Cererile comunicate de CtEDO n luna ianuarie 2011

04 02 2011

n luna ianuarie CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei urm?toarele cereri: Bagrin c. Moldovei (cererea nr. 61635/08), Danalachi c. Moldovei (cererea nr. 25664/09), Graciova c. Moldovei (43404/08), Ipati c. Moldovei (cererea nr. 55408/07), Modarca c. Moldovei (cererea nr. 37829/08), Radu c. Moldovei (cererea nr. 50073/07), Robulet c. Moldovei (cererea nr. 17935/08), Soitu c. Moldovei (II) (cererea nr. 18835/08), Stepuleac Anatol c. Moldovei (cererea nr. 12437/08), Stepuleac c. Moldovei (59850/09) ?i Stratan c. Moldovei (44085/08).

***

n cauza Bagrin c. Moldovei, reclamantul Vasile Bagrin n 1996 a fost arestat ?i de?inut pentru 2 s?pt?mni, fiind suspectat de furt. Ulterior, organul de urm?rire penal? a descoperit adev?ra?ii f?pta?i, iar reclamantul a fost eliberat. De?i procedurile penale mpotriva sa au fost ncetate, reclamantul nu fost niciodat? formal achitat ?i dosarul penal a fost clasat c?iva ani mai trziu. Adev?ra?ii infractori au fost condamna?i.

La o dat? necunoscut? reclamantul s-a adresat Ministerului Afacerilor Interne (n continuare MAI) n vederea ob?inerii unui cazier juridic pentru a-?i perfecta pa?aportul. ncercarea sa nu s-a soldat cu succes, deoarece n baza de date a MAI exista men?iunea despre existen?a unui dosar penal mpotriva acestuia. Ca rezultat reclamantul a contestat refuzul MAI n instan?a de judecat? ?i ac?iunea sa a fost admis?. I-a fost eliberat cazierul juridic unde era statuat c? el niciodat? nu a fost condamnat ?i nu este dat n c?utare.

Dup? ce a ob?inut cazierul, reclamantul a aplicat pentru ob?inerea pa?aportului. Cererea sa a fost respins? f?cndu-se referire la prevederile legale privind interzicerea de a p?r?si ?ara persoanelor mpotriva c?rora sunt intentate dosare penale. Reclamantul a cerut MAI, f?r? succes, s? radieze men?iunea. n final, reclamantul i-a ac?ionat n judecat? pe MAI ?i Sec?ia de Pa?apoarte, cernd s? fie radiat? men?iunea despre existen?a unui dosar penal mpotriva sa, s? i se elibereze pa?aportul ?i s?-i fie reparat prejudiciul suferit.

La 20 martie 2008 Curtea de Apel Chi?in?u a admis cererea reclamantului ?i a obligat MAI la plata prejudiciului moral n sum? de 5,000 lei. Instan?a a respins argumentele Ministerului precum c? men?iunea nu a putut fi radiat? n lipsa unei decizii formale privind achitarea reclamantului. Mai mult, reclamantul avea deja un cazier judiciar curat eliberat de MAI.

Ministerul a atacat hot?rrea Cur?ii de Apel Chi?in?u, iar Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul par?ial, reducnd suma prejudiciului moral pn? la 500 lei.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns de violarea art. 5 ?i 6 CEDO, deoarece deten?ia sa a fost ilegal? ?i procedurile finalizate cu decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 5 iunie 2008 sunt inechitabile. De asemenea el s-a plns de violarea art. 2 Protocolul nr. 4 CEDO pretinznd nc?lcarea dreptului la libertatea de circula?ie ?i el nu a putut s? se angajeze la munc? din cauza men?iunii despre dosarul penal din 1996 n baza de date a MAI.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

P?strarea informa?iei legate de urm?rirea penal? din 1996 mpotriva reclamantului, care a fost ncetat?, constituie o ingerin?? n dreptul reclamantului la respectarea vie?ii private n sensul art. 8 CEDO?

Dac? da, p?strarea unei astfel de informa?ie este n concordan?? cu art. 8 2 CEDO (S. and Marper v. the United Kingdom [GC], nos. 30562/04 and 30566/04, 4 December 2008)?

***

n cauza Danalachi c. Moldovei, reclamanta Angela Danalachi, la 3 martie 2008 a fost condamnat? de judec?toria Cantemir pentru sustragerea ilegal? a unor sume de bani colectate de comunitatea sa n scopul finan??rii unor s?rb?tori (1,400 Lei).

La 7 iulie 2008 Curtea de Apel Cahul a casat par?ial solu?ia primei instan?e ?i a condamnat-o la plata unei amenzi n m?rime de 600 unit??i conven?ionale (12,000 Lei). Decizia Cur?ii de Apel a fost men?inut? de Curtea Suprem? de Justi?ie la 26 noiembrie 2008.

Reclamanta a solicitat extinderea perioadei de achitare a amenzii deoarece la acel moment era n incapacitate de plat?, fiind mam? solitar? a unui copil mic ?i fiind ns?rcinat?. Instan?a a acceptat cererea sa ?i i-a permis extinderea termenului pentru dou? luni. ns?, reclamanta nu a achitat n termen amenda.

La 20 februarie 2009 executorul judec?toresc de la Oficiul de executarea Cantemir a solicitat judec?toriei Cantemir s? schimbe pedeapsa n form? de amend? cu una non privativ? de libertate. Reclamanta nu a fost asistat? de un avocat. Ea a solicitat instan?ei s? i schimbe pedeapsa cu o munc? neremunerat? n folosul comunit??ii ?i a notat c? va ncerca s? ob?in? banii necesari pentru plata amenzii pn? la sfr?itul anului. n aceea?i zi instan?a a acceptat cererea executorului judec?toresc ?i i-a aplicat reclamantei pedeapsa sub form? de deten?ie pe o perioad? de 12 luni (pentru fiecare lun? 50 unit??i conven?ionale). Instan?a a re?inut c? legea interzice aplicarea muncii neremunerate n folosul comunit??ii femeilor ns?rcinate.

Reclamanta a fost arestat? n aceea?i zi ?i plasat? n deten?ie. La 21 februarie 2009 avocatul a depus apel.

La 12 martie 2009 Curtea de Apel Cahul a admis apelul ?i a casat solu?ia primei instan?e. Instan?a a re?inut c? reclamanta nu a beneficiat de asisten?? juridic? n timpul examin?rii cauzei la 20 februarie 2009, n pofida faptului c? ea avea acest drept garantat prin lege.

La 25 martie 2009 avocatul reclamantei a depus o cerere la judec?toria Cantemir pentru urgentarea examin?rii acestui caz, avnd n vedere c? ntre timp amenda a fost achitat?. El a mai men?ionat c? reclamanta este de?inut? ilegal.

