Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n ianuarie 2011

28 02 2011

n ianuarie 2011, Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut publice deciziile Mereuta c. Moldovei (cererea nr. 39153/05), Armas c. Moldovei (cererea nr. 31689/03), Dimitrov c. Moldovei (cererea nr. 56555/07), Chetru? c. Moldovei (cererea nr. 15953/07), Bizgu c. Moldovei (cererea nr. 45653/05) ?i Gheorghita c. Moldovei (cererea nr. 41836/06).

***

n cauza Mereuta c. Moldovei, reclaman?ii Teodora ?i Mihail Mereu??, invocnd articolul 6 din Conven?ie, s-au plns de refuzul formal de a examina cererea de recurs din cauza nepl??ii taxei de stat.

La 24 noiembrie ?i 01 decembrie 2010 Curtea a primit declara?ii amiabile semnate de p?r?i. Potrivit acestor declara?ii, Guvernul s-a oferit s? pl?teasc? reclaman?ilor suma de EUR 2,200, cu titlu de orice prejudiciu material sau moral, precum ?i cu titlu de costuri ?i cheltuieli; iar reclaman?ii renun?? la toate preten?iile mpotriva Republicii Moldova formulate n cerere.

Curtea a luat act de acordul amiabil la care au ajuns p?r?ile, a considerat c? nu este justificat? continuarea examin?rii cauzei (art. 37 1 CEDO) ?i a radiat cererea de pe rolul s?u.

***

n cauza Arma? c. Moldovei, reclamanta Stela Arma? la 1 decembrie 2000 a cump?rat o cas? n centrul municipiului Chi?in?u. Ulterior, ea a ob?inut o autoriza?ie de la autoritatea public? local? pentru restaurarea cl?dirii ?i ad?ugarea unui nivel.

La o dat? nespecificat?, autoritatea local? s-a adresat n instan?a de judecat?, cernd anularea contractul de vnzare din 1 decembrie 2000 ?i evacuarea reclamantei. Reclamanta a naintat o ac?iune reconven?ional? cernd recunoa?terea ca cump?r?tor de bun?-credin?? ?i a dreptului de proprietatea asupra casei.

Printr-o decizie definitiv? n favoarea reclamantei din 30 aprilie 2002 a Cur?ii de Apel a Republicii Moldova a fost confirmat dreptul de proprietate asupra bunurilor respective.

La o dat? nespecificat?, procurorul general a naintat un recurs n anulare, cernd anularea deciziei definitive n favoarea reclamantei.

La 04 decembrie 2002, Curtea Suprem? a admis recursul n anulare, a casat decizia din 30 aprilie 2002 ?i a admis ac?iunea autorit??ii locale. De asemenea, a fost anulat contractul de vnzare ?i dispus? evacuarea reclamantei. Decizia respectiv? a fost comunicat? reclamantei la 17 februarie 2003. La 18 iulie 2003, reclamanta ?i familia sa au fost evacua?i din casa respectiv?.

Cl?direa nefinalizat?, par?ial restaurat? de c?tre reclamant?, a fost demolat? ?i a fost eliberat? o autoriza?ie de construc?ie unei alte persoane.

La 26 iulie 2003 reclamanta a expediat o cerere Cur?ii n care, n temeiul articolului 6 din Conven?ie ?i a articolului 1 din Protocolul 1, s-a plns de anularea deciziei definitive n favoarea sa ?i ca rezultat privarea de proprietate. De asemenea, reclamanta s-a plns de lipsa de independen?? ?i impar?ialitate a judec?torilor Cur?ii Supreme, ?i de durata excesiv? a procedurilor.

La 26 iunie 2007, Curtea a comunicat Guvernului cererea reclamantei.

La 09 octombrie 2007, procurorul general a naintat o cerere de revizuire a deciziei din 04 decembrie 2002.

La 21 ianuarie 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea de revizuire, constatnd c? prin decizia din 4 decembrie 2002 a fost nc?lcat articolul 6 1 din Conven?ie ?i articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie. Prin aplicarea direct? a articolului 41 din Conven?ie, Curtea a acordat reclamantei ?i so?ului acesteia suma de 305,080 LEI ?i EUR 18,512 cu titlu de prejudiciu material.

