Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n septembrie 2011

11 10 2011

n luna septembrie CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii: Ion Ghe?an c. Moldovei (cererea nr. 7170/07), Galina Ţopa c. Moldovei (cererea nr. 12495/05), Victoria Gtlan c. Moldovei (cererea nr. 10174/05), Gheorghe Tricolici c. Moldovei (cererea nr. 26810/08), Petru Savcenco c. Moldovei (cererea nr. 16999/07), Vladimir Dragan c. Moldovei (cererea nr. 8608/05) ?i Carnex S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 36087/07).

***

n cauza Ghe?an c. Moldovei, reclamantul Ion Ghe?an, invocnd n fa?a Cur?ii violarea art. 5 CEDO, s-a plns c? motivele re?inute de autorit??ile judiciare pentru plasarea acestuia n arest preventiv pentru 90 zile au fost ipotetice, iluzorii ?i insuficiente.

La 25 ?i 26 mai 2011, CtEDO a primit declara?iile de reglementare amiabil? semnate de p?r?i. Conform declara?iilor, Guvernul s-a angajat s? achite reclamantului suma de EUR 2,600, iar reclamantul renun?? la toate preten?iile sale contra Moldovei din cererea adresat? Cur?ii.

Curtea a luat act de reglementarea amiabil? semnat? de p?r?i a notat c? a fost ncheiat? cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu exist? motive care ar justific? men?inerea cererii respective pe rolul ei, radiind cererea de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre V. Nagacevschi, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Galina Ţopa, la data de 2 iunie 1997 mpotriva reclamantei ?i a fiului acesteia a fost pornit? o ac?iune privind recunoa?terea pierderii dreptului de folosin?? a spa?iului locativ.

Ini?ial, procesul s-a ncheiat cu o decizie definitiv? a Cur?ii de Apel Chi?in?u din 5 mai 1998, favorabil? reclamantei.

La data de 17 iunie 1998, Curtea de Apel a redeschis procedurile ?i a dispus rejudecarea cauzei n prima instan??.

La data de 5 aprilie 2002, judec?toria R?cani a admis ac?iunea mpotriva reclamantei. Solu?ia a fost men?inut? de instan?ele superioare, decizia din 19 mai 2004, ?i respectiv din 29 septembrie 2004.

n fa?a Cur?ii, invocnd art. 6 1 CEDO, reclamanta s-a plns de durata excesiv? a procedurilor interne, de lipsa impar?ialit??ii ?i independen?ei judec?torilor, de violarea principiului contradictorialit??ii ?i egalit??ii armelor.

Printr-o scrisoare din data de 14 iunie 2010, reclamanta s-a mai plns de violarea art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, deoarece a pierdut dreptul la spa?iul locativ asupra od?ii din litigiu, fiind n imposibilitatea ulterioar? de a deveni proprietar al acesteia.

Prin scrisorile din 20 decembrie 2010 ?i 1 februarie 2011, Guvernul a informat Curtea c? a propus s? fac? o declara?ie unilateral? n vederea reglement?rii amiabile chestiunilor abordate de durata excesiv? a procedurilor. Conform acestei declara?ii unilaterale, Guvernul a recunoscut c? a existat o violare a art. 6 1 CEDO n ceea ce prive?te durata excesiv? a procedurilor ?i a oferit reclamantei EUR 1,500 pentru orice prejudiciu, inclusiv costurile ?i cheltuielile.

Printr-o scrisoare din 21 martie 2011, reclamanta a solicitat s? fie respins? propunerea Guvernului pe motiv c? suma propus? este excesiv de mic?.

Avnd n vedere caracterul recunoa?terii din declara?ia unilateral? a Guvernului, precum ?i suma compensa?iei propuse (care poate fi considerat? rezonabil? n compara?ie cu sumele acordate de c?tre Curte n cauze similare), Curtea a considerat c? nu mai este justificat? continuarea examin?rii cererii pe acest cap?t.

