Cererile comunicate de CtEDO n luna februarie 2011

17 03 2011

n luna februarie CtEDO a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: B. ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 61382/09), Gasanov c. Moldovei (cererea nr. 39441/09) ?i Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 14092/06).

***

n cauza B. ?i al?ii c. Moldovei, reclamanta O.B. este mama celorlal?i reclaman?i V.B. ?i I. B. n anul 1998, angajatorul reclamantei i-a atribuit familiei acestea un apartament cu trei od?i n or. Chi?in?u.

Potrivit reclamantei, ea era sistematic b?tut? ?i insultat? de c?tre so?ul ei. Ca rezultat, la 16 ianuarie 2007, so?ii au divor?at, dar continuau s? locuiasc? n acest apartament.

Totu?i violen?a continua ?i n perioada septembrie 2007- ianuarie 2008, reclamanta a ob?inut 7 rapoarte medicale care confirmau prezen?a unor leziuni corporale u?oare cauzate de obiecte contodente de o suprafa?? limitat?. Rapoartele au fost ntocmite la cererea CPS Centru bazndu-se pe plngerile reclamantei. Reclamanta a declarat c? toate leziunile corporale descrise n rapoartele medicale au ap?rut n rezultatul loviturilor cauzate de c?tre so?ul ei (B.).

n aceea?i perioad? instan?ele na?ionale au examinat ?ase dosare de tragere la r?spundere contraven?ional? legate de aplicarea loviturilor corporale. Primul dosar a fost clasat pe motiv c? p?r?ile s-au mp?cat, al doilea pe motivul expir?rii termenului de trei luni de tragere la r?spundere contraven?ional?, iar n celelalte patru au fost adoptate decizii de tragere la r?spundere contraven?ional?.

n conformitate cu raportul de examinare psihologic? ntocmit de Centrul Na?ional de prevenire a abuzului fa?? de copil din 30 octombrie 2008 starea emo?ional? a fiului I.B. se caracterizat? prin anxietate, disconfort ?i agresivitate provocat? de rela?iile tensionate din familie. Pe parcursul evalu?rii s-a constatat c? tat?l copiilor pentru o perioad? ndelungat? de timp a abuzat fizic ?i psihologic copiii ?i mama lor. Tn?rul evita contactul cu tat?l s?u ?i manifesta agresivitate fa?? de el, ceea ce reprezenta un mecanism de auto-ap?rare.

Potrivit reclamantei, cel?lalt fiu V.B. a p?r?sit domiciliul n anul 1997, deoarece nu mai putea tolera abuzul tat?lui s?u, ceea ce se confirm? printr-un certificat al asocia?iei proprietarilor de apartamente.

Potrivit unei explica?ii din 10 iunie 2008 a lui V. B., adresate judec?toriei Centru, el ?i-a tr?it copil?ria n stres ?i fric? fa?? de tat?l s?u, care i maltrata mama. El nu a putut suporta aceste condi?ii ?i a p?r?sit domiciliul.

Potrivit unui certificat eliberat de CPS Centru el era pus la eviden?? ca provocator de dispute n familie.

La o dat? nespecificat? n anul 2008, reclamanta a depus o ac?iune civil? prin care a solicitat evacuarea lui B. din apartament, invocnd comportamentul violent al so?ului. B. a depus o ac?iune reconven?ional? prin care a cerut partajul imobilului ntre to?i membrii familiei.

La 23 iunie 2008, judec?toria Centru a admis ac?iunea reclamantei ?i a respins ac?iunea reconven?ional? a lui B. Solu?ia primei instan?e a fost men?inut? prin decizia Cur?ii de Apel din 30 octombrie 2008.

La 20 mai 2009, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins ac?iunea reclamantei ?i a admis ac?iunea reconven?ional? a lui B.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii s-au plns de faptul c? statul nu a respectat obliga?iile pozitive prev?zute de art. 3 CEDO, deoarece ei au fost obliga?i s? locuiasc? cu un b?rbat care sistematic maltrata ?i insulta primul reclamant ?i care n consecin?? a fost supus? riscului de a fi maltratata n continuare. Ceilal?i reclaman?i au fost afecta?i psihologic de atmosfera nes?n?toas? din cas?.

