Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în mai 2011

10 06 2011

În luna mai 2011, CtEDO a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: Gospodinov c. Moldovei (cererea nr. 17934/08), ?i?anov c. Moldovei (cererea nr. 11353/06), Toncu c. Moldovei (cererea nr. 26710/08), Vasiliciuc c. Moldovei (cererea nr. 15944/11), Vieru c. Moldovei (cererea nr. 32476/09) ?i VIRPROD-LUX SRL c. Moldovei (cererea nr. 5067/08).

***

În cauza Gospodinov, reclaman?ii Mircea ?i Ion Gospodinov, tat?l ?i fiul, la 09 iunie 2003 au fost aresta?i ?i du?i cu for?a la Comisariatul de Poli?ie raional Basarabeasca. Potrivit reclaman?ilor, ei au fost de?inu?i între ora 23.10 ?i 10.30 a doua zi.

La 10 iunie 2003, judec?toria Basarabeasca recunoscut reclaman?ii vinova?i în comiterea contraven?iei administrative de opunere de rezisten?? colaboratorului de poli?ie. Instan?a i-a aplicat primului reclamant pedeapsa sub form? de amend? în m?rime de 100 MDL, iar celui de-al doilea reclamant 10 zile de arest administrativ. Reclaman?ii au atacat decizia.

La 21 iulie 2003, Curtea de Apel Chi?in?u a casat solu?ia instan?ei inferioare, în partea ce se referea la primul reclamant. Instan?a de apel a constatat c? procesul-verbal cu privire la contraven?ia administrativ?, în ceea ce prive?te primul reclamant, a fost întocmit contrar procedurii prev?zute de lege.

În ceea ce prive?te al doilea reclamant, judec?toria Cimi?lia printr-o decizie din 26 ianuarie 2004 a clasat cauza, constatând, de asemenea, lipsa componen?ei contraven?iei imputate.

La o dat? nespecificat?, reclaman?ii au înaintat o ac?iune împotriva statului cu privire la repararea prejudiciul moral suferit ca urmare a re?inerii lor.

Prin decizia din 28 decembrie 2006, judec?toria Cimi?lia a admis par?ial ac?iunea ?i a obligat Consiliul local Basarabeasca s? pl?teasc? 40,000 MDL (aproximativ 2 350 EURO) primului reclamant ?i 50,000 MDL (aproximativ 2 940 EURO), celui de-al doilea reclamant.

La 05 ianuarie 2007, Consiliul local Basarabeasca a atacat hot?rârea din 28 decembrie 2006, sus?inând c? poli?ia Basarabeasca, nu este parte a poli?iei municipale ?i c?, prin urmare, obliga?ia de a repara prejudiciul îi revine Ministerului Afacerilor Interne.

Prin decizia din 13 martie 2007, Curtea de Apel Chi?in?u a modificat solu?ia instan?ei inferioare, reducând cuantumul compensa?iei. În particular, instan?a a acordat 400 MDL (24 EURO) primului reclamant ?i 500 MDL (30 EURO) celui de-al doilea reclamant.

Reclaman?ii au depus un recurs împotriva deciziei instan?ei de apel, contestând sumele acordate ?i c? acestea contravin practicii Cur?ii Europene a Drepturilor Omului.

Prin decizia definitiv? din 3 octombrie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a declarat recursul ca nefondat.

Invocând art. 5 CEDO, reclaman?ii s-au plâns c? desp?gubirea acordat? de c?tre instan?ele judec?tore?ti na?ionale pentru deten?ia ilegal? a fost prea mic?. Ei s-au mai plans, în sensul art. 6 CEDO, c? Curtea deApel Chi?in?u, la redactarea deciziei sale din 13 martie 2006, ?i-a dep??it competen?ele ?i s-a pronun?at cu privire la o plângere, ce nu fost invocat? în apel de c?tre Consiliul local Basarabeasca, ?i anume valoarea compensa?iei. Reclaman?ii sus?in c? au fost priva?i de posibilitatea de a-?i expune opinia pe aceast? chestiune.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

- Având în vedere valoarea compensa?iei primite pentru deten?ia lor ilegal?, se mai pot reclaman?ii pretinde a fi victimele viol?rii solicitan?ii 5 § 1 CEDO? Dac? da, faptele din spe?? relev? violarea 5 § 5 CEDO?

În fa?a Cur?ii reclaman?ii sunt reprezenta?i de V. Iordachi, avocat din Chi?in?u.

