Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n iunie 2010

14 10 2010

n luna iunie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Urechean c. Moldovei (cererea nr. 27756/05), Andronovici c. Moldovei (cererea nr. 13424/06), Boicenco c. Moldovei (cererea nr. 25688/09), Djaparidze c. Moldovei (cererea nr. 32530/07), Munteanu c. Moldovei (cererea nr. 30735/07), Povestca c. Moldovei (cererea nr. 13765/04), Braga c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 76957/01) ?i Str?steanu c. Moldovei (cererea nr. 40699/08).

***

n cauza Urechean c. Moldovei, reclamantul, Serafim URECHEAN, este un politician care, la momentul evenimentelor, era membru al unui partid parlamentar de opozi?ie ?i primarul municipiului Chi?in?u.

n noiembrie 2004, pre?edintele Moldovei de la momentul evenimentelor a declarat, n cadrul unei emisiuni transmise n direct, la un post de televiziune privat?, c? reclamantul a creat n capital? o corup?ie puternic? ?i un sistem mafiot. Ac?iunea n def?imare a reclamantului mpotriva lui Voronin a fost scoas? de pe rol prin hot?rrea Judec?toriei Centru din 11 ianuarie 2005, care a fost men?inut? prin decizia Cur?ii de Apel Chi?in?u din 3 februarie 2005. Instan?ele au decis c? Voronin avea imunitate ?i nu putea fi responsabil de opiniile exprimate n exercitarea mandatului de pre?edinte. Anterior, instan?ele judec?tore?ti au examinat o cauz? n care un om de afaceri a intentat o ac?iune de def?imare contra unui lider din opozi?ia parlamentar?, n contextul unor afirma?ii publicate ntr-un ziar. n acea cauz?, instan?ele au decis c? prtul nu putea s? beneficieze de imunitatea sa parlamentar?, deoarece afirma?iile publicate n ziar nu au fost efectuate la exercitarea mandatului s?u parlamentar.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 6 1 CEDO pe motiv c? nu a avut acces la o instan?? de judecat?.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare: A fost oare reclamantul lipsit de dreptul de acces la o instan?? de judecat?, cu nc?lcarea art. 6 1 CEDO (a se vedea principiile statuate n Kart v. Turcia, cererea nr. 8917/05, 3 decembrie 2009)?

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre D. Graur, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Andronovici c. Moldovei, reclamanta, Nadejda ANDRONOVICI, s-a plns n esen?? de relele tratamente la care a fost supus? la 2 septembrie 1997 (viol n grup), precum ?i de absen?a unei anchete efective privind plngerea sa. Reclamanta a mai invocat n esen?? art. 6 CEDO, plngndu-se de durata excesiv? a procedurii la nivel na?ional, care a nceput la 7 octombrie 1997, data nceperii urm?ririi penale ?i care s-a finisat cu decizia irevocabil? a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 21 decembrie 2005, adic? peste 8 ani 2 luni ?i 16 zile. Reclamanta a mai repro?at instan?elor na?ionale c? au achitat pretin?ii infractori.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Insuficien?ele pretinse ale anchetei au dus oare la nc?lcarea obliga?iilor pozitive care incumb? statului prt prin prisma art. 3 CEDO (M.C. v. Bulgaria, cererea nr. 39272/98)?

Guvernul a fost invitat s? prezinte Cur?ii copia dosarului penal de anchet?.

2. Art. 6 1 CEDO este oare aplicabil procedurii penale din spe???

3. Durata procedurii din aceast? cauz? este oare compatibil? cu condi?ia de termen rezonabil de judecare a cauzelor, n sensul art. 6 1 CEDO?

