Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n iunie 2011

25 07 2011

n luna iunie 2011 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii: Talmazan c. Moldovei (cererea nr. 13605/08), Burov c. Moldovei (cererea nr. 38875/03) ?i ?tef?nuc? c. Moldovei (cererea nr. 53567/08).

***

n cauza Talmazan c. Moldovei , reclamantul este Oleg Talmazan. La 29 august 1998 a fost pornit? o urm?rire penal? mpotriva unui grup de persoane, inclusiv mpotriva reclamantului, privind fraudarea unei b?nci n anul 1995.

La 5 martie 2004 reclamantul a fost re?inut, iar instan?a de judecat? a dispus arestarea preventiv? a acestuia pe un termen de 30 zile. El a fost de?inut n izolatorul de deten?ie a Departamentului pentru Combaterea Crimei Organizate din str. Bucuria, 14, or. Chi?in?u.

Reclamantul a descris condi?iile sale de deten?ie dup? cum urmeaz?. Celula n care a fost de?inut era situat? n subsol. Aceasta m?sura 16 metri p?tra?i ?i n ea erau de?inu?i concomitent de la 14 pn? la 16 persoane. Celula era foarte umed? ?i neventilat?, nu era nici o fereastr? ?i era doar un bec cu iluminare slab?. Mobila lipsea, cu excep?ia unei b?nci din lemn, pe care urmau s? o mpart? to?i de?inu?ii. Unicul mijloc de colectare a de?eurilor de?inu?ilor era o g?leat?, care era mereu plin? ?i degaja un miros nepl?cut. Reclamantului i era permis s? se foloseasc? de veceul din curtea izolatorului de deten?ie o dat? pe zi. O dat? pe s?pt?mn? el putea s? se foloseasc? de baie. Nu i s-a oferit nici o lenjerie de pat. n celul? era fumatul ?i reclamantul, care nu este fum?tor, a avut de suferit din cauza fumatului pasiv.

Mncarea a fost insuficient? ?i necomestibil?. Rudele au fost mpiedicate s? transmit? colete reclamantului. Nu a fost permis? nici un contact cu lumea din exteriorul izolatorului de deten?ie. Reclamantul a fost nevoit s? poarte hainele pe care le avea n momentul re?inerii sale, nu era posibil? sp?larea acestora.

Reclamantul ?i rudele sale s-au adresat cu o plngere c?tre Procuratura General? ?i Ministrul Afacerilor Interne denun?nd condi?iile inumane de deten?ie ?i imposibilitatea de a-i transmite reclamantului mncare ?i lenjerie de pat. Ei au primit un r?spuns formal privind respectarea strict? a legisla?iei de c?tre autorit??i.

Reclamantul, care este jurnalist, a scris un num?r de articole n care el a descris detaliat condi?iile n izolatorul n care a fost de?inut. Aceste articole au fost publicate n cteva ziare la nivel na?ional. Reclamantul sus?ine c? din cauza condi?iilor inumane de deten?ie el s-a mboln?vit cu angin?, care nu a fost tratat?.

La 27 martie 2004 aproximativ la ora 17.00 el ?i-a pierdut cuno?tin?a. A fost chemat? o ambulan?? ?i doctorii au constatat c? reclamantul a suferit un infarct miocardic ?i a avut tahicardie ?i angin?. De asemenea, ei au afirmat c? reclamantul a fost l?sat n locul dat de c?tre colonelul M.

La 8 aprilie, aproximativ la ora 16.00, reclamantul din nou ?i-a pierdut cuno?tin?a ?i a fost chemat? o ambulan?a din cauza suspec?ii a infarctului miocardic. Diagnosticul a fost confirmat, doctorii notnd refuzul poli?iei de spitalizare a reclamantului.

n aceea?i zi, aproximativ la ora 20.00, a fost din nou chemat? ambulan?a din cauza suspec?ii a infarctului miocardic. El a fost luat atunci spre spitalizare.