La 31 martie 2009 judec?toria Cantemir a admis cererea avocatului ?i a ncetat procedura ini?iat? de executorul judec?toresc. Reclamanta a fost eliberat? n aceea?i zi.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns de violarea art. 5 CEDO, deoarece a fost de?inut? ilegal n perioada 12 ?i 31 martie 2009. De asemenea, invocnd art. 6, 7 ?i 13 CEDO ea s-a plns c? a fost condamnat? ilegal deoarece nu a comis nici o fapt? ilegal?. n continuare, ea a invocat violarea art. 6 3 CEDO, deoarece nu a fost asistat? de un avocat la examinarea cauzei din 20 februarie 2009. n final reclamanta s-a plns de violarea art. 1 protocolul nr. 4 CEDO, deoarece ea a fost arestat? pentru incapacitatea de a-?i stinge datoria.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A existat o violare a art. 5 CEDO? n particular, a existat o baz? legal? pentru deten?ia reclamantei dup? ce ea a depus apel, ulterior Curtea de Apel anulnd solu?ia din 20 februarie 2009 ?i/sau dup? ce a informat instan?a c? ea a achitat integral amenda?

***

n cauza Graciova c. Moldovei, reclamanta Oxana Graciova, din 1979 a locuit mpreun? cu p?rin?ii s?i n apartamentul acestora situat pe str. Tighina 33 din Chi?in?u, avnd viz? de re?edin?? n apartamentul respectiv.

n anul 2001 reclamanta a p?r?sit ?ara, plecnd la munc? n Italia. n februarie 2004 p?rin?ii reclamantei au murit. Apartamentul acestora nu a fost privatizat.

La sfr?itul anului 2005 reclamanta a aflat c? la 26 martie 2004, un ofi?er de poli?ie (D.) a ini?iat o ac?iune n instan?? solicitnd constatarea faptului c? reclamanta a pierdut dreptul s?u de a locui n apartamentul ei din cauza absen?ei pentru mai mult de ?ase luni.

La 28 aprilie 2004, Judec?toria sectorului Centru a admis aceast? cerere. De asemenea, a constatat c? D. avea dreptul de a ob?ine locuin?? din partea statului ?i a obligat autorit??ile locale s? aloce apartament litigios lui D. Potrivit reclamantei, dup? intrarea n vigoare a hot?rrii, D. a intrat n apartament, a luat bunurile reclamantei ?i a plecat. De atunci ea nu a avut acces n apartament, ?i nu a putut recupera bunurile sale.

La 5 decembrie 2005, reclamanta a solicitat anularea hot?rrii din 26 martie 2004. La 21 martie 2006, Curtea de Apel Chi?in?u a admis cererea ?i a dispus reexaminarea complet? a cazului.

La 29 iunie 2007 Judec?toria Centru a admis preten?iile lui D. ?i a obligat autorit??ile locale s? aloce apartament n litigiu reclamantei.

La 15 august 2007 aceast? hot?rre a fost men?inut? de Curtea de Apel Chi?in?u, copia deciziei motivate respective a fost eliberat? reclamantei la 31 octombrie 2007.

La 22 noiembrie 2007, reclamanta a formulat o cerere de recurs. Ea a men?ionat apartamentul n litigiu ca locul ei de re?edin??, n acela?i timp men?ionnd ?i adresa avocatului s?u. n cererea de recurs reclamanta a men?ionat, printre altele, c? nu a avut acces n apartamentul litigios, care fuseser? ocupat de c?tre D. din 2004. Ea a anexat dovada de plat? de 45 lei, reprezentnd 50% din valoarea taxelor judiciare care D. pl?tite atunci cnd a ini?iat o ac?iune mpotriva ei.

La 22 noiembrie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a expediat reclamantei o scrisoare, informnd-o c? recursul s?u nu poate fi examinat n lipsa de plat? integral? a cheltuielilor de judecat? n valoare de 95 lei, cerndu-i o plat? suplimentar? de 50 lei. Scrisoarea a fost expediat? la apartamentul litigios ?i nu la adresa indicat?. Reclamanta nu a primit aceast? scrisoare deoarece nu avea acces la apartament.

La 14 ianuarie 2008, reclamanta a aflat despre situa?ia creat? ?i a depus recurs repetat, pl?tind taxa de stat restant?.

La 9 aprilie 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a l?sat f?r? examinare cererea de recurs, constatnd c? aceasta a fost depus? la 14 ianuarie 2008, n afara termenului limit? de dou? luni de zile.

Invocnd articolul 6 din Conven?ie reclamanta s-a plns de nc?lcarea accesului la justi?ie n rezultatul refuzului Cur?ii Supreme de Justi?ie de a examina cererea de recurs ?i c? nu au fost motivate suficient hot?rrile judec?tore?ti.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

- A existat o violare a art. 6 CEDO n cazul de fa??? n particular, a fost nc?lcat dreptul reclamantei de acces la justi?ie?

Reclamanta este reprezentat? n fa?a Cur?ii de c?tre A. Adascalita, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Ipati c. Moldovei, reclamantul, Gheorghe Ipati, la 22 septembrie 2006 a fost arestat sub suspiciunea de jaf ?i a fost dus la Comisariatul de poli?ie sectorul Centru din Chi?in?u. El a fost s?n?tos ?i nu au avut nici o leziune.

Potrivit reclamantului, el a fost b?tut n drum spre poli?ie pentru a-l determina s? m?rturiseasc? o crim? pe care nu a comis-o. El a fost apoi plasat ntr-o celul?, fiindu-i refuzat? asisten?a medical?.

La miezul nop?ii, din aceea?i zi, reclamantul a fost din nou b?tut de c?tre un ofi?er de poli?ie ?i de c?tre anchetatorul responsabil de cazul s?u. El a fost aruncat la p?mnt ?i lovit pe tot corpul, fiind impus s? recunoasc? cele imputate. Reclamantul a fost l?sat n celul? incon?tient ?i cu hemoragie din nas, gur? ?i urechi.

Celula n care a fost ini?ial plasat? nu a avut mobil? ?i nu a existat nici o toalet?. Reclamantul nu a primit hran? sau ap? n timpul deten?iei sale la Comisariat poli?ie.

La 23 septembrie 2006, reclamantul a fost transferat la Comisariatul General al Poli?iei (CGP). ns?, ofi?erii CGP descoperind gradul de leziuni ale reclamantului au refuzat s? accepte transferul. Ofi?erii de poli?ie de la Comisariatul de poli?ie Centru l-au escortat la un spital unde au discutat cu medicii ?i a ob?inut un certificat de la ei. Reclamantul nu a v?zut certificatul ?i nu a fost v?zut de medici nainte de a fi eliberat. El a fost apoi transportat napoi la CGP ?i ncarcerat. Doar la 24 septembrie 2006 reclamantul a primit hran?, care a constat dintr-o felie de pine. Produsele alimentare au fost insuficiente pe ntreaga perioada de deten?iei la CGP.

