Hot?rrea Dragostea Copiilor-Petrovschii-Nagornii c. Moldovei

13 09 2011

La 13 septembrie 2011 CtEDO a pronun?at hot?rrea Dragostea Copiilor-Petrovschii-Nagornii c. Moldovei (cererea nr. 25575/08).

***

n aceast? cauz? compania reclamant? este o ntreprindere Individual? “Dragostea Copiilor-Petrovschi-Nagornii ce presteaz? servicii de educa?ie pre?colar?. La data de 25 iulie 2001, printr-o hot?rre a judec?toriei R?cani, compania reclamant? a fost obligat? s? pl?teasc? lui M. suma de 78,400 dolari SUA.

La o dat? nespecificat? n 2006, M. s-a adresat Departamentului de Executare n vederea execut?rii hot?rrii din 25 iulie 2001. Totu?i, cererea sa a fost respins? pe motivul omiterii termenului de prescrip?ie. Potrivit unei scrisori din 4 mai 2006, M. a fost informat c? titlul executoriu respectiv urma s? fie naintat n perioada 2001-2006.

La data de 22 mai 2006, M. a depus o cerere la Judec?toria R?cani solicitnd repunerea n termen a titlului executoriu. El a men?ionat, inter alia, c? a cerut executarea hot?rrii respective n 2001, ns? titlul executoriu a fost pierdut de c?tre Departamentul de Executare.

La data de 18 iulie 2007, Curtea de Apel Chi?in?u printr-o decizie definitiv? a respins cererea lui M. de repunere n termen a titlului executoriu, pe motivul omiterii termenului de prescrip?ie de 3 ani pentru naintarea acestuia.

La 20 iulie 2007, M. a depus o cerere de revizuire a deciziei din 18 iulie 2007, invocnd art. 449 lit. c) CPC al RM, argumentnd c? printr-o scrisoare din 13 iulie 2007 expediat? acestuia de c?tre Departamentul de Executare, institu?ia a confirmat nregistrarea titlului s?u executoriu la 31 iulie 2001, ns? aceasta a fost restituit ulterior Judec?toriei R?cani.

La data de 22 august 2007, Curtea de Apel Chi?in?u a respins ca inadmisibil? cererea de revizuire a lui M.

La data de 28 septembrie 2007 M. a contestat cu recurs ncheierea Cur?ii de Apel Chi?in?u din 22 august 2007.

La data de 24 octombrie 2007, judec?torul S.N. a fost numit raportor al cauzei. La data de 14 noiembrie 2007, un complet din 3 judec?tori ai Cur?ii Supreme de Justi?ie a admis recursul declarat de c?tre M, a casat decizia din 22 august 2007 ?i a dispus reexaminarea cauzei. Curtea Suprem? de Justi?ie a considerat scrisoarea din 13 iulie 2007 ca ?i un document nou n sensul art. 449 lit. c) CPC al RM ?i a invocat c? M. ar fi putut aceast? scrisoare mai trziu de 13 iulie 2007. Judec?torul S.N., numit raportor al acestei cauze, nu a participat la examinarea recursului.

Redeschiderea procedurilor s-a fost finalizat cu o decizie final? a Cur?ii Supreme de Justi?ie din 28 octombrie 2008 n favoarea lui M.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a pretins, n particular, violarea dreptului la un proces echitabil de c?tre unt “tribunal instituit de lege pe motiv c? judec?torul raportor a fost schimbat contrar prevederilor legii. Compania reclamant?, de asemenea, s-a plns c? dreptul s?u la un proces echitabil ?i dreptul la respectarea bunurilor sale au fost nc?lcate n rezultatul cas?rii ilegale a unei hot?rri definitive n favoarea sa.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 6 1 ?i art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO.

Curtea a reiterat c? dreptul la judecarea ntr-un mod echitabil de c?tre o instan??, a?a cum este garantat de articolul 6 1 al Conven?iei, trebuie interpretat n lumina Preambulului Conven?iei, care, n partea sa relevant?, declar? preeminen?a dreptului ca o parte a mo?tenirii comune a Statelor Contractante. Unul din aspectele fundamentale ale preeminen?ei dreptului este principiul securit??ii raporturilor juridice, care cere, printre altele, ca atunci cnd instan?ele judec?tore?ti dau o apreciere final? unei chestiuni, constatarea lor s? nu mai poat? fi pus? n discu?ie (a se vedea Brum?rescu c. Romania, [GC], nr. 28342/95, 61, ECHR 1999-VII, Ro?ca c. Moldovei, nr. 28342/95, 24, 22 martie 2005).

