Comunicatul Cur?ii ca urmare a cre?terii alarmante a cererilor de suspendare a deport?rii

12 02 2011

La data de 11 februarie 2011 Curtea European? a f?cut public un Comunicat prin care Guvernele, reclaman?ii ?i avoca?ii acestora sunt invita?i s? conlucreze pe deplin cu Curtea European?, urmare a cre?terii alarmante a cererilor de suspendare a deport?rii.

Guvernele Europene, reclaman?ii n fa?a Cur?ii Europene pentru Drepturile Omului ?i avoca?ii acestora sunt invita?i s? mbun?t??easc? cooperarea cu Curtea, n ceea ce prive?te cererile de suspendare a deport?rii, extrad?rii ?i expulz?rii, urmare a cre?terii cu 4,000% a num?rului de atare cereri naintate Cur?ii.

Pre?edintele Cur?ii, Jean Paul Costa a emis un comunicat n lumina cre?terii alarmante a num?rului de cereri privind m?surile provizorii, n temeiul punctului 39 din Regulamentul Cur?ii, adresate Cur?ii care este deja supra-nc?rcat?. Potrivit acestui punct Curtea poate indica Guvernului respondent anumite m?suri, de exemplu suspendarea deport?rii, care urmeaz? a fi examinate pe perioada consider?rii cauzei.

Costa a reamintit Guvernelor, reclaman?ilor ?i avoca?ilor acestora despre rolul Cur?ii specific, dar limitat, n materia imigr?rii, accentund responsabilitatea acestora de a coopera pe deplin cu Curtea. De asemenea, el a subliniat c? Curtea nu este un tribunal care ar examina casa?ii n materia imigr?rii.

n comunicat se men?ioneaz? urm?toarele: n perioada 2006 – 2010 Curtea a observat o cre?tere cu 4,000% a num?rului de cereri viznd m?surile provizorii n temeiul punctului 39 din Regulamentului Cur?ii. n 2006 Curtea a primit 112 cereri. Aceast? cifr? a cresccut la 4,786 n 2010.

n particular, n perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, Curtea a primit n jur de 2,500 de cereri privind m?surile provizorii viznd returnarea persoanei n ?ar?, inclusiv 1,930 cereri mpotriva Suediei. Marea majoritate a acestor cereri erau incomplete, con?innd informa?ii ?i documente insuficiente care ar permite Cur?ii s? efectuieze o analiz? adecvat? a riscurilor pe care solicitantul poate s? le ntmpine la ntoarcere n ?ar?. Suplimentar, n 2010, mai mult de 2,000 de cereri au vizat Marea Britanie, 400 au vizat Olanda ?i mai mult de 300 au vizat Fran?a.

n prezen?a acestui num?r mare de cereri, este deseori imposibil pentru Curte s? contacteze individual reclaman?ii pentru a solicita documentele care lipsesc. Din cauza lipsei informa?iei despre ziua presupusei ntoarceri, este dificil pentru Curte s? fac? o evaluare adecvat? n ceea ce prive?te care anume cerere urmeaz? a fi tratat? cu prioritate.

Mai important, exist? riscul c? nu amunit num?rul de reclaman?i, care sunt supu?i unui risc real n ceea ce prive?te via?a acestora n ?ara de destina?ie, nu vor avea parte de examinarea cauzelor sale ntru prevenirea expulz?rii acestora.

Mai mult dect att, din cauza necesit??ii proces?rii acestor cereri de urgen?? ?i avnd n vedere num?rul limitat de resurse umane disponibile, Curtea ?i Grefa acesteia pot fi mpiedicate s? realizeze obliga?iile acestora de examinare a cauzelor potrivit Conven?iei.

Trebuie subliniat c?, potrivit jurispruden?ei ?i practicii, Curtea doar va cere Statului Contractant s? nu deporteze, extradeze o persoan? care, n lumina tuturor informa?iei relevante, dac? consider? c? el sau ea sunt n fa?a unui risc real, fiind prejudicia?i ireversibil n cazul expulz?rii. M?sura provizorie are un efect juridic obligatoriu pentru Statul respectiv.

ns?, Curtea nu este o instan?? de casa?ie superioar? instan?elor privind azilul ?i imigrarea din Europa, sau o instan?? de casa?ie n materie penal?.

n cazul n care procedurile na?ionale n materie de imigrare ?i azil efectueaz? propria analiz? a riscurilor ?i sunt percepute c? opereaz? echitabil ?i cu respectarea drepturilor omului, Curtea urmeaz? s? intervin? n cazuri excep?ionale.

n particular este esen?ial c?:

- reclaman?ii ?i reprezentan?ii acestora s? respecte Practice Direction on Requests for Interim Measures. n particular, cererile privind m?surile provizorii trebuie individualizate, motivate corespunz?tor, s? con?in? toat? documenta?ia, inclusiv deciziile autorit??ilor ?i instan?elor na?ionale, ?i expediate n termen util nainte de data expulz?rii. Distribuirea pe larg a cererilor de aplicare reclaman?ilor poten?iali nu este ?i nu trebuie perceput? ca o substituire a reprezent?rii legale adecvate. Trebuie accentuat c? omisiunea de a respecta condi?iile stabilite poate duce la respingerea examin?rii cauzelor respective de c?tre Curte.

- Statele Contractante s? ofere remedii na?ionale cu efect suspensiv, care ac?ioneaz? efectiv ?i echitabil, n conformitate cu jurispruden?a Cur?ii ?i s? ofere o examinare adecvat? a chestiunii riscului. n cazul unui dosar viznd siguran?a ntoarcerii ntr-o ?ar? particular? aflat? n examinare n fa?a instan?elor na?ionale sau a Cur?ii, expulzarea trebuie suspendat?. n cazul n care Curtea cere suspendarea expulz?rii potrivit punctului 39, aceast? cerere trebuie satisfacut?.