Hot?rrile CtEDO n cauzele Oprea c. Moldovei ?i Sofranschi c. Moldovei

21 12 2010

La 21 decembrie 2010, Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat hot?rrile Oprea c. Moldovei (cererea nr. 38055/06) ?i Sofranschi c. Moldovei (cererea nr. 34690/05).

***

n cauza Oprea c. Moldovei, reclamanta, Daria Oprea, este pre?edintele unui ONG Dumitri?a, organiza?ie specializat? n acordarea asisten?ei persoanelor nevoia?e. Ea a fost re?inut? la 27 iulie 2006 de c?tre colaboratorii CCCEC, fiind b?nuit? de nsu?irea n mod ilegal a unei dona?ii care a fost oferit? asocia?iei de c?tre o organiza?ie de caritate suedez?.

Reclamanta a informat ofi?erul de urm?rire penal? despre faptul c? sufer? de epilepsie ?i c? necesit? administrarea regulat? a medicamentelor. Cu toate acestea i s-a comunicat c? de?inu?ii nu au dreptul s? aib? n posesia lor medicamente.

Ulterior ea a avut o criz? de epilepsie ?i a fost chemat? o ambulan??. Mai trziu reclamanta a fost plasat? ntr-o celul? neventilat? cu o femeie care fuma ncontinuu, astfel fiind supus? fumatului pasiv ceea ce a exacerbat boala sa.

La 29 iulie 2006, procurorul a cerut Judec?toriei Buiucani eliberarea unui mandat de arest pe numele reclamantei, ns? cererea a fost respins? ca nefondat?. Totu?i procurorul i-a comunicat reclamantei c? i-a fost impus? interdic?ia de a nu p?r?si localitatea pe o perioad? de 30 zile.

La 1 august 2006, procurorul a atacat decizia judec?torului de instruc?ie. Curtea de Apel a dispus arestarea preventiv? a reclamantei.

La 11 august 2006, procurorul a solicitat prelungirea mandatului de arest nc? pentru 30 zile, iar la 15 august 2006, judec?torul de instruc?ie a admis acest demers.

La o dat? necunoscut?, avocatul reclamantei a naintat o cerere habeas corpus prin care a solicitat eliberarea clientei sale pe motive de s?n?tate. El a informat instan?a despre condi?iile medicale ?i asisten?a inadecvat? de la CCCEC, contrare prevederilor art. 3 CEDO. O plngere similar? avocatul a formulat la Curtea de Apel Chi?in?u mpotriva deciziei din 15 august 2006, ad?ugnd c? clienta sa a avut mai multe crize de epilepsii dup? arestarea sa ?i c? CCCEC nu i-a acordat asisten?? medical? special? de care ea a solicitat. Se pare c? nu a existat nici un r?spuns la aceste solicit?ri.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 3 CEDO. P?r?ile au prezentat dovezi contradictorii cu referire la faptul dac? reclamantei i-a fost acordat? asisten?? medical? adecvat? conform st?rii s?n?t??ii sale. Curtea a considerat c? necesitatea oferirii reclamantei a unei asisten?e medicale suplimentare era un fapt evident. ?i prin urmare n primul rnd medicul care o trata urma s? decid? dac? starea ei de s?n?tate este compatibil? cu condi?iile de deten?ie, sau necesita a fi spitalizat?. n final Curtea a constatat violarea art. 5 3 CEDO, deoarece arestarea sa nu a fost bazat? pe motive relevante ?i suficiente.

Reclamanta a solicitat 9 000 Euro cu titlu de daune morale ?i 1 600 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 3 000 Euro cu titlu daune morale ?i 1 000 Euro cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre V. Mardari, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Sofranschi c. Moldovei, reclamantul este Eugen Sofranschi, care, la momentul evenimentelor era membrul unei asocia?iei agricole, avnd rela?ii tensionate cu liderul acesteia V.P., suspectndu-l de abuz.

n mai 2003, n perioada alegerilor locale, reclamantul, care era membrul staff-ului electoral a unui concurent electoral, a adresat o scrisoare Pre?edintelui Republicii Moldova, Pre?edintelui Parlamentului ?i Procuraturii locale prin care l critica pe V.P. ?i l acuza de abuz, care de asemenea candida pentru func?ia de primar a localit??ii. Reclamantul a cerut interven?ia autorit??ilor statului n rezolvarea problemelor: a) accesul la lac ?i p??une ?i b) comportamentul abuziv al lui V.P.

n august 2003 V.P. a ini?iat proceduri civile de def?imare mpotriva reclamantului, cernd compensa?ii n m?rime de 20,000 lei.