La 6 mai 2004 reclamantul a fost eliberat din deten?ie, iar la 7 mai 2004 el a cerut asisten?? medical? la Institutul Cardiologic din Chi?in?u.

Pe durata deten?iei sale reclamantul niciodat? nu a beneficiat de asisten?? medical?, exceptnd cazurile de acordare a asisten?ei medicale urgente de c?tre personalul de la ambulan?? ?i pe perioada spitaliz?rii.

Urm?rirea penal? care a fost ini?iat? la 29 august 1998 a fost finisat? n luna iulie 2004. Judec?torul, c?ruia i s-a repartizat cazul dat, s-a aflat n concediu pn? la 8 septembrie 2004.

Reclamantul a prezentat dovezi c? multiple ?edin?e de judecat? au fost amnate din cauza absen?ei procurorului, a martorilor acuz?rii, sau a judec?torilor.

La 25 decembrie 2006 prima instan?? a pronun?at o sentin?? prin care reclamantului i s-a stabilit o pedeaps? cu nchisoare pe un termen de un an cu suspendarea execut?rii pedepsei. Reclamantul ?i procurorul au atacat sentin?a cu apel.

Reclamantul a solicitat s? i s? permit? s? fac? copii a materialelor din dosar pentru a-si preg?ti cererea de apel, dar nu i s-a permis. n cererea sa de apel, el a indicat expres refuzul de c?tre angaja?ii Cur?ii de Apel Chi?in?u de a permite accesul avocatului s?u la dosar pentru a face copii de pe setul de documente. Motivul acestui refuz a fost c? legea interzice acordarea unor asemenea copii. Reclamantul sus?ine c? lipsa acord?rii posibilit??ii de a face copii de pe documente i d?uneaz? capacit??ii avocatului s?u de a preg?ti cererea de apel n mod corespunz?tor. ntr-un apel suplimentar la data de 17 Aprilie 2007 avocatul reclamantului a remarcat ca i s-a oferit accesul la cteva volume suplimentare a materialelor cazului, doar c? din nou nu i s-a permis s? fac? copii.

La 25 aprilie 2007 Curtea de Apel Chi?in?u a examinat cauza ?i a adoptat o decizie, prin care reclamantul a fost recunoscut vinovat ?i fiind obligat la plata unei sume de 1,600,000 lei (MDL, aproximativ 94,730 (EURO) n acea perioad?) p?r?ii v?t?mate. Curtea a remarcat, inter alia, c? p?r?ile au beneficiat de condi?ii egale pentru a ?i sus?ine preten?iile ?i pozi?ia n cazul lor ?i de prezentare a probelor. n particular, la solicitarea avocatului reclamantului a fost numit? o expertiz? n acest sens.

La o dat? necunoscut? procurorul a depus o cerere de apel pe motive de drept. La 22 mai 2007 reclamantul la fel a depus o asemenea cerere de apel, n care s-a plns, inter alia, de refuzul de a permite accesul avocatului pentru a face o copie a documentelor pretins falsificate. Avnd n vedere c? afirma?ia potrivit c?reia reclamantul a falsificat semn?tura unei alte persoane se afla n centrul acuza?iilor, necesitatea unei expertize suplimentare era extrem?.

La 23 octombrie 2007 Curtea Suprem? de Justi?ie a casat decizia Cur?ii de Apel, ?i a dispus reexaminarea cazului. La 19 martie 2010 Curtea de Apel Chi?in?u a dispus achitarea reclamantului n ceea ce prive?te una din acuza?ii ?i l-a recunoscut vinovat n partea r?mas? a acuza?iilor, stabilindu-i pedeapsa cu nchisoare pe un termen de 10 ani. Cazul este pendinte n fa?a Cur?ii Supreme de Justi?ie.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns de violarea art. 3 CEDO n ceea ce prive?te de?inerea lui n condi?ii inumane. De asemenea, el s-a plns, n baza aceluia?i articol, de neacordarea asisten?ei medicale necesare n timpul deten?iei. Reclamantul a mai invocat violarea art. 6 1 CEDO privind durata excesiv? a procesului de urm?rire penal? n cazul s?u. El s-a plns n baza aceluia?i articol de privarea de timp si facilit??i pentru preg?tirea adecvat? a ap?r?rii sale.

