Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei n iulie 2011

16 08 2011

n luna iulie 2011 CtEDO a comunicat urm?toarele cereri Guvernului Moldovei: COMPANIA DE TRANSPORTURI AERIENE TIRAMAVIA SRL c. Moldovei, COMPANIA AERIANĂ VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER SRL c. Moldovei, COMPANIA AERIANĂ GRIXONA SRL c. Moldovei (cererile nr. 54115/09, 55707/09 ?i 55770/09), KOMMERSANT MOLDOVY c. Moldovei (cererea nr. 10661/08) ?i Tatiana DMITRIEVA c. Moldovei (cererea nr. 28347/08).

***

n cauzele TIRAMAVIA SRL, VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER SRL, GRIXONA SRL, reclaman?ii sunt 3 societ??i comerciale specializate n transportul aerian din Republica Moldova.

La 1 iunie 2007, Administra?ia de Stat a Avia?iei Civile (n continuare ASAC) a emis un ordin privind interzicerea oper?rii aeronavelor nregistrate n Republica Moldova ncepnd cu 15 iulie 2007 n spa?iul aerian al Irakului ?i Afganistanului.

n perioada 4 ?i 8 iunie 2007, companiile reclamante au fost supuse unui control din partea European Union Safety Committee. Ca rezultat, au fost depistate iregularit??i.

La 14 iunie 2007, ASAC a expediat societ??ilor reclamante raportul Comisiei Europene ?i i-a informat c? sunt n drept s? prezinte observa?iile sale pn? la 22 iunie 2007.

La 18 iunie 2007, ASAC a expediat companiilor o prescrip?ie aeronautic? nr. 2584 ?i le-a cerut s? prezinte pn? la 21 iunie 2007 un plan de lichidare a neregulilor constatate de c?tre Comisia European?. Potrivit reclaman?ilor un astfel de plan a fost expediat solicitantului la 21 iunie 2007.

De asemenea, la 18 iunie 2007 ASAC a expediat companiilor reclamante o prescrip?ie aeronautic? nr. 2585, prin care li s-a cerut s? ntreprind? m?suri n vederea remedierii neregulilor pn? la 20 iulie 2007 ?i 20 septembrie 2007. Nu este clar dac? neregulile n cauz? erau acelea?i cu cele depistate de c?tre Comisia European?.

La 21 iunie 2007 ASAC a decis revocarea certificatelor companiilor reclamante de operator aerian (n continuare COA).

n privin?a primei companii reclamante, motivul invocat de c?tre ASAC a fost faptul c? autorit??ile aeroportuare din mai multe ??ri europene au depistat nereguli privind avioanele sale ?i c? aceste nereguli au avut un impact negativ asupra securit??ii zborului.

n ceea ce prive?te a doua ?i a treia companie, ASAC s-a bazat pe faptul c? acestea au operat zboruri spre Afganistan, Congo, Sudan, Sierra Leone, Kosovo, Noua Zeeland? ?i Emiratele Arabe Unite. ASAC a sus?inut c? aceste destina?ii au implicat riscuri de securitate ?i c? acestea nu a avut resurse pentru a asigura securitatea zborurilor pe acele teritorii.

La 22 iunie 2007, companiile reclamante au solicitat ASAC anularea deciziei sale pe motiv c? nu a fost explicat exact care nereguli au stat la baza revoc?rii COA ?i ASAC nu le-a acordat timp pentru a nl?tura neajunsurile.

Avnd n vedere faptul c? ASAC a refuzat anularea deciziei sale, la 28 iunie 2007, companiile reclamante au contestat decizia la Curtea de Apel Chi?in?u. Companiile reclamante au sus?inut, printre altele, c? n conformitate cu art.23 din Legea privind avia?ia civil?, ASAC putea s? suspende sau s? revoce certificatele de operator aerian numai n cazul n care companiile nu ar fi reu?it s? lichideze neregulile constatate de c?tre ASAC n termenul stabilit. ntruct ASAC nu a specificat pe care iregularit??i s-a bazat atunci cnd a decis revocarea certificatelor de operator aerian ?i nu a acordat un termen limit? pentru remedierea acestor nereguli, ac?iunile sale sunt ilegale.

La 3 decembrie 2008, Curtea de Apel Chi?in?u a respins ac?iunea companiilor reclamante ?i a sus?inut, printre altele, c? ASAC a fost n drept s? revoce certificatele de operator aerian, deoarece au fost depistate nereguli grave privind subminarea siguran?ei zborurilor n ceea ce prive?te prima companie ?i pentru c? aceasta nu a reu?it s? lichideze neajunsurile. De asemenea, instan?a a sus?inut c? celelalte companii nu s-au conformat ordinului ASAC din 1 iunie 2007 privind interzicerea zborurilor spre Irak ?i Afganistan. Companiile reclamante au atacat aceast? decizie la Curtea Suprem? de Justi?ie.

