Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n iulie 2010

28 10 2010

n luna iulie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Plate c. Moldovei (cererea nr. 56608/08), P?dure? c. Moldovei (cererea nr. 23003/05), Tisar Invest ?i Al?i 8 c. Moldovei (cererile nr. 31526/07, nr. 32813/08, nr. 44721/08, nr. 8189/09, nr. 17992/09, nr. 22917/09, nr. 24446/09, nr. 40827/09 ?i nr. 22820/09), Taraburca c. Moldovei (cererea nr. 18919/10), Be?leag? c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 48108/07) ?i Savca c. Moldovei (cererea nr. 17963/08).

***

n cauza Plate c. Moldovei, reclamanta, Viorica PLATE, a pretins c? a fost re?inut? la 21 mai 2007 de c?tre 3 ofi?eri de poli?ie, n urma plngerii fostului s?u so?, fiind suspectat? de comiterea unui furt. Reclamanta sus?ine c? poli?i?tii au dus-o n biroul nr. 7 al comisariatului de poli?ie Botanica, unde au maltratat-o timp de circa 4 ore, aplicndu-i inclusiv falaka. Reclamanta ?i-a pierdut cuno?tin?a, iar dup? ce ?i-a revenit, a v?zut un cu?it pe masa poli?i?tilor ?i ?i-a t?iat venele, provocndu-?i o hemoragie intens?. A fost chemat? o ambulan??. Potrivit reclamantei, poli?i?tii s-au opus de la nceput spitaliz?rii, ns? ea a fost luat? de medicii de la urgen?? ?i a suportat o interven?ie chirurgical?. Medicii care au tratat-o pe reclamant? au sesizat comisariatul general de poli?ie. Reclamanta a sus?inut c? poli?i?tii care au venit la spital au refuzat s? ancheteze plngerea privind maltratarea sa.

La 22 mai 2007 ?i 15 iunie 2007, au fost ntocmite 2 expertize medico-legale, care au concluzionat c? reclamanta avea leziuni corporale u?oare.

La 22 mai 2007, reclamanta a depus plngere privind maltratarea sa. Poli?i?tii nu au fost suspenda?i din func?iile lor ?i au continuat s? o amenin?e. La 1 noiembrie 2007, Judec?toria Botanica a condamnat 2 dintre cei 3 poli?i?ti la 6 ani priva?iune de libertate n penitenciar de tip nchis, iar pe unul dintre ei la 5 ani de priva?iune de libertate cu suspendarea execut?rii pedepsei. Ac?iunile poli?i?tilor au fost calificate ca tortur? s?vr?it? de mai multe persoane care aveau calitatea special? de agen?i publici. Ac?iunea civil? a reclamantei, de asemenea, a fost admis?, primii doi poli?i?ti fiind obliga?i s? achite reclamantei MDL 3,744 (EUR 226) cu titlu de prejudiciu material ?i MDL 50,000 (EUR 3,019) cu titlu de prejudiciu moral. Potrivit reclamantei, poli?i?tii condamna?i la priva?iune de libertate nu au fost aresta?i pn? la acest moment ?i continu? s? activeze n cadrul Ministerului de Interne. Cererile reclamantei n acest sens au r?mas f?r? rezultat. Hot?rrea privind acordarea sumelor n favoarea reclamantei, de asemenea, nu a fost executat?.

Invocnd violarea art. 3 CEDO, reclamanta a pretins c? nu au fost identifica?i to?i poli?i?tii responsabili de maltratarea sa, iar cei care au fost identifica?i nu au fost suspenda?i din func?iile lor pe perioada procedurilor penale ?i c? nu au fost aresta?i ?i pedepsi?i potrivit sentin?ei mpotriva lor. Reclamanta a mai pretins violarea art. 6 CEDO ?i a art. 1 Protocul nr. 1 la CEDO n urma neexecut?rii hot?rrii n favoarea sa privind acordarea compensa?iei pentru daune.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A existat oare violarea art. 3 CEDO avnd n vedere impunitatea ofi?erilor de poli?ie responsabili de maltrat?rile aplicate reclamantei?

