Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n martie 2011

04 04 2011

n luna martie 2011, Curtea European? a Drepturilor Omului a f?cut publice deciziile Tisar Invest SRL c. Moldovei (cererea nr. 31526/07), Coroi c. Moldovei (cererea nr. 422/07) ?i Conovali c. Moldovei (cererea nr. 39503/06).

***

n cauza Tisar Invest SRL, reclamantul, o companie nregistrat? n Republica Moldova, invocnd violarea art. 6 din Conven?ie, s-a plns de revizuirea de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie a unei decizii favorabile din 20 iunie 2005.

Prin scrisoarea din 26 noiembrie 2010 Guvernul a prezentat o declara?ie de reglementare amiabil? a cauzei cu urm?toarele condi?ii:

a)      Guvernul recunoa?te nc?lcarea drepturilor companiei reclamante la un proces echitabil, garantat de articolul 6 1 din Conven?ie ?i dreptul la protec?ia propriet??ii garantat de articolul 1 Protocolul nr.1 n rezultatul revizuirii de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie a hot?rrii definitive favorabile companiei reclamante din 20 iunie 2005;

b)      Guvernul sus?ine c? prin decizia Cur?ii de Apel din Chi?in?u, 22 mai 2007 ?i decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 23 ianuarie 2008, drepturile companiei reclamante au fost restabilite integral;

c)      Guvernul propune suma de 2 500 de euro cu titlu de desp?gubiri pentru compensarea daunele morale ?i costurile ?i cheltuielile suportate.

Printr-o scrisoare din 29 decembrie 2010, compania reclamant? a declarat c? este de acord cu con?inutul declara?iei Guvernului ?i a solicitat, de asemenea, ca Curtea s? radieze cererea de pe rolul s?u.

Curtea a luat act de acordul amiabil la care au ajuns p?r?ile, a considerat c? nu este justificat? continuarea examin?rii cauzei (art. 37 1 in fine CEDO) ?i a radiat cererea de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a fost reprezentat?  J. Hanganu, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Coroi, reclamantul, Andrei Coroi, la 13 februarie 2006 a fost implicat ntr-un accident rutier. n rezultat au fost ini?iate proceduri administrative mpotriva sa pentru nc?lcarea normelor rutiere.

La data de 25 mai 2006 a avut loc o ?edin?? de judecat?, unde reclamantul n mod explicit a refuzat de dreptul de a fi reprezentat de un avocat ?i a exprimat inten?ia de a se ap?ra de unul singur. n explica?iile date instan?ei, reclamantul a confirmat versiunea circumstan?elor de fapt stabilite de poli?ie, ns? ?i-a declinat responsabilitatea sa. Potrivit procesului verbal a ?edin?ei de judecat?, reclamantul a declarat c? a n?eles drepturile sale procedurale dup? cum au fost explicate de c?tre judec?tor ?i c? nu ar fi avut careva obiec?ii sau demersuri. Aparent reclamantul nu a contestat corectitudinea procesului verbal a ?edin?ei de judecat?.

Instan?a de judecat?, de asemenea, a audiat cealalt? parte implicat? n accident ?i a examinat raportul ?i schema accidentului ntocmite de poli?ie, de asemenea ?i depozi?iile scrise date de martori poli?iei. Instan?a l-a g?sit vinovat pe reclamant, ?i l-a obligat la o amend? administrativ? ?i s? repare prejudiciul cauzat proprietarului automobilului implicat n accident.

Reclamantul a naintat un recurs, invocnd c? nu a avut posibilitate s? audieze martorii ap?r?rii ?i c? schema accidentului a fost ntocmit? n lipsa acestuia. El a cerut trimiterea cauzei la rejudecare pentru investiga?ii suplimentare, astfel ca schema accidentului s? fie ntocmit? cu participarea sa ?i cu martorii s?i.

La 15 iunie 2006, dup? o audiere oral? cu participarea tuturor p?r?ilor, un complet din trei judec?tori a Cur?ii de Apel Chi?in?u a respins  recursul reclamantului. Decizia Cur?ii de Apel Chi?in?u a fost foarte succint?, men?ionnd doar c? dup? audierea p?r?ilor, examinnd materialele cauzei, s-a ajuns la concluzia c? decizia primei instan?e trebuie men?inut? ?i respins? cererea de recurs a reclamantului.

n fa?a Cur?ii reclamantul a invocat violarea art. 6 1 din Conven?ie, deoarece nu a avut posibilitatea de a chema martori; c? nu a fost reprezentat de un avocat; c? instan?ele na?ionale au e?uat s? motiveze deciziile sale ?i c? au e?uat s? explice cuantumul prejudiciului cauzat victimei accidentului.

