Hot?rrile Agurdino S.R.L. c. Moldovei ?i Cristina Boicenco c. Moldovei

27 09 2011

La 27 septembrie 2011, CtEDO a pronun?at urm?toarele hot?rri: Agurdino S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 7359/06) ?i Cristina Boicenco c. Moldovei (cererea nr. 25688/09).

***

n cauza Agurdino S.R.L. , compania reclamant? este specializat? n producerea unor produse chimice n Zona Economic? Liber? Expo-Business-Chi?in?u.

La data de 15 octombrie 2011 Inspectoratul Fiscal de Stat a obligat compania reclamant? la plata TVA n sum? total? de 2,021,312 lei (aproximativ EUR 126,000) ?i o amend? n sum? de 1,617,079 lei pentru neachitarea TVA-ului respectiv. Compania a contestat aceste sume, invocnd c? a fost scutit? de la plata acestor impozite n conformitate cu Legea cu privire la zonele economice libere. Inspectoratul nu a acceptat argumentele companiei, aceasta s-a adresat n instan?a de judecat?.

La data de 19 iunie 2002 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis ac?iunea companiei reclamante, aceasta fiind exonerat? de la plata sumelor impuse de Inspectoratul Fiscal de Stat.

La data de 20 octombrie 2005, Parlamentul a adoptat o hot?rre de interpretare a Legii cu privire la zonele economice libere, dnd o interpretare diferit? de cea a companiei reclamante invocat? n fa?a instan?ei de judecat?.

La data de 2 noiembrie 2005, Inspectoratul a depus o cerere de revizuire a deciziei Cur?ii Supreme de Justi?ie din 19 iunie 2002, invocnd noua interpretare a legii.

La data de 14 noiembrie 2005, compania reclamant? a fost informat? la telefon de Cancelaria Cur?ii Supreme de Justi?ie c? ?edin?a de judecat? va avea loc la data de 16 noiembrie 2005. Directorul executiv al companiei reclamante a solicitat amnarea, motivnd c? nu va putea s? se prezinte la ?edin??.

La data de 16 noiembrie 2005 Curtea Suprem? de Justi?ie a examinat cererea de revizuire n absen?a companiei reclamante ?i a admis-o, casnd decizia favorabil? companiei reclamante ?i pronun?nd o decizie n favoarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La data de 30 noiembrie 2006 Curtea Constitu?ional? a declarat neconstitu?ional? hot?rrea Parlamentului de interpretare a legii respective. Astfel, la data de 12 decembrie 2006 compania reclamant? a depus o cerere de revizuire a deciziei Cur?ii Supreme de Justi?ie din 16 noiembrie 2005. Totu?i, cererea respectiv? a fost repsins? la data de 24 ianuarie 2007.

Potrivit companiei reclamante, decizia din 16 noiembrie 2005 a fost executat? par?ial, n particular au fost achitate doar 42,906 lei. Restul sumei nu a putut fi achitat? deoarece compania reclamant? a devenit insolvabil?. Guvernul a contestat aceast? afirma?ie sus?innd c? decizia din 16 noiembrie 2005 nu a fost niciodat? executat?.

n fa?a Cur?ii compania reclamant? a pretins c? prin casarea deciziei din 19 iunie 2002 a fost violat dreptul s?u la un proces echitabil garantat de art. 6 CEDO. De asemenea, compania reclamant? s-a mai plans c? decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 16 noiembrie 2005 a nc?lcat dreptul s?u la protec?ia propriet??ii prev?zut de art. 1 al Protocolului nr. 1 CEDO.

Curtea a notat ca prezenta cauz? vizeaz? procedurile n urma c?rora compania reclamant? obligat?, urmare a erorilor n plata taxelor, s? pl?teasc? o amend? n m?rime de 1,617,049 MDL. Evaluarea taxelor ?i impunerea suprataxelor se afl? n afara scopului Articolului 6 sub aspect “civil (a se vedea Ferrazzini v. Italy [MC], nr. 44759/98, 29, ECHR 2001-VII). Astfel apare ntrebarea dac? procedurile respective au fost “penale potrivit sensului autonom al Articolului 6 ?i astfel au presupus garan?iile Articolului 6 sub acest aspect.

