Urmatoarele cereri comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în mai 2011

20 06 2011

În luna mai 2011, CtEDO a mai comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: DONTRUT SRL c. Moldovei (cererea nr. 45504/09), Melnic c. Moldovei (cererea nr. 46351/08), Povestca c. Moldovei (cererea nr. 54791/10) ?i PROMO LEX ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 42757/09).

***

În cauza DONTRUT SRL c. Moldovei, compania reclamant? presteaz? servicii de taximetrie în Moldova. În perioada de referin?? compania activa în baza unei licen?e eliberate în luna iulie 2005 de c?tre Camera Înregistr?rii de Stat, având angajate aproximativ nou?zeci de persoane. La data de 13 decembrie 2007, Camera Înregistr?rii de Stat a emis Decizia nr. 4891, prin a fost retras? licen?a companiei reclamante, depistându-se anumite iregularit??i ?i anume c? compania reclamant? nu a solicitat introducerea de autoturisme noi în licen?a sa, într-un termen zece zile prev?zut de lege.

La data de 18 ianuarie 2008 compania reclamant? a depus o ac?iune în instan?a de judecat? împotriva Camerei Înregistr?rii de Stat având ca obiect anularea deciziei din 13 decembrie 2007. Compania reclamant? a sus?inut, inter alia, c? sanc?iunea aplicat? ar fi fost dispropor?ionat? fiind înc?lcat dreptul de proprietate al companiei. Aceasta a sus?inut c? nou?zeci de angaja?i ai societ??ii au pierdut locurile de munc? ca urmare a m?surii aplicate ?i c? societatea a suferit pierderi de aproximativ 170,000 EURO.

Compania reclamant? a sus?inut c? nu s-a putut conforma cerin?ei de a introduce toate automobilele noi în licen?? în termen de zece zile, din cauza noilor reglement?ri instituite de Guvern, prin care toate taxiurile urmau s? fie dotate cu aparate fiscale. Astfel aceasta nu a avut suficient timp pentru a dota toate cele cincizeci ?i dou? autoturisme noi cu astfel de aparate. Compania a sus?inut c? a reu?it s? echipeze dou?zeci ?i opt de autoturisme cu astfel de aparate, invocând c? procedura de instalarea a acestora, precum ?i efectuarea tuturor formalit??ilor administrative, au fost de durat?.

La data de 9 aprilie 2008, Curtea de Apel Chi?in?u a admis ac?iunea companiei reclamante. Invocând hot?rârile Megadat.com SRL c. Moldovei (cererea nr.21151/04 din 8 aprilie 2008) ?i Bimer SA c. Moldovei (cererea nr.15084/03 din 10 iulie 2007), instan?a a constatat c? ingerin?a în dreptul companiei reclamante la respectarea bunurilor sale nu ar fi fost propor?ional? cu scopul legitim urm?rit ?i, prin urmare, c? retragerea licen?elor companiei reclamante a constituit o înc?lcare a Articolului 1 al Protocolului 1 la Conven?ie.

La 23 septembrie 2008, Camera Înregistr?rii de Stat a atacat hot?rârea.

La 12 februarie 2009, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul formulat de c?tre Camera Înregistr?rii de Stat, a casat hot?rârea Cur?ii de Apel ?i a respins ac?iunea companiei reclamante. Curtea Suprem? a ignorant obiec?iile companiei reclamante precum c? recursul a fost depus în afara termenului de atac prev?zut de lege.

În fa?a Cur?ii, compania reclamant? s-a plâns în temeiul Articolului 6 CEDO, c? procedurile na?ionale au fost inechitabile, deoarece Curtea Suprem? de Justi?ie a admis un recurs depus în afara termenului de atac, ignorând nemotivat obiec?iile companiei cu referire la aceast? chestiune. De asemenea, compania s-a plâns de faptul c? retragerea licen?ei sale este contrar? dispozi?iilor art. 1 din Protocolul 1 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

A dispus reclamanta de un proces echitabil în determinarea drepturilor ?i obliga?iilor sale civile în conformitate cu art. 6 § 1 CEDO?

A avut loc o ingerin?? în dreptul companiei reclamante la respectarea bunurilor, în sensul art. 1 din Protocolul nr 1? Dac? da, a fost ingerin?a de interes public, în conformitate cu cerin?ele prev?zute de lege ?i a fost ea necesar? pentru a controla folosin?a bunurilor conform interesului general (Megadat.com SRL c. Moldovei, cererea nr. 21151/04, 8 aprilie 2008)?

***

În cauza Melnic c. Moldovei, reclamanta Ana Melnic s-a n?scut în anul 1937 ?i locuie?te în Orhei.

