Hot?rârea în cauza Ipate c. Moldovei

21 06 2011

La data de 21 iunie 2011 CtEDO a pronun?at hot?rârea Ipate c. Moldovei (cererea nr. 23750/07).

***

În fa?a Cur?ii reclamantul, Ipate Nichita s-a plâns, în particular, c? a fost maltratat pe perioada deten?iei ?i c? nu a avut loc o anchet? efectiv? privind maltratarea acestuia.

Potrivit reclamantului, el se afla în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13 din Chi?in?u, când un ofi?er de poli?ie i-a cerut s? se transfere în celula 121. Reclamantul a refuzat s? se conformeze solicit?rii, cerând s? i se prezinte explica?ii în ceea ce prive?te acest transfer.

La data de 3 mai 2006 trei ofi?eri de poli?ie au abordat reclamantul ?i i-au cerut s? îi urmeze în celula 121, care era pustie. El a refuzat, cerând explica?ii de la administra?ia închisorii, îns?, ulterior a fost agresat de c?tre ofi?eri, ajuta?i de doi colaboratori, care l-au lovit cu pumnii ?i cu bastoane de cauciuc, apoi l-au lovit cu capul de perete. Când nu a mai putut rezista, reclamantul a fost împins cu for?a în celula 121, unde el s-a lovit de fereastr?, a spart-o, iar cu cioburile de sticl? a încercat s?-?i taie venele în speran?a c? poli?i?tii vor înceta maltratarea ?i vor chema un medic. Totu?i, maltratarea a continuat, iar ulterior reclamantul a fost prezentat unui psihiatru.

La data de 4 mai 2006 reclamantul s-a plâns ?efului Penitenciarului nr. 13 despre maltratarea acestuia ?i a cerut s? fie examinat de c?tre exper?i medicali ?i reprezentan?ii Amnesty International. El a declarat greva foamei.

La data de 5 mai 2006, plângerea reclamantului despre maltratare a fost înregistrat? la Procuratura General?.

La data de 12 mai 2006 reclamantul a încetat greva foamei, informând administra?ia penitenciarului despre starea sa de s?n?tate proast?. În aceea?i zi administra?ia penitenciarului a informat Ministerul Justi?iei despre faptul c? reclamantul a încetat greva foamei. De asemenea, la 12 data de mai 2006, reclamantul s-a plâns Ministerului Justi?iei c? a fost maltratat. ?eful Departamentului Institu?iilor Penitenciare i-a r?spuns reclamantului c? plângerea sa a fost examinat?, dar a fost considerat? ca nefondat?.

La data de 15 mai 2006, reclamantul a fost transferat la Comisariatul de Poli?ie Criuleni, deoarece urma s? fie audiat în dosarul penal intentat împotriva acestuia. În timpul ?edin?ei de judecat? reclamantul s-a plâns de maltratarea acestuia din 3 mai 2006 ?i a cerut s? fie examinat de c?tre un medic expert. Instan?a a decis s? fie invitat un medic de la Comisariatul de Poli?ie Criuleni.

La data de 30 mai 2006 reclamantul a înaintat Procuraturii Generale o alt? plângere privind maltratarea acestuia. El a men?ionat, inter alia, c? cererea sa de a fi examinat de c?tre un medic expert a fost respins?. De asemenea, el a men?ionat c? 7 martori pot confirma cele invocate de dânsul.

Potrivit extrasului din fi?a medical? a reclamantului de la Penitenciarul nr. 13 „reclamantul a refuzat categoric de a fi examinat”. La data de 30 iunie 2006, a fost întocmit un alt raport medical care statua c? reclamantul avea ?ase t?ieturi la mân?.

La data de 15 august 2006 procuratura a informat reclamantul c? la data de 14 august 2006 s-a decis de a nu intenta dosar penal privind maltratarea acestuia.

La data de 4 decembrie 2006 judec?toria Criuleni a dispus redeschiderea procedurii penale pe acest caz. Instan?a a constatat, inter alia, c? procuratura nu a audiat în calitate de martori de?inu?ii pe acest dosar.

La data de 2 februarie 2007 Procuratura a emis o alt? decizie de neîncepere a urm?ririi penale privind maltratarea reclamantului.

La data de 3 mai 2007 reclamantul a solicitat ?efului Penitenciarului nr. 13 s? i se prezinte înregistrarea video a evenimentelor din 3 mai 2006. El a fost informat c? asemenea înregistrare a fost distrus? dup? eveniment cu 30-45 zile.

La data de 8 iunie 2007, Judec?toria Rî?cani a casat decizia din 2 februarie 2007 ?i a dispus reînceperea urm?rii penale.

La data de 13 iulie 2007, procuratura a adoptat o alt? decizie, refuzând în pornirea urm?rii penale privind maltratarea reclamantului.

La data de 15 noiembrie 2007, judec?toria Rî?cani a respins cererea reclamantului ?i a men?inut decizia din 13 iulie 2007. Instan?a a constatat c? procuratura a investigat integral circumstan?ele spe?ei prin interogarea colaboratorilor Penitenciarului nr. 13 ?i a examinat rapoartele medicale ale reclamantului. Mai mult decât atât, reclamantul era considerat o persoan? ostil? de c?tre administra?ia penitenciarului, din care cauz? a fost pedepsit de nenum?rate ori.