La determinarea cuantumului prejudiciului, Curtea Suprem? de Justi?ie a pornit n primul rnd de la prejudiciul cauzat prin demolarea casei. Instan?a a men?ionat c? suprafa?a total? a locuin?ei urma s? fie completat? cu 45,20 m.p., la momentul demol?rii, finalizarea fiind n propor?ie de 55-60%, n particular fiind vorba de 27,12 m.p.

Lund n considera?ie informa?iile prezentate de c?tre un agent imobiliar privind valoarea de pia?? a unui metru p?trat, pe aceea?i strad?, la 03 decembrie 2007 (varia ntre 8, 135 lei ?i 16, 630 LEI), precum ?i faptul c? cele mai mari costuri sunt, de fapt, efectuate n timpul finaliz?rii, Curtea Suprem? de Justi?ie a stabilit, n acest caz, valoarea de pia?? pe metru p?trat de 9,000 LEI. n consecin??, s-a dispus s? i se pl?teasc? reclamantei suma de 244,080 MDL (14,811 EUR), cu titlu de daune cauzate prin demolarea casei.

Suplimentar Curtea Suprem? de Justi?ie a acordat reclamantei suma de 61,000 lei (3,701 EUR), ceea ce reprezint? cheltuielile pentru chiria lunar?, 1, 000 lei (aproximativ 61  ) per lun?. De asemenea, a acordat reclamantului suma de EUR 2,000 cu titlu de daune morale, 1,500 EUR asisten?? juridic? ?i 1,906 lei cu titlu de alte costuri ?i cheltuieli.

La 05 noiembrie 2008 a fost executat? hot?rrea din 21 ianuarie 2008.

La 05 februarie 2008 Guvernul a adus la cuno?tin?a Cur?ii adoptarea de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie a deciziei din 21 ianuarie 2008, subliniind c? s-a recunoscut n mod expres nc?lcarea drepturilor sale garantate de articolul 6 din Conven?ie ?i a articolului 1 din Protocolul 1 ?i c? a fost anulat? decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 4 decembrie 2002, fiind acordate reclamantei compensa?ii pentru prejudiciul material ?i moral suferit.

 n lumina acestor fapte, Guvernul a exprimat opinia c? reclamanta a ob?inut o redresare adecvat? ?i suficient? ?i a invitat Curtea s? constate c? reclamanta a pierdut statutul s?u de victim?.

Reclamanta a cerut Cur?ii s? resping? excep?ia ridicat? de Guvern, solicitnd suma de 38,269 EUR cu titlu de prejudiciu material, 7,000 EUR cu titlu de prejudiciu moral ?i 4,810 EUR cu titlu de costuri de reprezentare, care nu erau acoperite de decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 21 ianuarie 2008.

n sus?inerea preten?iilor sale, reclamanta a afirmat c? a ob?inut autoriza?ia de reconstruc?ie a casei, inclusiv prin ad?ugarea unui nivel. Potrivit planului, suprafa?a total? ar trebui s? fie de 85 m.p. n opinia reclamantei, Curtea Suprem? a stabilit cuantumul de compensare bazndu-se eronat pe o suprafa?? total? mai mic?. n sprijinul pozi?iei sale, reclamanta a prezentat un certificat potrivit c?ruia metrul p?trat de locuin?? pe aceea?i strad? a fost de 9,900 – 13,200 lei, contestnd valoarea de pia?? a unui metru p?trat re?inut? de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie.

Ea a mai afirmat c? a trebuit s? nchirieze un apartament cu dou? camere n perioada 21 septembrie 2003 - 09 martie 2008, pl?tind o chirie lunar? de 250  .

n cele din urm?, reclamantul referindu-se la hot?rrile Ro?ca ?i Ovciarov c. Moldova, a sus?inut c? desp?gubirile pentru prejudiciul material acordat de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie sunt mai mici dect cele acordat de c?tre Curtea de la Strasbourg, n cazuri similare.

n ceea ce prive?te alega?iile de lips? de independen?? ?i impar?ialitate a judec?torilor Cur?ii Supreme 04 decembrie 2002, precum ?i durata excesiv? a procedurilor, reclamanta a comunicat c? nu le mai men?ine.

Curtea a declarat n unanimitate cererea reclamantei ca fiind inadmisibil?.