2. Neexecutarea hot?rrii n favoarea reclamantei a constituit oare violarea art. 6 CEDO ?i a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO? n special, autorit??ile de executare au ntreprins oare toate m?surile pe care puteau n mod rezonabil s? le fac? cu scopul de a executa hot?rrea n cauz??

n fa?a Cur?ii, reclamanta este reprezentat? de c?tre Roman ZADOINOV, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza P?dure? c. Moldovei, reclamantul, Aurel PĂDUREŢ, la 31 martie 2000, a fost torturat de c?tre 2 studen?i de la Academia de Poli?ie, n Comisariatul central de poli?ie (a se vedea P?dure? c. Moldovei, cererea nr. 33134/03, hot?rre din 5 ianuarie 2010).

La 26 septembrie 2001, reclamantul a fost re?inut de c?tre ofi?eri de poli?ie, pe motiv c? era suspectat de comiterea unui furt, fiind ?inut n biroul al?turat celui n care a fost torturat la 31 martie 2000. n acea zi, el a fost dus n biroul n care a fost torturat pentru a fi audiat ?i n acel birou de cteva ori au intrat ?i au ie?it poli?i?tii care l-au torturat n 2000. Poli?i?tii au hot?rt s? re?in? reclamantul timp de 72 de ore. La 29 septembrie 2001, procurorul a dus reclamantul la judec?torul de instruc?ie, solicitnd eliberarea unui mandat de arest, ns? cererea procurorului a fost respins?, reclamantul fiind eliberat. La 7 noiembrie 2001, Procuratura General? a informat reprezentantul reclamantului c? urm?rirea penal? mpotriva reclamantului a fost ncetat?, deoarece din materialele dosarului nu rezulta c? el ar fi comis vreo infrac?iune. Concomitent, procuraturii Centru i s-a cerut s? verifice legalitatea ac?iunilor poli?i?tilor de la comisariatul de poli?ie Centru, dar f?r? vreun rezultat.

n octombrie 2002, reclamantul a ini?iat proceduri civile. La 3 martie 2003, Judec?toria Centru a acordat reclamantului MDL 20,050 (EUR 1,300). La 4 iunie 2003, Tribunalul Chi?in?u a redus suma pn? la MDL 5,050 (EUR 300). Recursul reclamantului la Curtea Suprem? de Justi?ie a fost l?sat f?r? examinare, la 8 octombrie 2003, pe motiv de neachitare a taxei de stat.

Reclamantul a pretins violarea art. 3, art. 5 1, art. 5 2, art. 5 3, art. 5 5, art. 6 1 ?i 8 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Faptele cauzei indic? oare o violare a art. 3 CEDO? n special, pot oare circumstan?ele arestului reclamantului, inclusiv pretinsa prezen?? a ter?ionarilor s?i, pretinsul conflict de interese a unui poli?ist de grad nalt ?i pretinsa intimidare a reprezentantului reclamantului, n mod cumulativ, s? ating? minimul de severitate cerut? pentru a c?dea sub inciden?a art. 3 CEDO?

2. A existat oare o violare a art. 5 1 (c) CEDO? n special, a fost reclamantul arestat n baza unei suspiciuni rezonabile c? ar fi comis o infrac?iune?

3. A existat oare o violare a art. 5 2 CEDO? n special, a fost reclamantul informat n mod prompt despre motivele arest?rii sale?

4. A existat oare o violare a art. 6 CEDO? n special, a fost reclamantul lipsit de accesul la o instan?? n rezultatul refuzului Cur?ii Supreme de Justi?ie de a examina recursul s?u?

***

n cauza Tisar Invest ?i Al?i 8 c. Moldovei, reclaman?ii sunt compania Tisar Invest SRL, Nicolae RAIA, Valentina STRUGARU, Valentina STEŢCO, compania Rusu Lintax SRL, Iulian JOVMIR, Boris IURII, Rodica BUZURIN ?i Ioan LIPCAN.