De asemenea ei s-au plns de violarea art. 6 al Conven?iei deoarece decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie este una arbitrar?. Mai mult dect att, din moment ce instan?ele inferioare au respins cererea reconven?ional? a lui B., acceptarea acesteia de Curtea Suprem? de Justi?ie a mpiedicat reclaman?ii s? o conteste ?i au fost priva?i de dreptul la un recurs. Mai departe ei s-au plns c? n rezultatul deciziei Cur?ii Supreme de Justi?ie au fost for?a?i s? locuiasc? n od?ile unui apartament partajul c?ruia exist? doar pe hrtie ?i nu este susceptibil de locuit.

n final, reclaman?ii s-au plns c? au fost priva?i de o parte din apartamentul pe care reclamanta l-a primit n proprietate de la angajatorul s?u.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

A existat o violare a art. 3 ?i/sau 8 CEDO n prezentul caz? n particular, autorit??ile ?i-au onorat obliga?iile pozitive conform prevederilor men?ionate pentru a asigura protec?ia reclamantei de la riscul violen?ei din partea lui B.?

n fa?a Cur?ii reclaman?ii sunt reprezenta?i de Janeta Hanganu, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Gasanov c. Moldovei, reclamantul Zeinav Gasanov este de origine georgian? ?i locuie?te n Chi?in?u. La 6 februarie 2007 n jurul orelor 11, reclamantul a fost re?inut de ofi?erii de poli?ie C. ?i G. ?i transportat la Comisariatul de Poli?ie Glodeni. Re?inerea a avut loc urmare a plngerii unui cet??ean, care a pretins c? reclamantul a comis o fraud?. Reclamantul a fost plasat n Izolatorul de deten?ie provizorie CPR Glodeni.

La 7 februarie 2007 n jurul orelor 15.00, medicul de serviciu M. a examinat reclamantul. n raportul medical de examinare Nr. 52 ntocmit la 07 februarie 2007, M. a constatat c? n timpul examin?rii nu a identificat careva urme de violen?? pe corpul reclamantului. M. a evaluat starea general? a reclamantului ca satisf?c?toare, notnd c? pacientul s-a plns doar de o durere n piept.

Reclamantul n continuare a fost de?inut n Izolatorul de deten?ie. La o dat? nespecificat? el a pretins c? a fost adus n biroul ofi?erului de poli?ie la etajul trei ?i a fost lovit la spate ?i n zona rinichilor. Potrivit reclamantului, el de asemenea a fost lovit n cap cu un obiect negru contodent, dup? care ?i-a pierdut cuno?tin?a pentru ceva timp.

La 21 februarie 2007, reclamantul a fost examinat de c?tre un medic expert criminalist, S., care n raportul medical ntocmit n aceia?i zi a stabilit o cicatrice curbat?, albicioas? de m?rime 3 x 0,3 cm n mijlocul frun?ii reclamantului. Expertul a concluzionat c? o asemenea cicatrice s-a format n urma vindec?rii unei r?ni. Potrivit expertului, nu s-a putut stabili cnd a fost provocat? aceast? ran?. El a notat c? reclamantul i-a comunicat c? a fost b?tut de o persoan? O., la 6 februarie 2007 la ora 22.30. n particular, reclamantul a fost lovit n fa?? cu ni?te srm?. De asemenea el a notat c? reclamantul nu s-a plns despre cele ntmplate.

Totu?i, reclamantul a sus?inut mai trziu n fa?a instan?elor na?ionale c? el a comunicat cele relatate mai sus doar pentru c? a fost dus la examinarea medical? de c?tre unul din poli?i?tii care l-au b?tut anterior. El a sus?inut c? poli?i?tii l-au amenin?at cu alte b?t?i n drum spre izolator, dac? se va plnge de rele-tratamente.

Reclamantul s-a aflat n izolatorul de deten?ie Glodeni, pn? la o dat? nespecificat? a lunii aprilie 2007, dup? care a fost transferat la izolatorul de deten?ie B?l?i. Dup? transfer el s-a plns imediat c? a fost maltratat.

