Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n august 2010

09 11 2010

n luna august 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Levin?a (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 50717/09), Cocu ?i Calantiev c. Moldovei (cererea nr. 20919/05), Gorobet c. Moldovei (cererea nr. 30951/10) ?i Red Union Fenosa S.A. c. Moldovei (cererea nr. 40738/10).

***

n cauza Levin?a (nr. 2) c. Moldovei, reclaman?ii, Vitalie LEVINŢA ?i Pavel LEVINŢA, au fost aresta?i n Rusia n octombrie 2000 ?i apoi extr?da?i n Moldova, unde au fost maltrata?i cu scopul de a depune m?rturii autoincriminatoare ?i au fost condamna?i (Levin?a c. Moldovei, cererea nr. 17332/03, 16 decembrie 2008). n urma hot?rrii Cur?ii din 16 decembrie 2008, n care a fost constatat? violarea art. 3 ?i 6 CEDO, la 3 aprilie 2009, reclaman?ii au depus un recurs n anulare, solicitnd anularea condamn?rii lor.

La 8 februarie 2010, Plenul Cur?ii Supreme de Justi?ie a admis recursul n anulare ?i a casat toate hot?rrile adoptate anterior, dispunnd rejudecarea cauzei. Instan?a a mai notat c? reclaman?ii urmau s? fie de?inu?i n stare de arest ?i c? instan?a de fond urma s? se expun? asupra m?surii preventive. La 15 martie 2010, Curtea Suprem? de Justi?ie a expediat cauza spre examinare Cur?ii de Apel Chi?in?u.  

La 13 aprilie 2010, avocatul reclaman?ilor a cerut Cur?ii de Apel eliberarea clien?ilor s?i, n absen?a unei hot?rri privind arestul lor preventiv. Procurorul a cerut n aceea?i zi arestul reclaman?ilor pentru 30 de zile. La 14 aprilie 2010, instan?a a amnat examinarea cauzei pentru 16 aprilie 2010, care la fel a fost amnat? pentru 19 aprilie 2010. La 19 aprilie 2010, Curtea de Apel Chi?in?u a respins cererea avocatului reclaman?ilor din 13 aprilie 2010 ?i a dispus arestul preventiv al reclaman?ilor pentru 30 de zile, men?ionnd c? deten?ia continu? a reclaman?ilor este necesar? pentru desf??urarea procedurilor penale; c? sunt suficiente motive de a crede c? reclaman?ii au comis infrac?iunile de care erau acuza?i, care sunt deosebit de grave; ?i c? erau suficiente motive de a crede c? reclaman?ii se vor ascunde de instan?? ?i vor perturba desf??urarea procedurilor penale. Instan?a s-a desesizat n favoarea Cur?ii Supreme de Justi?ie.

La 22 aprilie 2010, avocatul reclaman?ilor a depus cerere de recurs la Curtea Suprem? de Justi?ie. La 13 mai 2010, ora 10.30, avocatul reclaman?ilor a fost contactat la num?rul de telefon mobil de c?tre un judec?tor al Cur?ii Supreme de Justi?ie, care l-a informat c? ?edin?a n aceast? cauz? urma s? aib? loc la ora 12.00 n aceea?i zi. Se pare c? avocatul a reu?it s? participe la acea ?edin??. Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclaman?ilor ca nefondat ?i a stabilit c? Curtea de Apel Chi?in?u era competent? pentru examinarea cauzei n fond.