***

În cauza ?i?anov, reclamantul Valeriu ?i?anov, este un cet??ean rus, în prezent de?inut în Taraclia.

În 1992, la o dat? nespecificat?, reclamantului i-a fost amputat piciorul. El poart? o protez?.

La 7 august 1996 el a fost re?inut în flagrant de c?tre ofi?erii de poli?ie, fiind b?nuit de tentativ? de omor, precum ?i extorcare de bani, p?strarea ?i fabricarea de muni?ii ?i substan?e explozive, furt de arme ?i explozibil, precum evadarea din locurile de deten?ie.

La 21 august 1996 a fost emis un mandat de arest pe numele reclamantului. Potrivit acestuia, mandatul nu a fost prelungit în mod corespunz?tor pân? la expirarea sa la data de 21 februarie 1997. Reclamantul nu a fost eliberat.

La data 27 mai 1997, Tribunalul Chi?in?u l-a condamnat pe reclamant la 25 ani de închisoare pentru comiterea infrac?iunii de extorcare de bani. La 04 decembrie 1997, Curtea de Apel a Republicii Moldova a respins recursul reclamantului.

Printr-o decizie definitiv? din data de 05 septembrie 2000, Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut deciziile instan?elor inferioare.

La 21 noiembrie 2005, Curtea Suprem? a admis par?ial recursul în anulare al reclamantului ?i i-a diminuat termenul de pedeaps?. Restul preten?iilor au fost respinse.

La 18 aprilie 1998 reclamantul a fost plasat în Penitenciarul nr. 29 din Soroca, unde a fost de?inut pân? în aprilie 2006.

Potrivit reclamantului, condi?iile de deten?ie în Penitenciarul Soroca au fost contrare normelor elementare sanitare ?i de igien?. Locul de deten?ie reprezenta un demisol al penitenciarului. Acest spa?iu avea o zon? pentru dormit, veceu ?i o chiuvet?. Lumina de zi ?i energia electric? erau slab?. Într-un spa?iu de 98 metri p?tra?i se aflau ?aizeci de de?inu?i. Podeaua era din beton. O sob? înc?lzea toat? celula. Cear?afurile lipseau. Erau p?duchi, plo?ni?e ?i gândaci. Apa era doar pentru un sfert de or?, de trei ori pe zi. Din cauza lipsei de ap? veceul era permanent murdar. Accesul la du? era de o dat? pe s?pt?mân? pentru 3-4 minute. Potrivit reclamantului, de?inu?ii bolnavi de tuberculoz? ?i/sau infecta?i de boli venerice se aflau în aceea?i înc?pere. Alimenta?ia era de o calitate foarte proast?, sub nivelul standardelor stabilite de Guvern.

La o dat? nespecificat? în aprilie 2006 reclamantul a fost transferat în Penitenciarul nr. 1 din Taraclia, unde a fost de?inut pân? la 25 mai 2008. Potrivit reclamantului, alimenta?ia în închisoare a fost de o calitate foarte proast?.

La 7 ?i 15 februarie 2008, el s-a plâns, f?r? succes, ?efului penitenciarului. Potrivit reclamantului, alimenta?ia sa a fost înr?ut??it? urmare a plângerilor sale.

Începând cu 17 ianuarie 2011, reclamantul continu? s? î?i isp??easc? pedeapsa în Penitenciarul nr. 1 din Taraclia.

În perioada 11 octombrie - 20 decembrie 2006 reclamantul a fost de?inut în Penitenciarul Nr. 5 din Cahul. Potrivit reclamantului, el a fost de?inut într-o celul? rece, întunecat? ?i umed?. Dimensiunile celulei erau de 3.4 m x 2.2 m, dimensiunile unicei ferestre erau de 0.72 m x 0.33 m. Pere?ii celulelor erau umezi, murdari ?i muceg?i?i.

La 11 octombrie 2010, reclamantul a trimis pre?edintelui Cur?ii o scrisoare prin care a notificat despre schimbarea adresei sale ?i a solicitat confirmarea de primire a scrisorilor anterioare, precum ?i informa?ii referitoare la stadiul procedurii.

Înregistrarea din dosar arat? c? aceast? scrisoare a fost expediat? din gre?eal? de c?tre administra?ia penitenciarului la Centrul pentru Drepturile Omului din Chi?in?u.

