n luna ianuarie 2011 CtEDO a mai comunicat Guvernului cererile BULAI si MUHIN

14 02 2011

n luna ianuarie 2011 CtEDO a mai comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: BULAI c. MOLDOVEI (cererea nr. 16761/09) ?i MUHIN c. MOLDOVEI (cererea nr. 342/09).

***

n cauza BULAI c. MOLDOVEI, reclaman?ii Galina Bulai ?i Robertino Bulai sunt so? ?i so?ie. La 4 mai 2000 Galina Bulai a n?scut un copil. ?eful sec?iei ginecologie a spitalului raional ?tefan – Vod?, Dl. B., a efectuat reclamantei o cezarian?. n timpul interven?iei chirurgicale, el din gre?eal? i-a nl?turat ovarele ?i trompele uterine, f?r? a permisul ei sau a so?ului, se afla la acel moment prin apropiere. Reclamanta, care la acel moment avea 32 de ani, a suferit de menopauz? prematur?. Din anul 2001 reclamanta urmeaz? un tratament medical pentru a contracara efectele menopauzei precoce, inclusiv tratament hormonal de substitu?ie. Potrivit medicilor, ea urmeaz? c? continue acest tratament pn? la vrsta de 52 – 55 ani, dup? care va fi nevoie de alt tratament.

Potrivit unui raport neurologic din 5 noiembrie 2001, reclamanta a suferit de sindrom asteno-depresiv ?i osteoporoz?. La 18 februarie 2002, medicii au constatat c? reclamanta avea febr?, nevroz? ?i palpita?ii cardiace. La 8 mai 2002 ea a fost diagnosticat? cu nevroz? astenic?.

Potrivit rezultatelor examin?rii comisiei medicale din 18 martie 2003, nu era necesar? nl?turarea ovarelor ?i a trompelor uterine ?i c? reclamantei i-a fost cauzat? sterilizare chirurgical?.

La 26 iulie 2006 un medic psihiatru ?i un psiholog au constatat c? reclamanta a suferit o traum? psihologic? de lung? durat? ?i c? exist? un sindrom post-traumatic.

La 15 martie 2005, judec?toria C?u?eni a condamnat medicul B. pentru neglijen?? n serviciu, ce a cauzat un prejudiciu grav s?n?t??ii ?i integrit??ii corporale victimei. El a fost condamnat la 6 luni de nchisoare, cu suspendarea execut?rii pe un termen de un an de zile.

La 11 mai 2005 Curtea de Apel Bender a men?inut hot?rrea primei instan?e. La 2 august 2005, Curtea Suprem? de Justi?ie a casat solu?iile instan?elor inferioare ?i a adoptat o nou? hot?rre prin care B. a fost g?sit vinovat, ns? a fost absolvit de r?spundere penal?, deoarece a expirat termenul de atragere la r?spundere penal?.

La o dat? necunoscut?, n martie 2007, reclaman?ii au naintat o ac?iune civil? mpotriva spitalului raional ?tefan-Vod? ?i B., solicitnd compensa?ii pentru prejudiciu cauzat n m?rime de 9,909 MDL cu titlu de prejudiciu material, 1 milion MDL ?i respectiv 100,000 MDL pentru prejudiciu moral ?i 2,700 MDL pentru cheltuieli de judecat?. De asemenea, ei au cerut instan?ei ca s? oblige spitalul s?-i acorde reclamantei tratament gratuit pentru toat? perioada prescris? de medici. Avocatul reclaman?ilor a prezentat o not? explicativ? detaliat? ?i dovezi pentru fiecare cap?t de cerere, inclusiv diverse rapoarte medicale, costul consulta?iilor medicale, analize de laborator ?i tratamentul, precum ?i sentin?a de condamnare.

La 18 septembrie 2007, judec?toria C?u?eni a admis par?ial cererea reclaman?ilor, oblignd spitalul s?-i acorde reclamantei tratament medical gratuit pn? n anul 2020. Instan?a de asemenea i-a acordat 1,119 MDL cu titlu de prejudiciu material, precum ?i 5,000 MDL ?i respectiv 1,000 MDL cu titlu de prejudiciu moral.