De asemenea, la 24 septembrie 2006, reclamantul a fost adus n fa?a procurorului C. unde s-a plns c? a fost maltratat. Potrivit reclamantului, anchetatorul a cerut de la C. s? solicite un mandat pentru arestarea reclamantului pentru treizeci de zile. ns?, C. a considerat c? reclamantul urmeaz? s? fie adus n fa?a unui judec?tor de instruc?ie, acesta urmnd s? se intereseze despre leziunile corporale ale reclamantului ?i s? insiste asupra urm?ririi penale a celor responsabili. De aceea el a dispus s? elibereze solicitantul, spernd c? acesta din urm? nu se va plnge de rele tratamente.

Dup? eliberarea sa, reclamantul a mers direct la procuratura sectorului Centru ?i a a?teptat s? se ntlneasc? cu C.. Reclamantul a solicitat s? fie examinat de un medic legist pentru a confirma existen?a ?i gravitatea leziunilor de pe corpul s?u. C. a refuzat s? emit? o astfel de ordonan?? pn? la 26 septembrie 2006. n acea zi, reclamantul a vizitat un medic legist, care a g?sit urm?toarele leziuni pe corpul reclamantului: dou? hematoame pe nas acoperite cu o crust? ro?ie de 0,3 x 0,1 cm ?i 0,5 x 0,3 cm ?i, respectiv, un hematom ro?u de 1,3 x 0,4 cm; hemoragie n ?esutul ambelor buze brut? acoperit? cu o substan?? alb?; edem pronun?at al cotului stng, mi?care limitat? din cauza durerii, hematoame pe diferite p?r?i ale bra?ul stng ?i cot de 2,7 x 2 - 14 x 6,5 cm; dou? zone de piele acoperite cu coaj? maro n regiunea lombar? a spatelui de 3 x 0,1 cm ?i 2,8 x 1,5 cm; pe partea dreapt? a coloanei vertebrale la nivelul vertebrelor 6 - 7 un hematom cianhidric-verde de 4 x 2 cm.

Medicul, de asemenea, a notat faptul c? reclamantul a efectuat o radiografie. Din rezultatele ob?inute la 26 septembrie 2006, medicul legist a concluzionat c? un os a fost rupt. n plus, coasta nou? ?i zece au fost rupte.

Raportul medical a fost prezentat procurorului.

La 25 ianuarie 2007, reclamantul a fost arestat din nou ?i a fost de?inut Penitenciarul nr. 13 din Chi?in?u.

n acest penitenciar el a fost plasat n celula nr. 97, avnd dimensiunile de 60 m.p., unde erau caza?i ntre treizeci ?i cinci la patruzeci de?inu?i. A fost un singur veceu, care nu este separat de restul celulei. Au fost doar dou?sprezece paturi supraetajate, iar de?inu?ii erau nevoi?i s? doarm? pe rnd.

De?inu?ii nu au fost asigura?i cu lenjerie de pat, nu a existat nici ventila?ie sau nc?lzire, iar o fereastr? a fost complet acoperit?. Reclamantul a fost supus fumatului pasiv ?i era supus prezen?ei parazi?ilor ?i ?obolanilor. De?inu?ii care au avut tuberculoz? ?i alte boli infec?ioase au fost ?inu?i mpreun? cu cei s?n?to?i. Reclamantului i era permis s? fac? un du? doar o dat? la zece zile.

Potrivit reclamantului, la cererea sa, procurorul a ini?iat o urm?rire penal? n privin?a pretinselor rele tratamente, dar apoi a ncetat-o f?r? a efectua o anchet? efectiv?. n urma plngerilor reclamantului la judec?torul de instruc?ie, ancheta a fost redeschis?. Ulterior aceasta a fost ncetat? din nou, doar pentru a fi redeschis? n urma unei alte ncheieri judec?tore?ti, abordare care a fost repetat? n mai multe rnduri. Reclamantul sus?ine c? a trebuit s? se plng? de cincisprezece ori la procuror pentru a ob?ine responsabilizarea tor?ionarilor.

La 28 iunie 2007, reclamantul a angajat un avocat care s? l reprezinte. n aceea?i zi, avocatul a cerut Procuraturii Chi?in?u s?-i trimit? copii ale tuturor reclama?iilor f?cute c?tre organele de drept n leg?tur? cu presupusele rele tratamente, precum ?i copii ale tuturor materialelor de investiga?ie ini?iate. Avocatul a informat procurorul c? reclamantul inten?ioneaz? s? depun? o cerere n fa?a Cur?ii ?i a precizat c? orice refuz de c?tre autorit??ile statului pentru a pune la dispozi?ie documente cu privire la plngerea reclamantului ar putea duce la o nc?lcare a articolului 34 din Conven?ie.

La 18 iulie 2007, Procuratura Chi?in?u a informat avocatul reclamantului c? cererea sa a fost respins? la 16 iulie 2007, n ceea ce prive?te eliberarea copiilor plngerilor f?cute de c?tre reclamant ?i a documentelor din dosar. Procuratura a ad?ugat c? Codul de procedur? penal? nu prevede dreptul unei victime (partea v?t?mat?) s? examineze materialele ob?inute n cadrul unei anchete penale nainte de finalizarea acestei anchete, cu excep?ia actelor de investiga?ie n care victima a participat. Ancheta privind plngerea reclamantului a fost nc? n curs de desf??urare ?i nici o decizie nu a fost luat?.

La 31 iulie 2007, avocatul reclamantului a depus o plngere la Judec?toria Centru, n care a cerut instan?ei s? constate c? reclamantul a fost de?inut n condi?ii inumane de deten?ie, contrar articolului 3 al Conven?iei, c? a fost maltratat de c?tre poli?ie ?i c? nici o anchet? efectiv? de rele tratamente au fost efectuat?. El a cerut de asemenea, o constatare a unei nc?lc?ri a articolului 8 din cauza ingerin?ei n coresponden?a reclamantului. El a cerut n cele din urm?, ca instan?a s? dispun? urm?rirea penal? pentru investigarea integral? a pretinselor rele tratamente ?i de a suspenda ofi?erii de poli?ie acuza?i de rele tratamente din func?iile lor, pe perioada anchetei. Avocatul reclamantului a solicitat, de asemenea, plata desp?gubirilor.

