Hot?rrile CtEDO c. Moldovei adoptate n septembrie 2010

04 10 2010

n septembrie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a adoptat  hot?rrile Hyde Park ?i Al?ii (nr. 5 ?i 6) c. Moldovei (cererile nr. 6991/08 ?i 15084/08), Popa c. Moldovei (cererea nr. 29772/05) ?i hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza Gu?an c. Moldovei (cererea nr. 22539/05).

***

n cauza Hyde Park ?i Al?ii c. Moldovei (nr. 5 ?i 6), reclaman?ii sunt organiza?ia neguvernamental? Hyde Park, care era nregistrat? la momentul evenimentelor la Ministerul Justi?iei, ?i 4 persoane, membri sau sus?in?tori ai Hyde Park, ?i anume Ghenadie BREGA, Anatolie JURAVELI, Oleg BREGA ?i Anatol HRISTEA-STAN. La 2 iunie 2008, organiza?ia Hyde Park a ncetat s? existe de drept. Ea a activat n continuare ca asocia?ie ob?teasc? nenregistrat?. Aceasta din urm? ?i-a exprimat inten?ia de a men?ine cererea depus? de predecesorul s?u.

La 23 iulie 2007, Hyde Park a depus o cerere la Consiliul municipal Chi?in?u de a autoriza o demonstra?ie de protest la 30 august 2007 n fa?a Ministerului Afacerilor Interne ?i a Procuraturii Generale mpotriva h?r?uirii organiza?iei de c?tre aceste autorit??i. La 20 august 2007, Consiliul municipal Chi?in?u a autorizat protestul.

La 30 august 2007, reclaman?ii au nceput protestul n fa?a Ministerului Afacerilor Interne, dar au fost opri?i aproape imediat de c?tre un poli?ist, care le-a comunicat c? autoriza?ia emis? de Consiliul municipal Chi?in?u a fost contestat? n instan?a de judecat? de Procuratura General? la 29 august 2007 ?i c? autoriza?ia era astfel suspendat?. Reclaman?ii au protestat, dar au fost aresta?i ?i au fost du?i la comisariatul de poli?ie unde au fost chestiona?i ?i elibera?i cteva ore mai trziu. Se pare c? contesta?ia Procuraturii Generale mpotriva autoriza?iei Consiliul municipal Chi?in?u din 20 august 2007 nu a fost niciodat? examinat? de instan?ele judec?tore?ti.

Protestnd mpotriva primei suprim?ri a protestului lor, reclaman?ii au nceput un alt protest, la 4 septembrie 2007, care de aceast? dat?, nu a fost autorizat de autorit??ile municipale. Reclaman?ii au fost opri?i ?i aresta?i din nou ?i au fost elibera?i dup? 5 ore. Ulterior, ei au fost sanc?iona?i administrativ pentru organizarea demonstra?iilor neautorizate ?i amenda?i cu MDL 800 (EUR 48).

Reclaman?ii au organizat cel de-al treilea protest la 10 septembrie 2007, care fusese autorizat de Consiliul municipal Chi?in?u la 7 septembrie 2007. Ei au fost din nou aresta?i imediat, de aceast? dat? pe motivul c? n autoriza?ia protestului nu erau indicate numele persoanelor implicate n protest. Fiind elibera?i dup? chestionare, ei au fost cerceta?i n cadrul procedurilor administrative, care ulterior au fost ncetate.

Invocnd n principal art. 11 CEDO (libertatea de ntrunire ?i de asociere), reclaman?ii s-au plns de suprim?rile din partea poli?iei, precum ?i de arest?rile care au avut loc pe parcursul celor 3 proteste. De asemenea, n Hyde Park (nr. 5), ei s-au plns ?i de violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) pe motiv de omisiune a instan?elor de judecat? de a prezenta motive suficiente n hot?rrile de sanc?ionare a reclaman?ilor.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 11 CEDO.

