Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n octombrie 2010

19 11 2010

n luna octombrie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Gheorghi?? c. Moldovei (cererea nr. 41836/06), Sobieski-Camerzan c. Moldovei (cererea nr. 3792/05), Ceachir c. Moldovei (cererea nr. 50115/06), Europa-Trust S.R.L c. Moldovei (cererea nr. 42044/05), Feodorov c. Moldovei (cererea nr. 42434/06), Ghirea c. Moldovei (cererea nr. 15778/05), Petrom-M S.R.L ?i Rinax-TVR S.R.L c. Moldovei (cererea nr. 44787/05) ?i Topal c. Moldovei (cererea nr. 37509/05).

***

n cauza Gheorghi?? c. Moldovei , reclamanta, Angela Gheorghi??, este directorul unei societ??i R. Potrivit reclamantei, compania R. era lider n distribu?ia de ?ig?ri din Republica Moldova. La 16 august 2005, Centrul pentru Combaterea Crimei Economice ?i a Corup?iei (CCCEC) a ini?iat o urm?rire penal? pe marginea pretinsei evaziuni fiscale din partea companiei R.

La 21 august 2006, judec?torul de instruc?ie I.M. (judec?toria Buiucani) a eliberat un mandat de arest pe numele reclamantei pentru 30 zile. Avocatul reclamantei a atacat decizia judec?toriei Buiucani. La 25 august 2006, Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut ncheierea instan?ei de fond.

La 25 august 2006, avocatul reclamantei a solicitat judec?toriei Buiucani nlocuirea m?surii preventive aplicate cu una mai blnd?: obligarea de a nu p?r?si localitatea sau arest la domiciliu. La 4 septembrie judec?torul de instruc?ie I.M. a respins cererea ca nentemeiat?, iar la 8 septembrie 2006 Curtea de Apel a men?inut ncheierea instan?ei de fond.

La 14 septembrie 2006 procurorul a cerut judec?toriei Buiucani prelungirea mandatului de arest. Judec?torul de instruc?ie a ncetat procedura de examinare a demersului procurorului, re?innd c? examinarea acestuia deja este n competen?a judec?torului care examineaz? cauza.

ntre timp, la 8 septembrie 2006, G.P. a depus la judec?toria Buiucani o cerere de liberare provizorie pe cau?iune a reclamantei, cuantumul cau?iunii fiind de 100 000 lei MD (echivalentul a 6000 Euro). La 14 septembrie cererea a fost respins?. Decizia judec?torului de instruc?ie a fost contestat? de G.P., ns? la 21 septembrie 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a ncetat examinarea recursului pe motivul c? dosarul penal a fost trimis instan?ei inferioare.

La 14 septembrie 2006 avocatul reclamantei a cerut judec?toriei Buiucani nlocuirea m?surii preventive, inclusiv cu o garan?ie personal?. La 21 septembrie cererea a fost respins?, iar la 25 septembrie 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a ncetat examinarea recursului pe motivul c? dosarul penal a fost trimis instan?ei de fond.

n instan?a de fond, avocatul a cerut nlocuirea m?surii preventive aplicate reclamantei. La 5 octombrie 2006, judec?toria Buiucani a respins cererea avocatului. La 9 noiembrie 2006, aceia?i instan?? a nlocuit m?sura preventiv? aplicat? cu obligarea de a nu p?r?si localitatea.

La 2 noiembrie 2007, judec?toria Buiucani a dispus ncetarea procesului penal pe motivul existen?ei unor circumstan?e care exclud urm?rirea penal?, n particular, re?innd existen?a deciziei definitive a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 27 iunie 2007, prin care s-a constatat lipsa iregularit??ilor fiscale la compania R. Hot?rrea din 2 noiembrie 2007 a fost men?inut? de instan?ele ierarhic superioare.

Reclamanta a pretins violarea art. 5 1, deten?ia n lipsa unui mandat; art. 5 3, insuficien?a ?i irelevan?a motivelor ce ar justifica deten?ia; art. 5 4, omisiunea instan?elor judiciare na?ionale de a se pronun?a pe marginea cererii de eliberare pe cau?iune ?i a cererii de nlocuire a deten?iei cu garan?ia personal?.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Prin lipsirea reclamantei de libertate, n perioada 21 septembrie – 9 noiembrie, a avut loc o violare a art. 5 1 CEDO?

2. A existat violarea art. 5 3 CEDO n aceast? cauz?? n special, instan?ele au adus motive relevante ?i suficiente pentru justificarea arestului preventiv al reclamantei n perioada 21 august-20 septembrie?

3. Prin omisiunea instan?elor judiciare na?ionale de a se pronun?a pe marginea cererii de eliberare pe cau?iune ?i a cererii de nlocuire a deten?iei cu garan?ia personal?, a avut loc o violare a art. 5 4?

In fa?a Cur?ii, reclamanta este reprezentat? de c?tre V. Postolache, avocat din Chi?in?u.

***

In cauza Sobieski-Camerzan c. Moldovei, reclamantul, Gheorghe Sobieski-Camerzan, avocat din Chisinau, la o dat? nespecificat? din anul 2000 a intrat n posesia unor spa?ii din str. Vasile Alecsandri, Chi?in?u, pentru a-?i instala biroul s?u intru desf??urarea activit??ii sale profesionale.