Celelalte plngeri cu privire la violarea art. 6 1 CEDO, Curtea a considerat c? procesul a derulat cu respectarea exigen?elor de echitate n sensul art. 6 1 CEDO, ?i respectiv le-a respins ca nefondate conform art. 35 3 a) ?i 4 CEDO.

n ceea ce prive?te violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 CEDO, Curtea a notat c? aceast? plngere a fost invocat? printr-o scrisoare din 14 iunie 2010, mai mult de ?ase luni de la data ultimei decizii definitive interne din 29 septembrie 2004. Prin urmare, acest cap?t de cerere a fost respins ca tardiv conform art. 35 1 CEDO.

n fa?a Cur?ii reclamanta a fost reprezentat? de c?tre P. Popa, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Gtlan c. Moldovei, reclaman?i sunt so?ii Sergiu ?i Victoria Gtlan.

La data de 14 iulie 1997, reclaman?ii au depus o ac?iune de restituire a unui teren care a apar?inut bunicului reclamantei ?i care a fost confiscat n anul 1941 de c?tre Stat. Ulterior, au completat ac?iunea ?i au mai solicitat restituirea altor bunuri pretins confiscate, n particular imobile, terenuri agricole ?i alte propriet??i.

Pe durata procesului, dou?sprezece instan?e s-au pronun?at pe parcursul a patru cicluri de proceduri. De fapt, Curtea Suprem? de Justi?ie a dispus de 3 ori rejudecarea cauzei de prima instan??. n cadrul ultimului ciclu de proceduri, judec?toria Soroca, la 17 mai 2007 a respins ac?iunea reclaman?ilor ca nefondat?. Instan?a a notat c? nu a fost stabilit c? propriet??ile pretins confiscate au apar?inut bunicului reclaman?ilor, iar n ceea ce prive?te terenul, potrivit legisla?iei na?ionale, acesta nu poate fi restituit. n final, instan?a a precizat c? reclaman?ii nu puteau pretinde la o compensa?ie a bunurilor confiscate, deoarece o asemenea indemniza?ie a fost deja achitat? n anul 1996 tat?lui unuia din reclaman?i.

Solu?ia judec?toriei Soroca a fost men?inut? de instan?ele superioare la 4 septembrie 2007, ?i respectiv 27 decembrie 2007.

n fa?a Cur?ii, invocnd violarea art. 6 1 CEDO, reclaman?ii s-au plns de durata excesiv? a procedurilor la nivel na?ional. De asemenea, au pretins c? nerestituirea integral? bunicului s?u a bunurilor confiscate de c?tre Stat, ncalc? dreptul lor la respectarea bunurilor garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO. n final, invocnd art. 1 din Protocolul nr. 12 CEDO, reclaman?ii sus?in c? au fost discrimina?i de c?tre autorit??ile na?ionale.

Printr-o scrisoare din 17 ianuarie 2011, Guvernul a informat Curtea c? a propus s? fac? o declara?ie unilateral? n vederea reglement?rii amiabile chestiunilor abordate de durata excesiv? a procedurilor. Conform acestei declara?ii unilaterale, Guvernul a recunoscut c? a existat o violare a art. 6 1 CEDO n ceea ce prive?te durata excesiv? a procedurilor ?i a oferit reclaman?ilor EUR 3,500 pentru orice prejudiciu material ?i moral. Reclaman?ii nu au reu?it s? comenteze declara?ia unilateral? a Guvernului. Cu toate acestea, din coresponden?a lor rezult? c? doresc n continuare examinarea cererii.

Curtea a notat c? n prezenta cauz?, procedura la nivel na?ional a durat mai mult de 10 ani.

Avnd n vedere caracterul recunoa?terii din declara?ia unilateral? a Guvernului, precum ?i suma compensa?iei propuse (care poate fi considerat? rezonabil? n compara?ie cu sumele acordate de c?tre Curte n cauze similare), Curtea consider? c? nu mai este justificat? continuarea examin?rii cererii pe acest cap?t.

n ceea ce prive?te pretinsa violare a art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, Curtea a notat c? instan?ele na?ionale: nu au stabilit c? bunurile imobile revendicate de reclaman?i au apar?inut cu certitudine bunicului reclamantei; legisla?ia na?ional? nu permite restituirea terenurilor agricole; reclaman?ii nu aveau dreptul la compensarea bunurilor mobile confiscate de la bunicul reclamantei, deoarece o astfel de indemniza?ie a fost deja achitat? tat?lui reclamantei n anul 1996. Curtea a constatat c? reclaman?ii nu au putut avea o speran?? legitim? s? ob?in? restituirea bunurilor n cauz?, sau o compensa?ie. n consecin??, potrivit art. 1 al Protocolului nr. 1 CEDO, nu poate fi considerat c? reclaman?ii au avut un drept de proprietate ?i un drept de ac?iune n valoarea unei speran?e legitime n sensul jurispruden?ei Cur?ii. Aceast? plngere a fost respins? ca incompatibil? rationae materiae cu dispozi?iile Conven?iei, n temeiul art. 35 3 a) ?i 4 CEDO.