To?i reclaman?ii au invocat violarea art. 6 1 CEDO, pe motiv c? hot?rrile judec?tore?ti definitive n favoarea lor au fost anulate n urma ini?ierii procedurii de revizuire, considernd c? a fost nc?lcat principiul securit??ii raporturilor juridice. Unii dintre reclaman?ii (compania Tisar Invest SRL, Nicolae RAIA, Valentina STRUGARU, compania Rusu Lintax SRL, Iulian JOVMIR, Boris IURII, Rodica BUZURIN ?i Ioan LIPCAN) au pretins ?i violarea art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO, afirmnd c? revizuirea le-a afectat dreptul la respectarea propriet??ii lor. Reclaman?ii Boris IURII ?i Ioan LIPCAN au invocat ?i violarea art. 13 CEDO, pe motiv c? nu au dispus de un recurs efectiv la nivel na?ional pentru a se plnge de nc?lcarea drepturilor lor garantate de CEDO. Reclamantul Ioan LIPCAN a mai pretins ?i violarea art. 6 1 CEDO din cauza duratei excesive a procesului de judecat?.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? Tisar Invest SRL este reprezentat? de c?tre Janeta HANGANU ?i Alexandru TĂNASE, avoca?i n Chi?in?u; Valentina STRUGARU – de c?tre S. Voevu?chi, avocat n Chi?in?u; Valentina STEŢCO ?i compania Rusu Lintax SRL – de c?tre Vitalie NAGACEVSCHI, avocat n Chi?in?u; Iulian JOVMIR – de c?tre A. Levinschi, avocat n Chi?in?u; Boris IURII – de c?tre Andrei CHIRIAC, avocat n Strasbourg; Ioan LIPCAN – de c?tre Lilian OSOIAN, avocat n Chi?in?u.

***

n cauza Taraburca c. Moldovei, reclamantul, Andrei TARABURCĂ, a fost arestat la 7 aprilie 2009, mpreun? cu un prieten al s?u S., dup? ce au participat pa?nic la protestele din Pia?a Marii Adun?ri Na?ionale. Reclamantul ?i prietenul s?u S. au fost de?inu?i n condi?ii proaste de deten?ie, au fost maltrata?i ?i au trecut prin coridorul mor?ii. La 10 aprilie 2009, un judec?tor de instruc?ie a eliberat mandat de arest pe numele reclamantului pentru 30 de zile. La 14 aprilie 2009 ?i 15 mai 2009, reclamantul s-a plns Procuraturii Botanica ?i, respectiv, Tribunalului Militar despre condi?iile de deten?ie ?i maltrat?rile la care a fost supus.

La 16 aprilie 2009, Curtea de Apel Chi?in?u a casat decizia judec?torului de instruc?ie din 10 aprilie 2009 ?i a ordonat eliberarea reclamantului. La 12 iunie 2009, Procuratura Botanica a decis de a nu ncepe urm?rirea penal? n privin?a cererii reclamantului de maltratare. La 20 august 2009, reclamantul a contestat la Tribunalul Militar ordonan?a procurorului din 12 iunie 2009, care i-a fost comunicat? la 16 iulie 2009. La 21 august 2009, Tribunalul Militar a respins cererea reclamantului ca nefondat?. La 10 septembrie 2009, reclamantul a contestat hot?rrea cu recurs. La 29 septembrie 2009, Judec?toria Buiucani a respins recursul reclamantului ca nefondat.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns de violarea art. 3 CEDO, notnd n special investiga?ia insuficient? n privin?a plngerii sale despre maltratare.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare: Faptele cauzei indic? oare a violare a art. 3 CEDO? n special, a fost reclamantul supus maltrat?rilor de c?tre ofi?erii de poli?ie? Investiga?ia privind plngerea de maltratare a fost oare efectiv? n sensul art. 3 CEDO?