La 14 august 2007, Judec?toria Centru a respins plngerea avocatului reclamantului, constatnd c? el nu a contestat vreun anumit act a procurorului n fa?a instan?ei. n ceea ce prive?te daunele solicitate, acestea ar putea fi solicitate ntr-o ac?iune n instan?? civil?. Mai mult, reclamantul nu a autorizat n mod specific avocatul s? depun? o astfel de ac?iune n instan??. Aceast? decizie a fost definitiv?.

n ianuarie ?i februarie 2007, reclamantul a trimis numeroase plngeri la Judec?toria Centru cu privire la ancheta ineficient? a maltrat?rii sale. La data de 3 martie 2007, Judec?toria Centru a transmis una din plngerile sale procurorului ?i a trimis un r?spuns reclamantului. El a primit scrisoarea de la instan?a de judecat? deschis? ?i cu o ?tampil? a nchisorii pe ea. Acela?i lucru s-a ntmplat n cazul multor scrisori trimise reclamantului de c?tre Judec?toria Centru, procuratura ?i avocatul s?u.

La 1 iunie 2007, reclamanta s-a plns din nou c? nu a existat nici o anchet? efectiv? a maltrat?rii sale. n aceea?i zi, el a f?cut o plngere similar? la Comitetul de Plngeri. Potrivit reclamantului, ambele scrisori au fost deschise de c?tre administra?ia penitenciarului.

La 30 iulie 2007, reclamantul s-a ntlnit cu avocatul s?u n nchisoare nr. 9 Pruncul. ntlnirea nu a fost confiden?ial?, din moment ce al?i de?inu?i ?i vizitatorii lor au fost prezen?i n aceea?i camer? ?i au putut auzi conversa?ia lor. La aceast? ntlnire au discutat detaliile plngerilor reclamantului, pe care avocatul le-a indicat ntr-o plngere la Judec?toria Centru depus? a doua zi.

Invocnd articolul 3 din Conven?ie, reclamantul s-a plns c? a fost maltratat de c?tre poli?ie ?i c? nu a avut loc nici o anchet? efectiv? pe faptul maltrat?rii. De asemenea, el s-a plns, c? condi?iile de deten?ie au fost inumane. n continuare, reclamantul s-a plns, n temeiul articolului 8 din Conven?ie, de ingerin?? n coresponden?a acesta. ?i c? a fost mpiedicat s? aib? ntrevederi confiden?iale cu avocatul s?u n timpul deten?iei.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A existat o nc?lcare a articolului 3 din Conven?ie n cazul de fa??? n particular:

(a) a fost supus reclamantul la rele tratamente n deten?ie, contrar cerin?elor articolului 3 din Conven?ie?

(b) a existat o anchet? rapid? ?i eficient? n privin?a pretinselor rele tratamente, n sensul articolului 3 din Conven?ie?

(c) a fost de?inut n condi?ii inumane pe perioada deten?iei, contrar cerin?elor articolului 3 din Conven?ie?

2. A existat o nc?lcare a articolului 5 4 din Conven?ie n ceea ce prive?te presupusa lips? de confiden?ialitate de comunicare dintre avocat ?i client pe perioada deten?iei reclamantului?

3. A existat o nc?lcare a articolului 8 din Conven?ie? n particular, a fost deschis? coresponden?a reclamantului de c?tre administra?ia penitenciarului?

4. A existat o nc?lcare a articolului 34 al Conven?iei n ceea ce prive?te refuzul procuraturii, de a permite avocatului reclamantului s? consulte ?i s? copie materiale, inclusiv plngerile reclamantului, acumulate n cadrul urm?ririi penale cu privire la pretinsele rele tratamente?

Reclamantul este reprezentat n fa?a Cur?ii de c?tre Roman Zadoinov, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Modarca c. Moldovei, reclamantul Constantin Modarc?, la 13 octombrie 2007 a fost arestat fiind suspectat de omor. La 7 august 2008 el a fost condamnat la 15 ani de nchisoare de judec?toria Str??eni. Sentin?a a fost men?inut? de instan?ele superioare.

La o dat? necunoscut? n 2008 reclamantul a fost plasat n Penitenciarul nr. 13 Chi?in?u. El a descris condi?iile deten?iile sale dup? cum urmeaz?: el este ?inut ntr-o celul? de 12 metri p?tra?i mpreun? cu mai mult de 5 persoane; celula nu este ventilat?; celula este umed? ?i plin? de parazi?i; pe timp de iarn? n celul? este frig; mncare este pu?in? ?i necomestibil?.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns de violarea art. 3 CEDO, deoarece a fost de?inut n condi?ii inumane ?i degradante. De asemenea el s-a plns de violarea art. 6 1, 2 ?i 3 CEDO, deoarece procuratura ?i instan?ele nu au verificat toate circumstan?ele cauzei prompt, a fost condamnat ilegal.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. a existat o violare a art.3 CEDO privind condi?iile de deten?ie a reclamantului n perioada de timp indicat??

n observa?iile sale p?r?ile sunt invitate s?-?i formuleze comentariile n lumina recomand?rilor Comisiei Europene pentru prevenirea torturii ?i a pedepselor sau a tratamentelor inumane ?i degradante n paragraful 63 al raportului s?u legate de vizita sa n Moldova n perioada 10 ?i 22 iunie 2001, ?i anume … de a transfera deplina responsabilitate pentru de?inu?ii din arest preventiv de la Ministerul Afacerilor Interne c?tre Ministerul Justi?iei.

2. avnd n vedere:

- rapoartele Comisiei Europene pentru prevenirea torturii ?i a pedepselor sau a tratamentelor inumane ?i degradante, cu privire la vizitele sale n Moldova n 1998, 2001, 2004 ?i 2007;

- raportul privind tortura ?i alte tratamente inumane ?i degradante sau pedepse al Raportorului special (Consiliul Organiza?iei Na?ionale pentru Drepturile Omului, document A/HRC/10/44/Add.3, 12 februarie 2009);

- Hot?rrile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului pe cauzele Ostrovar v. Moldova, no. 35207/03, 13 Septembrie 2005; Sarban v. Moldova, no. 3456/05, 4 Octombrie 2005; Becciev v. Moldova, no. 9190/03, 4 Octombrie 2005; Boicenco v. Moldova, no. 41088/05, 11 iulie 2006; Holomiov v. Moldova, no. 30649/05, 7 Noiembrie 2006; Istratii ?i al?ii v. Moldova, nos. 8721/05, 8705/05 and 8742/05, 27 Martie 2007; Modarca v. Moldova, no. 14437/05, 10 mai 2007; Ciorap v. Moldova, no. 12066/02, 19 iunie 2007; Stepuleac v. Moldova, no. 8207/06, 6 Noiembrie 2007; Ţurcan v. Moldova, no. 10809/06, 27 Noiembrie 2007; Paladi v. Moldova [GC], no. 39806/05, 10 martie 2009; Straisteanu ?i al?ii v. Moldova, no. 4834/06, 7 aprilie 2009; Gavrilovici v. Moldova, no. 25464/05, 15 Decembrie 2009; ?i I.D. v. Moldova, no. 47203/06, 30 Noiembrie 2010:

Situa?ia cererilor de fa?? atest? existen?a unei probleme sistemice, astfel nct lacunele n legisla?ia na?ional? ?i / sau practicii pot da na?tere la numeroase cereri similare?