n aceea?i zi, 13 mai 2010, la ora 14.00, avocatul reclaman?ilor a fost contactat la telefonul mobil de c?tre un angajat al Cur?ii de Apel Chi?in?u ?i informat c? o ?edin?? a fost stabilit? pentru ora 16.00 n aceea?i zi referitor la cererea procurorului de prelungire a arestului reclaman?ilor. Avocatul se afla la Anenii Noi, unde participa la o ?edin?? de judecat? n care reprezenta interesele altui client al s?u. La ora 17.00, n aceea?i zi, Curtea de Apel Chi?in?u a examinat cererea susmen?ionat? a procurorului din 7 mai 2010, prin care cerea arestul reclaman?ilor pentru nc? 60 de zile. ?edin?a a avut loc n absen?a reclaman?ilor, unul dintre care a refuzat s? participe, iar altul nu se sim?ea bine, ?i n prezen?a unui avocat numit din oficiu, a c?rui pozi?ie a fost prezentat? n hot?rrea instan?ei n felul urm?tor: avocatul ap?r?rii a obiectat mpotriva cererii procurorului. Instan?a a admis cererea procurorului. Unul dintre judec?tori, Gh. I., a avut opinie separat?. 

Avocatul reclamantului a contestat hot?rrea din 13 mai 2010 ?i a notat, printre altele, c? Curtea de Apel Chi?in?u a dispus arestul reclaman?ilor peste 2 ore dup? ce mandatul de arest al reclaman?ilor expirase ?i c?, prin urmare, clien?ii s?i au fost de?inu?i timp de 2 ore f?r? temei legal. La 3 iunie 2010, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclaman?ilor ca nefondat ?i a notat c? mandatul de arest eliberat la 19 aprilie 2010 (n care era indicat c? perioada de arest ncepea din 14 aprilie 2010) s-a finisat doar la 14 mai 2010 ?i, prin urmare, preten?ia reclaman?ilor precum c? ei au fost de?inu?i timp de 2 ore la 13 mai 2010 nu era fondat?.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au pretins violarea art. 5 CEDO, pe motiv c? ei nu au fost elibera?i imediat dup? casarea deciziilor de condamnare ?i n absen?a cererii procurorului de a le aplica m?suri preventive; din cauz? c? instan?ele nu au motivat suficient men?inerea arestului lor dup? anularea condamn?rii lor; deoarece ei au fost de?inu?i preventiv o perioad? mai mare de 12 luni permise prin lege; precum ?i din cauz? c? ei au fost de?inu?i f?r? o baz? legal? timp de 2 ore la 13 mai 2010. De asemenea ei au invocat violarea art. 5 4 ?i 6 3 CEDO, pe motiv c? drepturile ap?r?rii au fost nc?lcate prin citarea tardiv? a avocatului ales de reclaman?i ?i c? instan?ele au decis deten?ia lor n absen?a lor. Reclaman?ii au mai pretins violarea art. 6 2 ?i 13 CEDO din cauz? c? ei nu au putut contesta decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Faptele cauzei relev? violarea art. 5 1 CEDO? n special, deten?ia reclaman?ilor dup? 8 februarie 2010 a avut o baz? legal??

2. A existat violarea art. 5 3 CEDO n aceast? cauz?? n special, instan?ele au dat motive relevante ?i suficiente pentru arestul preventiv al reclaman?ilor?

3. A existat violarea art. 5 4 CEDO n aceast? cauz?? n special, au avut reclaman?ii ?i avocatul lor oportunitatea de a prezenta n mod deplin pozi?ia lor mpotriva arestului preventiv? Instan?ele au decis oare referitor la arestul preventiv al reclaman?ilor ntr-un mod rapid, n sensul art. 5 4 CEDO?

4. Faptele cauzei relev? violarea art. 6 2 CEDO? n special, constatarea Cur?ii de Apel Chi?in?u din 19 aprilie 2010 precum c? sunt suficiente motive de a crede c? reclaman?ii au comis infrac?iunile de care sunt acuza?i ridic? vreo problem? sub acest aspect?

