Hot?rrea Rassohin c. Moldovei

18 10 2011

La data de 18 octombrie 2011 CtEDO a pronun?at hot?rrea Rassohin c. Moldovei (cererea nr. 11373/05).

Reclamanta, Varvara Rassohin locuie?te din anul 1950 n locuin?a sa situat? n mun. Chi?in?u. Locuin?a este amplasat? ntr-o curte cu alte dou? locuin?e private. Potrivit unui document din 8 decembrie 1998 emis de Direc?ia general? arhitectur? ?i urbanism, exist? doar o singur? intrare comun? n curte ?i un singur acces pentru locuin?ele cu nr. 10 ?i 14 (ultima fiind domiciliul reclamantei).

n anul 1992 unul din vecinii reclamantei (D.) a construit un gard n jurul locuin?ei sale, care potrivit reclamantei, a inclus ?i o parte a suprafe?ei destinate pentru folosin?a comun? a proprietarilor celor trei locuin?e din curte. Gardul a blocat accesul reclamantei la unica intrare n curte, ?i ea a putut accede la locuin?a sa doar printr-o intrare din acest gard.

n anul 1998 D. a nlocuit gardul cu unul mai mare ?i nu a l?sat nici o cale de acces la locuin?a reclamantei. La 19 octombrie 1998 ginerele reclamantei (S.) a venit n vizit? la ea ?i a depistat noul gard. La solicitarea soacrei sale dnsul a demolat o parte a gardului, pentru a crea o cale liber? spre locuin?a reclamantei.

La plngerea lui D., au fost ini?iate proceduri penale mpotriva lui S. la 2 februarie 1999, judec?toria Centru l-a achitat. Instan?a a men?ionat declara?iile vecinilor ?i a unui expert de la I.S. Cadastru, precum ?i certificatul din 8 decembrie 1998, potrivit c?ruia curtea era destinat? folosin?ei comune a proprietarilor celor trei locuin?e ?i c? exista doar o singur? cale de acces spre locuin?a reclamantei, care a r?mas blocat? n urma construc?iei noului gard. Hot?rrea nu a fost atacat? ?i a r?mas definitiv?.

Potrivit unui r?spuns al arhitectului-?ef al mun. Chi?in?u la cererea reclamantei din 2 mai 2000, dnsa a fost informat?, c? urmare a unei examin?ri la fa?a locului, a fost stabilit c? teritoriul pe care erau amplasate locuin?ele reclamantei ?i a lui D., este destinat folosin?ei comune ?i, prin urmare, accesul la locuin?a reclamantei era, de asemenea, pentru folosin?? comun?. Aceasta a fost confirmat? printr-o schem? anexat? la scrisoare. Direc?ia a mai ad?ugat c? nu a fost adoptat? nici o decizie care ar putea provoca dispute ntre reclamant? ?i D.

La data de 18 mai 2000 Consiliul Municipal Chi?in?u a decis s? vnd? lotul de teren din jurul locuin?ei sale, care a inclus ?i accesul comun la drum. La data de 16 iunie 2000 CMC ?i D. au perfectat un contract pentru vnzarea acestui teren.

Urmare a unei plngeri din partea reclamantei, la 5 iulie 2001 aceia?i autoritate a amendat decizia sa din 18 mai 2000, reducnd suprafa?a terenului vndut lui D., pentru a rezolva disputa dintre D. ?i reclamant? ?i pentru a asigura accesul la locuin?a reclamantei.

D. a contestat decizia CMC din 5 iulie 2011 n instan?a de judecat?. La data de 15 aprilie 2002, instan?a a anulat decizia din 5 iulie 2001 ca ilegal?. Instan?a a notat c?, potrivit unei scrisori a Direc?iei Finan?e din cadrul CMC din 11 septembrie 2000, accesul la locuin?a reclamantei nu a fost inclus n lotul de teren vndut lui D.