***

n cauza Radu c. Moldovei, reclamanta Liliana Radu, la momentul evenimentelor era lector la Academia de Poli?ie. La o dat? nespecificat? ea a fost supus? unei ns?mn??ri artificiale la o clinic? de fertilitate pe lng? Ministerul S?n?t??ii ?i a r?mas ns?rcinat?. ntre 4 ?i 20 august 2003 reclamanta a fost internat? n rezultatul unui risc de a pierde sarcina ?i ulterior a fost supravegheat? de doctor ?i a primit tratamentul necesar. Se pare c? starea de s?n?tate a reclamantei o impunea s? lipseasc? de numeroase ori de la serviciu ?i certificatele medicale indicau c? absen?ele sale se datorau sarcinii ?i a riscului de a o pierde.

La 5 noiembrie 2003, angajatorul reclamantei a cerut, de la clinica unde reclamanta primea tratament, informa?ia despre motivele concediului s?u medical. n scrisoarea din 7 noiembrie 2003 clinica a informat angajatorul reclamantei c? ea era ns?rcinat? cu gemeni, ca rezultat al ns?mn??rii artificiale, c? exista riscul de a pierde sarcina ?i c? reclamanta are hepatit? B. Fi?a de observare a reclamantei a fost ata?at? la scrisoare.

Din cele relatate de reclamant?, informa?ia prezentat? de clinic? a devenit fapid cunoscut? staff-ului Academiei de Poli?ie, ?i chiar studen?ilor. Ca rezultat al stresului reclamanta a pierdut sarcina cteva zile mai trziu. So?ul ei, care era de asemenea angajat al Academiei de Poli?ie, a fost nevoit s?-?i schimbe locul de munc?.

La 4 februarie 2004 reclamanta a ini?iat proceduri mpotriva clinicii de fertilitate, Academiei de Poli?ie ?i Ministerului Afacerilor Interne solicitnd compensa?ii pentru nc?lcarea dreptului la respectul vie?ii private. De asemenea, ea a solicitat compensarea prejudiciului material pentru costul ns?mn??rii artificiale.

La 6 iulie 2004, judec?toria Centru a respins cererea reclamantei motivnd c? divulgarea informa?iei de c?tre clinica de fertilitate a fost legal?, deoarece angajatorul reclamantei a pornit o investiga?ie pe cazul dat. Reclamanta a depus apel ?i a argumentat, inter alia, c? potrivit art. 12 al Legii cu privire la ocrotirea s?n?t??ii reproductive ?i planificarea familial?, toat? informa?ia legat? de s?n?tatea reproductiv? a pacien?ilor este confiden?ial?.

La 2 noiembrie 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a casat hot?rrea primei instan?e ?i a admis ac?iunea reclamantei. Clinica de fertilitate, Academia de Poli?ie ?i Ministerul Afacerilor Interne au fost obligate la plata prejudiciului moral n m?rime de 20,000 lei, 15,000 lei ?i respectiv 7,000 lei. Prejudiciul material a fost refuzat ca nefondat. ?i reclamanta ?i pr?ii au depus recurs. La 10 mai 2007 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul depus de clinica de fertilitate ?i a respins ac?iunea reclamantei. Instan?a a re?inut c? clinica era n drept s? divulge informa?ia despre starea s?n?t??ii a reclamantei deoarece angajatorul trebuia s? stabileasc? dac? concediul medical al reclamantei era justificat. Alte recursuri au fost respinse.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns de violarea art. 8 CEDO, deoarece Statul respondent nu i-a asigurat dreptul s?u la respectarea vie?ii private, n rezultatul respingerii de Curtea Suprem? de Justi?ie ac?iunii sale mpotriva clinicii de fertilitate. Reclamanta s-a mai plns de violarea art. 6 CEDO invocnd c? procedurile na?ionale au fost inechitabile, deoarece decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie a fost una arbitrar? ?i pentru c? instan?ele nu i-au acordat compensa?ii pecuniare.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A existat o ingerin?? n dreptul reclamantei la respectul vie?ii private n sensul art. 8 1 CEDO ca rezultat al divulg?rii informa?iei de clinica de fertilitate?

Dac? da, aceast? ingerin?? este n concordan?? cu legea ?i necesar? n sensul art. 8 2 CEDO?

***

n cauza Robule? c Moldovei, reclamanta, la 17 septembrie 2003 G. l-a autorizat pe I. s?-i vnd? camionul s?i ?i a ntocmit o procur? n acest sens. La 15 septembrie 2004, I. a vndut camionul unui magazin specializat, iar ultimul l-a vndut reclamantei n aceia?i zi.

La 12 octombrie 2004 notarul care a autentificat procura a cerut autorit??ilor competente s? blocheze orice re-nregistrare a camionului, deoarece G. ?i-a revocat procura.

n noiembrie 2004 G. a depus o ac?iune civil? mpotriva reclamantei, marina Robule?, solicitnd anularea vnz?rii camionului. Reclamanta de asemenea a depus o ac?iune reconven?ional? de recunoa?tere a dreptului de proprietate asupra camionului.

La 7 decembrie 2005 judec?toria R?cani a admis ac?iunea reclamantei, a obligat pe G. la plata 3,624 lei taxa de stat.

G. a depus apel, dar nu a achitat taxa de stat. Reclamanta a notat c? G. a evitat s? achite taxa de stat ?i a omis termenul de adresare la Curtea de Apel.

La 24 mai 2007 Curtea de Apel Chi?in?u a admis apelul lui G. ?i a anulat vnzarea camionului. Curtea nu a luat n considera?ie argumentele reclamantei despre neplata taxei de stat ?i omiterea termenului de depunere a apelului de c?tre G.