La 17 aprilie 2007, reclamantul a depus o plngere la Procuratura General? ?i la 16 mai 2007 la Procuratura Glodeni, unde a sus?inut c? a fost b?tut de ofi?erii de poli?ie G. ?i C.

La 9 iulie 2007, Procuratura Glodeni a emis o ordonan?? de nencepere a urm?ririi penale.

La 12 aprilie 2008, ordonan?a a fost anulat? de organul ierarhic superior ?i a fost dispus? o investigare suplimentar? a cazului. n particular, procurorul a dispus efectuarea unei expertize medicale prin care s? fie verificate preten?iile reclamantului de rele-tratamente.

La 20 iunie 2008, Procuratura Glodeni a ordonat ca reclamantul s? fie supus unei noi examin?ri medicale. El a sus?inut c? r?nile au ap?rut n rezultatul loviturilor cauzate de ofi?erii de poli?ie cteva zile mai trziu dup? re?inerea sa.

La 16 iulie 2008, mai mult de un an dup? presupusa maltratare, comisia medical? ?i-a concluzionat raportul. Reclamantul a fost diagnosticat cu o contuzie la cap ?i cu o insuficien?? piramidal? pe partea dreapt? a capului. Cu toate acestea, din cauza lipsei unor documente medicale n ceea ce prive?te starea s?n?t??ii a reclamantului n perioada 06 februarie 2007 – 17 ianuarie 2008, expertul nu a putut concluziona c? rana de la cap descris? mai sus a fost cauzat? n perioada 6-7 februarie 2007.

Comisia medical? a concluzionat c? nu exist? leg?tur? de cauzalitate dintre rana de la cap ?i circumstan?ele descrise de solicitant prin care dnsul a pretins c? a fost maltratat.

La 04 septembrie 2008, Procuratura Glodeni a dispus nenceperea urm?ririi penale.

La 13 noiembrie 2008, judec?torul de instruc?ie al Judec?toriei Glodeni a examinat recursul reclamantului mpotriva refuzului Procuraturii de a ncepe urm?rirea penal? mpotriva poli?i?tilor. Judec?torul de instruc?ie a constatat c? procedura penal? n pretinsa maltratare a reclamantului a fost una superficial?, au existat deficien?e grave ?i inexplicabile. El a subliniat faptul c? reprezentantul reclamantului a solicitat la 29 mai 2008, ca doi martori, I. ?i B., care au fost de?inu?i mpreun? cu reclamantul, s? fie audia?i de c?tre procuror, ?i c? aceast? cerere a fost l?sat? f?r? examinare, privnd astfel reclamantul de posibilitatea de a prezenta probe n sprijinul afirma?iilor sale. Judec?torul de instruc?ie a constatat c? reclamantul nu a fost audiat ?i c? organul de urm?rire penal? a examinat doar cele descrise de reclamant. El a mai constatat c? procurorii nu au efectuat o anchet? cu privire la faptele constatate n raportul medical din 21 februarie 2008, n baza c?ruia reclamantul pretinde c? a fost maltratat de c?tre un individ, O., cu o zi nainte de arestarea sa. Astfel, recursul reclamantului a fost admis ?i a fost anulat refuzul din 4 septembrie 2008 de a ncepe urm?rirea penal? mpotriva poli?i?tilor. A fost dispus? o urm?rire penal? suplimentar?.

La 12 decembrie 2008, Procuratura Glodeni a refuzat din nou nenceperea urm?ririi penale mpotriva poli?i?tilor C. ?i G. pentru acelea?i motive. La 15 ianuarie 2009, procurorul ierarhic superior a men?inut aceast? ordonan??.

Reclamantul a contestat aceast? decizie n fa?a judec?torului de instruc?ie. La 18 februarie 2009, judec?torul de instruc?ie al Judec?toriei Glodeni a examinat din nou legalitatea refuzului de a ncepe urm?rirea penal? mpotriva poli?i?tilor ?i a constatat c? nu exist? nici o aparen?? de nc?lcare a drepturilor reclamantului.

La 17 august 2007, Judec?toria Glodeni l-a condamnat pe reclamant la paisprezece ani ?i ?ase luni de nchisoare. Reclamantul a depus apel mpotriva acestei hot?rri.