Guvernul a fost invitat s? prezinte copiile rapoartelor privind examinarea medical? a reclamantului din 8 ?i 14 aprilie 2009.

n fa?a Cur?ii, reclamantul este reprezentat de c?tre Olesea DORONCEANU, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Be?leag? c. Moldovei ?i Rusiei, reclamantul, Valentin BE?LEAGĂ, locuie?te n satul Corjova, care se afl? sub controlul formal al Moldovei, dar de facto este controlat de autorit??ile autoproclamatei republici transnistrene (RMN). La 3 iunie 2009, urmau s? aib? loc alegeri locale n Moldova, inclusiv n Corjova. Reclamantul candida la func?ia de primar. La 1 iunie 2007, reclamantul, care era ?ofer de ambulan??, a fost lipsit de permisul s?u de conducere ?i a fost arestat. n celula n care era de?inut, a intrat o persoan? necunoscut? care i-a pus ntreb?ri referitoare la lucrul s?u ?i la propaganda electoral?. Ulterior, reclamantul a aflat c? vizitatorul necunoscut era judec?torul care, la 2 iunie 2007, a adoptat o hot?rre prin care l-a g?sit vinovat de comiterea contraven?iei administrative de propagand? electoral? ilegal? ?i a dispus arestul lui pe un termen de 15 zile. n aceast? perioad?, reclamantul a fost lipsit de posibilitatea de a comunica cu rudele sale sau cu un avocat. La 17 iunie 2007, reclamantul a fost eliberat ?i i s-a nmnat copia hot?rrii din 2 iunie 2007. La acea dat?, termenul de contestare a hot?rrii expirase deja. Dup? eliberare, reclamantul a nceput a tu?i ?i a fost diagnosticat cu bron?it? acut? cronic?.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 3 CEDO, pe motiv de condi?iile inumane de deten?ie; a art. 5 1 CEDO, pentru c? reclamantul a fost arestat pentru simplul fapt al promov?rii candidaturii sale la alegerile locale; art. 5 2 CEDO, deoarece el nu a fost informat prompt privind motivele arestului s?u; a art. 5 3 CEDO, deoarece deten?ia sa este ilegal? fiind dispus? de organe care nu au putere legal? pe teritoriul Moldovei; a art. 5 4 CEDO, pentru c? el nu a putut contesta hot?rrea prin care s-a dispus arestul s?u ?i a fost lipsit de posibilitatea de a contacta rudele sale ?i de a angaja un avocat; a art. 6 2 CEDO, deoarece nu a fost respectat principiul prezum?iei nevinov??iei; a art. 6 3 CEDO, pe motiv c? nu a avut parte de o ?edin?? public?; a art. 10 CEDO, deoarece unica cauz? a arestului s?u a fost exprimarea public? a viziunilor sale politice; a art. 13 CEDO, deoarece nu a dispus de vreun recurs efectiv n privin?a preten?iilor de violare a art. 3, 5, 6 ?i 10 CEDO; a art. 3 Protocol nr. 1 la CEDO, pentru c? dreptul s?u la vot ?i la posibilitatea de a candida la alegeri a fost nc?lcat ?i a art. 2 Protocol nr. 4 la CEDO, deoarece dreptul s?u la libera circula?ie n satul s?u a fost restric?ionat.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Se afl? oare reclamantul sub jurisdic?ia Moldovei ?i/sau a Rusiei, n sensul art. 1 CEDO, dup? cum a fost interpretat de Curte, printre altele, n cauza Ila?cu ?i Al?ii c. Moldovei ?i Rusiei (cererea nr. 48787/99) avnd n vedere circumstan?ele prezentei cauze?

n special, avnd n vedere cauza Ila?cu ?i Al?ii, poate oare fi angajat? responsabilitatea Guvernelor prte prin CEDO prin prisma obliga?iilor pozitive de a asigura drepturile reclamantului garantate de CEDO?

Au avut oare loc evolu?ii dup? cauza Ila?cu ?i Al?ii, care ar putea afecta responsabilitatea c?ruiva stat membru?

2. A epuizat oare reclamantul toate c?ile de recurs interne, dup? cum este cerut de art. 35 CEDO?

3. A avut oare loc violarea art. 3 CEDO n aceast? cauz? avnd n vedere condi?iile de deten?ie?

4. A avut loc oare violarea art. 5 CEDO? n special,

(a) reclamantul a fost oare de?inut legal n baza condamn?rii pronun?ate de c?tre un tribunal competent, n sensul art. 5 1 CEDO (a se vedea Ila?cu ?i Al?ii, 461 ?i urm.)?