La 7 noiembrie Curtea Suprem? de Justi?ie a examinat recursul reclamantei pe motive de drept. Examinarea cauzei a fost numit? la ora 10 ?i reclamanta urma s? parcurg? 120 Km din ora?ul s?u pentru a ajunge la Curte. Totu?i, ea a fost nevoit? s? a?tepte n coridor, mpreun? cu alte 100 de persoane pn? la ora 17 cnd recursul a fost examinat. Ea era obosit? ?i fl?mnd? ?i acolo nu existau condi?ii de a?teptare n hol. Instan?a a decis s? amne examinarea recursului pentru 14 noiembrie 2007. n acea zi, dup? o examinare foarte rapid?, unde reclamantei i s-a refuzat s? citeasc? recursul s?u, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul pe motive de drept.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plns de violarea art. 6 CEDO, deoarece Curtea de Apel Chi?in?u nu a examinat cauza sa ntr-o ?edin?? public?; nu i s-au oferit condi?ii pentru a se preg?ti de examinare la Curtea Suprem? de Justi?ie; deciziile instan?elor superioare au fost nemotivate; instan?ele superioare au evitat s? se pronun?e pe toate capetele de cerere naintate ?i c? procedurile n cazul s?u erau excesiv de lungi. n final reclamanta s-a plns de violarea art. 13 CEDO deoarece nu a avut remedii efective n ceea ce prive?te plngerea ei n sensul art. 6 CEDO legate de durata excesiv? a procedurilor.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A existat o violare art. 6 CEDO n prezenta spe??? n particular, instan?ele au luat n considerare cele mai importante argumente a reclamantei c? G. nu a pl?tit taxa de sat sau c? a depus apelul tardiv? Au avut posibilitatea reclamanta ?i avocatul s?u s? sus?in? recursul corespunz?tor n fa?a Cur?ii Supreme de Justi?ie?

n fa?a Cur?ii reclamanta este reprezentat? de Roman Zadoinov, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Soitu c. Moldovei, reclamantul Tudor ?oitu a lucrat la Curtea de Conturi a Republicii Moldova. La 29 octombrie 2001 a fost pornit? urm?rirea penal? mpotriva sa. La 15 februarie 2002 el a fost suspendat din func?ie pe perioada investiga?iilor.

La 5 martie 2002, urm?rirea penal? s-a finalizat ?i cauza a fost trimis? n instan?a de judecat? pentru examinare. Reclamantul a solicitat ridicarea suspend?rii, dar i s-a refuzat.

La 15 martie 2002 el a depus o ac?iune mpotriva Cur?ii de Conturi solicitnd anularea ordinului din 15 februarie 2002, reangajarea sa ?i prejudiciile.

Potrivit reclamantului, el s-a interesat permanent despre soarta dosarului s?u, n perioada 2004-2005, dar de fiecare dat? Curtea de Apel ?i Curtea Suprem? de Justi?ie a evitat s?-i dea careva r?spunsuri concrete, statund c? el va fi informat.

La 22 iunie 2006 el a formulat o cerere scris? la Curtea Suprem? de Justi?ie n vederea ob?inerii informa?iei despre soarta dosarului. El a naintat cereri similare la Curtea de Apel la 5 decembrie 2006 ?i la Curtea Suprem? de Justi?ie la 8 decembrie 2006 ?i la 5 martie 2007.

La 13 martie 2007 Curtea de Apel Chi?in?u i-a comunicat c? nu exist? nici o informa?ie despre cauza sa ?i i-a sugerat s? se adreseze la Curtea Suprem? de Justi?ie. La 14 martie 2007 Curtea Suprem? de Justi?ie l-a informat c? cauza sa a fost examinat? la 29 martie 2003. Reclamantul a solicitat o copie a deciziei ?i a subliniat faptul c? i s-a comunicat o cauz? diferit? de cea ini?iat? mpotriva Cur?ii de Conturi prin care a solicitat anularea actului administrativ din 4 decembrie 2001.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns de violarea art. 6 1 CEDO, deoarece evitnd s? examineze cauza sa instan?ele na?ionale s-a nc?lcat dreptul s?u la accesul la justi?ie.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare:

A existat o violare a art. 6 CEDO n prezentul caz?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de V. Tarnovschi, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Anatol Stepuleac c. Moldovei, la 11 ianuarie 2006 fratele reclamantului Anatol Stepuleac, Gheorghe Stepuleac, a fost arestat de poli?ie, Reclamantul s-a prezentat ofi?erilor de poli?ie ca ?i avocat ?i rud? a persoanei arestate ?i a ncercat s? afle motivele arest?rii. Cu toate acestea, el nu a putut primi careva informa?ii n ziua respectiv? ?i sa plns la procuratura Buiucani despre evenimentele respective.

Reclamantul sus?ine c? i s-a spus s? nu mai reprezint? fratele s?u ?i a fost amenin?at c? va fi arestat.

La 7 februarie 2006 mai mul?i anchetatori, sub conducerea colonelului P., au perchezi?ionat apartamentul fratelui reclamantului ?i au confiscat trei telefoane mobile ?i o camer? video. Camera video a fost folosit? de c?tre fiul fratelui reclamantului pentru a nregistra perchezi?ia ?i potrivit reclamantului a fost luat? n scopul de a distruge dovezile comportamentului abuziv din partea anchetatorilor ?i a colonelului P. La 17 februarie 2006, Judec?toria Centru a constatat c? anchetatorii nu au avut nici un motiv s? ridice telefoanele ?i camera video ?i a ordonat ntoarcerea lor la proprietar.

n timpul perchezi?iei din 7 februarie 2006, so?ia fratelui reclamantului a telefonat acestuia ?i cerut asisten??. Reclamantul a venit n apartament cu un avocat. Potrivit reclamantului, el a ntrebat despre motivele perchezi?iei ?i apoi a fost mpins ntr-o camer? de colonelul P., care l-a lovit pe reclamant n cap ?i i-a r?nit mna. Reclamantul a fugit ?i mai trziu n seara zilei respective a primit tratament la un spital, refuznd tratamentul n ambulatoriu.

Cu toate acestea, el s-a sim?it mai r?u n diminea?a urm?toare (8 februarie 2006) ?i a fost transportat cu ambulan?a la un spital, unde a suportat o interven?ie chirurgical?. n seara aceleia?i zile, ofi?eri din Direc?ia General? de combaterea criminalit??ii organizate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Direc?ia) au venit s?-l aresteze, ns? medicii au interzis transferul acestuia din cauza st?rii de s?n?tate slabe. De asemenea, n acea zi, un neurolog a stabilit c? reclamantul a suferit un traumatism cranian.

La 9 februarie 2006 anchetatorii Direc?iei l-au re?inut pe reclamant ?i l-au dus la izolatorul de deten?ie. Se presupune c?, ini?ial medicii au protestat mpotriva transferului, dar dup? un apel de la un oficial de rang nalt din cadrul Ministerului Afacerilor Interne transferul a fost autorizat ?i starea s?n?t??ii reclamantului a fost descris? n documentul de eliberare medical ca fiind satisf?c?toare.

