Hot?rrea CtEDO n cauza M?t?saru ?i Savi?chi c. Moldovei

03 11 2010

La 2 noiembrie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului (Curtea) a pronun?at hot?rrea n cauza M?t?saru ?i Savi?chi c. Moldovei (cererea nr. 38281/08).

n aceast? cauz?, reclaman?ii, Anatol MĂTĂSARU ?i Djulieta SAVIŢCHI, sunt so? ?i so?ie. Primul reclamant este proprietarul unui internet café. La 22 octombrie 2006, el a dat afar? din internet café un b?iat care l-a mpiedicat pe altul s? foloseasc? un calculator. Primul reclamant s-a dus n alt loc ?i, n timp ce revenea, n internet café au intrat dou? persoane (C.A., comandantul for?elor speciale a regimentului poli?iei Scut, ?i D.A.) care l c?utau. Managerul L.C. le-a spus celor doi c? primul reclamant urma s? revin? n curnd ?i ace?tia au ie?it afar?. n scurt timp, L.C. a ie?it ?i a v?zut c? primul reclamant era la p?mnt f?r? cuno?tin??, iar unul dintre cele dou? persoane i oferea primul ajutor. L.C. a chemat ambulan?a ?i poli?ia ?i a anun?at cel de-al doilea reclamant despre cele ntmplate.

Primul reclamant a fost transportat la spital, unde i s-a prescris tratament. La 25octombrie 2006, el a fost examinat de un medic, care a notat c? el avea o vn?taie n jurul ochiului drept, a nasului ?i la spate; a confirmat diagnoza unui medic neurolog din 23 octombrie 2006, care a constatat c? reclamantul a suferit o traum? la cap; ?i a ajuns la concluzia c? leziunile de pe corpul reclamantului indicau c? acestea nu au fost provocate de la c?dere.

La 25 octombrie 2006, primul reclamant a depus o plngere la poli?ie, n care a indicat c?, atunci cnd se apropia de internet café, la intrare se aflau doi b?rba?i ?i b?iatul pe care el l-a dat afar?. Unul din b?rba?i l-a ntrebat pe acel b?iat dac? reclamantul era acela. Dup? ce b?iatul a r?spuns afirmativ, unul dintre b?rba?i l-a lovit pe reclamant n fa??, iar cel?lalt l-a lovit cu un obiect dur n cap, dup? care primul reclamant ?i-a pierdut cuno?tin?a. Cnd ?i-a revenit, unul dintre cei care l-au atacat i acorda primul ajutor. Acel b?rbat a spus c? reclamantul a avut un atac de epilepsie.

La 23 noiembrie 2006, procuratura a decis s? nu ini?ieze o urm?rire penal? n baza plngerii reclamantului mpotriva lui C.A. ?i D.A., deoarece ac?iunea nu era interzis? de legea penal?. Procurorul a mai men?ionat c? C.A. a oferit reclamantului primul ajutor.

Ulterior, n urma contesta?iei reclamantului, ordonan?a de refuz de ncepere a urm?ririi penale a fost anulat? de 3 ori – la 10 ianuarie 2007 ?i la 6 iunie 2007, de c?tre procurorul ierarhic superior, ?i la 15 aprilie 2008, de c?tre judec?torul de instruc?ie de la Judec?toria Centru. Procurorul a refuzat s? ini?ieze urm?rirea penal? de fiecare dat? – la 15 februarie 2007, la 10 septembrie 2007 ?i, respectiv, la 11 iunie 2008. Motivarea acestor decizii era similar? celei din 23 noiembrie 2006.

Primul reclamant a contestat n instan?a de judecat? ordonan?a din 11 iunie 2008, care a fost transmis? spre examinare procurorului ierarhic superior, care a respins plngerea reclamantului la 17 iulie 2008. n urma contesta?iei reclamantului, la 20 octombrie 2008, Judec?toria Centru a anulat ordonan?ele din 11 iunie 2008 ?i 17 iulie 2008 ?i a trimis cauza la reexaminare procurorului.