Într-o scrisoare adresat? Cur?ii din 24 ianuarie 2011, reclamantul s-a plâns c? coresponden?a sa cu Curtea a fost cenzurat? de c?tre administra?ia penitenciarului.

Invocând art. 3 CEDO, reclamantul s-a plâns de condi?iile de deten?ie, denun?ând absen?a condi?iilor elementare sanitare ?i de igien?, precum ?i de calitatea ?i cantitatea insuficient? de hran?. Invocând art. 5 §§ 1 ?i 3 CEDO, el s-a plâns de plasarea sa în deten?ie preventiv?, f?r? motive rezonabile, din 7 august 1996 pân? la 5 septembrie 2000. In sensul art. 6 § 1 CEDO, el a contestat legalitatea condamn?rii sale prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 5 septembrie 2000. Invocând violarea art. 6 § 3 CEDO, reclamantul s-a plans c? în cadrul procedurilor penale, care au dus la condamnarea sa, instan?ele na?ionale nu au audiat nici un martor. Invocând art. 6 § 2 CEDO, el pretinde c? deten?ia sa provizorie înainte de condamnare nu are un fundament legal, reprezentând o înc?lcare a prezum?iei nevinov??iei. Invocând art. 8 CEDO, reclamantul a denun?at cenzurarea coresponden?ei sale de c?tre administra?ia penitenciarului. În sensul art. 13 CEDO, el a denun?at lipsa unui recurs intern efectiv pentru a se plânge de condi?iile de deten?ie. Invocând expres acest articol, el a denun?at absen?a unui recurs intern efectiv pentru anularea condamn?rii sale, pe care o consider? ilegal?. Invocând art. 1 din Protocolul nr. 12, reclamantul a pretins c? la condamnarea sa a fost discriminat pe motiv de na?ionalitate ?i limb? pe care o vorbe?te de c?tre instan?ele na?ionale.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

1. Condi?iile de deten?ie în care s-a aflat reclamantul, constituie o violare a art. 3 CEDO, de tratamente inumane ?i degradante? În special, pretinsa lips? de condi?ii decente de igien? ?i hran? insuficient? de proast? calitate, au dep??it pragul minim de gravitate necesar pentru aplicabilitatea art. 3 CEDO, în particular starea de s?n?tate a reclamantului?

2. A existat violarea dreptului reclamantului la respectul coresponden?ei sale, în sensul art. 8 CEDO ?

***

În cauza Toncu, reclamantul Dumitru Toncu este în prezent de?inut în Penitenciarul nr. 2 Pruncul.

La 18 noiembrie 2002, reclamantul a fost arestat fiind b?nuit de omor, iar la 9 iulie 2003 judec?toria Comrat l-a condamnat la 15 ani de închisoare. Reclamantul a contestat sentin?a. La 29 aprilie 2004 Curtea de Apel Comrat a admis par?ial apelul ?i a redus pedeapsa la 11 ani de închisoare. Decizia Cur?ii de Apel Comrat a devenit definitiv?. La o dat? nespecificat?, reclamantul a depus un recurs în anulare a deciziei din 29 aprilie 2004. La 10 octombrie 2007 Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul ca nefondat.

Potrivit reclamantului, în timpul arest?rii sale, dânsul a fost de?inut în condi?ii inumane ?i degradante. El afirm? c? în celul? erau mai multe persoane decât locuri disponibile. Celulele erau murdare, umede ?i insalubre. Erau insecte, cum ar fi p?duchi, gândaci, purici, plo?ni?e. Maladiile de piele ?i micozele erau r?spândite printre de?inu?i.

Reclamantul nu a oferit detalii despre condi?iile sale de deten?ie. Potrivit actelor prezentate Cur?ii, reclamantul a fost de?inut o perioada în Penitenciarul nr. 6 Soroca.

La 27 ianuarie 2003, reclamantul a depus o plângere la procuror privind pretinsa maltratare de c?tre poli?ie din 18 noiembrie 2002.

La 19 februarie 2003, procurorul a dispus examinarea medico-legal? a reclamantului. Prin raportul din 21 februarie 2003, medicul legist a constatat c? reclamantul a avut o echimoz? pe piept care a fost cauzat? de un obiect contodent greu cu 6-7 zile înainte de examinare, ?i a calificat-o ca o leziune corporal? u?oar?. El a indicat c? diversele por?iuni ale pielii de culoare alb-roz sunt prezente ca ?i rezultat al cicatriciz?rii excoria?iilor provocate de un obiect contodent greu aproximativ 10 zile înainte de examinare ?i le-a calificat ca ?i leziuni u?oare.