Dou? ore mai trziu, reclamantul a pierdut cuno?tin?a n celula sa de la Direc?ie. A fost chemat? o ambulan?? pentru a oferi asisten?? medical? de urgen??. Medicii au notat faptul c? reclamantul a suferit o traum? la cap ?i a fost g?sit incon?tient, precum ?i faptul c? poli?ia refuza internarea.

La 10 februarie 2006, ?eful Centrului de deten?ie a Direc?iei a raportat conducerii c? reclamantul s-a plns de starea proast? a s?n?t??ii ?i c? ambulan?a a fost chemat? de mai multe ori, ns? medicii nu au g?sit nici o problem? serioas? care ar necesita tratament ambulatoriu.

n aceea?i zi, reclamantul a fost adus n fa?a unui judec?tor de instruc?ie, care a dispus arestarea lui pentru zece zile. Judec?torul a ordonat de asemenea, transferul reclamantului la Penitenciarul nr. 13 din Chi?in?u, unde el ar putea primi tratament medical. Cu toate acestea, reclamantul nu a fost transferat n nchisoare ?i a continuat s? fie de?inut la centrul de deten?ie a Direc?iei. La 14 februarie 2006 reclamantul a solicitat administra?iei Direc?iei s? fie transferat n Penitenciarul nr. 13. La 22 februarie 2006 a fost informat de c?tre administra?ia Direc?iei c? cererea a fost naintat?, n aceea?i zi, la procurorul care instrumenteaz? cazul, pentru a ob?ine acordul pentru transferul reclamantului n Penitenciarul nr. 13.

La 7 martie 2006, judec?torul de instruc?ie a examinat plngerea reclamantului cu privire la modul n care a fost tratat de c?tre poli?ie. Judec?torul a constatat c? reclamantul nu a contestat vreun anumit act al poli?iei sau a procurorului ?i c? el ar putea s? se plng? la procuror.

La 8 martie 2006 procurorul a decis s? nu ini?ieze procedurile penale n baza plngerilor reclamantului privind maltratarea sa n timpul perchezi?iei n apartamentul fratelui s?u, etc. Procurorul a notat, printre altele, c?, din cauza imixtiunii din partea reclamantului n procedura perchezi?iei, ofi?erii au ntreprins m?surile necesare pentru a stopa imixtiunea lui ac?ionnd legal. Reclamantul a contestat ordonan?a respectiv?.

La 24 octombrie 2006, judec?torul de instruc?ie al Judec?toriei Centru a anulat ordonan?a din 8 martie 2006 ca nemotivat?. n special, nu a fost f?cut? nici o verificare a legalit??ii utiliz?rii for?ei mpotriva reclamantului n timpul perchezi?iei din 7 februarie 2006.

Reclamantul ?i avocatul s?u a continuat s? se plng? despre maltratarea acestuia din 7 februarie 2006 ?i de lipsa asisten?ei medicale.

La 21 noiembrie 2006, procurorul din nou, a decis s? nu ini?ieze urm?rirea penal? n baza plngerilor reclamantului.

Ca r?spuns la plngerile sale numeroase, la 7 mai 2007, reclamantul a fost informat de c?tre Procuratura General? c? decizia din 21 noiembrie 2006 a fost adoptat? prematur ?i dup? o examinare superficial? a materialelor. Ca urmare, procurorul care a examinat cauza ?i al?i doi oficiali au primit mustrare pentru c? nu au ndeplinit sarcinile n mod corespunz?tor.

La 8 mai 2007, ordonan?a din 21 noiembrie 2006 a fost anulat?.

La 28 iunie 2007, procurorul din nou, a decis s? nu ini?ieze urm?rirea penal?.

La 17 august 2007, judec?torul de instruc?ie a anulat aceast? ordonan?? ca fiind superficial? ?i n contradic?ie cu probele din dosar.

La 30 octombrie 2007, procurorul din nou, a decis s? nu ini?ieze urm?rirea penal?, n mare m?sur?, bazndu-se pe acelea?i motive re?inute anterior.

La 20 noiembrie 2007, judec?torul de instruc?ie a anulat aceast? decizie ca fiind superficial? ?i n contradic?ie cu probele din dosar, constatnd acelea?i deficien?ele stabilite anterior.

La data de 9 ianuarie 2008, Procuratura General? a decis s? nu ini?ieze urm?rirea penal?, n mare m?sur?, bazndu-se pe acelea?i motive re?inute anterior.

La 12 martie 2008, judec?torul de instruc?ie a anulat aceast? ordonan?? ca fiind superficial? ?i n contradic?ie cu probele din dosar, constatnd acelea?i deficien?ele stabilite anterior.

La 17 aprilie 2008, reclamantul a fost oficial recunoscut ca parte v?t?mat? n cadrul urm?ririi penale nr. 2008038049.

Reclamanta sus?ine c? n 2007 el a fost achitat pe toate capetele de acuzare mpotriva sa.

Invocnd art. 3 CEDO, reclamantul s-a plns c? a fost maltratat de c?tre poli?ie n cadrul perchezi?iei din 7 februarie 2006 ?i dup? arestarea sa, precum ?i c? nu a primit asisten?? medical? necesar?. El a fost intimidat pe parcursul deten?iei sale, n scopul de a-l mpiedica s?-l reprezint? n mod legal pe fratele s?u. De asemenea, a invocat violarea art. 13 CEDO, deoarece nu a avut remedii eficiente n ceea ce prive?te plngerile sale n temeiul art. 3 CEDO.

n final, invocnd art. 18 CEDO, reclamantul s-a plns c? a fost arestat, nu din cauza unei suspiciuni c? ar fi comis vreo infrac?iune, dar n scopul de a-l descuraja s?-l apere fratele s?u ?i n scopul de a exercita presiuni asupra familiei sale, astfel nct s? renun?e la dreptul lor de proprietate asupra companiei lor private de securitate Tantal.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A existat o violare a art. 3 din CEDO? n particular:

(a) a fost reclamantul maltratat n timpul perchezi?iei din 7 februarie 2006 ?i/sau n timpul deten?iei sale la Direc?ie?

(a) a existat o anchet? efectiv? pe marginea acuza?iilor de maltratare?

(c) a fost lipsit reclamantul de asisten?a medical? necesar??

2. A existat o nc?lcare a art. 13 CEDO coroborat cu art. 3 CEDO n cazul de fa???

Reclamantul este reprezentat n fa?a Cur?ii de A. Ursachi, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Stepuleac c. Moldovei, reclamantul Gheorghe Stepuleac, la 14 iulie 2009, Procuratura mun. Chi?in?u l-a acuzat de comiterea infrac?iunii de introducere n circula?ie a banilor fal?i. La 21 iulie 2009 reclamantul a fost re?inut.

