CtEDO a obligat Guvernul s? pl?teasc? unei companii suma de peste 30 000 euro

13 02 2007

La 13 februarie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronun?at hot?rrea sa n cauza Venera-Nord-Vest Borta AG c. Moldovei (cererea nr. 31535/03).

Reclamantul, Venera-Nord-Vest Borta AG, este o persoan? juridic? nregistrat? n Moldova. La 1 mai 1999 reclamantul a ncheiat un contract de subchirie cu o companie privat?, cu privire la bunurile apar?innd debitorilor companiei private. Deoarece compania privat? nu ?i-a onorat obliga?iile contractuale, reclamantul a intentat o ac?iune n judecat? n vederea ncas?rii prejudiciilor.

La 8 mai 2001 Judec?toria Economic? de circumscrip?ie Chi?in?u a pronun?at o hot?rre prin care a acordat reclamantului suma de MDL 244,939 (echivalentul a EUR 21,050.46 la acea zi). La 30 ianuarie ?i 9 octombrie 2002 Curtea de Apel Economic? ?i Curtea Suprem? de Justi?ie au respins cererile de apel ?i, respectiv, de recurs ?i au men?inut n vigoare hot?rrea din 8 mai 2001, care a devenit irevocabil?.

n urma recursului n anulare naintat de c?tre Procurorul General, la 27 ianuarie 2003 Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rrea din 8 mai 2001 ?i a pronun?at o nou? hot?rre prin care a respins preten?iile reclamantului.

Reclamantul pretindea n fa?a Cur?ii c? prin casarea unei hot?rri judec?tore?ti n favoarea sa i-a fost nc?lcat dreptul de proprietate ?i dreptul la un proces echitabil.

Dup? comunicarea cererii Guvernului, procuratura general? a solicitat Cur?ii Supreme de Justi?iei revizuirea hot?rrii din 27 ianuarie 2003 n temeiul art. 449 1 (j) al Codului de Procedur? Civil? (CPC) (demararea procedurii de solu?ionare amiabil? a cauzei la CtEDO). Revizuirea a fost respins? pe motiv c? nu a fost probat? existen?a acordului amiabil.

CtEDO a constatat, n unanimitate, violarea art. 6 1 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) ?i a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protec?ia propriet??ii) deoarece prin casarea unei hot?rri judec?tore?ti definitive printr-o procedur? nelimitat? n timp, lansat? de procuror, a fost nc?lcat principiul securit??ii raporturilor juridice.

CtEDO a respins obiec?ia Guvernului de radiere a cererii n temeiul art. 37 al Conven?iei dup? ce acesta a recunoscut violarea Conven?iei prin casarea hot?rrii din 8 mai 2001 (Guvernul sugera c? Curtea nu are ce examina deoarece reclamantul poate ob?ine compensa?iile acordate de Curte la nivel na?ional, odat? ce Guvernul recunoa?te violarea Conven?iei). Curtea a notat c? radierea unei cereri de pe rolul Cur?ii n temeiul art. 37 al Conven?iei nu constituie temei de revizuire a hot?rrii n conformitate cu art. 449 CPC. Mai mult, ar fi reprezentat o sarcin? prea mare pentru un reclamant care se plnge de casarea unei hot?rri irevocabile n favoarea sa, de a demara noi proceduri la nivel na?ional cu privire la compensa?ii. Pe de alt? parte, Curtea Suprem? de Justi?ie respinsese deja o cerere de revizuire n acest sens.

Curtea a acordat reclamantului EUR 28,333 cu titlu de compensa?ii materiale (EUR 21,050.46 cu titlu de prejudiciu real ?i EUR 7,282.54 cu titlu de beneficiu ratat), EUR 2,000 cu titlu prejudiciu moral ?i EUR 985 cu titlu de cheltuieli de reprezentare.

Reclamantul a fost reprezentat n fa?a CtEDO de c?tre Mihai Gheorghi??, avocat din mun. Chi?in?u.