La 29 aprilie 2009, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul companiilor reclamante, ?i a men?inut hot?rrea pronun?at? de Curtea de Apel.

n fa?a Cur?ii, companiile reclamante se plng n temeiul art. 6 CEDO c? procedurile au fost inechitabile, deoarece instan?ele na?ionale nu au motivate suficient deciziile sale. n particular, instan?ele de judecat? nu a examinat ?i nu a motivat respingerea unor importante argumente prezentate. Companiile, de asemenea, sus?in c? procedurile au fost excesiv de lungi.

Companiile reclamante, de asemenea, se plng c? revocarea certificatelor de operator aerian a fost contrar? art. 1 din Protocolul 1 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

- A existat o ingerin?? n dreptul companiilor reclamante la respectarea bunurilor, n sensul art. 1 din Protocolul nr.1 CEDO? Dac? da, a fost ingerin?a de interes public, n conformitate cu condi?iile prev?zute de lege ?i a fost necesar? pentru a reglementa folosin?a propriet??ii conform interesului general (Megadat.com SRL c. Moldovei, nr.21151/04, 8 aprilie 2008)?

n fa?a Cur?ii, companiile reclamante sunt reprezentate de c?tre I. P?duraru, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza KOMMERSANT MOLDOVY, reclamantul este un ziar, Kommersant Moldovy nregistrat n Republica Moldova.

Printr-o decizie definitiv? a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 29 mai 2002, s-a constatat c? ziarul reclamant a nc?lcat integritatea teritorial? ?i securitatea na?ional? a Republicii Moldova ?i ca rezultat a fost obligat s?-?i stopeze activitatea.

La 9 ianuarie 2007, CtEDO a pronun?at o hot?rre n ceea ce prive?te cererea depus? de c?tre ziarul reclamant. Curtea a constatat violarea art. 10 al Conven?iei ?i a acordat desp?gubiri ziarului reclamant pentru prejudiciul cauzat (a se vedea, pentru mai multe detalii, Kommersant Moldovy c. Moldovei, nr. 41827/02, 9 ianuarie 2007). Hot?rrea a devenit definitiv? la 9 aprilie 2007.

La 29 mai 2007, ziarul reclamant a depus la Curtea Suprem? de Justi?ie o cerere de revizuire, care s-a finalizat cu hot?rrea din 29 mai 2002. Cererea era ntemeiat? pe prevederile art. 449 (h) din Codul de procedur? civil? ?i s-a referit la hot?rrea Cur?ii din 9 ianuarie 2007, ca temei pentru revizuire.

Potrivit ziarului reclamant, p?r?ile nu au abordat problema naint?rii tardive a cererii de revizuire ?i aceast? chestiune nu a fost discutat? n cadrul ?edin?ei.

La 4 octombrie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins cererea ziarului reclamant, ca naintat? n afara termenului-limit? stabilit de art. 450 (g) CPC.

Ziarul reclamant a prezentat o copie a unei decizii a Cur?ii Supreme de Justi?ie din29 noiembrie 2006, prin care a fost admis? o cerere de revizuire ca urmare a constat?rii de c?tre Curte a unei viol?ri a drepturilor garantate de Conven?ie. (cauza Partidul Popular Cre?tin Democrat c. Moldovei, nr. 28793/02, CEDO 2006 II). Unul din argumentele intimatului a fost faptul c? reclamantul a depus cererea dep??ind termenul de trei luni de la adoptarea hot?rrii de c?tre Curte ?i, astfel, n afara termenului stabilit n articolul 450 (g) din Codul de procedur? civil?. Reclaman?ii, n acest caz, au sus?inut c? cererea lor a fost naintat? n termen de trei luni de la data la care hot?rrea Cur?ii a devenit definitiv?. Curtea Suprem? de Justi?ie a constatat c?:

"... hot?rrea Cur?ii Europene a Drepturilor Omului a devenit definitiv? numai la data de 15 mai 2006. Prin urmare, [Partidul Popular Cre?tin Democrat] a prezentat cererea sa n termenul-limit?."