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii sunt reprezenta?i de c?tre Veaceslav ŢURCAN, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Cocu ?i Calantiev c. Moldovei, reclaman?ii, Irina COCU ?i Igor CALNTIEV, sunt so?ia primului reclamant ?i, respectiv, tat?l celui de-al doilea reclamant, care au fost omor?i n 2001 de c?tre O.B. ?i S.C., angaja?i ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Victimele erau ?oferi de taxi ?i au fost omorte cu scopul de a acapara banii lichizi pe care i de?ineau. La 11 iulie 2002, O.B. ?i S.C. au fost condamna?i la priva?iune de libertate pe via?? de c?tre colegiul penal al Cur?ii de Apel a Republicii Moldova, care i-a obligat s? achite so?iei primului reclamant MDL 160 (EUR 11.7) pentru suma de bani furat? de la so?ul ei ?i MDL 500,000 (EUR 36,558.80) cu titlu de prejudiciu moral, iar tat?lui celui de-al doilea reclamant – MDL 14,080 (EUR 1,209.50) pentru suma de bani furat? de la fiul s?u ?i MDL 500,000 cu titlu de prejudiciu moral. Instan?a a notat c? instan?ele civile urmau s? se expun? asupra celorlalte preten?ii din ac?iunea civil? a reclaman?ilor (cheltuieli de judecat? ?i compensa?ii legale de nmormntarea victimelor ?i repararea automobilelor lor).

n urma ini?ierii procedurilor civile, dup? dispunerea unei reexamin?ri, la 5 octombrie 2004, Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut hot?rrea Judec?toriei Centru din 21 iunie 2004, prin care O.B. ?i S.C. au fost obliga?i s? achite primei reclamante MDL 27,343 (EUR 1,901.50) ?i celui de-al doilea reclamant – MDL 47,190 (EUR 3,281.66). Printr-o decizie irevocabil? din 22 decembrie 2004, Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rrile instan?elor inferioare ?i a ncetat procesul din motiv c? reclaman?ii au ob?inut deja compensa?ii prin hot?rrea din 11 iulie 2002 a Cur?ii de Apel a Republicii Moldova, care avea autoritatea lucrului judecat.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au pretins violarea art. 6 1 CEDO, pe motiv c? , prin adoptarea deciziei din 22 decembrie 2004, Curtea Suprem? de Justi?ie a nc?lcat dreptul lor de acces la un tribunal; precum ?i violarea art. 1 Protocol nr. 1, pe motiv c? au fost lipsi?i de proprietatea loc din cauza refuzului cur?ii Supreme de Justi?ie de a judeca recursul lor.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare: Circumstan?ele cauzei relev? o violare a art. 6 1 CEDO? n special, ncetarea de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie la 22 decembrie 2004 a procesului civil ini?iat de reclaman?i constituie o nc?lcare a dreptului lor de acces la o instan?? de judecat?? Dac? da, a fost ea oare justificat??

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii sunt reprezenta?i de c?tre Vitalie IORDACHI, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Gorobe? c. Moldovei, reclamantul, Iurie GOROBEŢ, la 25 februarie 2008, a fost vizitat de doi poli?i?ti care l-au amenin?at s? mearg? cu ei la sec?ia de poli?ie n leg?tur? cu un conflict cu rudele sale privind dreptul de proprietate asupra unei case. n loc s? fie dus la sec?ia de poli?ie, reclamantul a fost dus la spitalul psihiatric din B?l?i, unde a fost spitalizat mpotriva voin?ei sale timp de 41 de zile. Primele 2 s?pt?mni reclamantul a fost ?inut ntr-o nc?pere mpreun? cu persoane ce sufereau de boli psihice grave, care nu erau capabili s?-?i satisfac? necesit??ile primare ?i care l intimidau n mod regulat. El a cerut ntrevederi cu familia sa ?i cu un avocat, dar f?r? succes. Dup? 2 s?pt?mni, el a fost transferat ntr-o sec?ie unde pacien?ii erau ntr-o stare mai pu?in grav?. Pe toat? durata spitaliz?rii, reclamantului i-au fost administrate injec?ii care i provocau st?ri similare paraliziei ?i ca rezultat el ?i pierdea cuno?tin?a. El era for?at s? primeasc? pastile n toat? ziua. El a ncercat s? refuze medicamentele, dar a fost amenin?at c? va fi pus n c?ma?? de for?? ?i c? va fi legat de pat.

