclamant? a contestat aceast? ncheiere, referindu-se la prevederile art. 6 CEDO ?i invocnd lipsa accesului la justi?ie n cazul n care instan?ele refuz? s? examineze cauza atunci cnd nu se achit? taxa de stat. La 15 iulie 2004, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul companiei reclamante, constatnd c? ei i s-a acordat un termen suplimentar pentru achitarea taxei de stat ?i c? nu a existat nc?lcarea dreptului la accesul la justi?ie.

La 15 septembrie 2004, Curtea de Apel Economic? a restituit cererea companiei reclamante f?r? a o examina, pe motiv de neachitare a taxei de stat. Compania reclamant? nu a depus o contesta?ie la Curtea Suprem? de Justi?ie.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? s-a plns de violarea art. 6 CEDO pe motiv de nc?lcare a dreptului s?u de acces la justi?ie n urma refuzului instan?elor de judecat? de a-i examina cauza.

Guvernul a sus?inut c? compania reclamant?, de fapt, dispunea de suficiente fonduri pentru a achita taxa de stat, dup? cum rezulta din d?rile de seam? prezentate la organele fiscale ?i din extrasele bancare. Aceste documente au demonstrat c? compania reclamant? primise cteva credite bancare, nainte ?i dup? perioada n cauz? (1 iunie – 15 septembrie 2004), cnd urma s? achite taxa de stat. Aceste sume dep??eau de cteva ori suma necesar? pentru achitarea taxei de stat (EUR 15,000), de exemplu la 16 iunie 2004, compania primise EUR 88,134; la 20 iunie 2004 – EUR 36,415; la 30 iunie 2004 – USD 4,661; la 8 iulie 2004 – EUR 29,805; la 10 septembrie 2004 – EUR 14,496; ?i la 13 septembrie 2004 – USD 14,767.

Compania reclamant? a informat Curtea c? banii respectivi au fost folosi?i n alte scopuri care, la acel moment, erau mai importante dect achitarea taxei de stat ?i c? instan?ele na?ionale nu au examinat aceste argumente ridicate de Guvern.

Curtea a notat c? reclamantul nu a informat-o despre starea sa financiar? real? n prima cerere ?i n coresponden?a ulterioar? ?i c? aceast? informa?ie a devenit cunoscut? doar din observa?iile Guvernului. Mai mult, n cererea sa ini?ial?, compania reclamant? a sus?inut c? starea sa financiar? nu s-a schimbat ntre 15 iulie ?i 15 septembrie 2004. Totu?i, faptul c? compania primise bani n cont este indiscutabil. Curtea a notat c? compania reclamant? nu a demonstrat c? cheltuielile sale din acea perioad? nu puteau fi evitate. Mai mult, ea a sus?inut c? acele cheltuieli erau mai importante dect taxa de stat. Aceasta relev? o alegere con?tient? din partea companiei reclamante de a nu cheltui banii pentru taxa de stat, dar s?-i canalizeze pentru alte scopuri, refuznd s? dea detalii despre destina?ia acelor bani.

Curtea ?i-a exprimat preocuparea privind omisiunea instan?elor de judecat? na?ionale de a da suficiente motive pentru decizia lor de solicitare a achit?rii integrale a taxei de stat. Totu?i, Curtea a considerat c? n circumstan?ele excep?ionale ale acestei cauze dreptul companiei reclamante la acces la justi?ie nu a fost limitat ntr-att nct s? devin? iluzoriu, avnd n vedere faptul c? ea dispunea de sumele necesare pentru achitarea taxei de stat, dar a cheltuit aceste sume pentru alte destina?ii, nedivulgnd acest fapt Cur?ii ?i instan?elor na?ionale.

Prin urmare, cererea a fost respins? fiind n mod v?dit nentemeiat?, n conformitate cu art. 35 3 ?i 4 CEDO.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a fost reprezentat? de c?tre Fadei NAGACEVSCHI, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Boldi?or c. Moldovei, reclamantul, Iurie BOLDI?OR, era beneficiarul unei hot?rri judec?tore?ti irevocabile din 7 aprilie 2005, prin care Judec?toria Edine? a obligat Ministerul Finan?elor s?-i achite MDL 1,516 (EUR 106) cu titlu de compensa?ie pentru dauna moral? ?i material? cauzat? de amendarea sa ilegal?. La 5 ianuarie 2007, Ministerul a achitat reclamantului suma de MDL 1,516.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO.

La 20 aprilie 2009, Curtea a expediat reclamantului observa?iile Guvernului, solicitnd observa?ii din partea acestuia pn? la data de 2 iunie 2009. Reclamantul nu a r?spuns.

La 13 noiembrie 2009, Grefa Cur?ii a mai expediat reclamantului o scrisoare, pe care reprezentantul reclamantului a primit-o la 23 noiembrie 2009, dar din nou nu a urmat niciun r?spuns.

Curtea a considerat c? reclamantul nu mai dore?te continuarea examin?rii cauzei, dup? cum este prev?zut de art. 37 1 (a) CEDO, ?i a radiat-o de pe rol potrivit art. 37 1 in fine CEDO.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre N. BABAN, avocat din Edine?.