La 1 iulie 2004, doi oficiali din cadrul MAI, E.A. si M.F. au vizitat biroul reclamantului ?i i-au ordonat s?-l p?r?seasc?. Ei l-au informat c? dispun de un ordin de evacuare, inclusiv de aplicare a for?ei. Ca urmare a refuzului reclamantului de a se conforma, n absen?a unui mandat de perchezi?ie, E.A. ?i M.F. au chemat un grup de poli?i?ti narma?i. Ei l-au amenin?at ?i l-au njurat, l-au deposedat de cheile de la safeu ?i de la u?a biroului. Au ntocmit un proces-verbal cu o descriere a obiectelor din interior ?i au sigilat biroul.

La 2 iulie 2004, reclamantul s-a plns Procurorului General, ns? cererea sa nu a fost examinat?.

La 7 iulie 2004, un grup de poli?i?ti a ncercat s? ntre n lipsa unui mandat judec?toresc ?i f?r? acordul reclamantului n locuin?a acestuia din Ialoveni n scopul perchezi?ion?rii. Reclamantul ?i vecinii s?i au reu?it s? mpiedice accesul poli?i?tilor n casa acestuia. Din acel moment, reclamantul a fost amenin?at telefonic din partea poli?iei s? p?r?seasc? ?ara.

La 8 iulie 2004 reclamantul s-a plns de evenimentele din 1 iulie 2004 judec?toriei Centru. La o dat? nespecificat?, judec?toria Centru a restituit cererea informndu-l de posibilitatea adres?rii cu o plngere similara organului de urm?rire penal?.

La 25 august 2004, judec?toria Centru a examinat plngerea reclamantului cu privire la ac?iunile poli?iei din 01-07 iulie 2004. Instan?a a constatat cererea ca ntemeiat?, deoarece procuratura a e?uat s? emit? o ordonan?? de ncepere/nencepere a urm?ririi penale, n timp ce ?eful Comisariatului de politie sect. Centru a constatat la 5 august 2004 o nc?lcare a atribu?iilor de serviciu, cu atragerea la r?spundere disciplinara, a poli?istului S.R. Judec?toria Centru a dispus restituirea plngerii la organul de urm?rire penala pentru investiga?ii suplimentare.

La 15 octombrie 2004, organul de urm?rire penala a examinat plngerea reclamantului cu privire la ac?iunile poli?i?tilor din 1-7 iulie 2004. Procurorul care instrumenta cauza a audiat suplimentar poli?i?tii implica?i ?i a emis o ordonan?a de nencepere a urm?ririi penale.

La 3 noiembrie 2004 reclamantul a contestat a aceasta ordonan?? la judec?torul de instruc?ie de la judec?toria R?cani. La 2 februarie 2005, judec?torul de instruc?ie a decis anularea ordonan?ei de nencepere a urm?ririi penale din 15 octombrie 2004.

La 15 aprilie 2005 procurorul a emis o noua ordonan?a de nencepere a urm?ririi penale. Reclamantul a contestat-o la judec?toria R?cani.

La 29 august 2005, judec?toria R?cani a examinat plngerea reclamantului ?i a respins-o printr-o ncheiere irevocabil?.

La o dat? nespecificat?, reclamantul a naintat un recurs contestnd ncheierea judec?torului de instruc?ie. Prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 13 decembrie 2005, recursul n anulare a fost admis.

La 16 ianuarie 2005, reclamantul a ini?iat proceduri civile mpotriva Ministerului de Interne revendicnd spatiile n care era localizat biroul s?u vechi. La 25 februarie 2005 el a completat cererea de chemare in judecata solicitnd compensarea prejudiciului material ?i moral cauzat prin ocuparea ilegal? a spatiilor de c?tre colaboratorii MAI, invocnd violarea art. 8 CEDO.

La 25 decembrie 2005, judec?toria R?cani a respins cererea reclamantului pe motiv c? reclamantul nu dispunea de careva documente care s? ateste dreptul de proprietate ?i /sau posesiune asupra spatiilor litigioase. Solu?ia primei instan?e a fost men?inut? f?r? modific?ri de instan?ele ierarhic superioare.

Printr-o scrisoare din 25 mai 2009, reclamantul a informat CtEDO despre hot?rrea judec?toriei Centru din 14 aprilie 2009 prin care a fost admisa par?ial o noua ac?iune n revendicare.

Instan?a a indicat, printre altele: reclamantul nu a prezentat nici o prob? pertinent? ?i admisibil? care ar demonstra dobndirea dreptului de proprietate asupra spa?iilor n litigiu. In plus, reclamantul s-a instalat acolo neautorizat. Instan?a a notat c? evacuarea reclamantului din spatiile respective a fost f?cut cu nc?lcarea articolului 10 din Codul civil, care prevede c? ap?rarea drepturilor civile se efectueaz? pe cale judiciar?. Acest fapt necesit? restabilirea situa?iei existente anterior cu evacuarea Ministerul de Interne ?i reinstalarea reclamantului n aceste spatii.

In fata Cur?ii reclamantul a invocat violarea art.2, 3, 5, 7, 14 ?i 17 CEDO, f?r? a oferi detalii. Invocnd violarea art.8 CEDO, reclamantul s-a plns pentru p?trundere ilegala, perchezi?ionarea ?i sechestrarea biroului s?u la 1 iulie 2004, precum ?i tentativa de p?trundere n locuin?a sa la 07 iulie 2004. De asemenea, s-a plns de imposibilitatea ini?ierii procedurilor penale mpotriva agen?ilor statului responsabili de ac?iunile respective pe care le considera ilegale ?i a indicat c? nu a dispus de un recurs n vederea ob?inerii compensa?iei pentru prejudiciul material ?i moral cauzat, pretinznd violarea art. 6 1 ?i 13 CEDO. Invocnd violarea art.1 Protocolul 1, reclamantul s-a referit la legalitatea sechestrului efectuat ?i a daunelor cauzate de poli?ie n timpul efectu?rii perchezi?iei n biroul s?u.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A avut loc o ingerin?? n dreptul reclamantului la respectul domiciliului s?u in sensul art.8 1 CEDO, pentru perchezi?ia ?i sechestrarea biroului ?i pentru tentativa de p?trundere n domiciliul s?u? Dac? da, ingerin?a este prev?zut? de lege, a avut un scop legitim ?i era necesar? intr-o societate democratic? n sensul art.8 2 CEDO?