Printr-o decizie din 16 ianuarie 1997, Prim?ria Orhei a autentificat dreptul de proprietate a unor persoane asupra terenurilor sub construc?ie. Decizia în cauz? urma s? fie înregistrat? la cadastru raional.

La data de 03 aprilie 1997, în baza deciziei de mai sus, Prim?ria Orhei a repartizat fratelui reclamantei, C. un teren cu o suprafa?? de 0.0569 ha.

La data de 13 iulie 1998, C. a decedat. Reclamanta a precizat c? dup? moartea fratelui s?u, ea a folosit acest teren în scop agricol.

La data de 10 septembrie 1999, Oficiul Cadastral Teritorial a înregistrat titlul de autentificare a dreptului de?in?torului de teren emis pe numele lui C.

La data de 31 ianuarie 2000, Prim?ria Orhei a modificat Decizia din 16 ianuarie 1997, incluzându-l pe C. în lista de proprietari ai terenurilor.

La data de 15 iulie 2005, Prim?ria Orhei a înaintat o ac?iune de anulare a titlului emis pe numele lui C., invocând c?, dup? potopul din 3-4 iulie 1991, casa lui C., situat? pe terenul în litigiu, a devenit nelocuibil? ?i c? C. s-a mutat într-un apartament oferit de administra?ia raionului. Prim?ria a sus?inut c?, în lumina acestor evenimente, Biroul Tehnic de Inventariere raional urma s? radieze aceast? locuin?? din registrul cadastral. El a mai notat c? emiterea titlului de autentificare a dreptului de?in?torului de teren pe numele lui C. a avut loc din cauza unei erori tehnice comise la 31 ianuarie 2000, dup? modificarea deciziei din 16 ianuarie 1997.

La o dat? nespecificat?, reclamanta a înaintat o ac?iune de prelungire a termenului de acceptare a succesiunii averii lui C.

La data de 06 noiembrie 2006, judec?toria Orhei a conexat cele dou? ac?iuni în cadrul unei proces unic.

Prin hot?rârea din 15 februarie 2007, instan?a a respins ac?iunea Prim?riei. Pe de o parte, ea a respins ac?iunea ca nefondat?, deoarece nu a avut loc nici o eroare conform art. 227 din Codul Civil (nulitatea actului juridic afectat de eroare). Pe de alt? parte, instan?a a re?inut c? ac?iunea Prim?riei urmeaz? a fi respins? din cauza expir?rii termenului de prescrip?ie de trei ani de zile.

În ceea ce prive?te reclamanta, judec?toria Orhei a admis ac?iunea acesteia. Instan?a a constatat c? reclamanta a intrat în posesia terenului imediat dup? moartea fratelui s?u ?i l-a posedat ca un bun proprietar. A fost prelungit termenul de acceptare a succesiunii ?i recunoscut dreptul de proprietate al reclamantei asupra terenului în litigiu.

Prim?ria Orhei a atacat hot?rârea.

La data de 04 octombrie 2007, Curtea de Apel Chi?in?u a casat hot?rârea instan?ei inferioare ?i a admis ac?iunea Prim?riei. Instan?a a men?ionat c? titlul de autentificare a fost emis în urma unei erori tehnice ?i c?, în plus, acest titlu a fost înregistrat dup? moartea lui C. În ceea ce prive?te ac?iunea reclamantei, Curtea de Apel a respins-o, deoarece titlul pe numele lui C. a fost înregistrate ilegal. Instan?a a men?ionat de asemenea, c? reclamantul nu a acceptat succesiunea f?r? o justificare rezonabil?. Instan?a de apel nu s-a pronun?at asupra omiterii termenului de prescrip?ie de c?tre Prim?ria Orhei la înaintarea ac?iunii.

Reprezentantul reclamantei a depus recurs împotriva deciziei Cur?ii de Apel Chi?in?u. Prin decizia definitiv? din 12 martie 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul ca nefondat.

Reclamanta a prezentat mai multe documente care atest? achitarea taxelor pentru terenul în litigiu.

Invocând violarea art. 6 § 1 CEDO ?i a art. 1 din Protocolul 1, reclamanta sus?ine c? deciziile Cur?ii de Apel Chi?in?u ?i Cur?ii Supreme de Justi?ie, din 04 octombrie 2007 ?i respectiv din 12 martie 2008 au înc?lcat drepturile sale la un proces echitabil ?i respectul propriet??ii.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

- Litigiul privind drepturile ?i obliga?iile civile ale reclamantului a fost examinat într-un proces echitabil, conform art. 6 § 1 CEDO? În particular, în spe?? a fost respectat principiul securit??ii raporturilor juridice?

- A avut loc o înc?lcare a dreptului reclamantului la respectarea bunurilor, în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO? Dac? da, aceast? ingerin?? a impus o sarcin? excesiv? reclamantului (a se vedea Immobiliare Saffi c. Italiei [MC], nr. 22774/93, § 59, CEDO 1999-V)?