***

n cauza Boicenco c. Moldovei, reclamanta, Cristina BOICENCO, a fost re?inut? la 1 iunie 2004, pe motiv c? ar fi comis un furt n restaurantul n care lucra. La 2 iunie 2004, reclamanta a recunoscut fapta imputat?. La 14 iunie 2004, 3 poli?i?ti au emis 2 ordonan?e de ncepere a urm?ririi penale n privin?a reclamantei, care au fost aprobate de procurorul de la Procuratura Buiucani la 15 iunie 2004. Potrivit reclamantei, ea a fost pus? n libertate la 21 iunie 2004. La 5 iulie 2004, reclamantei i-a fost adus? la cuno?tin?? acuza?ia mpotriva sa ?i procuratura a emis o ordonan?? de nep?r?sire a teritoriului Moldovei.

Printr-o decizie definitiv? din 6 mai 2005, reclamanta a fost achitat?. Instan?ele na?ionale au constatat c? reclamanta a fost de?inut? ilegal ntre 1 ?i 11 iunie 2004 n comisariatul de poli?ie sectorul Buiucani ?i n IDP al comisariatului general de poli?ie.

n procedurile civile privind repararea prejudiciului cauzat prin ac?iunile ilicite ale autorit??ilor de urm?rire penal?, instan?ele au acordat reclamantei MDL 6,645 (EUR 404) cu titlu de prejudiciu material, MDL1,124 (EUR 68) cu titlu de cheltuieli pentru expertiza medico-legal? ?i MDL 300 (EUR 18) pentru cheltuieli de reprezentare, respingnd preten?iile reclamantei privind repararea prejudiciului moral.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a invocat violarea art. 6 CEDO ?i a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO n privin?a sumelor acordate pentru deten?ia sa ilegal?; precum ?i violarea art. 13 CEDO deoarece Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul s?u ca inadmisibil.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare: Avnd n vedere m?rimea sumei compensa?iei acordate reclamantei pentru deten?ia sa ilegal?, poate oare reclamanta pretinde posedarea calit??ii de victim? a viol?rii art. 5 CEDO? n caz de r?spuns afirmativ, faptele cauzei, n special m?rimea compensa?iei acordate reclamantei, pot oare duce la constatarea viol?rii art. 5 5 CEDO? Guvernul a fost invitat s? indice exact perioada de deten?ie a reclamantei ?i s? prezinte documentele relevante n acest sens.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre G. P?duraru, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Djaparidze c. Moldovei, reclaman?ii sunt Malhaz DJAPARIDZE ?i Gheorghe DJAPARIDZE. Primul reclamant era apatrid, de origine georgian?, care a decedat n 2008. n iulie 2007, el de?inea cet??enia Moldovei, dar autorit??ile moldovene i-au retras cet??enia ulterior la o dat? necunoscut?. Acesta era acuzat, printre altele, c? era liderul unei grup?ri criminale. Al doilea reclamant este fiul primului reclamant care locuie?te n Ucraina.

Primul reclamant a fost acuzat de consumarea substan?elor narcotice n timp ce se afla n deten?ie pentru o condamnare anterioar? n 2005. La 12 iulie 2007, Judec?toria Buiucani a dispus arestul administrativ al primului reclamant pe un termen de 15 zile ?i, deoarece la 21 iunie 2007 termenul de priva?iune de libertate expirase deja ?i reclamantul se aflase n arest preventiv mai mult de 15 zile, a dispus eliberarea acestuia. n aceea?i zi, primul reclamant a fost arestat ndat? ce a p?r?sit cl?direa judec?toriei. ntr-un document prezentat ulterior avoca?ilor reclamantului, motivul re?inerii era indicat ca fiind re?inerea persoanei f?r? documente, f?r? surse de supravie?uire ?i f?r? re?edin??. La 12 iulie 2007, ndat? dup? re?inere, reclamantul a fost transportat la Departamentul Servicii Operative al Ministerului Afacerilor Interne, unde a fost de?inut timp de 3 ore. Ulterior, reclamantul a fost plasat ntr-un centru destinat persoanelor f?r? locuin??.