Curtea a mai notat Protocolul nr. 12 CEDO nu a fost ratificat de c?tre Republica Moldova. n acela?i timp, Curtea nu a constatat nici o aparen?? de violare a art. 14. CEDO combinat cu orice alt? dispozi?ie a Conven?iei ?i/sau ale Protocoalelor sale. Acest cap?t de cerere de asemenea a fost declarat inadmisibil conform art. 35 3 a) ?i 4 CEDO.

***

n cauza Tricolici c. Moldovei, reclamantul Gheorghe Tricolici, s-a n?scut n anul 1942 ?i a locuit n Orhei. La 2 iulie 2009 reclamantul a decedat ?i Curtea a permis continuarea examin?rii cererii cu participarea mo?tenitorilor reclamantului.

n fa?a Cur?ii reclamantul a pretins c? neexecutarea par?ial? a unei hot?rri din 26 martie 1998 i-a nc?lcat dreptul s?u la de acces la o instan??, prev?zut de art. 6 1 CEDO, ?i dreptul s?u la respectarea bunurilor, garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO.

Printr-o scrisoare din 16 iulie 2010, Guvernul a invitat s? radieze cauza de pe rol ?i a anexat textul unei declara?ii unilaterale. Potrivit acestei declara?ii, Guvernul a recunoscut c? a existat o violare a art. 6 1 CEDO ?i a art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, prin executarea par?ial? a unei hot?rri definitive. Guvernul a oferit suma de EUR 1,962 cu titlu de prejudiciu material, EUR 2,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 322 cu titlu de costuri ?u cheltuieli.

Printr-o scrisoare din 18 februarie 2011, reprezentantul reclamantului a fost de acord cu con?inutul declara?iei Guvernului ?i de asemenea a invitat curtea s? radieze cererea de pe rolul s?u.

Curtea a luat act de reglementarea amiabil? semnat? de p?r?i ?i a notat c? a fost ncheiat? cu respectarea drepturilor omului garantate de Conven?ie ?i c? nu exist? motive care ar justific? men?inerea cererii respective pe rol, radiind cererea.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre M. Batrancea, avocat din Orhei.

***

n cauza Savcenco c. Moldovei, reclamantul Petru Savcenco este cet??ean al Republicii Moldova care s-a n?scut n 1965 ?i locuie?te n Raciula.

La data de 11 februarie 1998, reclamantul a naintat o ac?iune civil? n ceea ce prive?te dreptul de proprietate asupra unui tractor. Printr-o hot?rre definitiv? din 25 octombrie 2006, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins preten?iile reclamantului.

Reclamantul s-a plns n temeiul art. 6 CEDO de durata excesiv? a procedurilor civile, c? hot?rrile judec?tore?ti erau nemotivate ?i c? instan?ele judec?tore?ti na?ionale nu au reu?it s? ia n considerare un raport de expertiz? ce a fost prezentat de el. De asemenea, el s-a plns n temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO cu privire la rezultatul nefavorabil al procedurii. La 12 ianuarie 2009 Curtea a decis s? comunice Guvernului plngerile privind durata excesiv? a procedurilor invocate n temeiul articolului 6 1 din Conven?ie.

Prin scrisoarea din data de 13 aprilie 2011 Guvernul a informat Curtea c? a propus s? fac? o declara?ie unilateral?. Guvernul a recunoscut o nc?lcare a drepturilor reclamantului garantate de art. 6 CEDO privind durata excesiv? a procedurilor ?i s-a oferit s? pl?teasc? reclamantului EUR 1,200 cu titlu de orice prejudiciu material ?i moral, precum ?i costuri ?i cheltuieli.