Curtea a observat c? Guvernul nu a contestat aplicabilitatea art. 6 CEDO n aceast? cauz?. De asemenea ea a notat c? penalitatea impus? companiei reclamante a fost stabilit? mai degrab? ca o pedeaps? pentru a evita o recidiv?, dect o compensa?ie pecuniar?. n asemenea circumstan?e, Curtea este preg?tit? s? considere c? n aceast? cauz? art. 6 se aplic? sub aspectul s?u penal. (Jussila c. Finlandei, nr. 73053/01, 31-39, CEDO 2006-XIII).

Curtea a reiterat c? art. 6 1 CEDO oblig? instan?ele na?ionale s? motiveze hot?rrile sale, cauza Ruiz Torija c. Spaniei (9 decembrie 1994, seria A. nr. 303-A).

De asemenea Curtea a notat c? n prezenta cauz?, procedura de revizuire reglemant? de art. 449-453 al Codului de procedur? civil? este destinat? de fapt pentru a corecta erorile judiciare. Sarcina Cur?ii, exact ca ?i n cauza Popov (nr. 2) c. Moldovei, este de a determina dac? procedura a fost aplicat? ntr-o manier? compatibil? cu art. 6 CEDO, ?i respectiv dac? a fost asigurat? respectarea principiului certitudinii juridice. n acest sens, Curtea trebuie s? i-a n considerare c? este de competen?a instan?elor na?ionale n primul rnd interpetarea prevederilor legisla?iei na?ionale (a se vedea Waite and Kennedz c. Germaniei, nr. 26083/94, CEDO 1999-I).

n decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 16 noiembrie 2005 s-a invocat hot?rrea Parlamentului din 20 octombrie 2005 de interpetare ca motiv pentru redeschiderea procedurilor. Curtea a notat n primul rnd c? conform art. 45 al Legii cu prvire la actele legislative, o lege care interpreteaz? o alt? lege nu poate avea character retroactiv ?i, n consecint?, o nou? interpretare dat? de c?tre Parlament la 20 octombrie 2005 a Legii cu privire la zonele economice libere nu putea de regul? s? afecteze statutul litigiului finalizat cu o deciziei final? cu trei ani n urm?.

Totu?i, chiar ?i presupunnd contrariul, Curtea a notat c? nu exist? vreo men?iune n decizia Cur?ii Supreme de Justi?ie din 16 noiembrie 2005 dac? hot?rrea de interpretare con?inea o “informa?ie care nu a putut fi ob?inut? anterior de c?tre Inspectorat. Nu exist?, de asemenea, nici o men?iune c? Inspectoratul a ncercat, dar f?r? success s? ob?in? o asemenea “informa?ie mai nainte. n asemenea circumstan?e, Curtea a considerat c? nu putea fi calificat hot?rrea de interpretare ca “un fapt sau o circumstan?? nou? care a fost necunoscut? ?i nu a putut fi cunoscut? anterior de c?tre p?r?ile la proces. Mai mult dect att, nu exist? vreo men?iune n decizia Cur?ii supreme de Justi?ie despre termenul de prescrip?ie de 3 luni pentru naintarea revizuirii sau alte motive pentru care instan?a a extins acest termen.

Prin urmare, Curtea a considerat c? revizuirea procedurilor n cauz? a fost, n esen?? o ncercare de re-examinare a cazului din motivele pe care Inspectoratul le-a avut, dar aparent nu le-a invocat mai devreme. A fost un “apel deghizat scopul c?ruia era de a ob?ine o nou? examinare a cauzei, dect o revizuire veritabil? dup? cum este prev?zut? de art. 449-453 al Codului de procedur? civil?.