Printr-o ac?iune separat?, la 6 decembrie 2001, Consiliul municipal Chi?in?u a ini?iat proceduri n instan?a de judecat? solicitnd modificarea contractului de vnzare-cump?rare a terenului c?tre D. Consiliul a indicat c? terenul n litigiu include, din gre?eal?, ?i accesul comun la locuin?a reclamantei.

n ianuarie 2002, reclamanta a ini?iat proceduri n instan?a de judecat? mpotriva lui D. ?i a CMC, solicitnd anularea tuturor deciziilor emise n favoarea lui D. ncepnd cu anul 1992, inclusiv ?i deciziei din 18 mai 2000, ?i a tuturor contractelor dintre aceste dou? p?r?i. De asemenea, ea notat c? gardul construit de D. a blocat toate c?ile de acces la locuin?a sa l?snd-o f?r? aprovizionarea cu ap?, care anterior era asigurat? prin intermediul unei conducte de ap?, care se finaliza n curtea comun?, iar la momentul respectiv era amplasat? pe teritoriul lui D. Reclamanta a solicitat nl?turarea tuturor obstacolelor n folosin?a locuin?ei sale de locuit ?i determinarea modului de folosin?? a accesului de c?tre to?i proprietarii locuin?elor din curtea comun?.

Ambele ac?iuni civile au fost conexate.

La data de 19 noiembrie 2002, judec?toria Centru a respins ac?iunile reclamantei ?i a Consiliului municipal. Instan?a a notat c? reclamanta dispune de spa?iu suficient pentru a se folosi de locuin?a sa ?i c?, din moment ce conducta de ap? trece pe teritoriul lui D., reclamanta urmeaz? doar s?-?i asigure accesul la ap? cu acordul lui D.

La data de 13 ianuarie 2003 Curtea de Apel a casat hot?rrea primei instan?e ?i a trimis cauza la rejudecare.

La data de 19 februarie 2004, judec?toria Centru a scos de pe rol ac?iunea reclamantei deoarece dnsa nu s-a prezentat. ncheierea a fost casat? de Curtea de Apel Chi?in?u la 8 aprilie 2004 deoarece nu existau probe c? reclamanta a fost citat? legal.

La data de 8 iulie 2004 judec?toria Centru a respins ac?iunile reclamantei ?i a consiliului. Instan?a a statuat, inter alia, c? reclamanta a avut acces liber la locuin?a sa, f?r? a oferi detalii. Au fost re?inute acelea?i argumente, ca n hot?rrea din 19 noiembrie 2002, n ceea ce prive?te accesul reclamantei la ap?. Instan?a nu a anulat contractul din 16 iunie 2000 ncheiat dintre D. ?i consiliu, deoarece era bazat pe decizia CMC din 18 mai 2000, care anterior a fost confirmat? ca fiind emis? legal.

La data de 7 octombrie 2004, Curtea de Apel Chi?in?u a men?inut hot?rrea primei instan?e.

La data de 22 decembrie 2004, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul reclamantei n lipsa acesteia.

n fa?a Cur?ii, reclamanta s-a plns n temeiul art. 6 1 CEDO c? decizia final? a fost adoptat? lipsa sa. De asemenea, ea s-a plns c? avnd n vedere faptul c? este vorbitoare de limb? rus?, nu a beneficiat de interpret pe parcursul procedurilor. De asemenea, ea s-a plns de obstacolele n exercitarea dreptului s?u la folosin?a propriet??ii, contrar art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 6 1 CEDO n ceea ce prive?te examinarea recursului reclamantei n lipsa acesteia, iar restul preten?iilor a fost declarate inadmisibile.

Curtea a notat c? n cauza Russu c. Moldovei (cererea nr. 7413/05, 23-28, 13 noiembrie 2008) deja s-a constatat c? n practic? instan?ele na?ionale nu accept? ca ?i prob? suficient? expedierea unei scrisori de c?tre instan?a judec?toreasc? ?i cer dovada nmn?rii acesteia. Curtea nu a v?zut n dosarul prezentat vreo confirmare c? cita?iile – expediate de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie la adresa reclamantei – au fost de facto expediate acesteia. n consecin??, Curtea a concluzionat c? reclamanta a fost n imposibilitate de a prezenta cauza sa la Curtea Suprem? de Justi?ie. n circumstan?ele particulare ale acestei cauze, unde prezen?a reclamantei era necesar?, omisiunea cit?rii legal a acestea a lipsit-o de dreptul s?u de acces n fa?a unei instan?e.

n fa?a Cur?ii, reclamanta a solicitat EUR 50,000 cu titlu de prejudiciu, f?r? a oferi detalii.

Curtea a acordat reclamantei EUR 3,200 cu titlu de prejudiciu moral.

n fa?a Cur?ii reclamanta a fost reprezentat? de A. Bodnariuc, avocat din Chi?in?u.