La 24 ianuarie 2008 Curtea de Apel Chi?in?u a casat par?ial hot?rrea primei instan?e, m?rindu-i cuantumul prejudiciului moral la 10,000 MDL, plus 1,237 MDL pentru cheltuieli de judecat?.

Curtea Suprem? de Justi?ie, la 24 septembrie 2008 a men?inut decizia instan?ei inferioare.

Potrivit reclaman?ilor, hot?rrea de judecat? n favoarea acestora nu este executat? pn? n prezent.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii s-au plns de violarea art. 6 1 CEDO, deoarece instan?ele nu ?i-au motivat hot?rrile; ?i c? hot?rrea irevocabil? nu a fost executat?. n final, reclaman?ii au invocat violarea art. 8 CEDO deoarece instan?ele na?ionale nu li-au acordat o compensa?ie suficient? pentru prejudiciu cauzat.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

  1. a existat o violare a art. 8 CEDO? Dac? da, pot nc? reclaman?ii s? pretind? c? a fi victime, avnd n vedere cuantumul compensa?iei acordate de c?tre instan?ele na?ionale?
  2. a existat o violare a art. 6 1 CEDO? n particular, hot?rrea n favoarea reclaman?ilor a fost executat? ntr-un termen rezonabil?

n fa?a Cur?ii reclaman?ii sunt reprezenta?i de N. Mardari, avocat din Chi?in?u

***

n cauza MUHIN c. MOLDOVEI, reclamanta Larisa Muhin, din 1989 a locuit ntr-o cas? de tip social. n 1996 apartamentul s?u a fost serios deteriorat ?i s-a constatat c? nu mai este adecvat pentru locuire. La o dat? necunoscut? ea a depus o ac?iune n judecat? mpotriva autorit??ilor publice ca s? i se acorde un alt apartament. La 25 aprilie 2000 judec?toria Botanica a admis ac?iunea ?i a obligat Consiliul municipal Chi?in?u s?-i acorde reclamantei un alt apartament. ns?, aceast? hot?rre nu a fost executat? mul?i ani.

ncepnd cu 25 aprilie 2000 reclamanta nu a achitat nici o factur? pentru apartament, considernd c? din moment ce aceasta nu este locuibil?, ea nu mai trebuie s? suporte careva cheltuieli n aceast? privin??. Mai mult, ea  s-a plns c? de mult timp nu a beneficiat de ap? cald?, nc?lzire, servicii de repara?ie a blocului, etc.

La 11 ianuarie 2007, ntreprinderea Municipal? de Gestionare a Fondului Locativ a depus o ac?iune mpotriva reclamantei, invocnd neplata serviciilor comunale, ?i anume suma de 9,606 MDL. Suma a crescut substan?ial la 11,954 MDL, dup? ce a fost descoperit c? n afara de reclamant? n apartament mai locuiau alte dou? persoane. 

Reclamanta a men?ionat n instan?? c? unele capete din ac?iunea MGFL urmeaz? a fi respinse pe motivul expir?rii termenului de trei ani de prescrip?ie.

La 17 mai 2007, Judec?toria Buiucani a admis ac?iunea MGFL. Reclamanta a depus apel, iar la 28 noiembrie 2007, Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut hot?rrea primei instan?e. Printr-o decizie final? din 7 mai 2008 Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut solu?iile instan?elor inferioare.

Potrivit reclamantei, judec?torul S.M., care era n componen?a colegiului Cur?ii Supreme de Justi?ie, nu a putut fi impar?ial la examinarea cauzei sale, deoarece el a fost recuzat de c?tre ea n cauza sa precedent? n 2000.

n fa?a Cur?ii reclamanta a invocat violarea art. 6 CEDO, deoarece instan?ele au adoptat decizii contrare legii ?i au evitat s? se pronun?e cu privire la argumentul de expirare a termenului de prescrip?ie. De asemenea, reclamanta s-a plns c? Curtea Suprem? de Justi?ie nu a fost impar?ial? avnd n vedere participarea lui S.M. n proceduri.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

- A avut loc o violare a art. 6 1 CEDO? n particular, instan?ele au examinat corespunz?tor argumentul expir?rii termenului de prescrip?ie? (a se vedea, mutatis mutandis, Melnic v. Moldova, no. 6923/03, 14 Noiembrie 2006 and Dacia SRL v. Moldova, no. 3052/04, 18 Martie 2008)?