Urmatoarele decizii CtEDO c. Moldovei adoptate n mai 2011

24 06 2011

n luna mai 2011 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii: BUCURIA INC ?i al?ii c. Moldovei (cererea nr. 21102/03) ?i Fedotov c. Moldovei (cererea nr. 51838/07).

***

n cauza BUCURIA INC ?i al?ii c. Moldovei, reclaman?ii sunt S.A. Bucuria, o societate pe ac?iuni nregistrat? n Chi?in?u, ?i trei cet??eni moldoveni cu re?edin?a n Chi?in?u: Pavel Filip, Serghei Covtoniuc ?i Liuba Novi?caia.

Primul reclamant, S.A. Bucuria (Societatea) este cel mai mare produc?tor de ciocolat? ?i alte produse de cofet?rie din Republica Moldova. Al doilea reclamant este actualul Director general al companiei ?i ac?ionar, al treilea ?i al patrulea reclamant sunt de asemenea ac?ionari.

La 29 august 2000 Vasile Tarlev, care ulterior a fost Director General al Companiei, a trimis o scrisoare c?tre Banca “Moldindconbank. n scrisoare a declarat c? societatea este de acord, irevocabil ?i necondi?ionat, s? garanteze acordarea unui mprumut, care urmeaz? s? fie f?cut de c?tre Banca n sum? de 1,850,000 dolari SUA, o sum? evaluat?, ulterior la 18,5% din valoarea estimat? a Societ??ii. Banii erau destina?i pentru a finan?a cump?rarea de c?tre o companie din Moldova, Feodosia S.R.L., a 837,787 ac?iuni n Societate de la Agroprodimpex Cipru S.R.L., o companie nregistrat? n Limassol.

n luna martie 2001, urmare a victoriei Partidului Comunist la alegerile parlamentare, domnul Tarlev a demisionat din func?ia de Director General al Companiei. La 19 aprilie 2001 dnsul a fost numit prim-ministru de c?tre Pre?edintele Republicii Moldova ?i a r?mas n acest post pn? la 18 martie 2008. Al doilea reclamant a devenit Director General al Companiei.

La data de 28 iunie 2001, Banca a cerut rambursarea integral? a creditului garantat.

Ca urmare a cererii de rambursare, societatea a depus o plngere penal? mpotriva domnului Tarlev. Plngerea a fost respins? de Procurorul General la 19 iulie 2002, pe motiv c? faptele invocate nu constituie o infrac?iune. Aparent compania nu a solicitat un control judiciar a deciziei Procurorului General.

La data de 10 decembrie 2008, compania a fost informat? c? la 1 data de decembrie 2008 Procuratura General? a redeschis ancheta penal? n privin?a comportamentul presupus ilegal al domnului Tarlev.

La data de 22 octombrie 2001, Compania a ini?iat o ac?iune civil? mpotriva B?ncii ?i a S.R.L. Feodosia, solicitnd recunoa?terea c? garan?ia emis? de c?tre dl Vasile Tarlev a fost nul? ab initio.

Judec?toria Economic? de Circumscrip?ie Chi?in?u a respins ac?iunea la data de 23 ianuarie 2002.

Compania a depus un apel la Curtea de apel Economic?, sus?innd, inter alia, c? prima instan?? a gre?it, n primul rnd, constatnd c? nici Actul constitutiv al Companiei, nici dreptul intern nu au mpiedicat Directorul General de a intra ntr-o garan?ie obligatorie n numele companiei pentru o astfel de sum? mare ?i, n al doilea rnd, constatnd c? Consiliului de Administra?ie al Societ??ii s-a ntrunit ?i a aprobat acordul la data de 19 ianuarie 2001.

La data de 14 mai 2002 Curtea de Apel a respins cererea companiei de a audia martorii ?i a men?inut hot?rrea primei instan?e, pe motiv c? procesul-verbal al Adun?rii din 19 ianuarie 2001 a fost valabil, cu excep?ia cazului c? a fost declarat nul de c?tre instan??.

La data de 24 mai 2002 Consiliul de Administra?ie al companiei a avut o ?edin?? extraordinar? cu scopul de a examina validitatea procesului-verbal al Adun?rii din 19 ianuarie 2001. Consiliul a decis n unanimitate s? declare procesul-verbal din 19 ianuarie 2001 nevalabil - ca ?i un fals.

Compania a depus un recurs la Curtea Suprem? de Justi?ie mpotriva deciziei Cur?ii de Apel din 14 mai 2002. Ea a sus?inut, n special, c? procesul-verbal al Adun?rii unde a fost aprobat acordul de garan?ie, era contrar formalit??ile cerute de lege ?i a fost declarat nul de c?tre Consiliul de Administra?ie al companiei n cadrul ?edin?ei sale din 24 mai 2002.