În fa?a Cur?ii reclamanta este reprezentat? de c?tre ?. Demian, avocat din Chi?in?u.

***

În cauza Povestca c. Moldovei, reclamantul ?tefan Povestca, la 3 octombrie 2006 a fost re?inut de poli?ie, fiind acuzat de comiterea mai multor furturi. El a fost transportat la sectorul de poli?ie din Orhei, unde trei ofi?eri de poli?ie l-ar fi lovit pe cap cu o carte groas?, iar cu piciorul pe partea stâng? a pieptului, obligându-l s?-?i recunoasc? vina. Dup? ce a fost lovit cu muchia mâinii în zona gâtului, reclamantul ?i-a pierdut cuno?tin?a.

A doua zi, în jurul orei 11:00, fiind în custodia poli?iei, reclamantul a fost lovit cu coatele în spate, cu picioarele în fese, dup? ce ar fi fost suspendat înc?tu?at pe o bar? metalic?. În aceea?i zi, judec?toria Orhei i-a aplicat reclamantului arest administrativ pentru 7 zile, pentru înc?lcarea art. 174 din Codul cu privire la Contraven?iile Administrative – nesupunerea cu rea-voin?? dispozi?iei sau cererii legitime a colaboratorului de politie.

Reclamantul a depus recurs. La 10 octombrie 2006, Curtea de Apel Chi?in?u a casat decizia instan?ei inferioare, deoarece nu s-a demonstrat c? reclamantul a comis contraven?ia imputat?. La 13 octombrie 2006 reclamantul a fost eliberat.

La data de 16 octombrie 2006, reclamantul s-a adresat unui medic neurolog deplângând c? abia poate mi?ca mâna stâng? ?i piciorul drept. El a fost supus unei tomografii urgente pentru a exclude riscul unui hematom. Reclamantul a fost diagnosticat dup? cum urmeaz?: O patologie a creierului nu a fost g?sit?. Deplasarea la stânga cu 1,5 mm a dintelui de pe axa C2.

La data de 17 octombrie ?i 31 octombrie 2006 reclamantul a fost supus unui tratament la Institutul de Neurologie ?i Neurochirurgie din Chi?in?u. La momentul spitaliz?rii reclamantul a fost examinat de un neurochirurg, fiind stabilit urm?torul diagnostic: Traumatisme vertebro-medulare, retrolisthesis C2-C3 cu deplasarea la stânga a axei dintelui.

Reclamantul a fost externat cu urm?torul diagnostic:Trauma craneo-cervical?. Subluxa?ie C2. Hernie de disc C3. Insuficien?? piramidal? bilateral (în particular la mâna stâng? ?i piciorul drept), cu disfunc?ii ale sfincterului.

La data de 19 octombrie 2006, reclamantul a sesizat Centrul de medicin? legal? cu o plângere privind v?t?m?rile corporale în urma maltrat?rii din partea poli?i?tilor. În aceea?i zi, el a fost supus unei expertize medico-legale.

La data de 20 octombrie 2006 reclamantul a sesizat Procuratura Orhei în ceea ce prive?te maltratarea de c?tre poli?i?ti.

La data de 25 ?i 31 octombrie 2006 reclamantul a fost supus unui nou tratament în sta?ionar.

La data de 20 decembrie 2006, reclamantul s-a plâns Procuraturii Generale de inac?iunile Procuraturii Orhei.

La data de 2 ianuarie 2007, Procuratura General? a informat reclamantul c? aceste plângeri au fost obiectul examin?rii de c?tre Procuratura Orhei ?i c? a fost ordonat? o expertiz? suplimentar? în acest sens.

Prin ordonan?a din 16 februarie 2007, Procuratura Orhei a refuzat s? deschid? un dosar penal privind pretinsa maltratare, invocând raportul medico-legal din 25 decembrie 2006, care a anulat raportul din 19 octombrie 2006.

La data de 20 aprilie 2007, avocatul reclamantului a atacat, f?r? succes, ordonan?a din 16 februarie 2007.

Prin încheierea din 03 iulie 2007 judec?toria Orhei a respins definitiv plângerea reclamantului.

La data de 10 septembrie 2007, reclamantul a sesizat Curtea Suprem? de Justi?ie cerând anularea încheierii din 03 iulie 2007.

La data de 22 ianuarie 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul în anulare a reclamantului. Instan?a a observat c? procurorul a ordonat examinarea medico-legal? f?r? a fi deschis ini?ial un dosar penal, ignorând astfel Codul de Procedur? Penal?. Expertiza din 25 decembrie 2006 nu fundamenta constatarea de neîncepere a urm?ririi penale privind maltratarea reclamantului. Curtea Suprem? de Justi?ie a anulat încheierea din 3 iulie 2007 ?i ordonan?a de neîncepere a urm?ririi penale a Procuraturii Orhei din 16 februarie 2007, obligând procuratura de a reîncepe urm?rirea penal? în privin?a pretinselor maltrat?ri.