La 25 februarie 2003, Procuratura Comrat a emis o ordonan?? de neîncepere a urm?ririi penale. În urma verific?rilor suplimentare solicitate de Procuratura General?, procurorul care instrumenta cazul, a emis alte dou? la ordonan?e de neîncepere a urm?ririi penale la 30 iulie ?i respectiv 4 iunie 2008. Reclamantul a atacat ultima ordonan??.

Între timp, reclamantul a depus la 13 martie 2003, o plângere la Curtea de Apel Comrat, unde a invocat, printre altele, c? a fost maltratat de c?tre poli?ie pentru a recunoa?te vina. În sus?inerea afirma?iilor sale, dânsul a f?cut trimitere la raportul medical din 21 februarie 2003. Printr-o scrisoare din 23 martie 2008, Curtea de Apel Comrat a restituit cererea reclamantului pe motiv c? la data de 29 aprilie 2004 a fost deja examinat apelul reclamantului.

La 3 iulie 2008, judec?toria Comrat a declarat ca nefondat? cererea reclamantului de anulare a ordonan?ei procurorului.

În fa?a Cur?ii reclamantul a pretins c? condi?iile sale de deten?ie erau contrare prevederilor art. 3 CEDO. În sensul aceluia?i articol, el s-a plâns de asemenea c? a fost maltratat de c?tre poli?ie pentru a recunoa?te vina. Invocând art. 6 CEDO, reclamantul s-a plâns c? sentin?a de condamnare din 9 iulie 2003 se bazeaz? pe fapte eronate. El a mai pretins c? instan?ele na?ionale care au examinat cauza penal? nu au luat în considerare argumentele în favoarea sa, nefiind echitabile ?i impar?iale. El consider? c? vinov??ia sa nu a fost demonstrat?. În sensul art. 10 CEDO, reclamantul s-a plâns c? refuzul administra?iei penitenciarelor de a furniza informa?ii cu privire la textele legisla?iei în vigoare, i-a înc?lcat dreptul cu privire la accesul la informa?ie. El s-a plâns de lipsa unui recurs intern efectiv în sensul art. 13 CEDO, susceptibil de a-i ap?ra drepturile sale garantate de Conven?ie ?i Protocoalele sale. Invocând art. 14 CEDO combinat cu art. 6, reclamantul s-a plâns c? procesul penal nu a fost derulat în limba pe care o posed?. În final, el consider? c? circumstan?ele spe?ei relev? o înc?lcare a art. 17 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

1. Având în vedere raportul medical din 21 februarie 2003, a fost supus reclamantul tratamentelor inumane ?i degradante, contrar art. 3 CEDO? Având în vedere protec?ia procedural? contra tratamentelor din spe?? (a se vedea § 131 cauza Labita c. Italiei, nr. 26772/95, CEDO 2000-IV), urm?rirea penal? pornit? de autorit??i satisface exigen?ele art. 3 CEDO?

Guvernul este invitat s? prezinte copia integral? a dosarului cu privire la plângerea reclamantului în ceea ce prive?te maltratarea reclamantului în cadrul urm?ririi penale.

2. Condi?iile de deten?ie ale reclamantului au fost inumane ?i degradante, contrar art. 3 CEDO?

Guvernul este invitat s? precizeze în care penitenciare a fost de?inut reclamantul ?i în ce perioad?.

3. A dispus reclamantul de un recurs intern efectiv, în sensul art. 13 CEDO, pentru a denun?a violarea art. 3 CEDO?

***

În cauza Vasiliciuc, reclamanta Axenia Vasiliciuc, din cauza situa?iei economice din Republica Moldova a p?r?sit ?ara ?i a plecat în Grecia unde ?i-a g?sit un loc temporar de munc?. Ea î?i vizita rudele în timpul vacan?elor.

La 15 septembrie 2008 reclamanta se întorcea în Grecia din Moldova. Ea a fost oprit? la vama din aeroport, deoarece avea cu sine o cutie cu bijuterii, pe care nu le-a declarat. Reclamanta a fost dus? la poli?ia din aeroport, unde a declarat c? nu încercat s? fac? contraband? cu bijuterii.