La 6 iunie 2011, reclamantul a informat Curtea c? este de acord cu con?inutul din declara?ia Guvernului.

Curtea a decis s? radieze cauza de pe rolul s?u n ceea ce prive?te plngerile n temeiul articolului 6 1 CEDO cu privire la durata excesiv? a procedurilor, iar restul cererii a fost declarat? inadmisibil?.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre V. Iordachi, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Dragan c. Moldovei, reclamantul este cet??ean al Republicii Moldova care s-a n?scut n 1948 ?i locuie?te n Piatra-Alb?. La data de 26 februarie 2000, reclamantul a fost arestat sub suspiciunea de omor, tentativ? de omor, furt agravat, furt de ma?ini ?i posesie ilegal? de arme. Reclamantul a fost acuzat de comiterea acestor crime, mpreun? cu mai mul?i membri ai unui grup criminal. El a recunoscut c? a comis unele dintre crimele imputate, dar nu omor sau tentativ? de omor.

La data de 16 decembrie 2004, Judec?toria Ialoveni a condamnat reclamantul la dou?zeci ?i cinci ani de nchisoare. Cauza a fost examinat? de un complet din trei judec?tori, n loc de un singur judec?tor. Aceast? hot?rre a fost men?inut? de c?tre Curtea de Apel Chi?in?u la 22 martie 2005 ?i de Curtea Suprem? de Justi?ie la data de 8 iunie 2005.

n timpul procesului, N. a f?cut o declara?ie scris? prin care ea a cerut fiului ei s? declare c? reclamantul a mpu?cat n victim?, cu scopul de a proteja persoana care de fapt a comis aceast? fapt?. N., de asemenea, a fost audiat? n calitate de martor de c?tre organul de urm?rire penal?. La data de 22 martie 2005, Curtea de Apel Chi?in?u a adoptat o decizie de refuz de a audia pe N. n calitate de martor. Curtea a audiat o serie de al?i martori solicita?i de c?tre p?r?i.

ntre data arest?rii sale ?i 3 mai 2005, reclamantul a fost de?inut la CPS Ialoveni ?i nu n nchisoarea nr. 3 din Chi?in?u, precum ?i ntr-un spital pentru de?inu?i pentru perioade lungi de timp.

Reclamantul s-a plns mai multor autorit??i, inclusiv unei comisii parlamentare, precum ?i Ministerului Afacerilor Interne, de condi?iile sale de deten?ie, pe care le-a descris dup? cum urmeaz?:

la CPS Ialoveni a fost de?inut ntr-o celul? cu m?rimea de 12-14 mp, mpreun? cu alte 8-9 persoane. Celula nu a fost dotat? cu paturi. Platforme din lemn care au servit drept paturi nu au fost acoperite cu saltele sau lenjerie de pat. Nu a existat nici o mas? sau scaun. Celula a fost umed? ?i nu avea acces la lumina de zi; de asemenea mereu era conectat? o lumina de mic? intensitate. Nu era nici un robinet sau toalet?, g?leat? era folosit? ca ?i toalet? ?i era golit? o dat? la fiecare dou?zeci ?i patru ore. Celula era infectat? cu insecte parazite. Nu era permis? plimbarea zilnic?. Produsele alimentare au fost servite o dat? pe zi ?i erau necomestibile. Celula a fost foarte rece pe timp de iarna ?i foarte cald? n timpul verii.

De asemenea, reclamantul a sus?inut c? nu a primit asisten?? medical? de care avea nevoie, ca urmare el a trebuit s? suporte trei opera?ii consecutive si s-a mboln?vit de epilepsie.

n r?spunsul din 10 februarie 2004 la una dintre plngerile reclamantului, Ministerul Afacerilor Interne a confirmat c? celulele din sec?ia de poli?ie Ialoveni nu au avut acces la lumina de zi ?i c? sec?ia de poli?ie nu avea o sal? de du?. n plus, o serie de de?inu?i s-au plns de prezen?a insectelor parazitare n celul?. Ministerul, de asemenea, a confirmat c? de?i a existat o curte pentru plimb?ri, de?inu?ii nu au avut acces la ea din cauza lipsei de personal care s? supravegheze plimb?rile zilnice.

n timpul deten?iei sale, reclamantul a fost tratat n diferite spitale: ntre 30 noiembrie 2000 - 14 decembrie 2000, 18 octombrie 2001 - 14 martie 2003, ?i 4 august 2004 - 2 septembrie 2004 la spitalul penitenciarului nr. 16 Pruncul, ?i n perioada 25 martie 2003 - 22 aprilie 2003 la Spitalul Republican de Psihiatrie.