2. Exista o nc?lcare a art. 13 combinat cu art.8 CEDO?

3. A avut loc o ingerin?? n dreptul reclamantului la respectarea bunurilor n sensul art.1 Protocolul 1 CEDO? Dac? da, impune aceasta ingerin?? o sarcin? excesiv??

***

In cauza Ceachir c. Moldovei, reclamanta, Ceachir Tamara, la 17 octombrie 2000 a fost agresat? fizic la Pia?a Central?, Chi?in?u, de o vnz?toare A.N. La venirea poli?iei, A.N. a refuzat s?-i urmeze, i-a insultat ?i i-a lovit cu pumnii.

In urma incidentului reclamanta a fost spitalizat? n perioada 17 octombrie - 3 noiembrie cu diagnoza como?ie cerebral?, contuzie a ?esuturilor moi ale capului".

La 11 decembrie 2000, judec?toria Centru g?sit-o vinovat? pe A.N. de v?t?marea integrit??ii corporale grave (art. 471 Codul cu privire la contraven?iile administrative) ?i i-a aplicat o amend? n m?rime de 270 lei (echivalentul a 24.5 Euro). La 21 decembrie 2000, reclamanta a atacat decizia instan?ei de fond invocnd ca judec?torul a examinat cauza n lipsa sa ?i nu s-a pronun?at n ceea ce prive?te repararea prejudiciului material cauzat.

Prin decizia din 4 ianuarie 2001, Tribunalul Chisinau a casat decizia primei instan?e ?i a dispus reexaminarea cauzei.

La 14 decembrie 2001, Judec?toria Centru a respins plngerea mpotriva A.N. pe motivul expir?rii termenului de aplicare a sanc?iunii.

Prin decizia Tribunalului Chisinau din 14 martie 2003, dup? ce a constatat mai multe omisiuni admise de c?tre instan?a inferioar?, admis recursul reclamantei. Tribunalul a ntors cauza primei instan?e pentru o noua examinare.

La 16 aprilie 2004, Judec?toria Centru a considerat c? ac?iunile A.N. reprezinta elemente ale unei infrac?iuni care aduce atingere ordinii publice (huliganism). Instan?a de judecata a transmis dosarul procuraturii n vederea nceperii urm?ririi penale.

La 7 mai 2004, procurorul a nceput procedura ?i la 24 iunie 2004, A.N a fost pus? sub acuzare.

Prin sentin?a din 28 decembrie 2005, Judec?toria Centru a condamnat-o pe A.N. pe capetele de acuza?ie re?inute mpotriva ei. Totodat?, dosarul a fost clasat pe motivul expir?rii termenului de prescrip?ie pentru atragere la r?spundere penal?. Instan?a a constatat c? termenul de prescrip?ie a expirat la 17 octombrie 2005.

In ceea ce prive?te ac?iunea reclamantei naintate mpotriva A.N., instan?a a admis-o n principiu indicnd ca le revine instan?elor civile s? se pronun?e asupra fondului acesteia.

La 11 mai 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut sentin?a din 28 decembrie 2005.

In fata Cur?ii, reclamanta s-a plns de pretinsa violare a art. 6 1, invocnd tergiversarea procedurilor mpotriva A.N. de c?tre autorit??ile na?ionale, care au avut ca efect nefinalizarea cauzei. Invocnd art. 5 ?i 17 CEDO, reclamanta a s-a plns de neatragerea la r?spundere penal? ?i civil? a A.N. De asemenea, reclamanta s-a plns de absen?a unui recurs intern efectiv n sensul art. 13 CEDO susceptibil s?-i apere drepturile sale garantate de CEDO. n cele din urm?, ea a invocat c? a fost discriminat? contrar art.14 CEDO pe motivul vrstei ?i situa?iei sale materiale.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A avut loc o violare a art.3 CEDO avnd n vedere impunitatea persoanei responsabile de rele tratamente aplicate reclamantei (Okkalı c. Turquie, no 52067/99, 65, CEDH 2006 XII)?

2. Durata procedurilor privind repararea pagubei reclamantei au fost compatibil? cu cerin?a judec?rii ntr-un termen rezonabil n sensul art.6 1 CEDO?

3. A dispus reclamanta de un recurs intern efectiv n sensul art.13 CEDO prin intermediul c?ruia ea ar fi putut s? invoce nc?lcarea art.3 CEDO?

***

In cauza Europa-Trust S.R.L c. Moldovei, compania reclamant?, fondat? n 1994, este specializat? n gestiunea fiduciar? a ac?iunilor a circa 332 708 cet??eni.