Curtea a notat c?, n ceea ce prive?te primul ?i al treilea protest, pentru care reclaman?ii au primit autorizare, ea nu a fost convins? de argumentul Guvernului precum c? era necesar s? fie aresta?i reclaman?ii cu scopul de a le fi verificate autoriza?iile sau identitatea. O nregistrare video prezentat? de reclaman?i a celui de-al treilea protest a ar?tat clar c? ei erau chestiona?i de poli?ie ?i c? le-au prezentat autoriza?ia de protest. Curtea a remarcat c? nu este clar ce fel de verific?ri mai puteau fi efectuate ulterior la sec?ia de poli?ie. Mai mult, nu era relevant faptul c? primul protest a fost provocator. Alegerea loca?iei, a cntecelor ?i a sloganelor insult?toare n adresa MAI erau compatibile cu contextul demonstra?iilor, ale c?ror scop era criticarea h?r?uirii Hyde Park de c?tre MAI. Demonstra?ia nu a fost violent?, dup? cum a sugerat Guvernul, din nregistrarea video rezult? clar c? protestul a avut loc ntr-un mod calm ?i pacifist.

Referitor la cea de-a doua demonstra?ie, de?i neautorizat?, Curtea a notat c? poli?ia ar fi putut cere reclaman?ilor s? se disperseze ?i s? revin? atunci cnd vor ob?ine autoriza?ie. n loc de aceasta, reclaman?ii au fost aresta?i. Mai mult, Curtea a fost frapat? de m?rimea amenzii, care reprezint? 80% din suma maxim? prev?zut? pentru aceast? categorie de sanc?iune administrativ?.

Curtea a concluzionat c?, n ceea ce prive?te toate cele 3 demonstra?ii, poli?ia nu a demonstrat toleran?a care este de a?teptat de la autorit??i ntr-o societate democratic?. Aresturile reclaman?ilor ?i n special m?rimea amenzii administrative impus? acestora n urma celui de-al treilea protest au fost dispropor?ionate, cu nc?lcarea art. 11 CEDO.

n ceea ce prive?te preten?ia reclaman?ilor prin prisma art. 6 1 CEDO, Curtea a considerat c?, avnd n vederea concluzia n privin?a art. 11 CEDO, nu este necesar de a examina separat aceast? preten?ie.

Curtea a acordat reclaman?ilor suma total? de EUR 15,096 cu titlu de prejudiciu moral ?i material.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre Oleg BREGA, liderul organiza?iei la momentul evenimentelor.

***

n cauza Popa c. Moldovei, reclamanta, Tatiana POPA, s-a plns n fa?a Cur?ii de violarea art. 3 CEDO (interzicerea tratamentelor inumane ?i degradante) ?i a art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv). Reclamanta a pretins c? a fost maltratat? de poli?i?ti la 27 iulie 2004, cnd a fost arestat? mpreun? cu sora sa ?i dus? la comisariatul de poli?ie pentru stare de ebrietate ?i comportament turbulent. Faptele cauzei sunt contestate de c?tre p?r?i.

La 28 iulie 2004, Judec?toria R?cani a constatat c? reclamanta se afla n stare de ebrietate ?i se purta zgomotos ?i a sanc?ionat-o pentru comiterea contraven?iei administrative de insultare a ofi?erului de poli?ie ?i de nesupunere ordinelor legale ale ofi?erului de poli?ie, amendnd-o cu MDL 18 (EUR 1.24). n aceea?i zi, reclamanta a fost examinat? de un medic, care a constatat c? reclamanta avea pe corp contuzii care puteau fi calificate ca leziuni corporale u?oare.

Reclamanta a contestat hot?rrea judec?toreasc? din 28 iulie 2004, dar aceasta a fost men?inut? prin decizia Cur?ii de Apel Chi?in?u din 29 decembrie 2004.

n acela?i timp, la 3 august 2004, reclamanta s-a adresat Procuraturii Generale ?i a indicat c?, la 27 iulie 2004, ea a fost maltratat? de c?tre 3 b?rba?i necunoscu?i n prezen?a ofi?erilor de poli?ie, prezentnd numele acestora din urm?. La 28 septembrie 2004, Procuratura R?cani a adoptat o ordonan?? de refuz de ncepere a urm?ririi penale, pe motiv de lips? a elementelor infrac?iunii. La 14 februarie 2005 Judec?toria R?cani a respins recursul reclamantei ?i a conchis c? ordonan?a din 28 septembrie 2004 a fost adoptat? legal.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a invocat violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii), pe motiv c? a fost maltratat? de c?tre ofi?eri de poli?ie ?i c? autorit??ile nu au condus o anchet? efectiv? asupra plngerii ei. Reclamanta a mai invocat violarea art. 13 CEDO (dreptul al un recurs efectiv) n conjunc?ie cu art. 3 CEDO.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 CEDO pe motiv de omisiune a autorit??ilor de a conduce o anchet? efectiv? asupra plngerii reclamantei de maltratare.