Curtea a notat c? prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 21 ianuarie 2008 s-a recunoscut existen?a unei nc?lc?ri a drepturilor garantate de articolul 6 din Conven?ie ?i a articolului 1 din Protocolul nr.1 din cauza anul?rii deciziei definitive pronun?ate favorabile reclamantei.

n continuare Curtea a observat c? Curtea Suprem? de Justi?ie a aplicat direct articolul 41 al Conven?iei. n acest sens Curtea a reamintit c? n materie de prejudicii, instan?ele na?ionale sunt mai indicate s? examineze probele prezentate de c?tre p?r?i. Ea a reiterat faptul c? nu este competent? s? examineze pretinsele erori de fapt sau de drept comise de o instan?? judec?toreasc?, cu excep?ia cazului ?i n m?sura n care pot fi nc?lcate drepturile ?i libert??ile protejate de Conven?ie. Prin urmare, avnd n vedere cuantumul compensa?iei acordate la nivel intern, ?i anume 305,080 lei (18,512 EUR), Curtea a constatat c? nu este nevoie s? aloce desp?gubiri suplimentare.

n ceea ce prive?te prejudiciul moral, Curtea a observat c? Curtea Suprem? de Justi?ie a acordat reclamantului suma de 2,000  . Curtea a constatat c? nu exist? nici o dispropor?ie ntre suma pl?tit? cu titlu de daune morale de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie ?i sumele acordate, de obicei, de Curte n temeiul articolului 41 din Conven?ie n cazuri similare.

n aceste circumstan?e, Curtea a considerat c?, n acest caz, reclamanta a primit o compensa?ie adecvat? pentru prejudiciul moral rezultat din nc?lcarea articolului 6 1 ?i articolului 1 din Protocolul 1.

n concluzie Curtea a considerat c? reclamanta nu poate s? pretind? la statutul de victim?. Din acest motiv cererea a fost respins? ca v?dit nefondat? n temeiul articolului 35 3 ?i 4 din Conven?ie.

Reclamanta a fost reprezentat? n fa?a Cur?ii de Dl V. Gribincea, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Dimitrov c. Moldovei, reclamantul Iurie Dimitrov, invocnd articolul 6 ?i 13 din Conven?ie, s-a plns de neexecutarea hot?rrii definitive a judec?toriei Taraclia din 24 august 2006, prin care autorit??ile locale din Taraclia au fost obligate s? efectueze lucr?ri pentru a preveni deteriorarea apartamentului reclamantului ?i s? pl?teasc? suma de 11,400 LEI.

La 04 noiembrie ?i 09 decembrie 2010 Curtea a primit declara?ii amiabile semnate de p?r?i. Potrivit acestor declara?ii Guvernul s-a oferit s? pl?teasc? reclamantului suma EUR 3,700, cu titlu de orice prejudiciu material ?i moral, precum ?i cu titlu de costuri ?i cheltuieli; iar reclamantul a renun?? la toate preten?iile mpotriva Republicii Moldova formulate n cerere.

Curtea a luat act de acordul amiabil la care au ajuns p?r?ile, a considerat c? nu este justificat? continuarea examin?rii cauzei (art. 37 1 in fine CEDO) ?i a radiat cererea de pe rolul s?u.

***

n cauza Chetru? ?i al?ii (24 reclaman?i) c. Moldovei, reclaman?ii au naintat cereri la 15 noiembrie 2005 ?i 8 aprilie 2008, invocnd nerespectarea obliga?iei statului de a executa hot?rrile na?ionale definitive de acordare reclaman?ilor a unor locuin?e sociale.

n particular prin decizii definitive din 25 ?i 27 mai 2005 Curtea Suprem? a obligat Guvernul s? acorde reclaman?ilor locuin?e sociale. Aceste decizii au fost executate ntr-o perioad? de aproximativ 31-55 luni de la data adopt?rii lor.

Cererile respective au fost comunicate Guvernului n urma pronun??rii hot?rrii pilot Olaru ?i al?ii, (Olaru ?i al?ii c. Moldovei, nr. 476/07, 22539/05, 17911/08 ?i 13136/07, 28 iulie 2009).

Prin scrisorile din 21 octombrie ?i 16 noiembrie 2010, Guvernul a informat Curtea c? hot?rrile judec?tore?ti favorabile reclaman?ilor au fost executate cu ntrziere ?i c? inten?ioneaz? s? nainteze declara?ii unilaterale pentru solu?ionarea cererilor respective, de asemenea, cernd n temeiul articolului 37 din Conven?ie radierea cererilor de pe rolul Cur?ii.