La data de 18 decembrie 2002 Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul companiei.

La data de 13 mai 2003 a avut loc Adunarea General? a ac?ionarilor, unde s-a decis c? att scrisoarea de garan?ie emis? de c?tre Vasile Tarlev, la data 29 august 2000, ct ?i procesul-verbal al pretinsei ?edin?e din 19 ianuarie 2001, sunt nule.

n urma acestei ?edin?e al treilea reclamant, un ac?ionar, a naintat o ac?iune mpotriva Companiei, la Judec?toria Economic? Chi?in?u, solicitnd anularea procesului-verbal din 19 ianuarie 2001, pe motiv c? a fost ntocmit contrar cerin?elor legale. Compania a recunoscut n fa?a instan?ei c? procesul-verbal al ?edin?ei din 19 ianuarie 2001 a fost falsificat.

Judec?toria Economic? a audiat explica?iile a doi Directori, care au pretins ca au participat la ?edin?a din 19 ianuarie 2001, precum ?i inginerul, Eugenia G., care a semnat procesul-verbal. Doi directori au declarat, c? nu au participat la vreo ?edin?? din aceast? dat? ?i c? declara?iile lor din 17 decembrie 2002 au fost f?cute ca urmare a presiunii ?i a amenin??rilor. Eugenia G. a declarat c? nu a participat la ?edin?? ?i precum c? a fost rugat? de secretarul domnului Tarlev sa semneze procesul-verbal.

Printr-o hot?rre din 23 septembrie 2003, Judec?toria Economic? a constatat c? la data de 19 ianuarie 2001 nu a avut loc nici o ?edin??.

Banca prt? a atacat aceast? hot?rre. La data de 5 noiembrie 2003 Curtea de Apel Economic? a casat hot?rrea din 23 septembrie 2003, f?r? a numi vreo ?edin??.

Al treilea reclamant a depus un recurs la Curtea Suprem? de Justi?ie. Recursul fost respins la 26 februarie 2004.

La data de 11 iunie 2004 Curtea de Apel Economic? a emis titlu executoriu. Potrivit acestuia, compania a pl?tit, n perioada septembrie ?i octombrie 2004, SRL Fuchsia suma de 2,330,012.19 USD.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au pretins, n temeiul articolului 6 1 al Conven?iei, c? nu au dispus de un proces echitabil n fa?a unei instan?e independente ?i impar?iale. Ei au pretins, de asemenea, c? decizia na?iona?? a nc?lcat dreptul lor la respectarea bunurilor sale, n sensul articolului 1 din Protocolul 1 CEDO.

Curtea subliniaz? c?, n conformitate cu articolul 19 din Conven?ie, este obliga?ia acesteia de a asigura respectarea angajamentelor asumate de c?tre P?r?ile Contractante la Conven?ie. n particular, aceasta nu are func?ia a aborda erorile de fapt sau de drept comise de o instan?? na?ional? sau s? substituie propria apreciere cu cea a instan?elor na?ionale sau altor autorit??i na?ionale, cu excep?ia cazului ?i n m?sura n care acestea pot nc?lca drepturile ?i libert??ile protejate de Conven?ie. Cu alte cuvinte, Curtea nu poate pune n discu?ie evaluarea dat? de autorit??ile na?ionale, cu excep?ia cazului n care exist? dovezi clare a ac?iunilor arbitrare (a se vedea Sisojeva ?i al?ii c. Letoniei [GC], nr 60654/00, 89,CEDO 2007 al II-lea;. A se vedea, de asemenea, spre exemplu, García Ruiz mpotriva Spaniei [GC], nr 30544/96,. 28-29, CEDO 1999-I).

n spe?? nu exist? nici o dovad? a ac?iunilor arbitrare. Instan?ele na?ionale au interpretat dreptul intern, n special Legea privind societ??ile pe ac?iuni, ?i au considerat c?, avnd n vedere m?rimea tranzac?iei fostului Director General a fost n drept s? oblige societatea, f?r? a fi nevoie de aprobarea Consiliului de Administra?ie. n orice caz, instan?ele judec?tore?ti na?ionale au examinat, de asemenea, probele, inclusiv procesul-verbal al ?edin?ei din 19 ianuarie 2001, precum ?i declara?iile contradictorii ale membrilor Consiliului de Administra?ie, ?i au concluzionat c? Adunarea a avut loc ?i Consiliul de Administra?ie a aprobat, de asemenea, tranzac?ia. Interpretarea ?i aplicarea dreptului intern ?i aprecierea faptelor ?i a probelor ntr-un caz sunt, n general, chestiuni ce ?in de competen?a exclusiv? a instan?elor na?ionale. n spe??, nu se poate spune, c? concluziile acestora erau ira?ionale sau n mod v?dit nefondate sau f?r? just? cauz?, astfel nct s? dea na?tere la o nc?lcare a art. 6 CEDO.