Printr-o scrisoare din 30 iunie 2010 Guvernul a informat Curtea c? a propus s? fac? o declara?ie unilateral? cu scopul solu?ion?rii problemelor ap?rute n cererea reclamantului. Guvernul n continuare a solicitat Cur?ii s? scoat? cererea reclamantului de pe rol, n conformitate cu art. 37 din Conven?ie.

Printr-o scrisoare din 18 august 2010 reclamantul a refuzat oferta pe motivul absen?ei a unei compensa?ii adecvate n declara?ia Guvernului. El a pretins suma de 20,000 EURO n calitate de compensa?ie pentru prejudiciu moral, precum ?i suma de 10,000 EURO n calitate de costuri ?i cheltuieli. El la fel a solicitat ncetarea tuturor acuza?iilor mpotriva sa n cadrul procedurii penale aflate pe rol.

La 13 octombrie 2010 Guvernul a f?cut o nou? declara?ie prin care din nou a confirmat nc?lcarea drepturilor reclamantului ?i a oferit acestuia o sum? total? de 5000 EURO cu titlu de compensa?ii ?i costuri.

La 30 noiembrie 2010 Guvernul a majorat suma oferit? pn? la 6000 de EURO. La 2 decembrie 2010 reclamantul a refuzat oferta Guvernului.

Referindu-se la natura admisibilit??ii care se con?ine n declara?ia Guvernului din 30 iunie 2010, precum ?i suma compensa?iei propus? n declara?ia din 30 noiembrie 2010 care este n concordan?? cu sumele acordate de c?tre Curte n cauze similare, Curtea a considerat c? nu mai este justificat? continuarea examin?rii cererii reclamantului.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre R. Zadoinov, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Burov c. Moldovei , reclamantul Ion Burov, un fost poli?ist, la o dat? nespecificat?, a ini?iat un proces civil mpotriva fostului-angajator, Ministerul Afacerilor Interne (Ministerul), solicitnd plata restan?elor salariale.

Printr-o hot?rre definitiv? din 19 iunie 2002, Curtea Suprem? de Justi?ie a obligat Ministerul s? pl?teasc? reclamantului suma de 909 lei moldovene?ti (MDL) (69 euro (EUR) la acel moment) cu titlu de restan?e la salarii ?i 500 de lei (EUR 38) pentru onorariile avocatului s?u.

Suma de 909 lei a reprezentat diferen?a dintre suma care a fost efectiv pl?tit? reclamantului, pentru lipsa for?at? de la locul de munc? pentru perioada anului 1997-2000 (MDL 17,547), ?i suma la care acesta avea dreptul n conformitate cu legisla?ia (MDL 18,547). De asemenea, Curtea Suprem? de Justi?ie a obligat Ministerul s? calculeze ?i s? pl?teasc? reclamantului o compensa?ie suplimentar? pentru o perioada 1 ianuarie 1997 - 24 martie 1997.

Potrivit reclamantului, hot?rrea judec?toreasc? definitiv? pronun?at? favorabil? acestuia nu a fost executat? pn? n prezent.

Reclamantul sus?ine c?, n anul1996 el a depus o ac?iune n Judec?toria R?cani, solicitnd restituirea propriet??ilor na?ionalizate, de?inute anterior de c?tre familia sa. Potrivit acestuia, instan?a nu a examinat cererea sa pn? n 2003. Rezultatul acestei proceduri este necunoscut.

La o dat? nespecificat?, reclamantul a contestat o decizie emis? de c?tre autorit??ile locale privind refuzul de a emite o autoriza?ie de construc?ie. Printr-o hot?rre definitiv? din 6 iunie 2002, Curtea de Apel a Republicii Moldova a respins cererea sa ca nefondat?.