(b) a fost reclamantul informat prompt asupra motivelor arest?rii sale ?i asupra oric?rei acuza?ii aduse mpotriva sa, n sensul art. 5 2 CEDO?

(c) a avut reclamantul posibilitatea de a contesta n instan?a superioar? hot?rrea prin care a fost dispus arestul s?u, dup? cum este cerut de art. 5 4 CEDO? A dispus reclamantul de timpul ?i facilit??ile necesare pentru a-?i preg?ti ap?rarea?

5. Faptele cauzei relev? oare violarea art. 6 CEDO? n special, a avut parte reclamantul de judecarea n mod echitabil ?i public de c?tre o instan?? independent? ?i impar?ial?, instituit? prin lege?

6. Faptele cauzei relev? oare violarea art. 10 CEDO?

7. A existat oare violarea art. 2 Protocol nr. 4 la CEDO, n rezultatul pretinsei limit?ri a dreptul s?u la libera circula?ie?

8. A dispus oare reclamantul de vreun recurs efectiv n privin?a preten?iilor de violare a art. 3, 5, 6 ?i 10 CEDO ?i a art. 2 Protocol nr. 4 la CEDO?

n fa?a Cur?ii, reclamantul este reprezentat de c?tre Alexandru POSTICĂ, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Savca c. Moldovei, reclamantul, Corneliu SAVCA, la momentul evenimentelor, era ofi?er de poli?ie. La 26 martie 2008, el a fost arestat, fiind suspectat de participarea la un grup criminal specializat n transportarea heroinei prin Moldova n Uniunea European?. El a fost arestat n urma captur?rii unei cantit??i mari de heroin? n Chi?in?u. La 21 octombrie 2009, reclamantul a fost g?sit vinovat ?i condamnat ?i 5 ani ?i 9 luni priva?iune de libertate.

ntre arest ?i condamnare, reclamantul a fost de?inut provizoriu n baza mandatelor de arest care erau emise n fiecare lun?, pe acelea?i motive – reclamantul era acuzat de comiterea unei infrac?iuni grave, pentru care legea prevede o sentin?? mai mare de 2 ani priva?iune de libertate ?i c? el putea s? se ascund? ?i s? se eschiveze de la urm?rirea penal?. Toate cererile habeas corpus ale reclamantului au fost respinse. Cea mai mare parte a deten?iei sale, reclamantul a petrecut-o n nchisoarea nr. 3 din Chi?in?u. Starea s?n?t??ii reclamantului s-a agravat, dar autorit??ile au refuzat s?-l spitalizeze.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 3 CEDO, pe motiv c? condi?iile de deten?ie ?i lipsa asisten?ei medicale au dus la un tratament inuman ?i degradant; a art. 5 1 (c) CEDO, pentru c? deten?ia sa dup? 26 martie 2009 a fost ilegal?, deoarece perioada maxim? a deten?iei provizorii nu putea s? dep??easc? 12 luni; ?i a art. 5 3 CEDO, deoarece deten?ia sa provizorie nu a fost ntemeiat? pe motive relevante ?i suficiente.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Exist? oare o violare a art. 3 CEDO n privin?a condi?iilor n care reclamantul a fost de?inut? Suplimentar, lipsa asisten?ei medicale a fost conform? cerin?elor art. 3 CEDO?

2. Faptele acestei cauze relev? oare o problem? sistemic?, astfel nct deficien?ele legisla?iei na?ionale ?i/sau a practicii ar putea s? genereze numeroase cereri similare?

3. A fost reclamantul privat de libertatea sa cu nc?lcarea art. 5 1 CEDO? n special, a fost privarea de libertate legal?, n sensul art. 25 al Constitu?iei, dup? expirarea a 12 luni?

4. Motivele invocate de instan?ele judec?tore?ti la prelungire mandatelor de arest au fost relevante ?i suficiente, n sensul art. 5 3 CEDO?

n fa?a Cur?ii, reclamantul este reprezentat de c?tre T. Suveic?, avocat din Chi?in?u.