Dup? ce a fost eliberat, reclamantul a f?cut demersuri oficiale c?tre Judec?toria R?cani pentru a afla dac? aceasta a autorizat spitalizarea lui for?at?. La 27 iulie ?i 26 decembrie 2008, Judec?toria R?cani a r?spuns reclamantului, notnd c? nu a fost sesizat? oficial pentru internarea lui for?at? ntr-un spital psihiatric.

La 13 iunie 2008, reclamantul a ob?inut de la spitalul s?u local 2 rapoarte medicale care confirmau faptul c? el nu era dependent de alcool ?i droguri ?i c? el nu suferea de vreo maladie psihic?. Raportul medical privind starea sa psihic? a fost ntocmit n rezultatul examin?rii sale de c?tre o comisie format? din 8 medici ?i a fost semnat?, printre altele, de medicul psihiatric, A.G. Spitalul a mai eliberat un certificat care confirma faptul c? reclamantul nu a suferit de deregl?ri psihice nainte de 25 februarie 2008.

La 29 august 2008, reclamantul a depus o plngere la procuratur?, solicitnd investigarea cazului s?u ?i pedepsirea persoanelor vinovate pentru deten?ia sa ilegal? n spitalul psihiatric. Procuratura l-a audiat pe medicul A.G., care a declarat c?, la nceputul lunii februarie 2008, a fost vizitat de o doamn? care s-a plns de comportamentul agresiv al fratelui s?u, care era reclamantul; c? mai trziu reclamantul a fost adus la el pentru consultare de c?tre unul din poli?i?tii la care s-a referit reclamantul ?i c? el a determinat c? reclamantul suferea de ideea delirant? c? el era urm?rit ?i c? rudele sale vroiau s?-i vnd? casa. Medicul a considerat c? reclamantul reprezint? un risc pentru societate ?i a dispus internarea acestuia. Pe durata urm?ririi penale, procurorul a cerut reclamantului s? treac? o investiga?ie psihiatric?, pentru a determina dac? suferea de vreo boal? psihic?. La nceput, reclamantul a fost de acord, dar apoi el s-a r?zgndit cnd a aflat c? trebuie s? se afle timp de 3 s?pt?mni n spitalul psihiatric.

La 12 iunie 2009, procuratura a respins plngerea reclamantului, din motivul refuzului acestuia de a trece examinarea medical?, pentru c? era imposibil de aflat care era starea lui psihic?. Reclamantul a contestat ordonan?a la procurorul superior, dar cererea a fost respins? la 13 iulie 2009. La 23 iulie 2009, reclamantul a depus cerere de recurs la Judec?toria R?cani, care a respins-o din motiv c? reclamantul a refuzat s? se supun? examenului medical.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a invocat violarea art. 3 CEDO, avnd n vedere tratamentul inuman ?i degradant la care a fost supus; precum ?i art. 6 CEDO, deoarece procedurile penale nu au fost echitabile.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost supus reclamantul la tratamente inumane ?i degradante, cu nc?lcarea art. 3 CEDO?

2. A fost lipsit reclamantul de libertate, cu nc?lcarea art. 5 1 CEDO? n special, a fost privarea de libertate legal? potrivit legisla?iei na?ionale?

3. Guvernul a fost invitat s? prezinte Cur?ii copia dosarului medical al reclamantului pentru perioada cnd a fost de?inut la spitalul psihiatric din B?l?i, precum ?i copia dosarului penal intentat la plngerea reclamantului.

***

n cauza Red Union Fenosa S.A. c. Moldovei, compania reclamant? este specializat? n furnizarea energiei electrice ?i are circa 800,000 clien?i n Moldova.

La 25 aprilie 2008, ea a vndut companiei B. o crean?? a sa c?tre o companie ter?? n sum? de USD 1,000,000. Potrivit contractului ntre compania reclamant? ?i compania B., pre?ul contractului urma a fi achitat n rate, iar compania B. urma s? ob?in? o garan?ie din partea unei b?nci. La aceea?i dat?, banca E. e emis o scrisoare de garan?ie companiei reclamante, prin care ea se obliga s?-i achite celei din urm? USD 1,000,000 n caz de neonorarea obliga?iilor contractuale de c?tre compania B.

n iunie 2008, compania B. nu ?i-a asumat obliga?iile contractuale ?i compania reclamant? s-a adresat b?ncii E. cu cererea de plat? n conformitate cu scrisoarea de garan?ie.

