A fost f?cut public raportul de activitate al CtEDO pentru anul 2010

04 02 2011

La 27 ianuarie 2011, n cadrul unei conferin?e de pres?, dl Jean-Paul COSTA, pre?edintele Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, a f?cut public raportul de activitate al Cur?ii pentru anul 2010.

Potrivit acestui raport, n anul 2010, CtEDO a pronun?at 1,499 de hot?rri, adic? cu 7,75% mai pu?in comparativ cu anul 2009 ?i 38,576 de decizii, cu 16,6% mai mult dect n 2010. Pe parcursul anului 2010, 61,300 de cereri au fost alocate unui organ decizional al CtEDO, cu 7,3% mai mult n compara?ie cu 2009.

Cele mai multe hot?rri n care au fost constatate cel pu?in o violare a Conven?iei au fost adoptate n privin?a Turciei (228), urmat? de Rusia (204), Romnia (135) ?i Ucraina (107). Aceste patru state au cumulat 52,5% din toate hot?rrile pronun?ate de Curte n 2010. Pe de alt? parte, aproape jum?tate dintre statele membre au avut mai pu?in de 10 hot?rri pronun?ate mpotriva lor pe durata anului 2010.

Schema de mai jos con?ine date statistice cu privire la activitatea CtEDO n anul 2010 comparativ cu anul 2009.

 

2010

2009

+/-

Cereri alocate unui organ decizional

61,300

57,100

7%

Cereri comunicate Guvernului prt

6,675

6,197

8%

Cereri declarate inadmisibile sau radiate

38,576

33,065

17%

Cereri declarate admisibile

2,474

2,141

15%

Hot?rri adoptate

1,499

1,625

9%

 

01.01.2010

31.12.2009

+/-

Cereri pendinte n fa?a unui organ decizional

139,650

119,300

17%

n ceea ce prive?te Moldova, ea este printre primele 7 ??ri cu cele mai multe cereri depuse la Curte mpotriva lor. Conform raportului Cur?ii, la data de 01 ianuarie 2011, 3,850 de cereri pendinte (2.8%) erau ndreptate mpotriva Moldovei.

n 2010, 945 de cereri mpotriva Moldovei au fost alocate unui organ decizional, 434 de cereri au fost declarate inadmisibile sau au fost scoase de pe rolul Cur?ii, iar 21 de cereri au fost declarate admisibile, cereri comunicate Guvernului 135.

Pe parcursul anului 2010, Curtea a adoptat 28 de hot?rri mpotriva Moldovei, dintre care n 20 de hot?rri a constatat cel pu?in o violare a Conven?iei, iar 8 hot?rri se refer? la satisfac?ia echitabil?.

n urm?torul tabel este prezentat? analiza statistic? a cererilor depuse la CtEDO mpotriva Moldovei n anul 2010 comparativ cu anul 2009.

 

2010

2009

+/-

1.11.1998-01.01.2011

Cereri alocate unui organ decizional

945

1,322

- 28%

6,381

Cereri declarate inadmisibile sau radiate

434

386

 12%

2,694

Cereri comunicate Guvernului

135

217

- 60%

828

Cereri declarate admisibile

21

36

-41,6%

242

Hot?rri adoptate

28

30

- 6,6%

196

Cereri radiate, printr-o decizie sau o hot?rre, n urma ncheierii acordului amiabil sau a declara?iei unilaterale

51

21

142%

143

 

01.01.2011

31.12.2009

+/-

 

Cereri pendinte n fa?a unui organ decizional

3,850

3,349

15%

 

Printre cele mai importante hot?rri din punct de vedere juridic pronun?ate de Curte pe parcursul anului 2010 sunt urm?toarele: R?ilean c. Moldovei, Iorga c. Moldovei ?i Anu?ca c. Moldovei, n care prima dat? Curtea de la Strasbourg a constatat c? autorit??ile na?ionale au omis de a ancheta eficient circumstan?ele decesului; Vetrenko c. Moldovei, n care Curtea a constatat arbitrarietatea hot?rrii de condamnare a reclamantului. n Ciubotaru c. Moldovei, Curtea a considerat c? refuzul autorit??ilor domestice de a nregistra etnia reclamantului n actele de identitate constituie o ingerin?? n dreptul la via?a privat?.

Prin hot?rrile pronun?ate n 2010, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat s? pl?teasc? compensa?ii n m?rime de EUR 874,687.18.

 

Analiza pe articole a hot?rrilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2010

art. CEDO

total viol?ri

detalii

nr. de viol?ri

cauze principale

Articolul 2 al Conven?iei

(dreptul la via??)

3

investigarea ineficient? a decesului

3

Iorga, Railean, Anusca

Articolul 3 al Conven?iei

(interzicerea torturii)

11

maltratarea persoanelor

4

P?dure?, Brega. Parnov, I.D.

lipsa unei anchete efective pe marginea plngerilor de maltratare

4

Paduret, Parnov Popa, Matasaru

compensa?ii insuficiente la nivel na?ional

1

Ciorap (Nr.3)

condi?ii inadecvate de deten?ie

1

I.D.

neacordarea asisten?ei medicale adecvate de?inu?ilor

1

Oprea

Articolul 5 al Conven?iei

(dreptul la libertate ?i siguran??)

2

re?inerea administrativ? f?r? o b?nuial? rezonabil? c? a fost comis? o contraven?ie 

1

Brega

motivarea insuficient? a mandatului de arest

1

Oprea

Articolul 6 al Conven?iei

(dreptul la un proces echitabil)

3

condamnarea arbitrar? a reclamantului

1

Vetrenko

lipsa de citare a reclamantului n instan?a de recurs

1

Bucuria

neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti

1

Panov 

casarea hot?rrilor judec?tore?ti irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

2

Eugenia ?i Doina Duca, Str?isteanu ?i Al?ii

Articolul 8 al Conven?iei

(dreptul la respectul vie?ii private ?i de familie)

2

refuzul autorit??ilor de a introduce n actele de identitate entia reclamantului

1

Ciubotaru

nc?lcarea onoarei ?i demnit??ii

1

Petrenko

Articolul 10 al Conven?iei

(libertate de exprimare)

1

Admiterea nentemeiat? a ac?iunii de def?imare

1

Sofranschi

Articolul 11 al Conven?iei

(libertatea de ntrunire ?i de asociere)

3

refuzul f?r? motive imperioase de a autoriza ntruniri pa?nice

1

PPCD (nr.2)

m?suri dispropor?ionate - arestarea reclaman?ilor pentru participarea la ntruniri

2

Brega, Hyde Park ?i al?ii (No. 5 ?i 6)

Articolul 13 al Conven?iei

(dreptul la un recurs efectiv)

4

lipsa dreptului de a cere la nivel na?ional  compensa?ii pentru violarea Conven?iei

3

Parnov, Popa, I.D.

lipsa unui recurs intern pentru urgentarea proceduri judec?tore?ti

1

Panov

Articolul 3 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie

(dreptul la alegeri libere)

1

interdic?ia de?in?torilor mai multor cet??enii de a accede n Parlament

1

Tanase