Cererea American Jewish Joint Distribution Committee comunicat? Guvernului Moldovei

03 10 2011

n luna august 2011, CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea American Jewish Joint Distribution Committee c. Moldovei (cererea nr. 44298/09).

n aceast? cauz?, asocia?ia reclamant? este American Jewish Joint Distribution Committee, o asocia?ie non-guvernamental? nregistrat? la New York, SUA.

Asocia?ia reclamant? este o organiza?ie non-profit de ajutor umanitar. La sfr?itul anilor ‘90, asocia?ia reclamant? a demarat procedurile de achizi?ionare a unei cl?diri n Chi?in?u destinat? organiz?rii unor programe de ajutor cultural, educa?ional ?i umanitar pentru poporul evreiesc din Moldova. n acest scop, asocia?ia reclamant? a convenit cu asocia?ia non-guvernamental? evreiasc? local?, AJOC, ini?ial s? arendeze, iar ulterior s? privatizeze cl?direa fostei Sinagogi. La data de 4 ianuarie 2001, AJOC a procurat de la Prim?ria Chi?in?u cl?direa fostei Sinagogi.

Potrivit asocia?iei reclamante, prin acordul ncheiat cu AJOC de procurare a cl?dirii s-a urm?rit evitarea unor posibile dificult??i legate de vnzarea de c?tre Prim?rie a propriet??ii unor persoane str?ine ?i banii utiliza?i pentru procurare (aproximativ USD 70,000) au fost acorda?i de c?tre asocia?ia reclamant?. Aproape simultan asocia?ia reclamant? a procurat de la persoane private propriet??i adiacente, achitnd aproximativ USD 125,000. Toate cl?dirile procurate de asocia?ia reclamant? ?i de c?tre AJOC au devenit un ?antier de construc?ie a noii cl?diri, urmnd s? fie p?strat doar peretele din fa?? ?i fundamentul fostei Sinagogi.

La data de 26 octombrie 2001, board-ul de directori ai AJOC a decis s? doneze asocia?iei reclamante cl?direa fostei Sinagogi. Contractul de dona?ie a fost ntocmit la notar la data de 28 noiembrie 2001, care statua c? cl?direa urma s? fie transferat? asocia?iei reclamante gratuit, ca ?i cadou.

n anul 2005, asocia?ia reclamant? a finalizat lucr?rile de pe ?antier, n urma c?rora a fost construit? o alt? cl?dire ntitulat? KEDEM Campus Building. Suma total? a cl?dirii a fost aproximativ de USD 2,000,000.

n lunile urm?toare dup? inaugurarea ceremoniei oficiale, reprezentan?ii asocia?iei reclamante ?i ai AJOC au discutat posibilele termene ?i condi?ii de ocupare de c?tre AJOC a ctorva spa?ii de oficiu n noua cl?dire. Totu?i, p?r?ile nu au ajuns la un acord comun, deoarece AJOC a refuzat s? achite plata pentru arend?.

n luna iunie 2007 asocia?ia reclamant? a primit o scrisoare de la AJOC prin care se solicita ncetarea retroactiv? a contractului de dona?ie din 28 noiembrie 2001, invocndu-se starea financiar? proast? ?i existen?a datoriilor. Urmare a refuzului asocia?iei reclamante, la data de 28 septembrie 2007 AJOC a naintat o ac?iune la Judec?toria Economic? solicitnd ncetarea contractului de dona?ie, invocnd dificult??ile financiare ?i necesitatea de bani pentru achitarea datoriilor.

Asocia?ia reclamant? a solicitat respingerea cererii invocnd expirareai termenului de prescrip?ie de trei ani prev?zut de legisla?ia na?ional? pentru anularea contractelor de dona?ie. Asocia?ia reclamant? a sus?inut, inter alia, c? proprietatea de?inut? cndva de AJOC nu mai exist? de mult timp, fiind demolat? pentru a permite construc?ia unei noi cl?diri.

Cteva luni mai trziu, n timpul procesului, AJOC ?i-a rev?zut motivele cererii sale. n particular, ea nu a mai sus?inut dificult??ile financiare, dar c? n anul 2001 dona?ia urma s? fie temporar? n privin?a a 795.5 metri p?tra?i (suprafa?a fostei Sinagogi) din toat? KEDEM Campus Building. Cl?direa urmnd a fi transmis? AJOC imediat dup? finalizarea construc?iei. n sus?inerea cererii rev?zute, AJOC a invocat un set de procese-verbale “extinse a adun?rii board-ului AJOC din 26 octombrie 2001. Procesele-verbale “extinse con?ineau, pe lng? alte pasaje pertinente, o declara?ie a fostului pre?edinte al board-ului de directori a AJOC care statua c? dup? construc?ia noii cl?diri titlul asupra p?r?ii istorice ale complexului de cl?diri a fi returnat AJOC.

Asocia?ia reclamant? a invocat c? procesele-verbale extinse sunt false ?i n orice caz ele nu s-au reg?sit n contractul de dona?ie din 28 noiembrie 2001. Asocia?ia reclamant? a mai invocat c? procesele-verbale extinse nu sugerau vreo promisiune dat? AJOC prin care vreo parte a noii cl?diri urma a fi transmis? ultimei dup? finalizarea construc?iei. De asemenea, aceste procese-verbale nu sugerau c? eventuala transmitere urma s? fie cu titlu gratuit. Potrivit asocia?iei reclamante, aceasta a cheltuit aproximativ USD 600,000 pentru reconstruc?ia p?r?ii istorice ale cl?dirii. Asocia?ia de asemenea a invocat expirarea termenului de prescrip?iet pentru naintarea ac?iunii de c?tre AJOC.