Reclamantul a prezentat copii ale numeroaselor hot?rri judec?tore?ti privind amnarea ?edin?ei de judecat? din cauza absen?ei avoca?ilor ap?r?rii, acuza?ilor ?i / sau a procurorului.

n fa?a Cur?ii, reclamantul s-a plns n temeiul art. 3 CEDO, c? el a fost de?inut n condi?ii inumane de deten?ie ?i c? nu a primit asisten?? medical? corespunz?toare. De asemenea, el s-a plns, n temeiul aceluia?i articol, c? a fost maltratat n timpul deten?iei sale ?i for?at de a-?i incrimina declara?iile. El s-a mai plns n temeiul art. 6 al Conven?iei, c? instan?ele judec?tore?ti na?ionale l-au condamnat pe nedrept, c? ei au refuzat s? audieze martori ?i de faptul c? procedurile n cazul s?u au fost excesiv de lungi. n final, s-a plns n temeiul art. 5, 8, 13 ?i 14 al Conven?iei, c? autorit??ile au refuzat s? examineze cazul s?u echitabil ?i au permis nc?lcarea drepturilor sale.

Printr-o scrisoare din data de 1 septembrie 2010, Guvernul a informat Curtea c? a propus s? fac? o declara?ie unilateral?. Cu acest scop, Guvernul a oferit reclamantului EUR 4,000 cu titlu de orice prejudiciu.

Prin scrisoarea din 18 octombrie 2010, reclamantul ?i-a exprimat opinia c? suma men?ionat? n declara?ia Guvernului a fost inacceptabil de mic? ?i c? declara?ia nu a acoperit toate plngerile sale, n special de maltratare ?i durata excesiv? a procedurii.

Prin scrisoarea din data de 30 noiembrie 2010, Guvernul a modificat declara?ia sa din 1 septembrie 2010 ?i s-a oferit s? pl?teasc? reclamantului o sum? global? de EUR 6.000 (pentru prejudiciul material ?i moral, precum ?i costuri ?i cheltuieli.

Prin scrisoarea din 6 ianuarie 2011, reclamantul a afirmat c? este de acord cu suma oferit? de c?tre Guvern, dar a subliniat c? Guvernului a evitat s? recunoasc? nc?lcarea art. 3 ?i art. 6 CEDO.

Avnd n vedere declara?ia unilateral? a Guvernului din 1 septembrie 2010, astfel cum a fost modificat? n scrisoarea din 30 noiembrie 2010, precum ?i suma compensa?iei propuse de Guvern, Curtea a considerat c? nu mai este justificat de a continua examinarea acestui cap?t a cererii (articolul 37 1 (c)) ?i a radiat-o de pe rol.

Reclamantul s-a mai plns c? a fost maltratat n timpul deten?iei sale ct a?tepta examinarea procesului. Ca urmare, el a f?cut declara?ii auto-incriminatorii, care mai trziu au fost utilizate pentru a-l condamna.

Curtea a notat c? reclamantul nu a prezentat nici o dovad? n sprijinul acestei presupuneri ?i a considerat aceast? plngere v?dit nefondat? n sensul articolului 35 3 CEDO ?i a fost respins? n conformitate cu articolul 35 4 CEDO.

De asemenea, reclamantul s-a plns c? instan?ele judec?tore?ti l-au condamnat pe nedrept ?i c? procedura n cazul s?u a fost excesiv de lung?.

Curtea a notat c? ac?iunea mpotriva reclamantului a nceput la 26 februarie 2000 ?i s-a ncheiat la data de 8 iunie 2005. Lund n considerare faptul c? reclamantul a fost de?inut n toat? aceast? perioad?, acest lucru ar putea ridica o problem? n temeiul articolului 6 1 CEDO.