Avoca?ii reclamantului au adresat plngeri mpotriva deten?iei ilegale a acestuia n adresa Procuraturii Generale ?i , la 17 iulie 2007, n adresa Judec?toriei R?cani, dar nu a urmat niciun r?spuns.

La 17 iulie 2007, avoca?ii reclamantului au avut o ntlnire cu acesta la centru, iar reclamantul le-a comunicat frica sa de a fi transportat ntr-un loc necunoscut ?i a semnat procura care i mputernicea pe avoca?i s?-l reprezinte n fa?a CtEDO. La 18 iulie 2007, reclamantul deja nu se mai afla la centru. Deoarece poli?ia ?i procuratura au refuzat s? comunice locul de aflare a acestuia, avoca?ii s-au adresat n instan?a de judecat?, invocnd deten?ia ilegal? a reclamantului. La 1 august 2007, a avut loc prima ?edin?? de judecat?, la care procuratura a informat p?r?ile c? reclamantul a fost dus de c?tre 2 colaboratori ai centrului la periferia ora?ului, unde reclamantul a evadat. La 3 august 2007, n absen?a reclamantului, Curtea de Apel Chi?in?u a casat hot?rrea din 12 iulie 2007 ?i l-a condamnat la 18 luni de priva?iune de libertate pentru consumul substan?elor narcotice n timpul deten?iei.

La 13 februarie 2008, primul reclamant a fost arestat n Ucraina, iar la 25 martie 2008, el a fost extr?dat Moldovei ?i a fost arestat la momentul trecerii frontierei cu Moldova. El a fost de?inut la Departamentul Servicii Operative. Avoca?ii au solicitat transferul reclamantului la nchisoarea nr. 13 pentru a putea beneficia de asisten?? medical?, unde a fost transferat la 10 aprilie 2008. Se pare c? administra?ia nchisorii l-au transferat pe reclamant ntr-o camer? de deten?ie solitar?. La 25 aprilie 2008, reclamantul a fost transferat ntr-o celul? obi?nuit?, iar la 26 aprilie 2008, code?inu?ii din aceea?i camer? au anun?at administra?ia c? reclamantul nu d?dea semne de via??.

ntre 29 aprilie ?i 15 iulie 2008, un expert medical a examinat corpul primului reclamant ?i a constatat c? cauza decesului a fost deficien?a cardio-pulmonar?, care a fost cauzat? de cardiopatie ischemic? ?i tuberculoz? fibrocavital? pulmonar?. nainte de a transmite corpul reclamantului rudelor acestuia, el a fost mb?ls?mat, ceea ce a f?cut imposibil? o alt? examinare n Ucraina.

La 25 iulie 2008 Procuratura mun. Chi?in?u a decis de a nu ini?ia o urm?rire penal? privind decesul primului reclamant, considernd c? nu exist? probe c? ar fi fost comis? vreo infrac?iune. Avoca?ii reclamantului au solicitat anularea ordonan?ei din 25 iulie 2008, dar procuratura a refuzat. La 7 noiembrie 2008, Judec?toria Centru a respins recursul avoca?ilor reclamantului. Aceast? hot?rre a devenit definitiv?. Cel de-al doilea reclamant ?i-a exprimat inten?ia de a continua examinarea cererii depus? la CtEDO de primul reclamant la 31 iulie 2007.

n fa?a Cur?ii, al doilea reclamant a invocat n esen?? violarea art. 2 CEDO, pe motiv c? moartea tat?lui s?u nu a fost investigat? adecvat. Primul reclamant a pretins violarea art. 5 CEDO, deoarece a fost de?inut ilegal dup? ce instan?a de judecat? a dispus eliberarea sa la 12 iulie 2007; violarea art. 6 CEDO, pe motiv c? plngerea sa depus? n instan?a de judecat? la 17 iulie 2007 nu a fost examinat?; precum ?i violarea art. 13 CEDO, pe motiv c? nu a avut un remediu efectiv n privin?a plngerilor sale prin prisma art. 5 ?i 6 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Faptele cauzei indic? oare a violare a art. 2 CEDO? n special, autorit??ile au efectuat oare o anchet? efectiv? a cauzei decesului primului reclamant, avnd n vedere neglijen?a administra?iei nchisorii nr. 13 de a stabili diagnoza reclamantului ?i de a-l asigura cu asisten?a medical? potrivit??