Sumele compensa?iilor propuse de Guvern fiind urm?toarele:

  1. n privin?a cererilor cu nr. 15953/07, 15961/07, 15969/07, 16113/07, 16115/07, 16130/07, 16136/07, 16142/07, 16146/07, 16149/07, 16243/07, 16276/07, 16288/07, 16308/07, 16325/07, 16331/07, 16333/07, 16336/07, 16346/07, 16362/07, 16371/07, 16378/07, 50261/07, suma de 800   fiec?rui reclamant, pentru perioade de neexecutare variind de la 31 la 33 luni;
  2. n privin?a cererilor cu nr. 16317/07 ?i 22274/08 suma de 1,500   fiec?rui reclamant, pentru perioade de neexecutare de 55 luni.

Printr-o scrisoare din 06 decembrie 2010, reclaman?ii au exprimat opinia c? sumele propuse de Guvern sunt prea mici.

Curtea a reamintit c?, n temeiul articolului 37 din Conven?ie, c? ea poate hot?r, la orice stadiu al procedurii, scoaterea de pe rol a unei cereri, atunci cnd circumstan?ele permit s? se trag? una din concluziile specificate la literele (a), (b) sau (c) ale paragrafului 1 al acestui articol. Articolul 37 1 (c) d? dreptul Cur?ii s? hot?rasc? scoaterea cererii de pe rol, n special:

pentru orice alt motiv, constatat de Curte, care nu mai justific? continuarea examin?rii cererii.

De asemenea, Curtea a reamintit c?, n anumite circumstan?e, poate fi oportun s? radieze o cerere n temeiul articolului 37 1 c), n baza unei declara?ii unilaterale de c?tre Guvernul respondent, chiar dac? reclamantul dore?te continuarea examin?rii cauzei.

Avnd n vedere natura concesiilor cuprinse n declara?iile Guvernului, ?i valoarea compensa?iei propuse, Curtea consider? c? nu se mai justific? continuarea examin?rii cererilor (articolul 37 1 c)). n aceast? privin??, Curtea acord? o aten?ie deosebit? num?rului mare a reclaman?ilor ?i faptului c? pe ntreaga perioad? de neplat? reclaman?ii au dispus de cazare temporar? oferit? de c?tre autorit??i.

n ceea ce prive?te implementarea de c?tre Guvern a obliga?iilor rezultate din hot?rrea pilot Olaru ?i al?ii, este n competen?a Comitetului de Mini?tri ca, n temeiul articolului 46 din Conven?ia, s? monitorizeze progresele respective (a se vedea, de exemplu, decizia Comitetului de Mini?tri, din 3 iunie 2010 privind punerea n aplicare a hot?rrii ?i a altor Olaru, CM/Del/ Dec (2010) 1086).

Lund act de declara?iile unilaterale ale Guvernului, Curtea a decis n unanimitate radierea cererilor de pe rol.

n fa?a Cur?ii, to?i reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre Dl Anatolie Bzgu.

***

n cauza Bzgu al?ii (23 reclaman?i)c. Moldovei, reclaman?ii au naintat cereri la 15 noiembrie 2005 ?i 23 ianuarie 2007, deplngnd nerespectarea obliga?iei statului de a executa hot?rrile na?ionale definitive de acordare reclaman?ilor a locuin?elor sociale.

n particular prin deciziile definitive din 25 ?i 27 mai 2005 Curtea Suprem? a obligat Guvernul s? acorde reclaman?ilor locuin?e sociale. Aceste decizii au fost executate n perioada variind de 31-55 luni de la data adopt?rii lor.

Cererile respective au fost comunicate Guvernului n urma pronun??rii hot?rrii pilot Olaru ?i al?ii, (Olaru ?i al?ii c. Moldovei, nr. 476/07, 22539/05, 17911/08 ?i 13136/07, 28 iulie 2009).

Prin scrisorile din 21 octombrie ?i 16 noiembrie 2010, Guvernul a informat Curtea c? hot?rrile judec?tore?ti favorabile reclaman?ilor au fost executate cu ntrziere ?i c? inten?ioneaz? s? nainteze declara?ii unilaterale pentru solu?ionarea cererilor respective, de asemenea, cernd n temeiul articolului 37 din Conven?ie radierea cererilor de pe rolul Cur?ii.