Reclamanta era încrezut? c? nu este necesar? nici o declara?ie pentru bunurile a c?ror valoare este mai mic? de 5,000 EURO. Ea a sus?inut, de asemenea, c? nu i s-a cerut s? declare nimic de c?tre colaboratorii vamali. Poli?ia a întocmit un proces-verbal, potrivit c?ruia reclamanta avea în posesia sa 29 unit??i de bijuterii de aur în valoare total? de 55,582 MDL.

Reclamanta a pierdut zborul ?i a petrecut mai mult de dou? s?pt?mâni în Moldova, f?când diverse vizite la poli?ie, unde a semnat o declara?ie prin care s-a obligat s? se prezinte în fa?a autorit??ilor na?ionale la solicitare. De asemenea, ea a comunicat adresa sa din Grecia.

La 1 octombrie 2008, reclamanta s-a întors în Grecia, deoarece nu mai putea absenta de la serviciu. Ea nu a întâmpinat dificult??i la ie?irea din ?ar? prin acela?i aeroport.

La 7 octombrie 2009, poli?ia aeroportului Chi?in?u a ini?iat formal proceduri penale împotriva reclamantei pentru tentativ? de contraband? cu bijuterii. Reclamanta nu a fost informat? despre aceasta.

La 19 iunie 2009 Procuratura a cerut Judec?toriei Botanica eliberarea mandatului de arest pe numele reclamantei. În aceea?i zi instan?a a eliberat mandatul de arest pentru 15 zile.

Reclamanta a aflat despre acest mandat mai târziu ?i a angajat un avocat. La o dat? nespecificat?, avocatul a depus o cerere habeas corpus judec?toriei Botanica, în care a sus?inut, printre altele, c? reclamanta nu a ?tiut despre cauza penal? intentat? împotriva sa, c? nu a fost niciodat? invitat? s? se prezinte la Procuratur? ?i c? nu a fost informat? despre obligativitatea de nep?r?sire a localit??ii.

La 18 septembrie 2010, cererea avocatului a fost respins? pe motivul c? reclamanta formal ?i-a asumat obliga?iunea de a se prezenta în fa?a organelor de urm?rire penal?, iar în consecin?? a evitat s? se prezinte. Reprezentantul reclamantei a atacat decizia, dar care a fost respins? de c?tre instan?a de apel. De atunci reclamanta nu s-a mai întors în Moldova.

În fa?a Cur?ii reclamanta s-a plâns de violarea art. 5 § 1 (c) CEDO, deoarece nu a existat o suspiciune rezonabil?, care ar justifica dispunerea arest?rii sale. Mai departe reclamanta s-a plâns de violarea art. 5 § 3 CEDO, deoarece instan?ele na?ionale nu au motivat suficient dispunerea arest?rii sale.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

1. Este aplicabil art. 5 CEDO prezentei spe?e?

2. Dac? da, faptele din spe?? denot? o înc?lcare a drepturilor reclamantei garantate de art. 5 CEDO? Observa?iile p?r?ilor trebuie s? se refere ?i la plângerile indicate în cerere.

Guvernul este invitat s? prezinte copia integral? a cauzei penale pornite împotriva reclamantei.

În fa?a Cur?ii, reclamanta este reprezentat? de c?tre S. Coptu, avocat din Chi?in?u.

***

În cauza Vieru, reclamantul este C?lin Vieru, fiul poetului Grigore Vieru.

La data de 31 ianuarie 2006, ziarul Flux din Chi?in?u a publicat un interviu cu B.A. unde a fost indicat, inter alia, c? tat?l reclamantului a participat la o întâlnire între ?eful SIS-ului al Republicii Moldova ?i un senator român unde s-a discutat planul asasin?rii unui politician moldovean, I.R.

La data de 11 mai 2006, tat?l reclamantului a intentat o ac?iune civil? de def?imare împotriva ziarului Flux, autorului articolului ?i B.A.

La data de 19 decembrie 2006, judec?toria Buiucani a admis ac?iunea tat?lui reclamantului ?i a obligat pârâ?ii s? publice o dezmin?ire ?i scuze oficiale, precum ?i s? pl?teasc? o compensa?ie de 200,000 MDL, 100, 000 MDL ?i respectiv 150,000 MDL. Pârâ?ii au atacat hot?rârea.

La data de 31 ianuarie 2008, Curtea de Apel Chi?in?u a respins apelul ?i a men?inut hot?rârea prime instan?e. Pârâ?ii au depus apel pe motive de drept.