La 14 noiembrie 2007, Curtea de Apel B?l?i a respins apelul reclamantului ca nefondat.

La 8 aprilie 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul reclamantului pe motive de drept, a casat decizia din 14 noiembrie 2007 ?i a trimis cauza la rejudecare la Curtea de Apel B?l?i.

La 17 decembrie 2008, Curtea de Apel B?l?i a condamnat reclamantul la opt ani de nchisoare. La 2 iunie 2009, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclamantului pe motive de drept, ca nefondate, dar a redus pedeapsa la ?ase ani ?i patru luni. Aceast? decizie a fost definitiv?.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns c? a fost supus torturii de c?tre ofi?erii de poli?ie contrar art. 3 din Conven?ie. El sus?ine de asemenea c? autorit??ile statului nu au desf??urat o anchet? efectiv? n ceea ce prive?te plngerile sale despre maltratare. De asemenea, invocnd violarea art. 6 CEDO, reclamantul a sus?inut c? e?uarea autorit??ilor de urm?rire penal? s? efectueze o anchet? efectiv? n ceea ce prive?te maltratarea sa, l-a mpiedicat s? ob?in? desp?gubiri n fa?a instan?elor na?ionale.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A fost supus reclamantul torturii, contrar art. 3 al Conven?iei (a se vedea, de exemplu, Tomasi c. Fran?a, 27 august 1992, seria A nr. 241 A.)? Avnd n vedere protec?ia procedural? de la rele tratamente n temeiul articolului 3 din Conven?ie (a se vedea Labita c. Italiei [MC], nr. 26772/95, 131, CEDO 2000-IV), a fost efectuat? o anchet? efectiv? de autorit??ile na?ionale n sensul acestui articol?

2. A dispus reclamantul de un remediu intern efectiv pentru plngerea sa de violarea art. 3 CEDO, n conformitate cu art. 13 din Conven?ie?

Guvernul este invitat s? prezinte copia dosarului n ceea ce prive?te urm?rirea penal? despre pretinsa maltratare a reclamantului, precum ?i dosarul penal prin care reclamantul a fost condamnat.

***

n cauza Ciorap c. Moldovei, reclamantul Tudor Ciorap, a lucrat pentru “Social Amnesty, un ONG specializat n acordarea asisten?ei juridice persoanelor private de libertate. n dou? seturi de proceduri el a fost acuzat de crime serioase. Reclamantul este par?ial incapabil ?i a fost diagnosticat cu schizofrenie. Potrivit documentelor medicale, n perioada anilor 1990-2001 el a fost supus la cteva interven?ii necesare din cauza actelor de 7 auto-mutilare, cum ar fi nghi?irea unor obiecte ascu?ite ?i auto-t?iere (a se vedea Ciorap c. Moldova (dec.), nr. 12066/02, 11 octombrie 2005).

La data de 4 septembrie 1999 reclamantul, pe durata deten?iei, ?i-a introdus n abdomen trei ?inte metalice. n aceea?i zi el a fost spitalizat n spitalul din cadrul penitenciarului Pruncul, fiind diagnosticat cu “automutilare, obiecte str?ine n cutia toracic?.

La data de 5 septembrie 1999 el a fost supus la o interven?ie chirurgical? de nl?turare a ?intelor din cutia toracic?. Doar doua ?inte au fost extrase cu aceasta ocazie, o ?int? nu a putut fi extras? ?i a r?mas n interiorul corpului acestuia.

La data de 7 octombrie 1999 reclamantul a fost externat din spitalul penitenciarului n stare satisf?c?toare.

La o dat? nespecificat? reclamantul a fost eliberat din penitenciar.

La data de 11 august 2000 reclamantul a suferit o opera?ie la ficat.

La data de 23 octombrie 2000 el a fost arestat ?i plasat n deten?ie la sectorul de poli?ie din Hnce?ti. n timpul deten?iei, el a fost b?tut n scopul de a m?rturisi pentru crimele pe care nu le-a comis. B?taia i-a redeschis rana operat? recent. El a fost plasat ntr-o celul? mic? la sectorul de politie, f?r? pat, f?r? saltea sau p?tur? ?i f?r? acces la veceu sau la condi?ii de igien?, unde a trebuit s? doarm? pe o podea de beton. La data de 29 octombrie 2000 el a fost examinat de c?tre un doctor care a observat c? rana chirurgical? a reclamantului s-a redeschis ?i a recomandat internarea imediat? a reclamantului n spital.