Curtea a notat c? exist? discrepan?e considerabile cu privire la faptele prezentate de p?r?i ?i c? probele pe care se bazeaz? ambele p?r?i sus?in att pozi?ia reclamantei, ct ?i a Guvernului. Totu?i, Curtea a observat c? aceste dificult??i urmau a fi examinate de autorit??i atunci cnd au primit plngerea de maltratare de la reclamant?.

Curtea a notat c? procurorul a ob?inut doar depozi?iile unui martor favorabil poli?iei, iar sora reclamantei nu a fost audiat?. De?i unele deficien?e au fost remediate n apel, totu?i, au existat martori din partea reclamantei care nu au fost audia?i. Mai mult ca att, Curtea a observat c? autorit??ile au examinat reclamanta la momentul aducerii ei la comisariatul de poli?ie ?i nu au nregistrat careva traume ?i r?ni. n aceast? situa?ie, era mult mai simplu de a constata dac? contuziile au ap?rut nainte de re?inerea sa sau dup? ce s-a aflat n custodia poli?iei. Astfel, Guvernul nu-?i mai poate men?ine argumentul precum c? contuziile reclamantei au ap?rut n urma unei c?z?turi sau n timpul unor certuri. Curtea a constatat c? autorit??ile nu se pot baza pe faptul c? reclamanta era beat? ?i agresiv? f?r? a conduce investiga?ii ulterioare. n lumina acestor deficien?e, Curtea a considerat c? autorit??ile nu au ncercat s? investigheze eficient plngerea reclamantei cu privire la maltratare.

Curtea a mai constatat, n unanimitate, violarea art. 13 CEDO n conjunc?ie cu art. 3 CEDO. Potrivit Codului Civil n vigoare la momentul evenimentelor, reclamanta putea doar s? solicite compensa?ii dac? daunele ar fi fost cauzate n urma actelor ilegale. Deoarece investiga?ia condus? de procuratur? a concluzionat c? ac?iunile poli?iei au fost legale, orice ac?iune civil? mpotriva ofi?erilor de poli?ie ar fi fost ineficient?.

Reclamanta a solicitat, EUR 5,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 90 cu titlu de daune materiale.

Curtea a acordat reclamantei EUR 3,000 cu titlu de daune morale.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre V. Dubrovschi, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Gu?an c. Moldovei, reclamanta, Vera GU?AN, s-a plns de neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti din 22 iulie 1998 prin care Judec?toria Centru a decis evacuarea familiei reclamantei din locuin?a lor, n temeiul Legii nr. 1226 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice; precum ?i a obligat Consiliul municipal Chi?in?u s? asigure familia reclamantei cu alt? locuin??. Hot?rrea din 22 iulie 1998 nu a fost executat? pn? n prezent.

La 28 iulie 2009, CtEDO a adoptat hot?rrea Olaru ?i Al?ii c. Moldovei, grup din care f?cea parte ?i reclamanta Gu?an, n care a constatat violarea art. 6 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO (protec?ia propriet??ii) n urma neexecut?rii hot?rrilor definitive n favoarea reclaman?ilor. Deoarece la acel moment, chestiunea privind satisfac?ia echitabil? nu era preg?tit? pentru a adopta o hot?rre, Guvernul ?i reclaman?ii au fost invita?i s? prezinte observa?iile lor cu privire la acest subiect n termen de 3 luni.

Reclamanta a solicitat executarea hot?rrii judec?tore?ti n favoarea sa din 22 iulie 1998 n termen de 6 luni. Guvernul s-a obligat s? execute hot?rrea, ns? ?i-a exprimat dubiile asupra termenului, pe care l-a considerat prea scurt. Curtea a decis c? nu exist? motive de a pune la ndoial? faptul c? Guvernul va executa hot?rrea. n orice caz, modul de executare a hot?rrii Cur?ii va fi supravegheat de c?tre Comitetul de Mini?tri.

Reclamanta a solicitat EUR 9,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 585 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantei EUR 3,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 585 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre Fadei NAGACEVSCHI, avocat din Chi?in?u