Printr-o hot?rre a Tribunalului Chi?in?u din 30 octombrie 2002, reclamantului i-a fost acordat 32,301 lei (EUR 2,384) cu titlu de desp?gubiri pentru concediere ilegal?. Aceast? hot?rre men?inut? printr-o decizie definitiv? a Cur?ii de Apel a Republicii Moldova din 14 ianuarie 2003.

Reclamantul a prezentat documente, potrivit c?rora el a ini?iat mai multe seturi de proceduri civile ntre anii 1997 ?i 2008, suplimentar de cele rezumate mai sus. Conform facturilor prezentate, reclamantul a pl?tit regulat cheltuielile de reprezentare. Astfel, el a pl?tit diferitor avoca?i, respectiv, 2970 lei (aproximativ EUR 436) n 1997, 524 lei (aproximativ EUR 46) n 2000, 1000 de lei (aproximativ EUR 87) n 2001, 2700 lei (aproximativ EUR 172) ?i n 2005 2300 lei (aproximativ EUR 143) ntre 2006 ?i 2008. n total 9494 lei (aproximativ EUR 884).

Pe parcursul anului 2001 reclamantul a nceput s? construiasc? un gard decorativ n jurul propriet??ii sale. Conform facturilor, reclamantul a pl?tit 5540 lei (aproximativ EUR 481) pentru materiale de construc?ii ?i MDL 1,500 (EUR 137) lucr?torilor.

n final, reclamantul a sus?inut n c? a pl?tit EUR 1280 pentru reprezentare n fa?a Cur?ii. El nu a cerut asisten?? juridic? de la Curte.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns, n temeiul art. 1 din Protocolul nr.1, c? nu a fost executat? hot?rrea definitiv? din 19 iunie 2002.

Guvernul a respins afirma?iile reclamantului, sus?innd c? hot?rrea definitiv? pronun?at? n favoarea reclamantului a fost executat?. Guvernul a prezentat o scrisoare din 5 octombrie 2004, expediat? de Departamentul de Executare a Ministerului Justi?iei Cur?ii de Apel Chi?in?u, returnnd dosarul, pe motiv c? hot?rrea definitiv? pronun?at? n favoarea reclamantului a fost executat?.

Reclamantul a invocat c? documentele prezentate de Guvern au fost falsificate ?i nu puteau fi acceptate ca o dovad? de executare.

Curtea a constatat c? faptele cauzei sunt contestate ?i c? nu poate fi stabilit din dosar, dac? hot?rrea definitiv? pronun?at? n favoarea reclamantului a fost executat?. F?r? a aduce atingere acestei dispute, Curtea a considerat c? nu este necesar s? se examineze dac? restul hot?rrilor judec?tore?ti definitive pronun?ate n favoarea reclamantului au fost executate, deoarece ea trebuie s? stabileasc? mai nti dac? plngerile sunt admisibile n conformitate cu art. 35 CEDO, modificat prin Protocolul. Nr.14 CEDO, care a intrat n vigoare la 1 iunie 2010.

Corespunz?tor, Curtea va examina din oficiu dac?: 1) reclamantul a suferit un prejudiciu semnificativ; 2) dac? respectul dpreturilor omului prev?zute n Conven?ie ?i Protocoalele adi?ionale impune examinarea fondului cererii; 3) dac? cauza a fost examinat? n mod corespunz?tor de instan?a na?ional?.

Curtea a decis anterior c? acest criterui se aplic? unde, n pofida unei eventuale nc?lc?ri a unui drept din punct de vedere juridic, nivelul atins al severit??ii nu justific? examinarea de c?tre o instan?? interna?ional? (a se vedea Adrian Mihai Ionescu c. Romania (dec), nr. 36659/04, 1 iunie 2010; Korolev c. Russia (dec.), nr. 25551/05, 1 iulie 2010; Gaftoniuc c. Romania, (dec.), nr. 30934/05, 22 februarie 2011). n continuare, nivelul severit??ii urmeaz? a fi evaluat n lumina impactului financiar a chestiunii n cauz? ?i importan?a cauzei pentru reclamant.