Guvernul respondent a notat c? art. 6 1 din Conven?ie nu este aplicabil procedurilor din spe??, iar procedurile au fost echitabile n toate privin?ele. n ceea ce prive?te motivarea deciziilor judec?tore?ti respective, a explicat c? decizia primei instan?e este suficient de motivat?, iar Curtea de Apel Chi?in?u a ac?ionat n conformitate cu prevederile Articolului 282/7 a Codului cu privire la contraven?iile administrative.

Curtea a notat n primul rnd c? reclamantul nu contest? corectitudinea procesului verbal a ?edin?ei din 25 mai 2006. Aparent, potrivit acestui proces verbal, reiese c? reclamantul nu a avut careva demersuri privind audierea martorilor. n ceea ce prive?te alega?iile reclamantului precum c? nu a fost reprezentat de un avocat ?i c? cuantumul prejudiciului nu a fost suficient de explicit, trebuie men?ionat c? aceste chestiuni nu au fost abordate n cererea de recurs. Corespunz?tor, aceast? parte a cererii urmeaz? a fi declarat? inadmisibil? n temeiul art. 35 1 ?i 4 din cauza neepuiz?rii c?ilor de recurs interne (a se vedea Popovici c. Moldovei, nr. 289/04 ?i 41194/04,  50-51, 27 noiembrie 2007; Ž. c. Letoniei, nr. 14755/03, 96, 24 ianuarie 2008).

n ceea ce prive?te decizia respectiv? a Cur?ii de Apel Chi?in?u, Curtea a reamintit c? potrivit jurispruden?ei sale n temeiul art. 6 1 din Conven?ie instan?ele na?ionale trebuie s? motiveze deciziile sale (a se vedea, spre exemplu, Ruiz Torija c. Spaniei, 9 decembrie 1994, 29, Seriile A nr. 303‑A). Totu?i, instan?elor nu i se cere s? aduc? r?spuns detaliat pentru fiecare argument ?i c? extinderea la care se aplic? aceast? obliga?ie de a prezenta motive poate s? varieze n lumina caracterului deciziei. Motivele deciziei pot fi, de asemenea, deduse din circumstan?ele cauzelor. n cazul n care o instan?? suprem? refuz? s? accepte o cauz? din motivul c? nu sunt ntrunite temeiurile legale pentru aceast? cauz?, o motivare foarte succint?  poate satisface cerin?ele art. 6 1 din Conven?ie (Bachowski c. Poloniei (dec.), nr. 32463/06, 2 noiembrie 2010).

n spe?? este adev?rat c? decizia Cur?ii de Apel a fost foarte succint? ?i nu s-a f?cut altceva dect men?inerea deciziei primei instan?e. Totu?i, avnd n vedere faptul c? fondul cauzei a fost examinat n mod corespunz?tor de c?tre judec?toria Criuleni ?i decizia acesteia este motivat? suficient, ?i avnd n vedere natura motivelor invocate de reclamant n cererea sa de recurs, Curtea nu consider? c? respingerea recursului pe motive de drept f?r? o motivare detaliat?, constituie o violare a  art. 6 1 din Conven?ie. Astfel, Curtea a considerat c? cererea n ceea ce prive?te lipsa motiv?rii deciziei Cur?ii de Apel este v?dit nentemeiat? ?i urmeaz? a fi respins? n temeiul art. 35 3 ?i 4 din Conven?ie.

Curtea a declarat cererea reclamantului, n ceea ce prive?te violarea art. 6 din Conven?ie, ca inadmisibil?.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat  de  F. Nagacevschi, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Conovali, reclamanta, Valentina Conovali, invocnd articolul 6 1 din Conven?ie, s-a plns de neexecutarea hot?rrii din 02 noiembrie 2004 privind obligarea Consiliului municipal Chi?in?u s? acorde reclamantei un apartament.

n observa?iile privind admisibilitatea ?i fondul cauzei Guvernul a prezentat documente care confirm? executarea integral? la 11 octombrie 2005 a hot?rrii din 02 noiembrie 2004. Prin urmare s-a invocat c? cererea a fost expediat? la Curte n termen de 11 luni dup? executarea hot?rrii judec?tore?ti respective, astfel cererea urmeaz? a fi declarat? ca naintat? tardiv.

Reprezentantul reclamantei a e?uat s? prezinte careva comentarii n acest sens.

Curtea a acceptat argumentul Guvernului c? reclamanta a e?uat s? se conformeze cerin?ei termenului de 6 luni de zile din articolul 35 1  din Conven?ie (a se vedea ?umila ?i Al?ii c. Moldovei, nr. 41556/05, 42308/05, 33566/06, 33567/06, 33568/06 ?i 33570/06, 26 ianuarie 2010) ?i a respins cererea ca tardiv?, n conformitate cu Articolul 35 1 ?i 4 din Conven?ie.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a fost reprezentat? de c?tre  E. Botnari, avocat din Chi?in?u.