Curtea reaminte?te c?, pentru a stabili dac? o instan?? poate fi considerat? ca fiind “independent?, trebuie s? luat n considera?ie, inter alia, maniera de numire a membrilor acesteia ?i mandatul acestora, existen?a unor garan?ii mpotriva presiunilor externe ?i faptul dac? individul prezint? o aparen?? a independen?ei. Ceea pe ce se mizeaz?, este ncrederea pe care instan?ele trebuie s? o inspire n public. Exist? dou? aspecte a cerin?ei de impar?ialitate. n primul rnd, instan?a trebuie s? fie subiectiv liber? f?r? a aduce atingeri personale sau p?rtinire. n al doilea rnd, de asemenea, trebuie s? fie impar?ial? din punct de vedere obiectiv, ceea ce nseamn? faptul c? ea trebuie s? ofere garan?ii suficiente pentru a exclude orice ndoial? legitim? n aceast? privin?? (a se vedea, inter alia, Cooper v. Regatul Unit [MC],nr. 48843/99, 104, CEDO 2003-XII; a se vedea, de asemenea, Clarke c. Regatului Unit(dec.) nr 23695/02, CEDO 2005-X (extrase)).. Instan?ele trebuie s? fie independente de executiv ?i de p?r?i (Ringeisen contra Austriei, 16 iulie 1971, seria A, nr 13,. 95).

Curtea noteaz? c? procedurile din spe?? implic? validitatea unui contract de garan?ie, n ceea ce prive?te un mprumut semnificativ, care a fost asumat de domnul Tarlev, care a devenit ulterior Prim-ministru. Cu toate acestea, domnul Tarlev nu a fost parte la procedur?, care a fost ini?iat? de Companie mpotriva B?ncii ?i a beneficiarului mprumutului. Nu a fost stabilit c? domnul Tarlev ar fi avut rela?ii cu p?r?ile sau era cointeresat n c?tigul sau pierderea cauzei.

Trei instan?e diferite, ?i un total de ?apte judec?tori, au fost implica?i n proceduri. Curtea a constatat c? termenul, pentru care a fost numi?i judec?torii implica?i n acest caz, ofer? o garan?ie a independen?ei.

n ceea ce prive?te modul n care judec?torii au fost numi?i, Curtea constat? c? judec?torii primelor dou? instan?e au fost numi?i de c?tre Pre?edintele Republicii Moldova la recomandarea Consiliului Suprem al Magistraturii. Judec?torii de la Curtea Suprem? au fost numi?i de c?tre Parlament, din nou, la recomandarea Consiliului Suprem al Magistraturii. De?i este adev?rat c? judec?torii primelor dou? instan?e, care au examinat cauza, la momentul respectiv au fost numi?i n func?ie pentru un termen nedeterminat de c?tre Pre?edintele Republicii, care, de asemenea, l-a numit pe dl Tarlev Prim-ministru, este demn de remarcat faptul c? to?i trei judec?tori la Curtea Suprem? care au examinat n cele din urm? cauza, au fost numi?i pe o perioad? nedeterminat? n func?ie nainte de alegerea Partidului Comunist n 2001. n sfr?it, Curtea constat? c? nu exist? nici o dovad? de impar?ialitate subiectiv? sau p?rtinire din partea unuia dintre judec?torii implica?i n acest caz.

n orice caz, nu reiese c? careva obiec?ii referitoare la independen?a puterii judec?tore?ti au fost ridicate pe durata procedurii na?ionale. Nu este binevenit pentru o parte n litigiu s? a?tepte rezultatul unui caz ?i, atunci cnd el pierde, de a solicita ex-post facto c? instan?ele care au decis, nu au avut suficient? independen?? structural? fa?? puterea executiv?.

Avnd n vedere constatarea Cur?ii n privin?a articolului 6, acesta nu consider? c? este necesar s? examineze plngerea n temeiul articolului 1 din Protocolul 1 CEDO.

Din aceste motive, Curtea n unanimitate a declarat cererea inadmisibil?.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de J. Hanganu, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Fedotov c. Moldovei, reclamantul Eduard Fedotov, la data de 30 ianuarie 2007 a solicitat Consiliului Municipal s?-i acorde spa?iu locativ n Chi?in?u. Consiliul Municipal nu a oferit nici un r?spuns solicit?rii reclamantului.

La data de 19 martie 2007 reclamantul a naintat o ac?iune n contencios administrativ mpotriva Consiliului Municipal Chi?in?u, solicitnd obligarea prtului s? r?spund? la scrisoarea reclamantului ?i s?-i acorde 9,000 MDL cu titlu de daune morale.

