CEDO a pronun?at hot?rârea privind neînregistrarea statutului unei organiza?ii neguvernamentale

06 02 2007

La 1 februarie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului a adoptat hot?rârea sa în cauza Ramazanova ?i al?ii c. AzerbaĂŻdjanului (cererea nr. 44363/02, depus? la 22 noiembrie 2002).

Principalele circumstan?e ale cauzei

La 4 aprilie 2001 patru persoane au decis fondarea unei organiza?ii neguvernamentale.  La 9 aprilie 2001 ei au depus o cerere la Ministerul Justi?iei în vederea înregistr?rii oficiale a organiza?iei.

La 18 mai 2001 Ministerul a remis documentele depuse reclaman?ilor, f?r? a emite un certificat de înregistrare sau a refuza oficial înregistrarea organiza?iei, pe motiv c? statutul ei nu era conform art. 6 al Legii privind organiza?iile neguvernamentale. Între iunie 2001 ?i iulie 2002 reclaman?ii au depus alte trei cereri de înregistrare care au fost reîntoarse pentru rectificarea statutului organiza?iei în vederea conformit??ii acestuia cu legisla?ia na?ional?. În ianuarie 2003, dup? înc? o modificare a statutului, reclaman?ii au depus a cincia cerere de înregistrare. Restituirea documentelor în aceste cazuri a avut loc peste câteva luni, chiar dac? legea prevedea un termen de 10 zile pentru o asemenea procedur?.

Reclaman?ii au intentat patru ac?iuni în care solicitau obligarea Ministerului Justi?iei s? înregistreze organiza?ia ?i s? le pl?teasc? compensa?ii morale. Prima ac?iune a fost respins? ca neîntemeiat?, cea de-a doua ca inadmisibil? iar cea de-a patra nu a fost pus? pe rol pe motiv c? ac?iunile reclaman?ilor în cadrul procedurilor anterioare erau pendinte în fa?a autorit??ilor competente.

La 11 mai 2004 (dup? comunicarea cererii) Curtea Constitu?ional? a admis cea de-a treia ac?iune ?i a casat toate hot?rârile judec?tore?ti emise anterior ca fiind contrare garan?iilor judiciare care protejeaz? drepturile omului ?i libert??ile fundamentale‚ enun?ate de Constitu?ie. Curtea Constitu?ional? a trimis cauza spre reexaminare.

La 18 februarie 2005, în urma celea de-a cincia solicit?ri a reclaman?ilor, Ministerul Justi?iei a înregistrat organiza?ia ?i a eliberat un certificat oficial de înregistrare. În aceea?i zi a fost emis? o hot?râre judec?toreasc? prin care a fost respins? cererea reclaman?ilor pe motiv c? organiza?ia a fost deja înregistrat?, iar legea nu prevedea posibilitatea încas?rii daunelor morale în asemenea cauze. Aceast? hot?râre a devenit irevocabil?.

Într-o nou? procedur? reclaman?ii au mai solicitat o dat? compensa?ii morale pentru înregistrarea tardiv? a organiza?iei. Printr-o hot?râre judec?toreasc? din 8 decembrie 2006 a fost constatat c? înregistrarea tardiv? a organiza?iei a fost contrar? art. 9 al Legii privind înregistrarea entit??ilor juridice. Trei din patru reclaman?i au primit împreun? suma de aproximativ EUR 705 cu titlu de prejudiciu moral.

Reclama?ii pretindeau inter alia c? tergiversarea înregistr?rii organiza?iei neguvernamentale de c?tre Ministerul Justi?iei este contrar? dreptului lor la libertatea de asociere garantat de art. 11 al Conven?iei.

Decizia Cur?ii

În aceast? cauz? Curtea a constatat c? restituirea documentelor constitutive ale organiza?iei ob?te?ti f?r? înregistrare, pe motiv c? actele constitutive ale organiza?iei nu sunt conforme legisla?iei na?ionale cu privire la asocia?ii, constituie o ingerin?? în dreptul reclaman?ilor la asociere garantat de art. 11 al Conven?iei. Curtea a notat c? chiar dac? restituirea documentelor nu reprezint? un refuz formal (persoanele având dreptul s? depun? o nou? cerere dup? înl?turarea caren?elor), el reprezint? un refuz de facto deoarece reclaman?ii nu au putut s? se asocieze timp de peste 4 ani, iar f?r? înregistrare organiza?ia nu putea beneficia de granturi, care este principala surs? de existen?? a organiza?iilor neguvernamentale din Azerbaidjan.

Curtea a subliniat c? Ministerul Justi?iei restituia documentele prezentate de reclaman?i cu dep??irea termenelor prev?zute de lege. Curtea a respins argumentul Guvernului precum c? restituirea întârziat? a documentelor se datora volumului mare de munc? al autorit??ilor. Ea a notat c? ?ine de sarcina fiec?rui stat parte la Conven?ie de a-?i organiza sistemul de înregistrare na?ional? ?i de a lua m?surile necesare pentru ca autorit??ile competente s? se poat? conforma termenelor fixate de propria legisla?ie.

Dreptul intern nu prevedea posibilitatea înregistr?rii automate în cazul în care Ministerul Justi?iei nu ac?iona în termene legale ?i nici nu limita num?rul de ori în care Ministerul putea reîntoarce documentele f?r? o decizie definitiv?, permi?ând astfel autorit??ilor s? tergiverseze arbitrar procedura de înregistrare prin prezentarea unor noi obiec?ii. Din acest motiv Curtea a constatat c? dreptul intern nu a oferit reclaman?ilor o protec?ie juridic? contra ac?iunilor arbitrare ale Ministerului Justi?iei. Prin urmare, legisla?ia na?ional? care guverneaz? aceast? chestiune nu reprezenta o „lege” în sensul Conven?iei. Din acest motiv Curtea a decis în unanimitate c? a avut loc violarea art. 11 al Conven?iei Europene.

Curtea a acordat reclaman?ilor EUR 4 000 cu titlu de prejudiciului moral ?i EUR 2 000 pentru cheltuieli de reprezentare.

Textul integral al hot?rârii este disponibil în limba englez? pe pagina web a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului (www.echr.coe.int/echr).