La data de 25 februarie 2008, Judec?toria Economic? a emis o hot?rre nefavorabil? asocia?iei reclamante bazndu-se pe faptul c? dona?ia AJOC a fost una provizorie. Instan?a a f?cut trimitere la procesele-verbale extinse din 26 octombrie 2001 ?i declara?ia semnat? de membrii board-ului AJOC care au participat la adunarea respectiv?. Asocia?ia reclamant? a atacat hot?rrea ?i a sus?inut, inter alia, c? declara?iile martorilor invocate de prima instan?? nu erau credibile ?i c? asocia?ia a fost n imposibilitate de a pune ntreb?ri acestora. Asocia?ia de asemenea a f?cut rererire la expirarea termenului de prescrip?ie.

La data de 8 iulie 2009, Curtea de Apel Economic? a respins apelul asocia?iei reclamante ?i a men?inut hot?rrea primei instan?e. n privin?a termenului de prescrip?ie, Curtea de Apel a argumentat c? AJOC a aflat c? drepturile sale au fost violate abia n anul 2005 ?i c?, n consecin??, termenul de prescrip?ie de trei ani a nceput s? curg? din anul 2005, ?i nu din 2001.

La data de 19 februarie 2009, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul asocia?iei reclamante. Pentru prima dat? de la ini?ierea procedurilor AJOC a invocat c? board-ul a ac?ionat ultra vires n decizia de a dona cl?direa vechii Sinagogi asocia?iei reclamante ?i c? doar adunarea general? a AJOC are acest drept. Asocia?ia reclamant? a solicitat de a i se oferi posibilitatea de a r?spunde la acest argument, dar i s-a refuzat. Argumentul respectiv a fost invocat ca motiv de baz? pentru respingerea recursului asocia?iei.

Dup? ce a f?cut cuno?tin?? cu materialele dosarului dup? finalizarea procedurilor, asocia?ia reclamant? a depistat o scrisoare n dosar scris? de c?tre AJOC pre?edintelui Republicii Moldova la acel moment, solicitnd asisten?? n procedurile n fa?a instan?elor na?ionale. Coresponden?a din dosar confirm? c? pre?edintele V. Voronin cerea periodic informa?ia actualizat? ?i c? o dat? dosarul a fost solicitat s? fie prezentat Ministrului Justi?iei. n curnd dup? finalizarea procedurilor site-ul oficial al Pre?edintelui a publicat urm?toarea informa?ie:

Pre?edintele Republicii Moldova V. Voronin a primit o scrisoare de la [AJOC]. n aceast? scrisoare [AJOC] ?i exprim? recuno?tin?a pentru asisten?a acordat? de ?eful statului n procesul ntoarcerii propriet??ii fostei sinagogi la [AJOC]. Comunitatea evreiasc? activeaz? cu succes ast?zi n aceast? cl?dire, care acum ?i-a ntors comunitatea acas? ?i va deveni un adev?rat centru de cultur? ?i Comunitatea evreiasc? viabil? pentru vvreii din Moldova…

Aducem cuvinte de adnc? recuno?tin?? Pre?edintelui Republicii Moldova n aceast? scrisoare, deoarece el este garantul drepturilor ?i libert??ilor constitu?ionale ale cet??enilor…

Profund apreciem munca ?i aten?ia Dvs ?i v? mul?umim pentru lucrul de succes ce ajut? s? consolideze ?i s? dezvolte pacea ?i stabilitatea n republica noastr? .

n fa?a Cur?ii asocia?ia reclamant? s-a plns n sensul art. 6 CEDO c? procedurile au fost inechitabile datorit? ingerin?ei executivului ?i c? instan?ele nu au aplicat termenul de prescrip?ie nc?lcnd principiul certitudinii juridice. Asocia?ia reclamant? de asemenea sus?ine c? principiul egalit??ii armelor a fost violat deoarece Curtea Suprem? de Justi?ie nu i-a permis s? argumenteze cu referire la ac?iunile ultra vires ale board-ului de directori. Procedurile au fost, de asemenea, inechitabile deoarece instan?ele nu au examinat obiec?iile substan?iale invocate de c?tre asocia?ia reclamant? ?i c? n general instan?ele au fost p?rtinitoare.

Asocia?ia reclamant? de asemenea se plnge de violarea drepturilor sale garantate de art. 1 al Protocolului nr. 1 CEDO.

Curtea a invitat p?r?ile s? r?spund? la urm?toarele ntreb?ri:

1. A dispus asocia?ia reclamant? de un proces echitabil n determinarea drepturilor ?i obliga?iilor sale civile conform art. 6 1 CEDO?

2. A existat o ingerin?? n dreptul asocia?iei reclamante la protec?ia bunurilor, n sensul art. 1 al Protocolului nr. 1 CEDO? Dac? da, a fost aceast? ingerin?? de interes public, conform? cerin?elor legii, etc. (Megadat.com SRL c. Moldovei, nr. 21151/04, 8 aprilie 2008) ?

n fa?a Cur?ii, asocia?ia reclamant? este reprezentat? de c?tre Mr. John P. Rupp ?i Ms Alexandra Melia, avoca?i din Londra.