Cererea Olga Savocico c. Moldovei (cererea nr. 33074/04) comunicat? Guvernului

06 12 2010

n cauza Olga Savocico c. Moldovei(cererea nr. 33074/04), reclamanta, la 22 august 2002 a naintat o ac?iune privind repararea prejudiciului moral la Judec?toria Buiucani mpotriva Operatorului Na?ional de Telecomunica?ii Moldtelecom (societatea M.). Reclamanta a pretins c? ntreprinderea a furnizat avocatului mamei sale, parte advers? pe un alt dosar civil, descifrarea convorbirilor telefonice pentru perioada 14 noiembrie 2001 – 1 octombrie 2002. Potrivit reclamantei, instan?a care a examinat aceast? cauz? nu a dispus prezentarea acestor mijloace de prob?. Cu toate acestea, instan?a a admis aceste descifr?ri ca mijloace de prob? ?i a respins cererea reclamantei de a fi scutit? de taxa de stat.

La 16 octombrie 2002, cererea a fost scoas? de pe rol din motivul neprezent?rii p?r?ilor. Reclamanta a formulat un recurs. La o dat? nespecificat?, tribunalul Chi?in?u a remis cauza spre rejudecare instan?ei de fond.

La 2 aprilie 2003, judec?toria Buiucani a respins cererea reclamantei. Instan?a a re?inut:

“[Societatea M.] ?i [reclamanta] sunt p?r?i ale contractului de prest?rii de servicii ale telecomunica?iilor de la 28 iunie 2001.

Pentru o perioad? ndelungat? de timp reclamanta se afla n litigiu cu mama sa, interesele c?reia erau ap?rate de avocatul O.M. n cadrul serviciilor juridice prestate, avocatul O.M. a solicitat ntreprinderii M. s?-i ofere num?rul serviciilor de telefon prestate de companie ?i reclamantei, precum ?i pre?ul serviciilor acordate.

Instan?a constat? c? ac?iunile avocatului sunt legale, deoarece oferind astfel de informa?ii, compania M. nu a e?uat s? respecte condi?iile contractului din 28 iunie 2001, astfel respectnd onoarea ?i demnitatea clientului.

Solu?ia instan?ei de fond a fost men?inut? de instan?ele ierarhic superioare.

Invocnd art. 6 CEDO, reclamanta se plnge de inechitatea procesului. Invocnd violarea art. 8 CEDO, reclamanta sus?ine c? interceptarea apelurilor sale telefonice a constituit o nc?lcare a dreptului s?u la respectarea vie?ii private ?i a coresponden?ei prev?zute la articolul 8 din Conven?ie. Invocnd art. 10 CEDO, reclamanta consider? c? i-a fost nc?lcat? dreptul la libertatea de exprimare. Reclamanta a pretins ?i violarea art. 13 CEDO, f?r? a oferi detalii. n fine, reclamanta sus?ine c? divulgarea nregistr?rilor telefonice a nc?lcat dreptul s?u la protec?ia propriet??ii garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare:

A existat o ingerin?? n dreptul reclamantei la respectarea vie?ii private ?i a coresponden?ei, n sensul articolului 8 1 al CEDO? Dac? da, ingerin?a n exercitarea acestui drept a fost prev?zut? de lege ?i necesar? n sensul articolului 8 2 CEDO?