La 28 aprilie 2005, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea Nr. 55-XVI pentru modificarea ?i completarea Legii Nr.199-XIV cu privire la pia?a valorilor mobiliare, n special:

(10) Companiile fiduciare, pn? la 1 ianuarie 2006: - vor informa fondatorii administr?rii fiduciare, prin scrisori recomandate, despre starea conturilor acestora ?i le vor propune, prin intermediul unui document adi?ional, modific?ri ?i complet?ri la contractele de instituire a trastului ncheiate anterior, n vederea conform?rii acestora contractului-tip aprobat de Comisia Na?ional?. (11) Dac?, n termen de 60 de zile de la data expedierii documentului adi?ional, fondatorul administr?rii fiduciare nu ?i exprim? acordul n scris referitor la prelungirea contractului sau la modific?rile ?i complet?rile propuse, contractul ncheiat anterior se consider? reziliat, iar administratorul fiduciar transmite fondatorului n cauz?, n acela?i termen, ntreg patrimoniul aflat pe contul de eviden?? al acestuia. n cazul n care fondatorul administr?rii fiduciare refuz? expres semnarea documentului adi?ional, contractul de instituire a trastului ncheiat anterior se consider? reziliat. (13) n cazul nerespect?rii prevederilor alin.(10)-(12), licen?ele companiilor fiduciare se retrag, iar companiile fiduciare se supun dizolv?rii n modul prev?zut de legisla?ie.

Prin decizia din 5 mai 2005, Comisia Na?ionala a Valorilor Mobiliare a suspendat activitatea tuturor companiilor fiduciare, pn? la conformarea de c?tre acestea noilor prevederi legale. Ulterior, compania reclamanta s-a adresat diferitor autorit??i, inclusiv ?efului statului ?i pre?edintelui Parlamentului privind incompatibilitatea noii legi cu alte prevederi legale, inclusiv pretinsa dorin?a a statului de a lichida companiile fiduciare.

La 13 decembrie 2005, deputatul din Parlamentul Republicii Moldova, G.S., a sesizat Curtea Constitu?ional? n vederea controlului constitu?ionalit??ii Legii Nr. 55-XVI.

La 28 februarie 2006, Curtea Constitu?ionala a declarat neconstitu?ionale pct.11 ?i 13 art.68 al Legii Nr. 199- XIV, introduse prin Legea Nr. 55 – XVI, precum c? aceste prevederi sunt contrare Codului Civil al Republicii Moldova, art. 17 al Declara?iei Universale a Drepturilor Omului, art.1 Protocolul 1 CEDO. De asemenea, Curtea a declarat constitu?ional pct. 10 al art. 68 din Legea Nr. 199 – XIV.

Compania reclamant? a notat c? n aceste condi?ii, informarea fondatorilor companiei prin trimiterea unei scrisori recomandate, impuse de pct. 10 al Legii Nr.55-XVI, ar costa aproximativ 1 730 081,60 lei MD (aproximativ 100 000 Euro), adic? 5,20 lei pentru fiecare scrisoare. Capitalul social al companiei reclamante este de 450 000 lei (aprox. 30 000 Euro).

In fata Cur?ii, compania a pretins violarea art. 6 1 CEDO, pe motivul lipsei unui recurs individual constitu?ional ?i imposibilitatea de ap?rare a drepturilor sale civile nc?lcate de Legea Nr. 55- XVI din 28 aprilie 2005. De asemenea, a invocat violarea art. 1 Protocolul 1 CEDO, sus?innd ca prin adoptarea respectivului act normativ Statul nu a reu?it sa stabileasc? un echilibru echitabil intre cerin?ele interesului general al comunit??ii ?i imperativele de protec?ie ale drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv c? ar fi fost supus? unor sarcini excesive.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A existat o ingerin?? n dreptul companiei reclamante la respectul bunurilor sale garantate de art.1 Protocolul 1 CEDO, prin adoptarea Legii Nr. 55-XVI din 28 aprilie 2005?

2. Daca d?, era necesar adoptarea acesteia pentru a reglementa utilizarea bunurilor n conformitate cu cerin?ele interesului general?

3. n special, aceasta ingerin?? i-a impus companiei reclamante o sarcin? excesiv? (a se vedea Immobiliare Saffi c. Italiei, [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V, 28.7.1999, 59)?

In fata Cur?ii compania reclamanta este reprezentat? de Sofia Boicenco.

***

In cauza Feodorov c. Moldovei , Sergiu Feodorov, s-a n?scut n 1981 ?i a decedat n 2008. Matu?a sa, Elena Sturza ?i-a exprimat dorin?a de a continua examinarea cererii.

La 26 ianuarie 2006, Sergiu Feodorov a fost re?inut de politie n urma unei nc?ier?ri cu alte trei persoane, ?i apoi dus cu for?a la Comisariatul de politie Buiucani. Potrivit reclamantului, la sediul comisariatului el a fost b?tut cu pumnii ?i cu picioarele n cap ?i n alte p?r?i ale corpului de c?tre poli?i?ti.

In aceia?i zi, mpotriva reclamantului a fost intentata o procedura administrativ? pe motivul tulbur?rii ordinii publice, aplicarea violen?ei ?i refuzul de a se subordona ordinului colaboratorului de poli?ie, pentru care a fost pus sub arest.

La 27 ianuarie 2006, judec?toria Buiucani l-a g?sit vinovat pe reclamant de s?vr?irea contraven?iei imputate ?i i-a stabilit sanc?iunea sub form? de arest administrativ pe o perioada de 5 zile, care s-a ncheiat la 1 februarie 2006. Reclamantul a declarat ca n timpul deten?iei sale el a fost maltratat de poli?i?ti.

La 2 februarie 2006, a fost ntocmit un raport de expertiz? medico-legal? care a concluzionat c? reclamantul avea leziuni corporale u?oare.