La data de 6 noiembrie 2000 reclamantul a fost transferat n Penitenciarul nr. 13. Potrivit raportului medial, pretins fals, la data de 7 noiembrie 2000 reclamantul a nghi?it de la 10 pn? la 12 ?inte metalice. Ulterior reclamantul a negat acest lucru.

La data de 9 noiembrie 2000 el a fost internat n spitalul din cadrul penitenciarului Pruncul cu diagnosticul “automutilare; diverse obiecte str?ine n tractul digestiv.

 Urmnd o alt? examinare la data de 10 noiembrie 2000, o fost depistat un obiect metalic in abdomenul s?u. Situa?ia topografic? din corpul reclamantului a determinat medicii s? presupun? c? acest obiect metalic este anume acel obiect metalic care a fost l?sat anterior n corpul reclamantului, dar ei nu au putut confirma c? prezum?ia pe baz? acestei singure examin?ri. Ei au recomandat o interven?ie chirurgical? exploratoare pentru identificarea ?i nl?turarea obiectului din corpul reclamantului.

La data de 12 noiembrie 2000, dup? o discu?ie cu doctoral spitalului penitenciarului, reclamantul a fost de acord s? mearg? la o opera?ie privitor la drenarea lichidului din rana post-chirurgical? nevindecat? de pe ficatul s?u.

El a fost supus mai multor examin?ri pe 5, 7 ?i 8 decembrie 2000. Toate examin?rile au ar?tat un obiect str?in n regiunea iliac? din abdomenul s?u. O laparotomie exploratorie a fost programat? pentru data de 21 decembrie 2000. Aceasta procedur? chirurgical? a implicat o incizie printre peretele abdominal al reclamantului spre accesul de cre?tere spre cavitatea abdominal?, cu scopul de a identifica ?i de a nl?tura obiectul str?in. Aparent reclamantul nu a consim?it pentru o astfel de interven?ie, chiar dac? consim??mntul pacientului a fost o cerin?a obligatorie prev?zuta in Legea ocrotirii s?n?t??ii ( nr. 411-XII din 28 Martie 2005).

Potrivit reclamantului, la data de 21 Decembrie 2000 el a fost adus for?at pentru interven?ie chirurgical?. Reclamantul s-a opus categoric interven?iei ?i pretinde ca opera?ia a fost destinat? pentru calificarea lui ca incapabil de a protesta sau pentru solicitarea ca un procuror s?-i verifice starea de s?n?tate (ca un rezultat al pretins r?u tratamentului n timpul arestului ntre 23 octombrie ?i 6 noiembrie 2000). Cu toate acestea, opera?ia programat?  a fost efectuata contrar voin?ei sale sub influen?a unei anestezii generale.

La data de 22 decembrie 2000 reclamantul ?i-a revenit, ?i a realizat c? a fost operat printr-o interven?ie chirurgical? la abdomen. Cnd doctorii au nceput bandajarea r?nii, reclamantul a observat c? lipsea buricul.

Aparent opera?ia nu a depistat nici un obiect str?in n corpul reclamantului. Potrivit reclamantului, buricul s?u a fost nl?turat n timpul opera?iei. El s-a plns c? ulterior opera?iei a suferit o durere intens?.

La data de 25 decembrie 2000 reclamantul a fost externat din spitalul penitenciarului pentru ca s? participe la ?edin?a de judecat?.

La data de 27 decembrie 2000 reclamantul a fost iar??i internat n spitalul penitenciarului, cu diagnosticul “rana post-chirurgical? pe peretele abdomenului; condi?ie dup? laparotomie.