La o dat? necunoscut? dup? pretinsa maltratare din 3 mai 2006, procuratura a pornit urm?rirea penal? împotriva reclamantului pentru amenin?area cu violen?? a colaboratorilor Penitenciarului nr. 13. Aceast? cauz? penal? a fost conexat? cu cauza împotriva reclamantului, unde era învinuit de omor.

În timpul audierilor din 1 decembrie 2006, 16 ?i 18 ianuarie 2007 au fost audia?i 6 martori, care erau de?inu?i în perioada de referin?? în Penitenciarul nr. 13.

La data de 29 martie 2007 reclamantul a fost condamnat pentru omorul unei persoane ?i tentativ? de omor a unei alte persoane. De asemenea, el a fost condamnat pentru amenin?area cu violen?? a cinci colaboratori din Penitenciarul nr. 13, care l-au escortat în alt? celul?.

La data de 6 decembrie 2007, Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut solu?ia primei instan?e, iar la data de16 aprilie 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut decizia instan?ei de apel.

La data de 20 octombrie 2007, reclamantul a depus o ac?iune civil? împotriva Penitenciarului nr. 13, Departamentului Institu?iilor Penitenciare, Procuraturii Generale ?i Ministerului Finan?elor, solicitând constatarea maltrat?rii acestuia la data de 3 mai 2006 în Penitenciarul nr. 13.

La 22 mai 2007, Judec?toria Botanica a respins ac?iunea reclamantului ca nefondat?, iar la 15 decembrie 2008, Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut solu?ia primei instan?e.

În fa?a Cur?ii reclamantul s-a plâns, în sensul art. 1, 3, 6, 13 ?i 14 CEDO, c? a fost maltratat de c?tre poli?i?ti la data de 3 mai 2006, c? cererea sa în acest sens nu a fost examinat? ?i c? nu a existat un mecanism pentru prevenirea relelor tratamente.

Guvernul a considerat aceast? cerere ofensatoare ?i a solicitat Cur?ii s? o radieze de pe rolul s?u.

Curtea a constatat în unanimitate violarea art. 3 CEDO.

Curtea a notat c? p?r?ile au avut o pozi?ie diferit? în ceea ce prive?te circumstan?ele în care reclamantul a fost v?t?mat. În acela?i timp, se observ? c? de c?tre p?r?i nu a fost contestat c? la data de 15 mai 2006, dou? s?pt?mâni dup? presupusa maltratare, reclamantul a fost transferat la Comisariatul de Poli?ie Criuleni, unde a fost examinat de c?tre un medic. Doctorul a notat c? reclamantul avea dureri în piept ?i spate, ?i avea nevoie de a fi examinat de c?tre un traumatolog ?i neurolog. Cinci zile mai târziu, la dispozi?ia instan?ei, un alt doctor a notat c? reclamantul s-a plâns c? a fost b?tut, cu trei s?pt?mâni în urm?, de c?tre colaboratorii de poli?ie din penitenciarul din Chi?in?u. În final, la 26 iunie 2006, medicul a notat o eviden?? obiectiv? a v?t?m?rilor cauzate reclamantului. Guvernul nu a oferit o explica?ie plauzibil? privind originea v?t?m?rilor ap?rute pe perioada deten?iei reclamantului, depistate de c?tre medicii din Criuleni.

Curtea a concluzionat c? Guvernul nu ?i-a îndeplinit sarcina de a convinge c? leziunile reclamantului au fost cauzate în alte împrejur?ri decât în timpul maltrat?rii sale pe perioada deten?iei.

Curtea a mai notat c? reclamantul a înaintat plângerea administra?iei penitenciarului la 4 mai 2006, în timp ce procuratura, care era competent? s? examineze plângerea, a primit-o la 28 iulie 2006. Curtea a considerat c? întârzierea cu 15 zile de a transmite cererea organelor competente, este incompatibil? cu obliga?ia de a efectua o investiga?ie prompt?, deoarece exist? un risc c? proba privind existen?a maltrat?rii, precum ?i leziunile vor disp?rea (a se vedea P?dure? c. Moldovei, nr. 33134/03, 5 ianuarie 2010).

În continuare Curtea a notat anularea repetat?, de c?tre judec?torul de instruc?ie, a ordonan?elor procurorului de a nu ini?ia o urm?rire penal? privind maltratarea reclamantului. De fiecare dat? judec?torul f?cea referire la omisiunea procurorului de a efectua m?surile necesare de investigare, cum ar fi interogarea martorilor privind pretinsa maltratare din 3 mai 2006 ?i examinarea dosarele medicale de la Comisariatul de Poli?ie Criuleni.

Curtea a concluzionat c? investigarea plângerii reclamantului privind maltratarea acestuia a fost ineficient? ?i prelungit? în rezultatul refuzurilor repetate de a începe urm?rirea penal? ?i a omisiunii de a efectua într-un termen rezonabil ?i într-o manier? esen?ial? m?surile de investiga?ie, dup? cum s-a constatat de c?tre judec?torul de instruc?ie. Aceste gre?eli sunt incompatibile cu obliga?iile procedurale art. 3 CEDO.

În fa?a Cur?ii, reclamantul a solicitat EUR 15,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului EUR 15,000 cu titlu de daune morale ?i EUR 100 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.