La 8 februarie 2006, reclamantul a efectuat o radiografie prin care s-a constatat fractura nasului f?r? deplasare.

La 12 mai 2006, reclamantul a naintat o plngere Procurorului General pe motivul maltrat?rii sale n Comisariatul de poli?ie.

La 7 iunie 2006, procurorul A.P. a emis o ordonan?a de nencepere a urm?ririi penale pe motivul ca fapta nu ntrune?te elementele infrac?iunii, n special, ca leziunile corporale descrise n raportul de expertiz? medico-legal? din 2 februarie 2006 au fost cauzate reclamantului pn? la sosirea politiei la locul nc?ier?rii.

La 16 iunie 2006, reprezentantul reclamantului a atacat ordonan?a procurorului. La 6 iulie 2006 judec?torul de instruc?ie al Judec?toriei Buiucani a respins recursul ca nentemeiat.

In urma unui examen medical efectuat de reclamant la cererea avocatului s?u la Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii, i s-a eliberat un certificat care atesta urm?toarea diagnoza:

Consecin?ele tulbur?rii cerebrale organice (traumatisme craniene, accident vascular cerebral). Psihosindrom organic. Hipertensiune arteriala de gradul II (…) Insuficien?a Cardiac? 0. Hepatit? cronic? de etiologie toxic?. Pielonefrita cronica bilaterala. Diateza uric?. Tulburare de stres post-traumatic. Sindrom depresiv.

In scopul acumul?rii tuturor actelor relevante pentru a introduce o cerere la CtEDO, reprezentantul reclamantului a cerut la 6 septembrie 2006 procurorului A.P. s? elibereze o copie a declara?iei reclamantului cu privire la maltratare. Nici o ac?iune nu a fost luat? pe aceasta cerere.

Invocnd violarea art.3 CEDO, reclamantul s-a plns de maltratare n Comisariatul de politie Buiucani ?i lipsa unei anchete efective. De asemenea, el s-a plns de lipsa unui recurs intern efectiv n sensul art. 13 CEDO n privin?a drepturilor sale garantate de art.3 CEDO; precum ?i violarea art. 34 CEDO pe motivul c? refuzul procurorului de a elibera o copie de pe declara?ia cu privire la pretinsa maltratare a adus atingere dreptului s?u de a se adresa f?r? nici o piedic? cu o cerere la Curte.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost supus reclamantul la tratamente inumane ?i degradante, cu nc?lcarea prevederilor art. 3 CEDO (a se vedea Tomasi c. Fran?ei, 27 august 1992, seria A nr. 241 A)?

2. Avnd n vedere protec?ia procedural? mpotriva tratamentelor inumane ?i degradante (a se vedea punctul 131 din Labita c. Italiei [GC], nr. 26772/95, CEDO 2000-IV), ancheta efectuat? n spe?? de c?tre autorit??ile na?ionale satisface exigen?ele art. 3 CEDO?

3. A dispus reclamantul, potrivit art. 13 CEDO, de un recurs intern efectiv care i-ar permite formularea unei cereri n temeiul art. 3 CEDO? In special, a putut solicita desp?gubiri printr-o ac?iune civila (a se vedea, de exemplu, Corsacov v. Moldova, nr. 18944/02, 4 aprilie 2006)?

Guvernul este invitat s? prezinte copia dosarului integral referitor la procedurile penale intentate de procuratur? n ceea ce prive?te preten?iile de maltratare a reclamantului.

In fata Cur?ii, reclamantul este reprezentat de R. Zadoinov, avocat din Chi?in?u.

***

In cauza Ghirea c. Moldovei , reclamantul, Ion Ghirea, fost angajat al Serviciului Vamal, la 6 decembrie 1999 a fost acuzat de corupere pasiv?. La 7 decembrie 1999, domiciliul s?u a fost perchezi?ionat. Potrivit reclamantului, dup? perchezi?ie au disp?rut mai multe bunuri din locuin?a sa.

La 22 decembrie 2000, judec?toria Ciocana l-a achitat pe reclamant. Procuratura a naintat apel.

La 19 septembrie 2001, Tribunalul Chi?in?u a respins apelul men?innd sentin?a de achitare.

La 25 septembrie procuratura a naintat recurs. La 13 decembrie 2001, Curtea de Apel a admis recursul dispunnd trimiterea cauzei la rejudecare n instan?a de fond.

La 27 iunie 2003, Judec?toria Ciocana l-a achitat din nou pe reclamant.

La 14 iulie 2003, Procuratura Ciocana a informat instan?a c? procurorul care instrumenteaz? cauza respectiv? se afl? n concediu de la 14 iulie pana la 26 august 2003 ?i a solicitat amnarea examin?rii cauzei pana la revenirea acestuia.

La 17 iulie 2003, grefiera Judec?toriei Ciocana a informat Procuratura Ciocana de existen?a sentin?ei motivate de achitare.

La 26 august 2003, procuratura a formulat un apel mpotriva sentin?ei din 27 iunie 2003.

La 4 noiembrie 2003, Curtea de Apel Chi?in?u a respins apelul ca tardiv.

La 31 decembrie 2003, procuratura a naintat recurs mpotriva deciziei instan?ei de apel.

La 4 februarie 2004, Curtea Suprem? de Justi?ie a examinat admisibilitatea recursului. La 17 februarie 2004 a ntors cauza la rejudecare n Curtea de Apel Chi?in?u.

La 20 mai 2004 Curtea de Apel a admis apelul procurorului ca fiind depus n termen ?i l-a condamnat pe reclamant. Reclamantul a atacat decizia cu recurs n anulare sus?innd c? apelul a fost depus tardiv. La 3 noiembrie 2004, Curtea Suprema de Justi?ie a respins recursul.