Reclamantul a adresat un num?r de plngeri n ceea ce prive?te pretinsul tratament n spitalul penitenciarului, protestnd ca a fost victima unui experiment medical. El a solicitat ini?ierea unui proces de urm?rire penala mpotriva a trei doctori care au recomandat operarea acestuia. La data de 1 octombrie 2002 Procuratura Municipal? a refuzat s? ini?ieze proces de urm?rire penal? mpotriva personalului medical. Reclamatul nu contestat aceast? decizie.

La o dat? nespecificat? reclamantul a naintat s ac?iune civila mpotriva spitalului din cadrul penitenciarului, administra?iei penitenciarului ?i mpotriva ctorva autorit??i pretinznd desp?gubiri pentru o interven?ie chirurgical? care nu era necesar? ?i care ar fi fost un experiment medical potrivit reclamantului.

La data de 4 iunie 2003 Judec?toria Buiucani a l?sat f?r? examinare ac?iunea reclamantului, deoarece aceasta nu era competent? s? solu?ioneze cazul.

La data de 12 decembrie 2003 hot?rrea respectiv? a fost casat? de Curtea de Apel Chisinau, referind Cur?ii Supreme de Justi?ie examinarea chestiunii conflictului de competen??.

La data de 25 februarie 2004 Curtea Suprem? de Justi?ie a decis c? judec?toria Buiucani era competent? s? examineze plngerea.

Nu sunt disponibile detaliile la procedurile ntre 25 Februarie 2004 ?i 7 august 2007.

La data de 7 August 2007, judec?toria Buiucani a admis par?ial ac?iunea reclamantului. Aceasta a stabilit c?: doctorii spitalului din cadrul penitenciarului au nc?lcat art. 23 (1) din Legea cu privire la protec?ia s?n?t??ii, deoarece nici reclamantul, nici rudele sau nici avocatul nu au dat consim??mntul la efectuarea interven?iei chirurgicale.

Totu?i, aceasta a respins argumentul reclamantului precum c? ar fi suferit o durere intens? dup? eliberarea lui pe 25 decembrie 2000, deoarece starea lui a fost suficient de satisf?c?toare pentru a-i permite s? ap?r? la ?edin?a de judecata n acea zi. Aceasta de asemenea a respins argumentul reclamantului c? nu a primit asistenta medical? corespunz?toare.

Instan?a a dispus ca spitalul din penitenciarul Pruncul s?-i pl?teasc? reclamantului suma de 346 lei MDL sub forma de compensa?ie pentru prejudicii materiale ?i suma de 200 lei MDL sub form? de compensa?ie pentru prejudicii morale.

Ambele p?r?i au atacat cu apel hot?rrea primei instan?e.

La 18 octombrie 2007 Curtea de Apel Chi?in?u a dispus plata compensa?iei reclamantului pentru prejudiciile morale n sum? de la 200 lei MDL pn? la 5000 lei MDL.

Reclamantul a atacat cu recurs la Curtea Suprema de Justi?ie invocnd violarea art. 3 din Conventie pentru interven?iile chirurgicale efectuate mpotriva voin?ei sale, de asemenea invocnd externarea sa din spital n timp de 4 zile dup? opera?ie ?i deten?ia ulterioar? n condi?ii medicale proaste n sec?ia de politie din Hnce?ti, unde a trebuit s? doarm? pe podea de beton f?r? pat, f?r? saltea sau p?tur?. El a pretins c? cteva rapoarte medicale, n particular n ceea ce prive?te declara?ia lui ca ar fi nghi?it ?inte pe data de 7 noiembrie 2000, au fost false. El a invocat c? buricul s?u a fost nl?turat n mod for?at ?i nu a fost necesar. Potrivit reclamantului, doctorii de la spitalul penitenciarului nu au fost echipa?i ?i nu dispuneau de preg?tirea profesional? necesar? pentru efectuarea unei asemenea opera?ii chirurgicale. Bazndu-se pe art. 41 din Conventie, el a pretins suma de 1,000,000 de lei MDL ca compensa?ie pentru prejudicii morale ?i suma de 7000 lei MDL ca compensa?ie pentru prejudicii materiale.

 n decizia final? a Cur?ii Supreme de Justi?ie din data de 7 Februarie 2008 s-a constatat urm?toarele:

