Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO n anul 2010

01 04 2011

Pe parcursul anului 2010, Curtea a adoptat 28 de hot?rri mpotriva Moldovei, dintre care n 20 de hot?rri a constatat cel pu?in o violare a Conven?iei, iar 8 hot?rri se refer? la satisfac?ia echitabil?.

Printre cele mai importante hot?rri din punct de vedere juridic pronun?ate de Curte pe parcursul anului 2010 sunt urm?toarele: R?ilean c. Moldovei, Iorga c. Moldovei ?i Anu?ca c. Moldovei, n care prima dat? Curtea de la Strasbourg a constatat c? autorit??ile na?ionale au omis de a ancheta eficient circumstan?ele decesului; Vetrenko c. Moldovei, n care Curtea a constatat arbitrarietatea hot?rrii de condamnare a reclamantului. n Ciubotaru c. Moldovei, Curtea a considerat c? refuzul autorit??ilor domestice de a nregistra etnia reclamantului n actele de identitate constituie o ingerin?? n dreptul la via?a privat?.

Urmnd tradi?ia din anii preceden?i, Asocia?ia Ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului a ntocmit lista persoanelor responsabile de pierderea de c?tre Republica Moldova, n anul 2010, a cauzelor la Curte.

Aceast? list? a fost ntocmit? n baza informa?iilor de?inute de c?tre avoca?ii care au reprezentat reclaman?ii la Curte ?i n baza hot?rrilor Cur?ii Europene. Din acest motiv, ea este incomplet? ?i ar putea con?ine inexactit??i.

Lista a fost ntocmit? pentru a informa publicul ?i, eventual, a ajuta autorit??ile n ini?ierea ac?iunilor de regres sau a altor ac?iuni descurajante mpotriva persoanelor vizate. Asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului nu sus?ine ini?ierea ac?iunii de regres n orice caz de constatare a viol?rii Conven?iei de c?tre Curte. Totu?i, n cazul n care nc?lcarea fost comis? cu inten?ie sau din culp? grav?, ac?iunea de regres ar trebui s? fie inevitabil?. Asocia?ia, de asemenea, pledeaz? pentru examinarea eficient? a fiec?rei viol?ri n parte pentru a stabili dac? nu au fost comise abateri disciplinare.

Liste similare au fost ntocmite de c?tre Asocia?ia ob?teasc? Juri?tii pentru drepturile omului n anii 2006, 2007, 2008 ?i 2009. Aceste liste se refer? la toate hot?rrile Cur?ii care vizeaz? Republica Moldova ?i n care a fost constatat? cel pu?in o violare a Conven?iei.

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO ntre 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2010