Invocnd art.6 1 CEDO, reclamantul se plnge de nc?lcarea principiului egalit??ii armelor. In particular, instan?a de apel a admis un recurs tardiv al procuraturii f?r? motive pertinente.

Reclamantul s-a plns n esen?a de durata procedurilor penale ini?iate mpotriva sa.

De asemenea, reclamantul s-a plns de echitatea procedurilor, n particular considernd ca instan?ele na?ionale nu au efectuat o analiz? obiectiv? ?i n ansamblu a tuturor dovezilor prezentate.

Invocnd violarea art. 6 3 CEDO reclamantul se plnge ca procuratura nu ?i-a respectat obliga?ia legala de a examina probele n sus?inerea vinov??ieii/nevinov??iei acestuia.

In cele din urm?, invocnd violarea art. 1 Protocolul 1 CEDO, reclamantul a denun?at dispari?ia anumitor bunuri n rezultatul perchezi?iei la domiciliul s?u din 7 decembrie 2000. Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost nc?lcat principiul egalit??ii armelor prin admiterea unui recurs tardiv violnd art. 6 1 CEDO?

2. A fost nc?lcat principiul securit??ii raporturilor juridice prin anularea unei sentin?e definitive favorabile reclamantului?

3. Durata procedurilor penale din spe?? a fost una rezonabil? n senul art. 6 1 CEDO?

In fata Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de N. Urtu, avocat din Chisinau.

***

In cauza Petrom-M S.R.L ?i Rinax-TVR S.R.L c. Moldovei , companiile reclamante la 27 aprilie, 25 aprilie ?i 1 iulie 2002 au importat pe teritoriul Republicii Moldova combustibil pentru sobe. In declara?iile vamale a fost indicat c? marfa este raportat? la pozi?ia tarifar? nr. 271000740 (combustibil), care nu se impun cu accize potrivit legisla?iei fiscale in vigoare.

La 5 iulie 2002 au intrat in vigoare modific?rile la Codul Fiscal introduse prin Legea Nr. 1184-XV din 28 iunie 2002, fiind schimbate pozi?iile tarifare Nr.271000610 – 271000680 substituind pozi?ia motorin? cu motorin?, inclusiv combustibil carburant diesel ?i combustibil pentru cuptoare. Schimbarea pozi?iei tarifare a determinat impunerea accizelor.

La 3 februarie 2003 Biroul vamal Chi?in?u a pornit o ac?iune civila mpotriva companiilor reclamante de ncasare a accizelor, TVA ?i penalit??ilor de ntrziere. In fata instan?ei, companiile reclamante au invocat printre altele neretroactivitatea Legii Nr. 1184 – XV.

Prin hot?rrea din 21 martie 2005 Curtea de Apel Economic? a admis ac?iunea Biroului Vamal, dispunnd ncasarea n folosul statului de la primul reclamant 176 279, 5 lei MD ?i TVA n m?rime de 35 255,9 lei MD, ?i taxa de stat n m?rime de 6346 lei MD, iar de al doilea reclamant accize n m?rime de 80 416 lei MD ?i TVA 16083,20 lei MD, taxa de stat 2885 lei MD. n ceea ce prive?te neretroactivitatea Legii Nr. 1184 – XV, Curtea de Apel a constatat c? modificarea respectiv? nu a introdus nimic nou n Codul fiscal, ci doar s-au concretizat unele pozi?ii tarifare care necesit? a fi aplicate ?i n privin?a m?rfurilor importate pn? la intrarea n vigoare a acestei legi.

La 26 mai 2005 Curtea Suprema de Justi?ie a respins recursul reclaman?ilor, men?ionnd printre altele c? modific?rile introduse de Legea nr. 1184 – XV sunt de natur? explicativ? ?i astfel pot fi aplicate retroactiv.

Reclaman?ii au men?ionat 2 decizii a Cur?ii supreme de Justi?ie prin care s-a decis ca Legea nr. 1184 – XV nu are caracter retroactiv.

Invocnd art. 6 1 CEDO ?i art. 1 Protocolul 1 CEDO companiile reclamante s-au plns de aplicarea retroactiv? a Legii nr. 1184 – XV din 28 iunie 2002 prin care au fost obliga?i la achitarea taxelor vamale.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A avut loc o violare a art. 1 Protocolul 1 CEDO? In particular, dac? obligarea companiilor reclamante de a achita taxele vamale constituie o sarcina excesiv? (a se vedea hot?rrile Immobiliare Saffi c. Italiei [GC], nr. 22774/93, CEDO 1999-V, 28.7.1999; Di Belmonte c. Italiei, nr. 72638/01, 16 martie 2010)? Este practica Cur?ii Supreme de Justi?ie cu privire la aplicarea Legii nr. 1184 – XV una contradictorie?

2. Au fost companiile reclamante victimele discrimin?rii, prin aplicarea acestei legi, contrar prevederilor art. 14 CEDO combinat cu art. 1 Protocolul 1 CEDO?

In fata Cur?ii, companiile reclamante sunt reprezentate de Fadei Nagacevschi, avocat din Chisinau.

***

In cauza Topal c. Moldovei, reclamantul, Dumitru Topal, este un cet??ean al Republicii Moldova, n?scut n 1972 ?i locuie?te n Leova.

La data de 06 aprilie 2002, reclamantul a fost arestat sub suspiciunea de jaf. Acesta pretinde c? a fost abuzat ?i electrocutat de c?tre poli?ie n primele zile ale deten?iei n scopul ob?inerii m?rturiilor.