 “a fost stabilit c? la data de 9 noiembrie 2000 reclamantul a fost spitalizat n spitalul penitenciarului Pruncul cu diagnosticul “auto-mutilare, multiple obiecte str?ine n tractul digestiv… la data de 10 noiembrie 2000, urmnd o alt? examinare, a fost depistat un obiect metalic cu m?rimea de 12 x 0.1 cm n partea de jos a abdomenului. In timpul examin?rilor efectuate la data de 5, 7 ?i 18 decembrie 2000 s-a confirmat ca obiectul metalic nc? era n corpul reclamantului ?i o opera?ie a fost efectuat? pe data de 21 decembrie 2000 sub nr. 122…

Aparent potrivit raportului medical n timpul interven?iei chirurgicale n regiunea abdomenului nu a fost g?sit nici un obiect.

Astfel, la data de 21 decembrie 2000 reclamantul a suportat o interven?ie chirurgical? programat?, care nu a fost de urgen??…, nu a fost nici un pericol pentru via?a reclamantului care se ncadreaz? n sfera de aplicare a dispozi?iilor art. 24 din Legea cu privire la protec?ia s?n?t??ii.

Mai mult dect att, interven?ia chirurgical? a fost efectuat? f?r? consim??mntul pacientului.

Dup? operarea reclamantului din 21 decembrie 2000 el a fost eliberat din spitalul penitenciarului la data de 25 Decembrie 2000 n stare de s?n?tate satisf?c?toare ?i apt de a participa la ?edin?? de judecat?.

 ...instan?a de judecat? a stabilit c? personalitatea reclamantului a fost lezat? ca rezultat al tratamentului inuman, necorespunz?tor ?i f?r? necesitate terapeutic?, care cade sub inciden?a Art. 3 din Conventie.

 ...instan?a de judecata a stabilit c? este necesar s? se ofere desp?gubiri reclamantului n ceea ce prive?te interven?ia chirurgical? efectuat? de c?tre doctorii spitalului penitenciarului Pruncul la data de 21 Decembrie 2000 care nu era necesar?.

Lund n calcul caracterul ?i gravitatea suferin?elor fizice ?i morale cauzate reclamantului, Curtea Suprema de Justi?ie a dispus ca Ministerul de Finan?e s? pl?teasc? reclamantului suma de 7000 lei MDL n forma de compensa?ie pentru prejudicii morale, precum ?i suma de 346 lei MDL n forma de compensa?ie pentru prejudicii materiale. A respins restul preten?iilor reclamantului ca fiind neesen?iale ?i nentemeiate.

Reclamantul a invocat art. 3 din Conven?ie c? el a fost subiectul unui tratament inuman ?i degradant ca rezultat al interven?iei chirurgicale f?r? necesitate terapeutic?, efectuat? f?r? consim??mntul sau n spitalul penitenciarului. De asemenea, reclamantul a afirmat c? autorit??ile au refuzat s? ini?ieze un proces de urm?rire penal? privitor la actele de tortur? invocate. La fel reclamantul a afirmat c? dreptul de acces liber la justi?ie garantat prin art. 6 din Conven?ie a fost violat din cauza refuzului instan?ei na?ionale de a examina plngerea lui referitor la faptul c? a fost victima unui experiment medical. De asemenea el a invocat art. 8 din Conven?ie, ?i anume c? prin interven?ia chirurgical?, care nu a fost necesar?, ?i prin nl?turarea buricului s?u s-a violat dreptul s?u la respectul vie?ii private. Reclamantul a invocat ?i violarea drepturilor sale garantate de art. 10 deoarece i s-a refuzat accesul la dosarul s?u medical. n final reclamantul a invocat nc?lcarea art. 17 din Conven?ie n ceea ce prive?te falsificarea documentelor medicale de c?tre institu?iile statului.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

  1. A avut loc violarea articolului 3 din Conven?ie? Dac? da, poate reclamantul s? pretind? p?strarea calit??ii de victim? a viol?rii drepturilor garantate de articolul 3 din Conven?ie, avnd n vedere suma compensa?iilor acordate prin hot?rrea din 07 februarie 2008?
  2. A avut loc a violare a articolului 8 din Conven?ie?
n fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de Vitalie Iordachi, avocat din Chi?in?u.