CtEDO a decis s? nceteze procedura pilot n privin?a cauzelor poloneze

06 04 2011

Curtea European? a Drepturilor Omului a decis s? nceteze procedura pilot n privin?a cauzelor poloneze, dup? ce Polonia a introdus un nou sistem de compensare.

 Spre satisfac?ia Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, n legisla?ia locativ? a Poloniei a fost solu?ionat? o problem? sistemic?, care a dus la scoaterea de pe rolul Cur?ii a unei cauze, implicnd 100 de proprietari de terenuri ?i alte 24 de cazuri similare, precum ?i la ncetarea examin?rii tuturor cauzelor poloneze privind “controlul chiriilor.

 Se estimeaz? c? aproape 100.000 de proprietari au fost afecta?i de func?ionarea defectuoas? a legisla?iei poloneze privind locuin?ele, care nu le permitea de a-?i utiliza bunurile sau de a ncasa o suma rezonabil? pentru nchirierea imobilelor.

Curtea a decis s? nceteze procedura sa special?, aplicabil? nc?lc?rilor sistemice sau structurale ale drepturilor omului – "procedura hot?rrii pilot" – care a fost declan?at? pentru aceste cauze privind “controlul chiriilor.

Curtea este convins? c? Polonia ?i-a modificat legisla?ia si procedura, astfel nct proprietarii deacum pot: s?-?i recupereze costurile de ntre?inere a propriet??ilor sale; s? ob?in? gradual un randament al capitalului investit prin intermediul chiriei ?i s? ob?in? un “profit corect , precum ?i s? dispun? de o posibilitate rezonabil? de a fi indemniza?i pentru viol?rile trecute a dreptului lor de proprietate.

Procedura hot?rrii pilot a fost aplicat? n domeniul controlului chiriilor, n cauza de principiu Hutten-Czapska c. Poloniei (nr. 35014/97), iar cauzele similare au fost suspendate. n cauza Hutten-Czapska, Marea Camer? (19 iunie 2006) a constatat c? a existat o violare a art. 1 din Protocolul 1 (protec?ia propriet??ii) la Conven?ia European? a Drepturilor Omului, deoarece reclamantul nu a putut s?-?i exercite dreptul de proprietate sau s? perceap? o chirie adecvat?. Cererea a fost, n cele din urm?, radiat? de pe rolul Cur?ii de c?tre Marea Camera la 28 aprilie 2008, n urma unei reglement?ri amiabile ntre p?r?i dup? ce s-a constatat c? problemele fundamentale au fost rezolvate.

 n decizia din spe??, Curtea a confirmat concluziile sale ?i a constatat c?, n urma hotarrii Hutten-Czapska, n Polonia a fost introdus un nou sitem de compensa?ie, care acord? proprietarilor o ?ans? rezonabil? de a primi desp?gubiri pentru nc?lcarea drepturilor lor de proprietate ?i ndepline?te aceea?i func?ie ca ?i ndemniza?ia vizat? de art. 41 (satisfac?ie echitabil?) din Conven?ie. Prin urmare, Curtea a radiat de pe rolul s?u cauzele similare cu Hutten-Czapska, este vorba de cererea naintat? de c?tre Asociatia Proprietarilor de Bunuri Imobiliare din Lodz c. Poloniei (cererea nr 3485/02.), precum ?i alte 24 de cereri.

 Reclaman?ii n Asociatia Proprietarilor de Bunuri Imobiliare din Lodz c. Poloniei, de asemenea, au sus?inut c? unul din capetele de acuza?ie nu a fost satisf?cut, ?i anume restric?iile privind rezilierea contractelor de chirie ?i evacu?rilor, n special eliberarea apartamentelor ocupate de chiria?ii proteja?i care evit? s? pl?teasc? chiria. Ei au pretins c? reglement?rile n vigoare nu le vor permite un timp ndelungat s? recupereze bunurile sale ?i nici s? ob?in? chiria datorat? de c?tre locatarii r?u-platnici.

Cu toate acestea, Curtea reitereaz? c? proprietarii au acum dreptul s? majoreze chiria n vederea ob?inerii unui profit corect. Mai mult, statul polonez, care a mo?tenit de la regimul comunist o lips? acut? de locuin?e de nchiriat la un pre? rezonabil ?i a fost nevoit,din acest considerent, s? solu?ioneze ni?te probleme extrem de complexe ?i social sensibile care impuneau concilierea intereselor antagoniste ale proprietarilor ?i locatarilor.

 Finalizarea tuturor cauzelor ?i consecin?elor viol?rii Conven?iei constatate n hot?rrea pilot nu poate fi f?cut? dect treptat. Este vorba de un proces complex care implic? decizii politice la nivel nalt, precum ?i modific?ri importante a legisla?iei poloneze n materie locativ?, asisten?a social?, subven?ii de stat, construc?ia ?i administrarea funciar?.

 Prin urmare, Polonia nu va putea fi criticat? pentru men?inerea, la momentul actual, a normelor restrictive privind rezilierea contractelor de chirie. De asemenea, practica Cur?ii Supreme de Justi?ie ale Poloniei a confirmat n mod clar c? proprietarii au dreptul la indemniza?ie integral? pentru orice prejudiciu n cazul n care o municipalitate nu ofer? locuin?e sociale chiria?ilor.