La 24 iulie 2009 procuratura a solicitat Judec?toriei Centru eliberarea mandatului de arest pe numele reclamantului.

Potrivit procuraturii, la 14 august 2007, reclamantul s-a ntlnit cu R.V. ?i a convenit s?-i pl?teasc? 4000 dolari SUA (USD) n schimbul unor bani fal?i (USD 80.000) ?i cu scopul de a-i pune n circula?ie. La 15 august 2007, reclamantul a ar?tat lui R.V. un loc unde urmeaz? s? fie l?sa?i banii fal?i. La data de 16 august 2007 R.V. a l?sat banii fal?i n locul respectiv. Ulterior reclamantul i-a luat ?i i-a introdus n circula?ie. Aproximativ peste dou? s?pt?mni mai trziu, reclamantul a achitat lui R.V. USD 4.000.

La 24 iulie 2009, Judec?toria Centru a admis par?ial demersul procurorului.

La 27 iulie 2009, avocatul reclamantului a declarat recurs, constatnd c? urm?rirea penal? a evitat s? prezinte vreo prob? n sprijinul demersului s?u, care a fost motivul refuzului instan?ei de judecat? de a plasa reclamantul n deten?ie. ntruct instan?a nu a g?sit motive pentru a arestarea reclamantului, atunci nu existau motive ?i nici pentru eliberarea mandatului de arest la domiciliu. Mai mult dect att, n timpul ?edin?ei din 24 iulie 2009, reclamantul a prezentat dovezi (?tampile n pa?aportul s?u) care atest? faptul c? el a fost n afara Republicii Moldova n zilele men?ionate de urm?rire penal? ?i, prin urmare nici teoretic nu a putut comite infrac?iunea n zilele respective,dup? cum sus?inea acuzarea.

La data de 30 iulie 2009 Curtea de Apel Chi?in?u a respins recursul ca nefundat.

La 31 iulie 2009, Judec?toria Centru a respins cererea procurorului de a prelungi arestul la domiciliu a reclamantului pentru 30 de zile.

Reclamantul s-a referit la faptul c? n trecut a fost acuzat pe nedrept de comiterea diferitor infrac?iuni, n consecin?? petrecnd ?ase luni n deten?ie n a?teptarea procesului n perioada 2005-2006 nainte de achitarea de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie la 21 octombrie 2008. n ceea ce prive?te arestul respectiv, Curtea a constatat o nc?lcare a articolului 5 1 al Conven?iei n 2007 (a se vedea Stepuleac c. Moldovei, nr. 8207/06, 6 noiembrie 2007), men?ionnd c? el a fost arestat n absen?a unei suspiciuni rezonabile de comitere infrac?iuni. ntre timp, compania sa a fost, de asemenea privat? de licen?? ?i redobndit? n rezultatul hot?rrii Cur?ii Supreme de Justi?ie din 27 decembrie 2007. n pofida acestor evenimente, pe site-ul internet al Ministerului Afacerilor Interne continu? s? fie afi?at pentru o lung? perioad? de timp la rubrica crime solu?ionate informa?ii despre arestarea reclamantului ca ac?iune de lichidare a unei bande criminale.

Mai mult dect att, n urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 din Moldova, reclamantul a fost din nou arestat ?i acuzat de a fi participat la dezordini de mas?. El a fost de?inut timp de dou? luni ?i a depus o cerere separat? n fa?a Cur?ii n ceea ce prive?te aceast? arestare.

Invocnd art. 5 1 CEDO reclamantul se plnge c? a fost arestat n lipsa unei suspiciuni rezonabile c? ar fi comis vreo infrac?iune. De asemenea, invocnd violarea art. 18 CEDO, reclamantul se plnge c? arestarea lui repetat? nu a fost efectuat? cu scopul de a investiga o infrac?iune, dar a fost determinat? de motive politice.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

- A existat o nc?lcare a articolului 5 1 ?i / sau 3 CEDO? n special, a existat o suspiciune rezonabil? c? reclamantul ar fi comis vreo infrac?iune? Instan?ele judec?tore?ti au re?inut motive pertinente ?i suficiente n deciziile sale de dispunere ?i prelungire a deten?iei reclamantului?

Reclamantul este reprezentat n fa?a Cur?ii de J. Hanganu, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Stratan c. Moldovei, reclamantul Ruslan Stratan, n martie 2000 mpotriva reclamantului a fost pornit? o urm?rire penal? fiind suspectat de furt. Reclamantul a fost arestat ?i l-a angajat pe V. Corobov?ev ca avocat.

La 10 decembrie 2001 reclamantul a fost achitat ?i eliberat imediat.

Apelul depus de procuror a fost amnat de numeroase ori. Reclamantul ?i avocatul s?u au participat la examinarea cauzei pn? la 29 ianuarie 2004. La o dat? necunoscut? reclamantul a p?r?sit ?ara.

Deoarece reclamantul nu s-a prezentat n fa?a Cur?ii la 19 ?i 24 martie 2004, la 24 martie 2004 a fost dispus? arestarea sa. Reclamantul a fost dat n c?utare. Examinarea cauzei a fost suspendat?.

La 20 iunie 2005 a fost reluat? examinarea cauzei. Potrivit reclamantului, instan?a nu a informat avocatul s?u despre acest fapt ?i a invitat un avocat din oficiu pentru a-i reprezenta interesele reclamantului.

La 30 iunie 2006 reclamantul a fost condamnat la 10 ani nchisoare in absentia de judec?toria R?cani.

Avocatul din oficiul nu a depus apel.

Un an mai trziu dup? ce sentin?a din 30 iunie 2006 a intrat n vigoare, avocatul care ini?ial l-a reprezentat pe reclamant a depus apel. El a invocat c? nici dnsul, nici clientul s?u nu au fost notifica?i despre adoptarea sentin?ei ?i n consecin?? nu a putut s? depun? apel n termenul de 15 zile prescris de lege.

La 23 ianuarie 2008 Curtea de Apel Chi?in?u a l?sat f?r? examinare apelul depus ca tardiv. Solu?ia Cur?ii de Apel a fost men?inut? de Curtea Suprem? de Justi?ie la 30 aprilie 2008.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns c? prin refuzul instan?elor na?ionale de a examina apelul avocatului, i-a fost nc?lcat dreptul garantat de art. 6 3 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A existat o violare a art. 6 CEDO? n particular:

a) refuzul instan?elor de a examina apelul avocatului depus ca tardiv contravine art. 6 1 ?i 3 CEDO?

b) faptul c? avocatul din oficiu nu a depus apel ?i lipsa de reac?ie a instan?elor na?ionale n privin?a acestei omisiuni este o problem? n sensul art. 6 CEDO?

n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de V. Corobov?ev, avocat din Chi?in?u.