Potrivit concluziilor medicului legist, din 12 aprilie 2002, reclamantul a avut o umfl?tur? n regiunea temporal? dreapt? ?i o excora?ie pe partea din spate a gtului, cauzat, probabil, n timpul deten?iei. Medicul a remarcat c? aceste leziuni sunt r?ni minore. Nu a fost g?sit nici o urma de electrocutare aparent?.

Reclamantul s-a adresat procuraturii, denun?nd comportamentul poli?iei. La data de 14 octombrie 2002, procurorul a emis o ordonan?? de nencepere a urm?rii penale, motivnd c? faptele nu au fost confirmate. Reclamantul nu a contestat ordonan?a, de?i a fost informat despre posibilitatea de a face acest lucru.

Ulterior, plngerile multiple ale reclamantului denun?nd abuzurile n cauz? au fost respinse de c?tre procurori ?i instan?ele judec?tore?ti, deoarece nu a fost contestat? ordonan?a din 14 octombrie 2002

Prin sentin?a judec?toriei Ciadr-Lunga din 28 aprilie 2004 reclamantul a fost recunoscut vinovat de comiterea infrac?iunii de jaf ?i la condamnat la 24 de ani de nchisoare. Copia sentin?ei prezentat? de reclamant nu era lizibil?.

La data de 07 mai 2007, Curtea de Apel Comrat a redus pedeapsa la 15 ani de nchisoare. La 21 noiembrie 2007, Curtea Suprem? a respins un recurs naintat de avocatul reclamantului, att ca nentemeiat ?i inadmisibil pentru lipsa de contrasemnare a recursului de c?tre reclamant. Curtea Suprem? a constatat n special c? toate argumentele n recursul ar fi fost luate n considerare de c?tre instan?a de apel ?i a fost respinse ntemeiat.

Prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 30 iunie 2008 a fost admis recursul n anulare naintat de reclamant, f?r? a se pronun?a asupra fondului cauzei, fiind doar recalificate faptele imputate persoanei potrivit prevederilor penale mai favorabile. Curtea Suprem? a redus sentin?a reclamantului la 14 ani de nchisoare.

n aceast? perioad? de timp reclamantul a solicitat, la 26 ianuarie 2007, Cur?ii de Apel Comrat, printre altele, s? nu fie nc?tu?at ?i nchis ntr-o cu?c? de metal pe perioada audierilor, invocnd nc?lcarea prezum?iei nevinov??iei. De asemenea, el a cerut s? fie eliberat din deten?ie. Printr-o decizie din data de 26 ianuarie 2007, instan?a de apel a respins cererile ca nefondate. Textele deciziei nu au fost prezentate Cur?ii.

Reclamantul a contestat decizia respectiv? referindu-se, printre altele, ?i la condi?iile inumane de deten?ie. Reclamantul sus?inea c? era de?inut ntr-un subsol rece, ntr-o celul?, la o adncime de 2,5 metri sub p?mnt, anti-sanitar? ?i f?r? ferestre, etc.. Reclamantul a denun?at, de asemenea, contractarea timpul deten?iei unor boli, inclusiv ulcer.

Prin decizia definitiv? a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 06 martie 2007 recursul a fost respins ca nefondat, men?ionnd c? instalarea grilajelor n s?lile de judecat? sunt inerente func?ion?rii instan?elor de judecat? ?i nu se refer? la situa?ia de drept ?i de fapt a cauzei. n ceea ce prive?te cererea de eliberare, Curtea Suprem? de Justi?ie a reamintit c? aceast? chestiune este de competen?a instan?ei de judecat? care examineaz? fondul cauzei. Curtea Suprem? nu s-a pronun?at referitor la condi?iile de deten?ie invocate de reclamant.

Potrivit reclamantului s?n?t??ii era bun? pn? la plasarea n deten?ie n aprilie 2002.

Conform unui extras din dosarul medical eliberat la 30 martie 2006, reclamantul: A ajuns n P. nr. 5 [nchisoarea] Cahul la 03 iunie 2002. Din datele ob?inute n timpul consult?rilor ?i de examinare, s-a fost stabilit diagnosticul urm?tor: ulcer stomacal si duodenal. n acest sens, el urmat mai multe tratamente medicale n P. nr.5.

Avnd n vedere agravarea st?rii s?n?t??ii, a fost spitalizat n perioada 29 iulie – 06 septembrie 2004, n P. nr. 16 Pruncul, fiind stabilit diagnosticul urm?tor: Ulcer stomacal. Ulcer duodenal cronic. Dischinezie biliar?. Nefrolitiaz? bilateral?

n perioada 06 septembrie – 12 octombrie 2004, a fost din nou internat cu diagnosticul O.S. Atrofia globului ocular n P. nr. 16 Pruncul; la 8 septembrie 2004 fiind atribuit gradul al 2lea de invaliditate.

n perioada 09 februarie 2005 - 12 mai 2005, a fost plasat n sec?ia terapeutic? din P. nr. 16 Pruncul, cu diagnosticul ulcer gastric n faz? acut?. Ulcer duodenal cronic. Atrofia globul ocular stng

n perioada 18 octombrie 2005 - 02 noiembrie 2005, a fost transferat din nou la Pruncul cu diagnosticul ulcer stomacal. Ulcer duodenal cronic. Colecistita. Pancreatit? reactiv?. Nevrit? a nervului sciatic.