Sumele compensa?iilor propuse de Guvern fiind urm?toarele:

  1. n privin?a cererii cu nr. 13032/07, suma de 700  , perioada de neexecutare fiind de 23 luni;
  2. n privin?a cererilor cu nr. 45653/05, 13358/07, 15178/07, 15218/07, 15258/07, 15271/07, 15293/07, 15319/07, 15333/07, 15340/07, 15698/07, 15730/07, 15744/07, 15756/07, 15787/07, 15804/07, 15872/07, 15910/07, 15921/07, 15936/07, suma de 800   fiec?rui reclamant, perioada de neexecutare fiind 31 – 33 luni;
  3. n privin?a cererii nr. 13361/07, suma de 1000  , perioada de neexecutare fiind 47 luni;
  4. n privin?a cererilor cu nr. 15267/07 ?i 15304/07, suma de 1,500  , fiec?rui reclamant, pentru perioada de neexecutare de 55 luni.

Printr-o scrisoare din 06 decembrie 2010, reclaman?ii au exprimat opinia c? sumele propuse de Guvern sunt prea mici.

Curtea a reamintit c?, n temeiul articolului 37 din Conven?ie, ea poate hot?r, la orice stadiu al procedurii, scoaterea de pe rol a unei cereri, atunci cnd circumstan?ele permit s? se trag? una din concluziile specificate la literele (a), (b) sau (c) ale paragrafului 1 al acestui articol. Articolul 37 1 (c) d? dreptul Cur?ii s? hot?rasc? scoaterea cererii de pe rol, n special:

pentru orice alt motiv, constatat de Curte, care nu mai justific? continuarea examin?rii cererii.

De asemenea, Curtea a reamintit c?, n anumite circumstan?e, poate fi oportun s? radieze o cerere n temeiul articolului 37 1 c), n baza unei declara?ii unilaterale de c?tre Guvernul respondent, chiar dac? reclamantul dore?te continuarea examin?rii cauzei.

Avnd n vedere natura concesiilor cuprinse n declara?iile Guvernului, ?i valoarea compensa?iei propuse, Curtea consider? c? nu se mai justific? continuarea examin?rii cererilor (articolul 37 1 c)). n aceast? privin??, Curtea acord? o aten?ie deosebit? num?rului mare a reclaman?ilor ?i faptului c? pe ntreaga perioad? de neplat? reclaman?ii au dispus de cazare temporar? oferit? de c?tre autorit??i.

n ceea ce prive?te implementarea de c?tre Guvern a obliga?iilor rezultate din hot?rrea pilot Olaru ?i al?ii, este n competen?a Comitetului de Mini?tri ca, n temeiul articolului 46 din Conven?ia, s? monitorizeze progresele respective (a se vedea, de exemplu, decizia Comitetului de Mini?tri, din 3 iunie 2010 privind punerea n aplicare a hot?rrii ?i a altor Olaru, CM/Del/ Dec (2010) 1086).

Lund act de declara?iile unilaterale ale Guvernului, Curtea a decis n unanimitate radierea cererilor de pe rol.

n fa?a Cur?ii, to?i reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre Dl Anatolie Bzgu.

***

n cauza Gheorghita c. Moldovei, reclamanta Angela Gheorghi??, invocnd articolele 5 1, 5 3 ?i 5 4 din Conven?ie, s-a plns de urm?toarele: a) de?inerea ilegal? n lipsa mandatului n perioada 21 septembrie – 09 noiembrie 2006; b) lipsa motivelor suficiente ?i relevante pentru justificarea deten?iei; ?i c) omisiunea instan?elor de a se pronun?a pe marginea cererilor de eliberare pe cau?iune ?i nlocuirea m?surii preventive.

La 30 noiembrie ?i 09 decembrie 2010 Curtea a primit declara?ii amiabile semnate de p?r?i. Potrivit acestor declara?ii Guvernul s-a oferit s? pl?teasc? reclamantului suma de EUR 8,500 , cu titlu de orice prejudiciu material sau moral, precum ?i cu titlu de costuri ?i cheltuieli; iar reclamantul a renun?at la toate preten?iile mpotriva Republicii Moldova formulate n cerere.

Curtea a luat act de acordul amiabil la care au ajuns p?r?ile, a considerat c? nu este justificat? continuarea examin?rii cauzei (art. 37 1 in fine CEDO) ?i a radiat cererea de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre V. Postolache, avocat din Chi?in?u.