Astfel, Curte a constatat n unanimitate violarea art. 6 1 CEDO art. 1 al Protocolului nr. 1 CEDO.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a solicitat EUR 5,840.50 cu titlu de prejudiciu material, EUR 2.14 pe zi, calculate dup? data cnd a naintat cerin?a pentru stisfac?ie echitabil? cu titlu de dobnda dobnd? de ntrziere, EUR 10,000 cu titlu de prejudiciu moral, precum ?i EUR 1,795 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a considerat c? chestiunea privind aplicare a art. 41 nu este gata pentru hot?rre.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? este reprezentat? de c?tre V. Nagacevschi ?i I. Chibac, avoca?i din Chi?in?u.

***

n cauza Boicenco c. Moldovei, reclamanta Cristina Boicenco s-a n?scut n anul 1985 ?i locuie?te n raionul Vulc?ne?ti.

La data de 31 mai 2004, reclamanta s-a angajat la munc? ntr-un restaurant. Fiind suspectat? de comiterea unui furt de la restaurant, la data de 1 iunie 2004 ea a fost re?inut? de c?tre un ofi?er de urm?rire penal?.

Poli?i?tii nu au ntocmit nici un process-verbal de re?inere. Reclamanta nu a fost adus n fa?a unui judec?tor. Nu i s-a acordat dreptul la ap?rare.

La data de 2 iunie 2004, reclamanta ?i-a recunoscut vina, iar la data de 11 iunie 2004 a fost eliberat?. La data de 5 iulie 2004 ea fost pus? sub acuzare. n aceea?i zi, procuratura a aplicat fa?? de reclamant? obliga?ia de a nu p?r?si localitatea.

La data de 16 februarie 2005, judec?toria Buiucani a achitat reclamanta. Instan?a a constatat c? n perioada 1 - 6 iunie acesta a fost de?inut? ilegal la sediul Comisariatului de poli?ie al sectorului Buiucani din Chi?in?u.

De asemenea, instan?a a constatat c? poli?i?tii nu a u ntocmit vreun proces-verbal de re?inere ?i c? arestul s?u nu a fost dispus de vreun judec?tor de instruc?ie. Ea a concluzionat c? deten?ia reclamantei, neasistat? de vreun avocat, a fost contrar? dreptului intern ?i c? toate actele procedurale efectuate pe timpul urm?ririi penale sunt lovite de nulitate. Procurorul a atacat sentin?a.

Printr-o decizie din 5 aprilie 2005, Curtea de Apel Chi?in?u a respins apelul procurorului. n acela?i timp, ea a emis o ncheiere interlocutorie n care a constatat n mod expres o nc?lcare a articolului 5 din Conven?ie n privin?a reclamantului.

La data de 9 iunie 2006, reclamanta naintat o ac?iune la judec?toria Vulc?ne?ti mpotriva Ministerului de Finan?e privind repararea prejudiciului moral ?i material suferit. Ea a pretins 12,220 lei (aproximativ EUR 733) cu titlu de prejudiciu material ?i 100,000 lei (aproximativ EUR 5,973) cu titlu de prejudiciu moral.

La data de 26 octombrie 2006, judec?toria Vulc?ne?ti a admis par?ial ac?iunea reclamantei oblignd prrtul s? achite reclamantei 6,645 lei (EUR 404) cu titlu de prejudiciu material; iar la 27 octombrie 2006 a obligat Ministerul Finan?elor s? achite 8 000 lei (EUR 478) cu titlu de prejudiciu moral.

La data de 13 mai 2007, Curtea de Apel Comrat a admis par?ial apelul reclamantei, Ministerul Finan?elor a fost obligat s? mai achite suplimentar 1,124 lei (EUR 68) pentru expertiza medico-legal? ?i 300 lei (EUR 18) pentru cheltuileli de reprezentare.

La data de 29 octombrie 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursurile p?r?ilor, men?innd astfel deciziile instan?elor inferioare.

n fa?a Cur?ii reclamanta s-a plans de caracterul ilegal al deten?iei sale, precum ?i de caracterul inadecvat ?i insufficient al repara?iei acordate de instan?ele na?ionale. Ea a invocat violarea art. 6 ?i art. 13 CEDO, precum ?i art. 1 al Protocolului nr. 1 CEDO.