La data de 11 decembrie 2008, procuratura a dispus o nou? expertiz? medico-legal?, care urma s? fie efectuat? de o comisie de exper?i, deoarece dou? expertize anterioare aveau caracter contradictoriu.

Prin ordonan?a din 19 martie 2010, procuratura a decis s? nu înceap? urm?rirea penal? ?i a clasat procedura privind pretinsa maltratare.

Invocând violarea art. 3 CEDO, reclamantul s-a plâns c? a fost supus tratamentelor inumane ?i degradante de c?tre poli?i?ti pe parcursul deten?iei sale din 3-13 octombrie 2006. Invocând violarea art. 5 CEDO, reclamantul s-a plâns c? a fost ilegal privat de libertate în perioada 3-13 octombrie 2006. Invocând violarea art. 6 CEDO, reclamantul a denun?at în substan?? durata excesiv? a anchetei ?i caracterul s?u inefectiv.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

- A fost supus reclamantul tratamentelor inumane ?i degradante contrar art. 3 CEDO?

- În ceea ce prive?te protec?ia procedural? contra tratamentelor inumane ?i degradante (a se vedea § 131 cererea Labita c. Italiei [GC], no26772/95, CEDH 2000-IV), satisface ancheta efectuat? de autorit??ile na?ionale exigen?elor art. 3 CEDO?

Guvernul este invitat s? prezinte copia dosarului cu privire la investigarea plângerii reclamantului despre maltratarea acestuia în perioada 3 ?i13 octombrie 2006.

În fa?a Cur?ii reclamantul este reprezentat de c?tre M. Bordei, avocat din Chi?in?u.

***

În cauza PROMO LEX ?i al?ii c. Moldovei, primii doi reclaman?i sunt organiza?iile non guvernamentale PROMO LEX ?i CREDO, iar al treilea reclamant este I. Grosu.

La data de 3 februarie 2009, primii doi reclaman?i au organizat un protest în fa?a Procuraturii Generale. Al treilea reclamant participa la protest. Scopul demonstra?iei era de a denun?a inac?iunea Procuraturii Generale privind abuzurile poli?iei. Câteva minute dup? începerea manifesta?iei, protestatarii au fost ataca?i de 7 b?rba?i masca?i care au început s? îi bat? ?i s?-i stropeasc? cu gaze lacrimogene. În rezultatul atacului al treilea reclamant a fost r?nit la cap ?i membre. Protestatarii s-au ap?rat ?i au reu?it s? imobilizeze doi atacatori. Unul din ei a recunoscut c? a fost pl?tit cu 1,000 lei de o persoan? necunoscut? pentru participarea sa la atac.

Întrunirea a fost observat? chiar de la început de c?tre patru ofi?eri de poli?ie în uniform? ?i al?i ?ase îmbr?ca?i în civil, unii din ei filmând evenimentul. Totu?i, dân?ii nu au intervenit pentru a pune cap?t ciocnirii dintre protestatari ?i atacan?i. Protestatarii au sunat la poli?ie, dar f?r? rezultat. O patrul? de poli?ie a sosit dup? o or? ?i jum?tate ?i i-a re?inut pe cei doi atacan?i imobiliza?i.

Organizatorii manifesta?iei au depus o plângere la Procuratura General?, dar f?r? succes. Din contra, Procuratura General a emis o declara?ie unde organizatorii protestului au fost învinui?i de provocarea ciocnirii.

Cei doi atacan?i re?inu?i de reclaman?i au fost acuza?i de crearea dezordinii publice. Cu toate acestea, rezultatul procedurilor penale împotriva lor nu este cunoscut pân? în prezent.

În fa?a Cur?ii reclaman?ii se plâng, în sensul art. 11 CEDO, c? Statul nu ?i-a îndeplinit obliga?iile pozitive de a proteja dreptul lor la libertatea de întrunire. Reclaman?ii de asemenea se plâng, în sensul art. 13 CEDO, c? nu au dispus de remedii efective împotriva omisiunii poli?iei de a-i proteja.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele întreb?ri:

- A existat o violare a dreptului reclaman?ilor la libertatea de întrunire garantat? de art. 11 CEDO?

- Au dispus reclaman?ii de remedii na?ionale efective pentru plângerea sa în sensul art. 11 CEDO, a?a cum este prev?zut de art. 13 CEDO?

În fa?a Cur?ii reclaman?ii sunt reprezenta?i de c?tre de A. Postic?, avocat din Chi?in?u.