La 1 iulie 2008, banca E. a informat compania reclamant? despre faptul c? compania B. a ini?iat proceduri judiciare n fa?a Judec?toriei Economice de circumscrip?ie Chi?in?u n vederea declar?rii nule a contractului din 25 aprilie 2008 ?i c?, la 30 iunie 2008, aceea?i instan?? a dispus aplicarea m?surilor de asigurare privind amnarea achit?rii de c?tre banca E. n conformitate cu scrisoarea de garan?ie din 25 aprilie 2008.

Compania reclamant? a contestat aplicarea m?surilor de asigurare, dar f?r? succes. La 13 aprilie 2009, Judec?toria Economic? de circumscrip?ie Chi?in?u a examinat fondul cauzei ?i a admis ac?iunea depus? de compania B. mpotriva companiei reclamante ?i a declarat nul contractul din 25 aprilie 2008. La 23 noiembrie 2009, Curtea de Apel Economic? a admis apelul companiei reclamante mpotriva hot?rrii din 13 aprilie 2009 ?i a casat-o. De asemenea, ea a anulat m?surile de asigurare.

La 23 noiembrie 2009, compania reclamant? s-a adresat repetat b?ncii E. n vederea ncas?rii sumei potrivit scrisorii de garan?ie. Totu?i, banca a refuzat din nou ?i a informat compania reclamant? c?, la 24 noiembrie 2009, m?surile de asigurare au fost dispuse din nou de c?tre Curtea Supreme de Justi?ie. Contesta?ia companiei reclamante mpotriva m?surilor de asigurare au fost iar??i respinse la 23 decembrie 2009.     

La 27 ianuarie 2010, Curtea Suprem? de Justi?ie a examinat recursul companiei B. mpotriva deciziei Cur?ii de Apel Economice din 23 noiembrie 2009 ?i l-a respins. Decizia este irevocabil?.

La 5 februarie 2010, compania reclamant? a apelat din nou la banca E. pentru a ncasa suma ce i revenea potrivit scrisorii de garan?ie din 25 aprilie 2008. Totu?i, banca a refuzat repetat, pe motiv c? noi m?suri de asigurare au fost dispuse prin hot?rrea Judec?toriei Economice de circumscrip?ie Chi?in?u din 5 februarie 2010.

Compania reclamant? a contestat din nou aplicarea m?surilor de asigurare, totu?i, recursul s?u a fost respins la 5 mai 2010 de Curtea de Apel Economic?. Decizia este irevocabil?.

Aparent, m?surile de asigurare sunt n vigoare ?i compania reclamanta nu poate ob?ine banii s?i de la banca E. n ciuda faptului c? a avut c?tig de cauz? n procedurile privind fondul cauzei.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a pretins violarea art. 6 CEDO, deoarece instan?ele de judecat? nu au motivat aplicarea m?surilor de asigurare ?i respingerea contesta?iilor companiei reclamante mpotriva aplic?rii acestora. De asemenea, compania a invocat violarea art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO, pe motiv c? aplicarea abuziv? a m?surilor de asigurare a constituit o nc?lcare a dreptului s?u la protec?ia propriet??ii.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Art. 6 1 CEDO sub aspectul s?u civil este aplicabil procedurilor n aceast? cauz?? Dac? da, procedurile au fost echitabile n sensul acestui articol? n special, instan?ele de judecat? au motivat deciziile prin care au aplicat m?surile de asigurare ?i cele prin care au respins contesta?iile companiei reclamante mpotriva acestora?

2. Rezultatul acestor proceduri relev? o nc?lcare a dreptului companiei reclamante garantat de art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO?

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? este reprezentat? de c?tre Sergiu BARGAN, ?eful sec?iei juridice al companiei.