Curtea a reiteratat c?, n primul rnd, instan?ele na?ionale trebuie s? redreseze pretinsele viol?rilale Conven?iei. De asemenea, Curtea a observant c? instan?ele na?ionale au recunoscut caracterul ilegal al deten?iei reclamantei.

n ceea ce prive?te a doua condi?ie, ?i anume de redresare adecvat? ?i suficient?, n particular compensarea prejudiciului moral ?i material cauzat, Curtea a observat c? judec?toria Vulc?ne?ti a acordat reclamantei suma global? de 14,645 lei (aproximativ EUR 882). Totu?i, instan?a civil? a alocat o compensa?ie pentru deten?ia ?i procedurile ilegale.

n opinia Cur?ii, exist? o dispropor?ie nerezonabil? ntre suma acordat? pentru daune morale de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie ?i sumele acordate, de obicei, de Curte n temeiul articolului 41 din Conven?ie n cazuri similare (Hyde Park ?i al?ii c. Moldovei (nr. 4), nr. 18491/07, 70, 07 aprilie 2009; Leva c. Moldovei, nr. 12444/05, 79, 15 decembrie 2009). n aceste circumstan?e,

Curtea nu a acceptat pozi?ia precum c? reclamanta a primit desp?gubiri adecvate ?i corespunz?toare a daunelor morale rezultate din nc?lcarea articolului 5 1.

Curtea a constatat c? reclamanta poate pretinde, n continuare, statutul de victim? a unei nc?lc?ri a articolului 5 din Conven?ie.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea articolului 5 1 ?i 5 al Conven?iei. n opinia Cur?ii, nu a fost contestat faptul c? a avut loc nc?lcarea dreptului reclamantei la libertate ?i securitate garantat de articolul 5 1 din Conven?ie, fapt recunoscut de c?tre Curtea de Apel prin decizia din 5 aprilie 2005. Curtea a observat c? orice persoan? are posibilitatea s? nainteze o cerere de reparare a daunelor cauzate n rezultatul priv?rii ilegale de libertate. Rezult? c? sistemul de drept din Moldova a acordat reclamantei, cu un grad suficient de certitudine, dreptul la desp?gubiri pentru arest preventiv.

Curtea a notat c? reclamanta s-a folosit de oportunitatea oferit? de legisla?ie pentru ob?inerea unor desp?gubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a deten?iei sale ?i c?, n conformitate cu aceast? procedur?, acaesta a ob?inut recunoa?terea ilegalit??ii deten?iei sale n conformitate cu legisla?ia na?ional? ?i recunoa?terea implicit? a nc?lc?rii articolului 5 1 al Conven?iei.

Curtea a observat c? singura chestiune care se impune n acest caz este m?rimea compensa?iei acordat? reclamantei de c?tre judec?toria Vulc?ne?ti, adic? echivalentul a 478 EURO. Chiar dac? perioada de deten?ie – unsprezece zile – poate p?rea scurt?, aceast? sum? este considerabil mai mic? dect ceea ce Curtea a acordat, n cazuri similare de nc?lcare a articolului 5 din Conven?ie (Hyde Park ?i al?ii (nr. 4) ?i Leva de mai sus).

n fa?a Cur?ii reclamanta a solicitat EUR 7,532 cu titlu de prejudiciu material, ceea ce reprezint? rambursarea salariului ratat pentru perioada iulie 2004 – iulie 2010, perioad? n care ea nu a lucrat. De asemenea ea a pretins EUR 8,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 2,635 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat EUR 6,000 cu titlu de prejudiciu moral, EUR 1,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli, iar n ceea ce prive?te prejudiciu material Curtea nu a g?sit leg?tura cauzal? dintre viol?rile constatate ?i prejudicial pretins.

n fa?a Cur?ii reclamanta a fost reprezentat? de c?tre G. P?duraru, avocat din Chi?in?u.