Cu toate acestea, Curtea a constatat de asemenea c? n cursul procedurii n fa?a instan?elor na?ionale reclamantul a fost tratat ca ?i pacient de aproape doi ani. n plus, instan?ele judec?tore?ti au trebuit s? suspende procedurile ini?iate n mai multe cazuri - ca, de exemplu, la 15 martie 2005, cnd un nou avocat angajat de c?tre reclamant a solicitat timp pentru a studia dosarul.

Mai mult dect att, cazul dat are leg?tur? cu un num?r de infrac?iuni distincte ?i cteva persoane, inclusiv reclamantul care a fost acuzat de comiterea acestor crime, ca parte a unui grup criminal organizat. Cazul a fost, prin urmare, de o anumit? complexitate ?i a fost examinat la trei niveluri de competen??, f?r? ntrzieri nejustificate. Cu toate acestea, reclamantul, pentru perioade lungi de timp n cursul procedurii a fost ntr-un spital. n plus,de un num?r de ori el sau avocatul s?u au fost absen?i, iar audierile au fost amnate.

Prin urmare, n circumstan?ele din spe??, Curtea consider? c? procedurile mpotriva reclamantului nu pot fi privite ca avnd o durat? excesiv? de timp.

n plus, refuzul de a audia martorul N. dup? declara?iile f?cute de el ce au fost anexate la dosar ?i dup? mul?i al?i martori ce au fost audia?i n cursul anilor anteriori, nu a afectat dosarul ntr-o manier? substan?ial?, astfel nct s? ridice o problem? n temeiul art. 6 CEDO.

Curtea a considerat c? plngerea n temeiul art. 6 CEDO este n mod v?dit nefondat? n sensul art. 35 3 CEDO ?i urmeaz? a fi respins? n conformitate cu art. 35 4 CEDO.

De asemenea, dup? ce a examinat materialele din dosarul cauzei, Curtea nu a v?zut nici o aparen?? de nc?lcare a drepturilor reclamantului n temeiul articolelor 5, 8, 13 ?i 14 CEDO. n consecin??, aceste plngeri sunt v?dit nefondate n sensul art. 35 3 CEDO ?i au fost respinse n conformitate cu art. 35 4 CEDO.

***

n cauza CARNEX c. Moldovei, la data de 27 iulie 2001 compania reclamant? a ini?iat o ac?iune civil? mpotriva unei societ??i ?i mai multor autorit??ilor locale, solicitnd anularea vnz?rii unui lot de teren.

La data de 17 octombrie 2006, Curtea de Apel B?l?i a admis par?ial preten?iile companiei reclamante.

Printr-o decizie definitiv? din 14 februarie 2007, Curtea Suprem? de Justi?ie a men?inut solu?ia Cur?ii de Apel B?l?i.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant?, s-a plns n temeiul art. 6 CEDO de durata excesiv? a procedurilor civile n cauz?. Bazndu-se pe articolul 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, de asemenea, s-a plns c? durata excesiv? a procedurii n cauz? a afectat dreptul s?u la respectarea bunurilor sale.

La data de 2 septembrie 2010, Curtea a decis s? comunice Guvernului reclamat plngerea n temeiul art. 6 CEDO. S-a decis, de asemenea, s? abordeze din oficiu problema lipsei remediilor interne efective n temeiul art. 13 CEDO.

Prin scrisoarea din data de 04 aprilie 2011 Guvernul a informat Curtea c? a propus s? fac? o declara?ie unilateral? prin care a recunoscut c? a avut loc o nc?lcare a drepturilor companiei reclamante garantate de articolele 6 ?i 13 din Conven?ie privind durata excesiv? a procedurii. Guvernul s-a oferit s? pl?teasc? EUR 1,000 cu titlu de desp?gubiri solicitnd Cur?ii s? radieze cererea n conformitate cu art. 37 CEDO.

Avnd n vedere natura con?inutului din declara?ia Guvernului, precum ?i suma propus? – care este n concordan?? cu sumele acordate n cazuri similare – Curtea a considerat c? nu mai este justificat de a continua examinarea cererii (art. 37 1 (c)).

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? a fost reprezentat? de c?tre T. Puiu, avocat din Chi?in?u.