Potrivit ziarului reclamant, nici o cerere de revizuire ca urmare a unei constat?ri a nc?lc?rii de c?tre Curte nu a fost admis? de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie, nainte de intrarea n vigoare a hot?rrii relevante a Cur?ii, deoarece instan?a ntotdeauna a?teapt? pentru a vedea dac? hot?rrea Cur?ii a devenit definitiv?.

n fa?a Cur?ii, ziarul reclamant s-a plns de violarea art. 6 1 CEDO, deoarece Curtea Suprem? de Justi?ie a respins cererea sa pentru un motiv care nu a fost invocat de c?tre p?r?i ?i n privin?a c?ruia nu a avut posibilitate de a nainta obiec?ii n fa?a instan?ei. De asemenea, s-a plns de violarea art. 10 CEDO, deoarece prin refuzul de a anula hot?rrile pe care Curtea le-a constatat ca o nc?lcare a articolului 10, Curtea Suprem? de Justi?ie a permis ca aceste hot?rri s? continue nc?lcarea dreptului s?u la libertatea de exprimare. Acesta s-a plns, n cele din urm?, n temeiul art. 46 CEDO, c? statul reclamat, de facto, a e?uat s? se conformeze pe deplin cu hot?rrea Cur?ii.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. Este Curtea competent? ratione materie de a examina plngerile ziarului reclamant (a se vedea Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c.Elve?iei (nr. 2) [MC], nr.32772/02, CEDO 2009)?

2. Dac? da, a existat o ingerin?? n libertatea ziarului reclamant la exprimare? A fost ingerin?a n conformitate cu cerin?ele art. 10 CEDO?

3. A existat o nc?lcare a art. 6 1 CEDO? n special, a fost nc?lcat dreptul companiei reclamante de acces la o instan?? urmare a refuzului Cur?ii Supreme de Justi?ie de a redeschide procedura, lund n considera?ie propria jurispruden?? n aceast? privin???

n fa?a Cur?ii ziarul reclamant este reprezentat de c?tre V. Nagacevschi de la ONG Juri?tii pentru drepturile omului.

***

n cauza DMITRIEVA, reclamanta Tatiana Dmitrieva, este un arhitect coordonator, de la Institutului Municipal Chi?in?uproiect ( n continuare Institutul).

Potrivit reclamantei la sfr?itul anului 2005 ea a fost abordat? la locul s?u de munc? de c?tre o persoan? pe nume Ivan (n continuare I.V.), care i-a cerut s?-i preg?teasc? un proiect pentru construc?ia unei anexe la apartamentul s?u (n continuare apartament). I.V. i-a spus c? nu are nevoie de un proiect ca atare, ntr-o form? autorizat?, ci doar de un proiect preliminar pentru a calcula costul lucr?rilor. Reclamantul a acceptat s? elaboreze proiectul n afara orelor de lucru.

Ulterior, la 05 decembrie 2005 reclamanta a fost contactat? de V.M., reprezentantul lui I.V. n baza unei procuri. La o dat? specificat?, V.M. a transmis reclamantei suma de 100 dolari americani, cu titlu de avans pentru munca ce urma a fi efectuat?. Reclamanta a semnat o recipis? care confirma primirea banilor.

Prin plngerea din 04 ianuarie 2006, V.M. a denun?at-o pe reclamant? la poli?ie, sus?innd c? aceasta a solicitat un ulcior de vin n schimbul elabor?rii ?i livr?rii proiectului de construc?ie a anexei men?ionate mai sus. n aceea?i zi, reclamanta a transmis lui V.M. proiectul elaborat ?i ultimul i-a dat restul sumei convenite de 200 dolari americani. Banii au fost marca?i anterior de c?tre poli?ie cu o substan??, vizibil? la raze ultraviolete. La scurt timp dup? transmiterea banilor, reclamanta a fost re?inut? de poli?ie.

Prin ordonan?a din 04 ianuarie 2006 a fost ini?iat? urm?rirea penal? mpotriva reclamantei pentru corup?ie pasiv? (Articolul 324 2, litera c) din Codul penal).

n aceea?i zi, ofi?erul respectiv a audiat pe V.M. n calitate de parte v?t?mat?. La 6 ianuarie 2006, I.V. a fost audiat n calitate de martor. Potrivit acestor declara?ii, I.V. a contactat pe reclamanta pentru a afla despre pa?ii ce trebuiau urma?i pentru a ob?ine un proiect de construc?ie. Reclamanta a solicitat un ulcior de vin pentru a accelera ?i facilita procedura.

Prin scrisoarea din 27 ianuarie 2006, Institutul a informat avocatul reclamantei c? V.M. nu a depus vreo cerere pentru a ob?ine un proiect de construc?ie.

Prin scrisoarea din 16 februarie 2006, Oficiul Cadastral Teritorial Chi?in?u a informat avocatul reclamantului c?, ncepnd cu 1 decembrie 2005, proprietarul apartamentului este I.I., o persoan? ter??.

