Hot?rrea CtEDO privind satisfac?ia echitabil? n cauza Baroul Partner-A c. Moldovei

19 10 2010

La 19 octombrie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea privind satisfac?ia echitabil? n cauza Baroul Partner-A c. Moldovei (cererea nr. 39815/07).

*  *  *

Anterior, la 16 iulie 2009, Curtea a pronun?at hot?rrea cu privire la fondul cauzei. Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO n urma anul?rii de c?tre instan?ele judec?tore?ti a privatiz?rii ac?iunilor care apar?ineau statului n cadrul Carierei de pietri? ?i granit de la Soroca de c?tre compania reclamant?.

La momentul adopt?rii hot?rrii cu privire la fondul cauzei, compania reclamant? a solicitat cu titlu de prejudiciu material - EUR 4,952,382.49 plus EUR 43.24 pentru fiecare zi pn? la executarea final? a hot?rrii; cu titlu de prejudiciu moral – EUR 50,000, iar cu titlu de costuri ?i cheltuieli – EUR 8,940. Deoarece chestiunea privind satisfac?ia echitabil? nu era gata pentru a fi decis?, Curtea a rezervat-o pentru o hot?rre separat?. Guvernul Moldovei ?i compania reclamant? au fost invita?i pentru a depune la Curte n termen de 3 luni observa?ii scrise cu privire la acest subiect sau, eventual, pentru a ncheia un acord amiabil.

*  *  *

La 31 mai 2010, Curtea a primit o declara?ie semnat? de c?tre Alexandru GRITUNIC, proprietarul companiei reclamante, prin care acesta a comunicat c? Guvernul Moldovei este gata s? pl?teasc? n scopul reglement?rii amiabile a cauzei EUR 320,000 cu titlu de orice daun? material? ?i moral?, precum ?i EUR 8,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli, n termen de 3 luni de la data adopt?rii deciziei de radiere a cererii n temeiul acordului amiabil. Proprietarul companiei reclamante a indicat c? este de acord cu propunerea Guvernului de solu?ionare a cauzei.

La 1 iulie 2010, Curtea a primit o scrisoare semnat? de Guvernul Moldovei, prin care se reitera declara?ia con?inut? n scrisoarea expediat? de reclamant.

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns p?r?ile, a notat c? acesta este echitabil n sensul art. 75 4 al Regulamentului Cur?ii ?i c? a fost ncheiat cu respectarea drepturilor omului, dup? cum acestea au fost definite prin Conven?ie ?i Protocoalele sale (art. 37 1 (c) CEDO) ?i a radiat cererea de pe rol.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a fost reprezentat? de c?tre dl Vitalie NAGACEVSCHI ?i dl Victor CONSTANTINOV, avoca?i din Chi?in?u.