2. A existat oare o violare a art. 5 CEDO? n special, a fost oare deten?ia reclamantului legal? n sensul art. 5 1 CEDO? Au examinat oare instan?ele judec?tore?ti cererea reclamantului habeas corpus din 17 iulie 2007, dup? cum cere art. 5 4?

3. A existat oare violarea art. 13 CEDO n privin?a plngerii reclamantului prin prisma art. 5 CEDO?

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre V. Ţurcan ?i A. Berucea?vili, avoca?i din Chi?in?u.

***

n cauza Munteanu c. Moldovei, reclamantul, Petru MUNTEANU, a exercitat n trecut func?ia de judec?tor ?i actualmente este pensionat. La 29 noiembrie 2005, instan?a de contencios administrativ (Curtea de Apel Chi?in?u)  a obligat Ministerul Justi?iei s?-i calculeze indemniza?ia unic? de concediere, men?ionnd c? reclamantul a fost discriminat n raport cu alte persoane care se aflau n aceea?i situa?ie. La 5 aprilie 2006, Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut aceast? hot?rre. La 23 mai 2006, Ministerul Justi?iei a transferat pe contul reclamantului MDL 4.20 (EUR 0.25), iar la 30 iunie 2006, executorul judec?toresc a nchis procedura de executare. La cererea reclamantului, la 20 decembrie 2006, Curtea de Apel Chi?in?u a casat ncheierea oficiului de executare.

La 11 octombrie 2007, reclamantul a solicitat Cur?ii de Apel Chi?in?u s? completeze hot?rrea din 29 noiembrie 2005 ?i s? determine suma exact? a indemniza?iei. La 19 noiembrie 2007, instan?a a decis c? suma se ridica la MDL 88,400 (EUR 5,360). La 6 februarie 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rrea, a restituit cererea reclamantului, notnd c? ac?iunea urmeaz? a fi examinat? n instan?a de drept comun.

La examinarea ac?iunii n instan?a de drept comun, la 23 iunie 2008, Judec?toria Buiucani a acordat reclamantului MDL 88,400. Cauza a fost trimis? de 2 ori la reexaminare. La momentul actual, cauza este pendinte n fa?a Judec?toriei Buiucani.

Reclamantul a prezentat 2 cauze similare, n care Curtea Suprem? de Justi?ie, n procedura de contencios administrativ, a adoptat hot?rri suplimentare prin care a completat hot?rrile definitive ?i a indicat suma exact? care urma a fi achitat? cu titlu de indemniza?ie unic? de concediere.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat neexecutarea hot?rrii definitive din 29 noiembrie 2005, cu nc?lcarea drepturilor garantate de art. 6 1 ?i 13 CEDO ?i de art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO. El a mai pretins violarea art. 6 1 CEDO pe motiv de nc?lcare a principiului securit??ii raporturilor juridice ?i violarea art. 14 n colaborare cu art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO, fiind discriminat n raport cu alte persoane care se aflau n aceea?i situa?ie.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Neexecutarea hot?rrii definitive din 29 noiembrie 2005 a dus oare la nc?lcarea drepturilor garantate de art. 6 1 ?i 13 CEDO ?i de art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO?

2. Reclamantul a fost oare victim? a unei discrimin?ri contrare art. 14 CEDO n colaborare cu art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO?