Securitatea raporturilor juridice presupune respectarea principiului res judicata (a se vedea Brum?rescu c. Romniei, 62), adic? principiul caracterului irevocabil al hot?rrilor judec?tore?ti. Acest principiu cere ca nici o parte s? nu aib? dreptul s? solicite revizuirea unei hot?rri irevocabile ?i obligatorii, doar cu scopul de a ob?ine o reexaminare ?i o nou? determinare a cauzei. Competen?a instan?elor ierarhic superioare de revizuire trebuie exercitat? pentru a corecta erorile judiciare ?i omisiunile justi?iei, dar nu pentru a efectua o nou? examinare. Revizuirea nu trebuie considerat? un apel camuflat, iar simpla existen?? a dou? opinii diferite cu privire la aceea?i chestiune nu este un temei de reexaminare. O derogare de la acest principiu este justificat? doar atunci cnd este necesar?, datorit? unor circumstan?e esen?iale ?i conving?toare (a se vedea Ro?ca c. Moldovei, nr. 28342/95, 25, 22 martie 2005).

n ceea ce prive?te redeschiderea procedurilor din cauza apari?iei circumstan?elor noi, Curtea a constatat c? aceasta este, n sine, incompatibil? cu Conven?ia. Totu?i, deciziile de a revizui hot?rri judec?tore?ti irevocabile, trebuie s? fie n conformitate cu criteriile legale relevante, iar folosirea necorespunz?toare a unei astfel de proceduri poate fi contrar? Conven?iei, pe motiv c? rezultatul s?u - pierderea unei hot?rri judec?tore?ti - este acela?i ca ?i n recursul n anulare. Principiile securit??ii raporturilor juridice ?i preeminen?ei dreptului cer Cur?ii s? fie vigilent? n acest domeniu. (a se vedea Popov c. Moldovei (nr. 2), cererea nr. 19960/04, 6 decembrie 2005, 46).

Curtea a notat, n primul rnd, c? la respingerea cererii de revizuire Curtea de Apel a constatat c? titlul executoriu la care s-a referit scrisoarea din 13 iulie 2007 nu a vizat executarea hot?rrii din 25 iulie 2001, care la acel moment nu era definitiv? ?i executorie. Curtea Suprem?, anulnd ncheierea Cur?ii de Apel, nu a contrazis aceast? constatare important?.

n continuare, Curtea a notat c? nu este nici un indiciu n hot?rrea Cur?ii Supreme din 14 noiembrie 2007 dac? scrisoarea Departamentului de Executare ar con?ine informa?ii care nu ar fi fost ob?inute mai devreme de c?tre M. De asemenea, nu exist? nici un indiciu c? M. ar fi ncercat, f?r? succes, s? ob?in? aceast? informa?ie mai devreme de 13 iulie 2007. n aceste circumstan?e, Curtea a considerat c? nu poate fi spus c? scrisoarea din 13 iulie 2007 s-a calificat ca noi fapte sau circumstan?e care nu au fost ?tiute sau au putut ?i ?tiute mai devreme de c?tre p?r?ile litigante. Mai mult ca att, nu exist? nici o men?iune n hot?rrea Cur?ii Supreme despre termenul de 3 luni pentru naintarea cererii de revizuire sau oricare motiv pentru justificarea prelungirii acestui termen.

Curtea a considerat c? redeschiderea procedurilor n acest caz a fost, n esen??, o re-argumentare a motivelor lui M., dar care aparent nu au fost invocate n cadrul procedurilor finalizate cu decizia din 18 iulie 2007. De fapt, a fost un apel deghizat scopul c?ruia era ob?inerea unei noi reexamin?ri a cauzei, dect o revizuire real? n conformitate cu art. 449-453 din Codul de procedur? Civil? al Republicii Moldova. Astfel fiind nc?lcat principiul securit??ii raporturilor juridice. Mai mult ca att, neindicarea motivelor pentru prelungirea termenului de prescrip?ie n interiorul c?ruia se poate cerere revizuirea, a fost nc?lcat dreptul la un proces echitabil.

n aceste circumstan?e, Curtea a considerat c? nu este necesar s? examineze, suplimentar, dac? alte aspecte a procedurilor au fost respectate.

n ceea ce prive?te violarea art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, Curtea a considerat c? compania reclamant? a avut o “posesie, n particular suma de bani care urma s? nu fie achitat? lui M. n urma deciziei din 18 iulie 2007. Casarea acestei decizii definitive ?i irevocabile a consituit o ingerin?? n dreptul companiei la respectarea bunurilor sale.

Compania reclamant? a indicat c? nu este preg?tit? pentru prezentarea cerin?elor de satisfac?ie echitabil?, deoarece se afl? n proces de insolvabilitate ?i prefer? s? amne aceast? chestiune pentru o alt? examinare. Guvernul nu a obiectat.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? este reprezentat? de c?tre V. Gribincea, avocat din Chi?in?u.