Curtea a notat de la bun nceput cuantumul relativ mic a prejudiciului material care a determinat reclamantul s? nainteze cazul s?u Cur?ii. Plngerea reclamantului vizeaz? o pretinsa omisiune de c?tre autorit??ile de stat s? pl?teasc? o sum? echivalent? cu 107 EUR n perioada de referin??. Din aceast? sum?, doar 909 lei (EUR 69) reprezint? restan?ele salariale reale, restul este o sum? mult mai mare deja pl?tit? reclamantului (MDL 17,547).

n opinia Cur?ii, avnd n vedere cele de mai sus, nu exist? nici o dovad?, c? situa?ia financiar? a reclamantului a fost de a?a o natur? nct rezultatul cauzei ar fi avut un efect semnificativ asupra vie?ii sale private.

Din documentele prezentate de reclamant, se pare c? dnsul a ini?iat mai multe seturi de proceduri civile ntre 1997 ?i 2008, precum ?i a pl?tit regulat onorariile reprezentan?ilor s?i, care numai n conformitate cu documentele aflate n posesia Cur?ii n total formeaz? suma de 9494 lei (aproximativ EUR 884). Mai mult ca att, el a fost desp?gubit de c?tre instan?ele na?ionale cu MDL 32,301 (EUR 2,384) ca desp?gubiri pentru concedierea ilegal? ?i nu sa plns c? acest sum? nu a fost executat?. De asemenea, aparent pe parcursul anului 2001 reclamantul s-a implicat n activit??i de construc?ie, pl?tind aproximativ 137 EUR lucr?torilor ?i EUR 481 pentru materialele de construc?ie. De asemenea, Curtea observ? c? reclamantul a fost capabil s? pl?teasc? reprezentantul s?u n fa?a Cur?ii suma de EUR 1280, f?r? a cere asisten?? juridic?. n final, Curtea a notat c?, de?i cerea executarea hot?rrii definitive, reclamantul de dou? ori s-a folost de recursuri extraordinare pentru a ob?ine re-deschiderea procedurilor, care s-au finalizat cu hot?rre definitiv? n favoarea sa.

Curtea este con?tient? de faptul c? impactul unui prejudiciu material nu trebuie estimat n termeni abstrac?i: chiar ?i prejudiciul material modest poate fi semnificativ n func?ie de circumstan?ele individuale a persoanei ?i situa?ia economic? din ?ar? sau regiunea n care el sau ea locuie?te. Cu toate acestea, lund n considerare diferite circumstan?e economice, Curtea a considerat c? este n afara oric?rui dubiu, n circumstan?ele din spe??, c? suma acordat? n cazul de fa?? a fost de o importan?? minim? pentru reclamant.

Curtea este preocupat? n acela?i timp c? suma prejudiciului n chestiune nu este unicul element care determin? dac? reclamantul a suferit un prejudiciu semnificativ. ntr-adev?r, o violare a Conven?iei poate presupune importante chestiuni de principiu ?i astfel pot cauza un prejudiciu semnificativ f?r? a afecta interesul pecuniar. Totu?i, Curtea nu a considerat c? atare chestiuni au fost abordate de reclamant.

Curtea a considerat c? reclamantul nu a suferit un prejudiciu semnificativ, ca urmare a pretinselor nc?lc?ri ale Conven?iei.

Curtea a reiterat c? potrivit clauzei de salvgardare, este obligat? s? continue examinarea cererii dac? se ridic? chestiuni de caracter general ce afecteaz? respectarea Conven?iei (a se vedea Tyrer v. the United Kingdom, nr. 5856/72, Raportul comisiei din 14 decembrie1976, B 24, p. 2, 2; Korolev v. Russia (dec.) ?i Gaftoniuc v. Romania (dec.)).