***

n cauza Povestca c. Moldovei, reclamantul, Stepan POVESTCA, a fost re?inut de poli?i?ti la 17 aprilie 2001 la ora 6 diminea?a, fiind b?nuit c? ar fi comis un furt. El a fost dus n p?dure unde a fost maltratat ?i impus s? recunoasc? fapta incriminat?. n noaptea aceleia?i zile, reclamantul ?i-a pierdut cuno?tin?a ?i o echip? de urgen?? a fost chemat?. De?i medicii au recomandat spitalizarea, poli?i?tii au refuzat. n diminea?a zilei de 18 aprilie 2004, reclamantul a fost dus n fa?a judec?torului B., care a emis un mandat de arest. Judec?torul a ntrebat cine l-a b?tut ?i i-a recomandat s? depun? o plngere privind torturarea sa. Reclamantul a fost amenin?at de unul dintre poli?i?tii care l-au maltratat c?, dac? va depune plngere mpotriva poli?i?tilor, ei i vor omor so?ia ?i copiii. Reclamantul a fost transferat la un spital penitenciar Pruncul, apoi la un IDP din C?l?ra?i. La 14 decembrie 2001, reclamantul a ncercat s? evadeze, dar f?r? succes.

La 2 august 2001, reclamantul a depus o cerere la procuratur? privind maltratarea sa. La 19 octombrie 2001, a fost ini?iat? urm?rirea penal? mpotriva acelor poli?i?ti ?i a fost efectuat? o expertiz? medico-legal?. Urm?rirea penal? a fost ncetat? de 3 ori – la 18 februarie 2002, la 26 aprilie 2002 ?i la 30 septembrie 2002.

La 19 noiembrie 2002, reclamantul a fost condamnat la 10 ani priva?iune de libertate pentru furt ?i tentativ? de evadare. Aceast? hot?rre a fost men?inut? printr-o decizie a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 28 octombrie 2003.

Reclamantul a invocat n fa?a Cur?ii violarea art. 2 CEDO, pe motiv de atentat la dreptul s?u la via??; violarea art. 3 CEDO, pe motiv c? a fost torturat de c?tre poli?i?ti pe perioada deten?iei sale, ntre 17 ?i 18 aprilie 2001, c? nu a primit asisten?? medical? n nchisoare ?i c? ancheta autorit??ilor privind plngerea sa de maltratare nu a fost efectiv?; violarea art. 5 1 CEDO pe motiv de arestare ilegal? a sa; violarea art. 6 3 CEDO privind o serie de nc?lc?ri n procedura de condamnare a sa.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Reclamantul a fost oare supus la tratamente degradante ?i inumane la arestarea sa preventiv?, cu nc?lcarea drepturilor garantate de art. 3 CEDO? A beneficiat el oare de asisten?? medical? adecvat? ntre 17 ?i 18 aprilie 2001?

2. Avnd n vedere protec?ia procedural? mpotriva maltrat?rii sub aspectul art. 3 CEDO, a fost oare condus? vreo investiga?ie de c?tre autorit??i n aceast? cauz?? Dac? da, a fost ea oare efectiv? n sensul acestui articol?

Guvernul Moldovei a fost invitat s? prezinte copia ntregului dosar privind la investiga?ia penal? instituit? de c?tre procuratur? referitor la pretinsa maltratare a reclamantului ntre 17 ?i 18 aprilie 2001, precum ?i actele de expertiz? medico-legal? privind constatarea leziunilor corporale prezente pe corpul reclamantului. 