La data de 3 decembrie 2008 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul pe motive de drept ?i a casat hot?rârile instan?elor inferioare. Ac?iunea a fost respins? pe motiv c? declara?iile contestate reprezint? judec??i de valoare ?i nu relat?ri de fapte ?i c?, prin urmare, pârâ?ii nu erau obliga?i s? demonstreze veridicitatea acestora.

La 18 ianuarie 2009, tat?l reclamantului a decedat în rezultatul unui accident rutier. Reclamantul a primit decizia final? a instan?ei supreme.

În fa?a Cur?ii reclamantul s-a plâns de violarea art. 6 § 1 CEDO pretinzând inechitatea procedurilor. De asemenea, reclamantul s-a plâns de violarea art. 8 CEDO în rezultatul def?im?rii tat?lui s?u.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

1. Este reclamantul victim? în sensul art. 34 CEDO?

2. Dac? da, a existat o violare a drepturilor reclamantului în sensul art. 8 CEDO?

În fa?a Cur?ii, reclamantul este reprezentat de c?tre T. Bordei ?i A. Carapunarlî, avoca?i din Chi?in?u.

***

În cauza VIRPROD-LUX SRL, compania reclamant? este o societate cu r?spundere limitat?. La 13 aprilie 2000, Inspectoratul Fiscal principal de Stat (în continuare IFPS) a sechestrat un bun imobil cu o suprafa?? total? de 758.5 metri p?tra?i, aflate în proprietatea companiei pentru evaziune fiscal? în m?rime de 317,496 MDL.

La cererea IFPS, agen?ia imobiliar? O. a întocmit un raport de evaluare, prin care a indicat pre?ul de vânzare a imobilului la suma de 352,000 MDL. Printr-o decizie din 25 decembrie 2000, Departamentul de privatizare a scos la licita?ie imobilul în cauz?, care ulterior a fost vândut companiei B. la un pre? de 360,500 MDL. La 29 ianuarie 2001, IFPS a încheiat cu ultima contract de vânzare-cump?rare al imobilului.

La data de 25 aprilie 2003, compania B. a vândut imobilul companiei reclamante la pre?ul de 628,000 MDL.

La data de 13 ianuarie 2005, Prim?ria Chi?in?u a înstr?inat terenul aferent imobilului companiei reclamante.

La data de 16 martie 2007, Procurorul general adjunct al Republicii Moldova a solicitat Agen?iei de Privatizare ?i Ministerului Economiei anularea deciziei Departamentului de privatizare din 25 decembrie 2000 privind licita?ia imobilului.

Printr-o scrisoare din 23 aprilie 2007, Agen?ia de Privatizare a informat Procuratura c? nu inten?ioneaz? s? r?spund? la solicitarea Procurorului General Adjunct.

Între timp, la 29 martie 2007, Procurorul General Adjunct a ini?iat în numele Ministerului Agriculturii ?i Industriei Alimentare ?i a companiei V. o ac?iune de anulare a celor dou? contracte de vânzare a imobilului.

Prin decizia din 21 august 2007, Curtea de Apel Chi?in?u a respins ac?iunea pe motivul expir?rii termenului de prescrip?ie de 3 ani.

Procuratura a formulat un recurs împotriva acestei hot?râri. Prin decizia sa din 11 octombrie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a casat hot?rârea primei instan?e ?i a admis ac?iunea procurorului.

Invocând violarea art. 6 § 1 CEDO, compania reclamant? s-a plâns c? Curtea Suprem? de Justi?ie prin decizia sa din 11 ocotmbrie 2007 a înc?lcat principiul securit??ii raporturilor juridice, ca urmare a admiterii ac?iunii procurorului.

Compania reclamant? s-a mai plâns de violarea art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, deoarece a fost lipsit? de proprietatea sa contrar legisla?iei na?ionale.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

1. A fost echitabil procesul civil împotriva companiei reclamante, în sensul art. 6 § 1 CEDO? În particular, a fost respectat principiul securit??ii raporturilor juridice?

2. A existat o ingerin?? în dreptul companiei reclamante la respectul propriet??ii, în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO? Dac? da, a impus aceast? ingerin?? o sarcin? excesiv? companiei reclamante (a se vedea Saffi c. Italiei, nr. 22774/93, § 59, CEDO 1999 V)?

În fa?a Cur?ii, reclamantul este reprezentat de c?tre V. Nagacevschi, avocat din Chi?in?u.