La 20 aprilie 2007 Curtea de Apel a admis cererea reclamantului, oblignd Consiliul Municipal Chi?in?u s? r?spund? la scrisoarea reclamantului ?i s?-i acorde acestuia din urm? suma de 200 lei (MDL) cu titlu de compensa?ie a prejudiciului moral.

Prin decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 11 Iulie 2007 a fost men?inut? decizia instan?ei inferioare.

Potrivit reclamantului, compensa?ia nu a fost nu a fost pl?tit? pn? n prezent.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns de violarea art. 6 CEDO ?i art.1 din Protocolul Nr. 1 CEDO, deoarece autorit??ile na?ionale au e?uat s?-i pl?teasc? suma acordat? de c?tre instan?ele judec?tore?ti. De asemenea, el s-a plns n sensul art. 13 CEDO, deoarece dnsul nu a dispus de un recurs intern efectiv n ceea ce prive?te plngerile men?ionate mai sus. n final, invocnd art. 14 CEDO, reclamantul a pretins c? a fost subiectul unui tratament discriminatoriu.

Reclamantul sus?ine c? e?ecul autorit??ilor na?ionale de a-i pl?ti suma de 200 lei (EUR 12) acordat? printr-o hot?rre judec?toreasc? definitiv? n favoarea sa, precum ?i lipsa r?spunsului Consiliului Municipal Chi?in?u la scrisoarea sa depus? la 30 ianuarie 2007, constituie o violare a art. 6 ?i art. 1 din Protocolul Nr.1 CEDO.

Curtea a reiterat c? noile dispozi?ii ale Conven?iei se aplic?, de la data intr?rii lor n vigoare, tuturor cererilor pendinte n fa?a Cur?ii, exceptnd acele declarate admisibile (a se vedea cauza Gaftonic v. Romnia, (dec.), nr. 30934/05, 22 Februarie 2011).

Astfel, Curtea va examina din oficiu dac?: (a) reclamantul a suferit un dezavantaj semnificativ; (b) dac? respectarea drepturilor omului, astfel cum sunt definite n Conven?ie ?i n Protocoale sale necesit? o examinare a cererii n fond; ?i (c) dac? respectivul caz a fost examinat n mod corespunz?tor de c?tre o instan?a judec?toreasc? na?ional?.

Curtea noteaz? c? elementul principal al criteriului introdus de Protocolul Nr. 14 este dac? reclamantul a suferit un dezavantaj semnificativ.

n circumstan?ele spe?ei, Curtea noteaz? n primul rnd prejudiciul material mic, care a determinat reclamantul s? apar? n fa?a Cur?ii cu cauza sa. Plngerea reclamantului se refer? la pretinsa omisiune a autorit??ilor statale de a-i pl?ti o sum? echivalent? cu aproximativ 12 EURO.

Restul deciziei instan?ei judec?tore?ti se referea la obliga?ia Consiliului Municipal Chi?in?u de a-i r?spunde reclamantului la scrisoarea acestuia.

Curtea este con?tient?, n acela?i timp, c? impactul prejudiciului material nu trebuie s? fie evaluat n termeni abstrac?i: chiar ?i prejudiciul material modest poate fi semnificativ n lumina circumstan?elor personale individuale ?i a situa?iei economice ale unei ??ri sau regiuni n care el/ea locuie?te. Cu toate acestea, lund n considerare astfel de circumstan?e economice, Curtea le consider? nafara oric?rui dubiu c? suma modest? n cauz? a fost de minim? semnifica?ie pentru reclamant.

Curtea este atent?, n acela?i timp, c? suma pecuniar? n cauz? nu constituie singurul element care determin? dac? reclamantul a suferit un dezavantaj semnificativ. ntr-adev?r, o violare a Conven?iei poate atinge chestiuni importante de principiu ?i, astfel, cauzeaz? un dezavantaj semnificativ f?r? afectarea interesului pecuniar. Cu toate acestea, Curtea nu consider? atare chestiuni nu au fost abordate de c?tre reclamant.

Avnd n vedere cele expuse, Curtea concluzioneaz? c? reclamantul nu a suferit un dezavantaj semnificativ ca rezultat al pretinselor viol?ri ale Conven?iei.

Curtea a constatat c? respectarea drepturilor omului, astfel cum snt definite n Conven?ie ?i n Protocoale sale, nu necesit? o examinare a prezentei cereri n fond.

n final, Curtea consider? c? situa?ia reclamantului nu constituie o negare a justi?iei care poate fi imputat? Guvernului.

Prin urmare cele trei condi?ii ale noilor criterii de inadmisibilitate au fost satisf?cute ?i Curtea a constatat c? aceast? cerere trebuie s? fie declarat? inadmisibil? n sensul Art. 35 3 (b) ?i 4 din Conven?ie.