La faza cercet?rii judec?tore?ti, la 11 ianuarie 2007 judec?toria Buiucani instan?a a emis o ncheiere de aducere for?at? a lui I.V. Printr-o declara?ie din 19 ianuarie 2007 I.V. a informat comisariatul de poli?ie Buiucani c? a suferit infarct miocardic ?i, fiind ?intuit la pat, nu se putea mi?ca. ntr-un raport din 22 ianuarie 2007, ofi?erul de poli?ie responsabil de executarea ncheierii respective a informat despre imposibilitatea aducerii for?ate a lui I.V. n fa?a instan?ei. Avnd n vedere acest lucru, judec?toria Buiucani a decis examinarea cauzei n lipsa lui I.V. ?i a dat citire declara?iilor acestuia date la urm?rirea penal?. Instan?a de judecat? a audiat pe reclamanta, pe V.M. ?i notarul care a autentificat procura eliberat? de I.V. lui. V.M.

La 16 martie 2007 judec?toria Buiucani a achitat-o pe reclamant? pe motiv nu erau ntrunite elementele constitutive ale infrac?iunii. Instan?a a acceptat, printre altele, argumentul ap?r?rii c? reclamanta a fost victima unei provoc?ri din partea poli?iei. Ea a men?ionat, c? V.M. nu a solicitat Institutului de a elabora proiectul de construc?ie. De asemenea, ea a men?ionat c? din 2000 I.V. nu a mai de?inut apartamentul respectiv ?i, prin urmare, el a avut nici un interes legitim de a solicita elaborarea proiectului anexei la acest apartament. Instan?a n cauz?, de asemenea, a constatat c? urm?rirea penal? a fost efectuat? de c?tre o autoritate cu nc?lcarea competen?ei materiale.

Prin decizia din 28 iunie 2007, Curtea de Apel Chi?in?u admis par?ial recursul acuz?rii, a anulat solu?ia instan?ei inferioare ?i a rejudecat cauza. n timpul audierii, la cererea acuz?rii, au fost audia?i reclamanta ?i avocatul s?u. V.M. ?i I.V. nu au fost prezen?i la ?edin??. Instan?a de apel a decis rencadrarea faptelor ?i a constatat vinov??ia reclamantei de comiterea infrac?iunii prev?yute de art. 330 din Codul penal (Primirea de c?tre un func?ionar a recompensei ilicite). Instan?a a condamnat reclamanta la plata unei amenzi de 8.000 de lei moldovene?ti (aproximativ 500 de euro). Instan?a de apel ?i-a ntemeiat decizia sa, n primul rnd, pe declara?iile lui V.M. ?i I.V., ?i a nu abordat chestiunea existen?ei provoc?rii din partea poli?iei.

La 17 august 2007, avocatul reclamantului a naintat un recurs mpotriva deciziei Cur?ii de Apel. El a invocat, printre altele, c? condamnarea sa bazat pe declara?iile date de I.V. n timpul urm?ririi penale ?i citite n timpul ?edin?ei. Avocatul a sus?inut c? aceast? prob? a fost inadmisibil?. De asemenea, a sus?inut c? decizia instan?ei de apel nu a fost motivat?, deoarece nu s-a pronun?at n privin?a constat?rilor instan?ei de fond, inclusiv asupra faptului c? a existat o provocare din partea poli?iei. Avocatul a subliniat c? sentin?a de condamnare s-a bazat pe m?rturiilor persoanelor care, ac?ionnd n conformitate cu instruc?iunile ofi?erilor de poli?ie au provocat comiterea infrac?iunii de c?tre reclamant?.

Prin decizia din 5 decembrie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul pe de o parte, ca v?dit nefondat ?i, pe de alt? parte, ca inadmisibil, deoarece el nu a fost semnat de c?tre reclamant?, dar numai de c?tre avocat.

n fa?a Cur?ii, reclamanta s-a plns de violarea art. 6 CEDO, deoarece: a) decizia Cur?ii de Apel Chi?in?u la 28 iunie 2007 ?i decizia Cur?ii Supree? de Justi?ie din 5 decembrie 2007 nu sunt motivate; b) V.M. ?i I.V., au ac?ionat n conformitate cu instruc?iunile poli?ie pentru a incita comiterea infrac?iunii; c) nu a fost posibil? audierea lui I.V., n calitate de martor, or Curtea de Apel Chi?in?u, pronun?nd sentin?a de condamnare din 28 iunie 2007, s-a bazat pe declara?iile acestuia date la urm?rirea penal?; d) c? Curtea de Apel Chi?in?u, inversnd achitarea primei instan?e, nu a rejudecat cauza, n conformitate cu prevederile procedurale n vigoare, doar a audiat p?r?ilor interesate cu privire la apel; e) faptul c? Curtea Suprem? de Justi?ie a considerat recursul avocatului inadmisibil, pe motiv c? reclamantul nu a semnat recursul.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarea ntrebare:

- A fost examinat? n mod echitabil temeinicia acuza?iei penale mpotriva reclamantului, n conformitate cu cerin?ele articolului 6 din Conven?ie?

n fa?a Cur?ii reclamanta este reprezentat? de c?tre V. Tarnovschi, avocat din Chi?in?u.