Curtea n continuare a observat c? problema neexecut?rilor n Moldova a fost abordat? de numeroase ori n hot?rrile sale. Examinarea fondului acestei cereri nu va aduce elemente noi n jurispruden?a existent? a Cur?ii. Mai mult ca att, la 23 iulie 2004 a fost adoptat? noua lege cu privire la executorii judec?tore?ti, la recomandarea exper?ilor Consiliului Europei. Aceast? nou? lege a creat sistemul executorilor priva?i cu scopul de a asigura executarea efectiv? ?i rapid? a deciziilor judec?tore?ti.

Prin urmare Curtea a concluzionat c? respectarea drepturilor omului prev?zute n Conven?ie ?i n Protocoalele adi?ionale nu impune examinarea fondului cauzei.

n opinia Cur?ii, circumstan?ele spe?ei luate n ansamblu nu relev? o negare a justi?iei la nivel na?ional. Plngerilor ini?iale ale reclamantului au fost examinate de c?tre dou? nivele de jurisdic?ie ?i preten?iile sale au fost admise. n continuare, legisla?ia moldav? a dispus n perioada de referin?? de un mecanism pentru executarea hot?rrilor prin intermediul executorilor pentru a asigura onorarea obliga?iilor pozitive impuse n aceast? privin?? statului.

Astfel, Curtea a considerat c? situa?ia reclamantului nu constituie o negare a justi?iei, care ar putea fi imputat? Guvernului.

Curtea a concluzionat c? cazul reclamantului a fost examinat n mod corespunz?tor de c?tre instan?a na?ional?, n sensul articolului 35 3 (b).

Prin urmare, au fost ndeplinite cele trei condi?ii ale noului criteriu al inadmisibilit??ii, ?i Curtea a constatat c? acest cap?t urmeaz? s? fie declarat inadmisibil n temeiul art. 35 3 (b) ?i 4 CEDO.

Invocnd diferite prevederi din Conven?ie, reclamantul a sus?inut c? judec?toria sectorului R?cani a omis s? examineze cererea sa privind restituirea propriet??ilor na?ionalizate a familiei sale. n opinia Cur?ii, aceast? plngere este v?dit nefondat? ?i urmeaz? a fi respins?, n conformitate cu articolul 35 3 (a) CEDO.

n ceea ce prive?te plngerea reclamantului n privin?a rezultatului procedurii, care s-a ncheiat prin din 6 iunie 2002 a Cur?ii Supreme de Justi?ie, Curtea a notat c? reclamantul a naintat cererea la 20 noiembrie 2003, ceea ce reprezint? mai mult de un an de zile de la data hot?rrii judec?tore?ti definitive. Astfel, aceast? parte a cererii urmeaz? s? fie respins? ca fiind tardiv?, n conformitate cu art. 35 1 ?i 4 CEDO.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de V. Pan?ru, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza ?tef?nuc? c. Moldovei , reclamanta Ala ?tef?nuc?, invocnd violarea art. 6 ?i art. 1 din protocolul nr. 1 CEDO, s-a plns de revizuirea de c?tre instan?ele na?ionale a unei hot?rri judec?tore?ti, favorabile reclamantei, din 25 octombrie 2004 a Judec?toriei Ialoveni.

La 26 aprilie 2010 Curtea a decis s? comunice cererea Guvernului Moldovei.

Printr-o scrisoare din 11 aprilie 2011, reclamanta a informat Curtea c? nu mai dore?te s?-?i men?in? cererea, deoarece la 9 martie 2011 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis cererea de revizuire a Procurorului General al Republicii Moldova, prin care au fost casate deciziile interne, printre care ?i cea din 25 octombrie 2004. Prin decizia sa, Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut hot?rrea judec?toriei Ialoveni emise n favoarea reclamantei. Instan?a a acordat, de asemenea, reclamantei EUR 2 000 cu titlu de prejudiciu moral, EUR 1500 cu titlu de costuri de reprezentare ?i EUR 50 plus 610,50 lei pentru alte cheltuieli de judecat?. Decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie este definitiv?.

Curtea a constatat c? litigiul a fost solu?ionat n sensul art. 37 1 b) CEDO ?i a radiat-o de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii reclamanta a fost reprezentat? de c?tre V. Postolache, avocat din Chi?in?u.