La 17 noiembrie 2005, pacientul a suferit interven?ii chirurgicale (colecistectomie) referitor la colecistita cronic?.

La data de 02 februarie 2006, pacientul a fost din nou adus n fa?a comisiei medicale a I.P. nr. 16 Pruncul, pentru extinderea gradului de invaliditate datorit? diagnosticului O.S. Atrofia globului ocular. Cataract?. Radiculopatie lombar? cu sindrom de durere. Stomac ulcer.

n momentul de fa??, nu se observ? o dinamic? pozitiv?.

Potrivit reclamantului, condi?iile de deten?ie au fost contrare normelor sanitare ?i igienice elementare, produsele alimentare au fost o calitate foarte proast? ?i au fost servite doar o dat? pe zi. Acest lucru a determinat, n cazul reclamantului, apari?ia unei game de boli grave: colecistita cronica, ulcer peptic, ulcer duodenal n faza acut?. Reclamantul nu precizat n care institu?ie de deten?ie denun?a condi?iile respective.

Potrivit unui comunicat din 04 februarie 2005, reclamantul a fost de?inut din 2002, cea mai mare parte n nchisoarea nr. 5 Cahul. Pentru perioade scurte de timp, variind de la cteva zile la cteva luni, el a fost plasat n diferite centre de deten?ie n comisariatele de poli?ie.

n prezent, persoana este de?inut n P. nr. 3 Leova. Data exact? a transferului n aceast? nchisoare nu este cunoscut?.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins:

1. violarea art. 3 din CEDO, pe motiv c?: a) a fost supus la rele tratamente pe perioada afl?rii n custodia poli?iei, provocndu-i astfel, printre altele, pierderea vederii la ochiul stng; b) lipsa unei anchete eficiente n urma acuza?iilor de abuz, ?i c) condi?iile de deten?ie, denun?nd lipsa condi?iilor sanitare ?i igienice sanitare elementare, cum ar fi proast? calitate ?i cantitate insuficient? de alimente, determinnd apari?iei colecistitei ?i ulcerului.

2. violarea art. 5 din CEDO, men?inerea n arest f?r? un motiv rezonabil, mai mult de 5 ani (aprilie 2002 - iulie 2007).

3. violarea art. 5 2 din CEDO, neinformarea despre motivele arest?rii din 06 aprilie 2002.

4. violarea articolelor 5 ?i 6 2 din CEDO, nc?tu?area ?i plasarea n cu?ti de metal, nconjurat de poli?ie, n timpul audierilor n procesul penal mpotriva sa, care a nc?lcat dreptul s?u la prezum?ia de nevinov??ie. El a afirmat c? aceste m?suri, care sugerau c? acesta este un criminal periculos, nu erau necesare, deoarece este orb ?i se deplasa cu o crj?.

5. violarea articolului 6 1 din CEDO (durata excesiv? a procedurilor penale ?i a lipsei unei c?i de atac interne pentru denun?area lipsei celerit??ii procedurilor penale; refuzul Cur?ii Supreme, ?edin?a din 06 martie 2007, de a anexa documentele prezentate de reclamant; etc.)

6. violarea articolului 8 din CEDO, lipsa contactelor cu rudele ?i non-confiden?ialitatea coresponden?ei, n timpul deten?iei sale.

7. bazndu-se pe articolul 13 din CEDO, el se plnge de lipsa unei c?i de atac interne eficiente pentru a contesta: inac?iunea procurorului de a investiga acuza?iile de abuz din partea poli?iei; men?inerea n deten?ie.

8. n final, reclamantul n temeiul articolelor 6 ?i 13 din CEDO, se plnge de respingerea de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie la 21 noiembrie 2007 a recursului naintat de ap?r?torul s?u, pentru motive formale.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Au fost condi?iile de deten?ie a reclamantului, contrar art. 3 din CEDO, tratamente inumane ?i degradante? n special, dac? pretinsa lips? de salubritate ?i hrana insuficient? ?i de proast? calitate, au dep??it pragul minim de severitate necesar pentru a c?dea sub inciden?a art. 3 CEDO, n special avnd n vedere starea s?n?t??ii reclamantului? Dac? mncarea servit? reclamantului a fost adaptat? condi?iilor acestuia?

2. Circumstan?ele particulare relev? o problem? sistemic?, astfel nct deficien?ele legisla?iei na?ionale ?i/sau a practicii ar putea s? genereze numeroase cereri similare?

3. Prin ncarcerarea reclamantului pe perioada examin?rii procesului penal ntr-o cu?c? de metal nconjurat de poli?ie, fiind n acela?i timp nc?tu?at, se nc?lc? dreptul la prezum?ia de nevinov??ie garantat de articolul 6 2 din Conven?ie? n acest sens, reclamantul a fost plasat ntr-o cu?c? pe parcursul ntregului procesului penal sau doar numai n timpul unor anumite audieri (a se preciza care)? Plasarea ntr-o cu?c? a fost o m?sur? special? aplicat? reclamantului sau este o m?sur? general? aplicat? tuturor inculpa?ilor sau doar unei anumite categorii? Audierile au fost publice? C?i poli?i?ti au fost prezen?i n sal?, ?i modul n care au amplasa?i n jurul cu?tii? Au fost ei narma?i? Reclamantul a fost singur n cu?c?? Care a fost necesitatea de a men?ine reclamantului nc?tu?at n timpul afl?rii acestuia n interiorul cu?tii? Aceast? m?sur? a fost strict necesar?? Care este descrierea exact? a cu?tii(lor) prezente n s?lile de judecat? a instan?elor judec?tore?ti din Moldova?