La 25 noiembrie 2008, Procuratura Ciocana a ini?iat urm?rirea penal? n temeiul plngerii reclamantului din 25 octombrie 2006. La cererea primului reclamant, la 2 februarie 2009, dosarul a fost transmis spre examinare Procuraturii mun. Chi?in?u, pe motiv c? la Procuratura Centru exista o implicare tenden?ioas? a unor procurori n urm?rirea penal?. La 29 iunie 2009, dup? ce cererea reclaman?ilor la Curte a fost comunicat? Guvernului, procurorul i-a recunoscut formal pe C.A. ?i D.A. n calitate de b?nui?i. Reclaman?ii au aflat despre acest lucru din observa?iile Guvernului. La 28 septembrie 2009, nvinuirile mpotriva lui C.A. ?i D.A. au fost retrase. Reclaman?ii au primit o copie a acestei decizii mpreun? cu observa?iile Guvernului din 30 decembrie 2009. Dosarul a fost transmis Procuraturii Centru, care, la 6 noiembrie 2009, a suspendat urm?rirea penal? din cauza imposibilit??ii identific?rii f?pta?ilor. n urma plngerii primului reclamant c?tre Procuratura General?, decizia din 6 noiembrie 2009 a fost anulat?. ?i c? urm?rirea penal? a fost redeschis?, care este pendinte la Procuratura Centru.

La 29 ianuarie 2008, reclaman?ii au organizat un mar? de protest n centrul mun. Chi?in?u, care a fost autorizat de Prim?ria mun. Chi?in?u. Ei au protestat n fa?a Comisariatului de poli?ie Centru, a Procuraturii Generale ?i a Ministerului Afacerilor Interne. La ora 10.15, de ei s-au apropiat poli?i?ti mbr?ca?i n civil, care le-au cerut reclaman?ilor s?-i urmeze la sec?ia de poli?ie. Protestul ?i arestul reclaman?ilor au fost filmate de c?tre jurnali?ti. n scurt timp, reclaman?ii au fost elibera?i, dar au fost aresta?i ulterior n fa?a Procuraturii Generale ?i au fost de?inu?i pn? la ora 17.00. n aceea?i zi, reclaman?ii au fost nvinui?i de comiterea unor contraven?ii administrative prev?zute de art. 174 (1), 174/1 (2)-(4), 174/5 (1), 174/6 (1) Codul cu privire la contraven?iile administrative. La 21 aprilie 2008, Judec?toria Centru a respins toate nvinuirile mpotriva reclaman?ilor, cu excep?ia celei de insultarea ofi?erului de poli?ie (art. 174/6 (1) CCA). n urma recursului reclaman?ilor, hot?rrea a fost casat? ?i cauza a fost trimis? la reexaminare, n urma c?reia toate nvinuirile mpotriva reclaman?ilor au fost respinse.

La 18 decembrie 2008, ziua na?ional? a poli?iei, reclamantul inten?iona s? organizeze nc? un protest, pentru care a ob?inut autoriza?ie de la Prim?ria mun. Chi?in?u. La ora 09.15, el a parcat minibusul s?u n fa?a garajului, n care se afla un m?gar mbr?cat ntr-o uniform? pe care scria mili?ioner ?i un porc mbr?cat n negru pe care scria porcuror. La ora 09.30 un automobil care apar?inea for?elor speciale a regimentului poli?iei Scut a ajuns la garajul reclamantului ?i a blocat ie?irea. Acolo au venit o ma?in? a poli?iei, un grup operativ al MAI ?i presa. La ora 11.30 ?eful Comisariatului de poli?ie sect. Centru a ordonat arestul primului reclamant, pe motiv c? acesta s-ar fi urinat n public. Reclamantul a negat acest fapt. n aceea?i zi, primul reclamant a fost nvinuit de comiterea unor contraven?ii administrative prev?zute de art. 164 (1), 174/5 (1), 174/6 (1) CCA. La 22 decembrie 2008, Judec?toria Centru l-a g?sit vinovat pe reclamant de comiterea acestor contraven?ii administrative. n urma recursului reclamantului, la 2 februarie 2009, hot?rrea a fost casat? ?i cauza a fost trimis? la reexaminare. Printr-o hot?rre definitiv? din 24 iulie 2009, toate nvinuirile mpotriva reclamantului au fost respinse.

n fa?a Cur?ii, primul reclamant a invocat violarea art. 3 CEDO ca rezultat al anchet?rii insuficiente a plngerii sale cu privire la maltratare; ambii reclaman?i au pretins violarea art. 5 1 CEDO n urma re?inerii lor la 29 ianuarie 2008, primul reclamant a invocat acela?i articol n urma re?inerii sale la 18 decembrie 2008; violarea art. 11 CEDO n urma ntreruperii protestului primului reclamant din 29 ianuarie 2008, precum ?i violarea art. 13 CEDO n colaborare cu art. 3 CEDO.