***

n cauza Braga c. Moldovei ?i Rusiei, reclamantul, Andrian BRAGA, la 28 iulie 1999, a fost arestat n Rbni?a de c?tre mili?ia autoproclamatei republici transnistrene (RMN), iar la 17 mai 2000, el a fost condamnat la 5 ani priva?iune de libertate. Ini?ial, el a fost de?inut n nchisoarea nr. 2 din Tiraspol. La o dat? necunoscut?, n octombrie 2001, el pretinde c? a fost transferat la spitalul Pruncul pentru de?inu?i, care se afl? sub controlul Moldovei. n noiembrie 2001, avocatul reclamantului a cerut Procuraturii Generale eliberarea reclamantului, pe motiv c? acesta a fost condamnat de autorit??i autoproclamate ?i de instan?e ilegale. La 21 noiembrie 2001, reclamantul a fost transferat napoi n nchisoarea din RMN.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 3 CEDO, pe motiv c? a fost maltratat la momentul arestului cu scopul de autodenun?are ?i din cauza condi?iilor proaste de deten?ie din nchisoarea din Tiraspol; violarea art. 5 CEDO deoarece deten?ia sa este ilegal? fiind dispus? de organe care nu au putere legal? pe teritoriul Moldovei; violarea art. 6 CEDO, deoarece a fost condamnat de c?tre judec?torii instituite ilegal ale RMN ?i violarea art. 34 CEDO, deoarece el a fost transferat napoi la autorit??ile RMN, ceea ce a f?cut imposibil? comunicarea cu reprezentan?ii s?i la CtEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Se afl? oare reclamantul sub jurisdic?ia Moldovei ?i/sau a Rusiei, n sensul art. 1 CEDO, dup? cum a fost interpretat de Curte, printre altele, n cauza Ila?cu ?i Al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 48787/99) avnd n vedere circumstan?ele prezentei cauze?

n special, avnd n vedere cauza Ila?cu ?i Al?ii, poate oare fi angajat? responsabilitatea Guvernelor prte prin CEDO prin prisma obliga?iilor pozitive de a asigura drepturile reclamantului garantate de CEDO?

Au avut oare loc evolu?ii dup? cauza Ila?cu ?i Al?ii, care ar putea afecta responsabilitatea c?ruiva stat membru?

2. A epuizat oare reclamantul toate c?ile de recurs interne, dup? cum este cerut de art. 35 CEDO?

3. A avut oare loc violarea art. 3 CEDO n aceast? cauz? avnd n vedere condi?iile de deten?ie?

4. A avut loc oare violarea art. 5 CEDO? n special,

(a) reclamantul a fost oare de?inut legal n baza condamn?rii pronun?ate de c?tre un tribunal competent, n sensul art. 5 1 CEDO (a se vedea Ila?cu ?i Al?ii, 461 ?i urm.)?

(b) a existat o baz? legal? pentru deten?ia reclamantului dup? 24 octombrie 2009 (a se vedea Ila?cu ?i Al?ii, 461 ?i urm.)?

5. A existat oare violarea art. 34 CEDO n urma pretinsului transfer al reclamantului napoi la autorit??ile RMN la 21 noiembrie 2001?

***

n cauza Str?isteanu c. Moldovei, reclamantul, Gheorghe STRĂISTEANU, ntre 20 iunie ?i 17 noiembrie 2005 ?i ntre 26 septembrie ?i 24 noiembrie 2006, a fost de?inut n IDP al sec?iei de poli?ie Str??eni ?i, respectiv, n Comisariatul General de poli?ie Chi?in?u. Potrivit reclamantului, condi?iile de deten?ie erau inumane ?i degradante. La o dat? necunoscut?, el a ini?iat proceduri civile prin care a solicitat compensa?ii pentru violarea art. 3 CEDO. Ac?iunea sa a fost respins? prin decizia irevocabil? a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 20 iunie 2008.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 3 CEDO, pe motiv de condi?ii de deten?ie inumane ?i degradante, precum ?i violarea art. 6  CEDO, pe motiv c? procedurile care s-au finisat cu decizia din 20 iunie 2008 au fost inechitabile.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Exist? oare o violare a art. 3 CEDO n privin?a condi?iilor n care reclamantul a fost de?inut ntre 17 noiembrie 2005 ?i ntre 26 septembrie ?i 24 noiembrie 2006?

2. Faptele acestei cauze relev? oare o problem? sistemic?, astfel nct deficien?ele legisla?iei na?ionale ?i/sau a practicii ar putea s? genereze numeroase cereri similare?