Prin hot?rrea judec?toriei Briceni din 07 iulie 2004 a fost admis? ac?iunea lui V.P., dispunnd ncasarea compensa?iei prejudiciului moral n m?rime de 12,000 lei ?i costurilor ?i cheltuielilor n m?rime de 500 lei. Instan?ele ierarhic superioare au men?inut solu?ia instan?ei de fond.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a pretins violarea art. 10 CEDO (libertatea de exprimare), n rezultatul admiterii ac?iunii de def?imare la nivel na?ional.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 10 CEDO. Curtea a notat c? ingerin?a n libertatea de exprimare a reclamantului a avut loc n baza coresponden?ei acestuia cu Pre?edintele Republicii Moldova, Pre?edintele Parlamentului ?i Procuratura local? n perioada alegerilor locale. n scrisoarea respectiv? reclamantul, care era membrul staff-ului electoral a unui concurent electoral, s-a plns de conduita liderului asocia?iei agricole, care de asemenea era un concurent electoral. Reclamantul a expediat confiden?ial scrisoarea c?tre fiecare destinatar, ?i nu au fost publicate sau diseminate unui auditorii mai largi. Corespunz?tor, protec?ia de care se bucur? V.P. trebuie raportat? nu la interesele libert??ii presei sau discutarea deschis? a chestiunilor de interes public, dar mai degrab? la dreptul reclamantului de a raporta ilegalit??ile organelor competente de a examina atare plngeri.

Curtea n continuare a notat c? reclamantul nu a utilizat n scrisoarea sa limbaj abuziv ?i nest?pnit, totu?i s-ar putea spune c? con?ine un anumit num?r de expresii emo?ionale de exagerare sau provocare. Evalund textul scrisorii n ntregime, Curtea a constatat c? con?inutul acesteia nu ntrece limitele criticii acceptabile. Curtea a notat c? afirma?ia reclamantului c? V.P. a avut o diplom? fals? a fost considerat? a fi suficient de grav? de c?tre procuratur? pentru a ini?ia proceduri penale mpotriva lui V.P. Curtea ar sublinia faptul c? nu accept? motiva?ia instan?ei na?ionale ?i anume c? acuza?iile de posesia unei diplome false de V.P. ar trebui mai nti a fi demonstrate n cadrul procedurilor penale care s-ar ncheia cu o condamnare. Acceptarea unei atare abord?ri ar nsemna restric?ionarea excesiv? a libert??ii de exprimare, care n nici un caz nu poate fi limitat? la acuza?iile demonstrate n cadrul procedurilor penale, care s-au finalizat cu hot?rri judec?tore?ti definitive.

n continuare Curtea a notat c? reclamantul a ncercat prezinte dovezi n sprijinul afirma?iei c? V.P. a amenin?at persoane cu un pistol prin declara?iile unui martor. Cu toate acestea, instan?ele na?ionale nu au acordat nici o aten?ie depozi?iilor martorului ?i nu i-au dat o apreciere, aparent tratndu-le ca irelevante. Curtea reaminte?te c?, n cauza Busuioc c. Moldovei (nr. 61513/00, 88, 21 decembrie 2004), unde a avut loc o situa?ie similar?, a constatat c? impunerea reclamantului s? demonstreze veridicitatea afirma?iilor sale, n timp ce n acela?i timp, lipsind de posibilitatea efectiv? de a aduce probe n sprijinul afirma?iilor sale ?i, astfel, s? stabileasc? veridicitatea lor, a constituit o ingerin?? dispropor?ionat? n dreptul reclamantului la libertatea de exprimare.

Un alt aspect al plngerii este distinc?ia ntre declara?iile de fapt ?i judec??i de valoare. Scrisoarea reclamantului con?inea att afirma?iile de fapt despre comportamentul ilegal a lui V.P. ?i judec??i de valoare cu privire la comportamentul lipsit de etic?. Este o pozi?ie constant? a Cur?ii c?, n timp ce existen?a faptelor poate fi demonstrat?, adev?rul judec??ilor de valoare nu este susceptibil de demonstrat. Cerin?a de a dovedi adev?rul unei judec??i de valoare este imposibil de ndeplinit ?i ncalc? prin sine libertatea de opinie, care este o parte fundamental? a dreptului garantat de articolul 10. n spe??, Curtea consider? c? unele declara?ii f?cute contestate de reclamant, cum ar fi V.P. care, ca o chestiune de coinciden??, a fost lider de colhoz este neru?inat, proprietatea [asocia?iei agricole], care au fost adunat? de c?tre oameni pe o perioad? foarte lung? de timp este acum folosit de oameni f?r? ru?ine ... au fost judec??i de valoare, care au reprezentat evaluarea subiectiv? a reclamantului a personalit??ii lui V.P. Sarcina probei n ceea ce prive?te aceste expresii a fost n mod evident imposibil de a fi realizat?.

n final Curtea consider? c?, cel mai important aspect de evaluare a propor?ionalit??ii ingerin?ei n cazul de fa?? este impactul limitat al declara?iilor contestate, datorit? faptului c? reclamantul a adresat plngerea sa prin coresponden?? privat? func?ionarilor de stat ?i nu o f?cut-o public?, n exterior.

n aceste circumstan?e, Curtea a constatat c? instan?ele judec?tore?ti din Moldova nu au prezentat motive relevante ?i suficiente pentru a justifica ingerin?a n dreptul reclamantului la libertatea de exprimare.

Reclamantul a solicitat EUR 244 cu titlu de daune materiale ?i EUR 5,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 1,040 cu titlu de costuri ?i cheltuieli. Curtea a acordat reclamantului EUR 65 cu titlu de daune materiale, EUR 3,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 150 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre T. CRNAŢ, avocat din Chi?in?u.