Guvernul a recunoscut c? a existat violarea art. 5 CEDO n urma deten?iei ilegale, a notat c? acest lucru a fost recunoscut de instan?ele na?ionale, care prin sine constituie deja o satisfac?ie echitabil? par?ial?. Guvernul a notat c? reclaman?ii urmau s? se adreseze pentru compensa?ii la nivel na?ional n temeiul Legii nr. 1545 ?i c?, deoarece reclaman?ii nu au f?cut acest lucru, ei nu au epuizat c?ile interne de atac. Reclaman?ii au afirmat c?, n practic?, calea de a solicita la nivel na?ional compensa?ii n temeiul Legii nr. 1545 nu era efectiv?, deoarece sumele acordate erau extrem de mici, iar termenul de examinare a cauzelor ?i de executare a hot?rrilor – destul de ndelungat. Curtea a considerat c? reclaman?ii nu au demonstrat cu suficient? certitudine faptul c? instan?ele de judecat? nu acord? n mod sistematic satisfac?ie echitabil? adecvat? victimelor viol?rii art. 5 CEDO, precum ?i faptul c? termenii de de examinare a cauzelor ?i de executare a hot?rrilor sunt excesivi de mari. Totu?i, Curtea a notat c? va examina foarte minu?ios evolu?ia practicii judiciare n acest sens ?i nu exclude faptul c? ar putea s?-?i modifice pozi?ia dac? se va demonstra c? instan?ele de judecat? na?ionale nu acord? satisfac?ii echitabile consistente cu cele acordate de Curte. Astfel, preten?ia reclaman?ilor privind violarea art. 5 1 CEDO a fost respins? pe motiv de neepuizare a c?ilor de recurs interne.

n ceea ce prive?te preten?ia privind violarea art. 11 CEDO, Guvernul a notat c? reclaman?ii puteau s? ridice aceast? chestiune n fa?a instan?elor na?ionale, dar nu au facut-o ?i, prin urmare, nu au epuizat c?ile de recurs interne. Curtea a admis obiec?ia Guvernului ?i a notat c? toate procedurile n aceast? cauz? au fost ini?iate de c?tre poli?i?ti. Instan?ele de judecat? i-au achitat pe reclaman?i de nvinuirile aduse, dar nu puteau s? le acorde compensa?ii n lipsa cererii acestora n acest sens. Astfel, preten?ia reclaman?ilor privind violarea art. 11 CEDO a fost respins? pe motiv de neepuizare a c?ilor de recurs interne.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 3 CEDO, pe motiv de nc?lcare a obliga?iilor procedurale a autorit??ilor de a conduce o anchet? efectiv? privind plngerea reclamantului de maltratare. Curtea a notat c? anchetarea plngerii reclamantului a nceput n octombrie 2006 ?i continu? pn? n prezent, adic? mai mult de 4 ani. n aceast? perioad?, ea a fost ntrerupt? ?i suspendat? de mai multe ori. Dup? ce dosarul a fost transferat de la Procuratura Centru la Procuratura mun. Chi?in?u, din cauz? c? exista o implicare tenden?ioas? a unor procurori n urm?rirea penal?, peste 8 luni dosarul a fost transmis napoi. Peste 2 s?pt?mni, Procuratura Centru a suspendat urm?rirea penal?, decizie care a fost anulat? la cererea reclamantului. Curtea a notat c? numeroasele ntreruperi ale urm?ririi penale au dus la termenul ndelungat n care s-a examinat dosarul. Refuzul de 4 ori de ini?iere a urm?ririi penale a dus la faptul c? aceasta a nceput peste mail mult de 2 ani de la sesizare, ceea ce este incompatibil cu obliga?iile procedurale ce deriv? din art. 3 CEDO. Mai mult, reclamantul nu a fost infomat despre mai multe decizii care au fost adoptate pe marginea acestui caz, despre care el a aflat doar din observa?iile Guvernului. Martorul L.C. nu a fost niciodat? invitat pentru a recunoa?te cele 2 persoane care erau nvinuite de reclamant de maltratare.

Curtea a considerat c?, n lumina constat?rii sale privind violarea art. 3 CEDO, nu mai este necesar de a se expune referitor la preten?ia privind violarea art. 13 CEDO.

Primul reclamant a solicitat EUR 35,000 cu titlu de daune morale, iar cel de-al doilea – EUR 7,000. Ambii reclaman?i au cerut Cur?ii acordarea EUR 12,666 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat primului reclamant EUR 8,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 4,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre Vladislav GRIBINCEA, avocat din Chi?in?u.