Hot?rrile Stog ?i al?ii c. Moldovei ?i Norma S.R.L. c. Moldovei

03 11 2011

La 3 noiembrie 2011, CtEDO a pronun?at hot?rrile Stog ?i al?ii c. Moldovei, (cererile nr. 6811/08, 6934/08, 9212/08 ?i 12199/08) ?i Norma S.R.L. c. Moldovei, (cererea nr. 38503/08).

***

n cauza Stog ?i al?ii c. Moldovei, reclaman?ii Irina Stog, Petru Rotundu, Vasile Nogai ?i Serghei Stog sunt fo?ti angaja?i ai Ministerului Educa?iei. Fiind concedia?i n perioada 2006 - 2007, dn?ii au pornit ac?iuni civile de restabilire la locul de munc? pretinznd concediere ilegal?. Ulterior instan?ele na?ionale au dispus restabilirea reclaman?ilor ?i ncasarea salariilor restante.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii s-au plns c? prin neexecutarea hot?rrilor definitive n favoarea lor a fost nc?lcat dreptul de acces la instan??, art. 6 CEDO, precum ?i dreptul la respectul bunurilor sale, art. 1 din protocolul nr. 1 CEDO. Al treilea ?i al patrulea au mai invocat violarea art. 13 CEDO, deoarece nu au dispus de un recurs efectiv susceptibil de a remedia nc?lc?rile pretinse. n final, primul reclamant s-a mai plns de un tratament discriminatoriu, contrar art. 14 CEDO, n exercitarea drepturilor sale.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 6 1 CEDO ?i art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO, precum ?i violarea art. 13 CEDO, n ceea ce prive?te al treilea ?i al patrulea reclamant.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii au solicitat:

- 22 424 MDL (aprox. 1 327 EUR), 25 459 MDL (aprox. 1 520 EUR), 63 234 MDL (aprox. 3 905 EUR) ?i 118 990 (aprox. 7 040 EUR) cu titlu de prejudiciu material. Aceste sume includ dobnzile de ntrziere, precum ?i salariile pentru perioada cuprins? ntre data hot?rrii prin care s-a dispus restabilirea n func?ie a reclaman?ilor ?i data la care ordinele de restabilire au fost emise;

- 2 000 EUR, 2 500 EUR , 3 000 EUR ?i 3 200 EUR cu titlu de prejudiciu moral;

- 15 % din toate sumele acordate de CtEDO pentru orice prejudiciu, cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat:

- primului reclamant, 1 600 EUR cu titlu de prejudiciu moral, 161 EUR cu titlu de prejudiciu material ?i 200 EUR cu titlu de costuri ?i cheltuieli, plus orice sum? care ar putea fi perceput? cu titlu de impozit;

- pentru al doilea reclamant, 1 000 EUR cu titlu de prejudiciu moral, 294 EUR cu titlu de prejudiciu material ?i 200 EUR cu titlu de costuri ?i cheltuieli, plus orice sum? care ar putea fi perceput? cu titlu de impozit;

- pentru al treilea reclamant, 1 000 EUR cu titlu de prejudiciu moral, 339 EUR cu titlu de prejudiciu material ?i 200 EUR cu titlu de costuri ?i cheltuieli, plus orice sum? care ar putea fi perceput? cu titlu de impozit;

- pentru al patrulea reclamant, 1 600 EUR cu titlu de prejudiciu moral, 285 EUR cu titlu de prejudiciu material ?i 200 EUR cu titlu de costuri ?i cheltuieli, plus orice sum? care ar putea fi perceput? cu titlu de impozit.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre N. Ghenciu, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Norma S.R.L. c. Moldovei, reclamant este o societate cu r?spundere limitat? cu sediul n Chi?in?u.

La 18 martie 2005, compania reclamant? a ncheiat un contract cu .S. Calea Ferat? din Moldova prin care s-a efectuat proiectarea ?i a nceput construc?ia unei re?ele transport de date prin fibr? optic?, pe segmentul frontiera de stat cu Romnia - Ungheni - Chi?in?u. Unicul fondator al .S. Calea Ferat? din Moldova este Guvernul Republicii Moldova. Conform contractului, compania reclamant? urma s? furnizeze c?tre .S. Calea Ferat? din Moldova, la sfr?itul lucr?rilor, un cablu de 8 fibre optice ?i s? re?in? dreptul de proprietate asupra unui alt cablu de 16 fibre.

Printr-o scrisoare din 26 mai 2006, .S. Calea Ferat? din Moldova a cerut companiei reclamante sistarea lucr?rilor ncepute n baza contractului. Printr-o scrisoare din 22 iunie 2006, .S. Calea Ferat? din Moldova ?i-a motivat decizia f?cnd referire la interdic?ia impus? de procesul-verbal din 12 iunie 2006 al adun?rii comune a Mini?trilor Transporturilor ?i Gospod?riei Drumurilor ?i Dezvolt?rii Informa?ionale. Conform acestui proces-verbal, autorit??ile nominalizate recomand? .S. Calea Ferat? din Moldova s? ntrerup? executarea contractului din cauza lipsei de reglement?ri din acest domeniu ?i din eventuala afectare a intereselor economice ale S.A. Moldtelecom, operatorul na?ional de telecomunica?ii care apar?ine statului.

Compania reclamant? a contestat n judecat? procesul-verbal din 12 iunie 2006. La 18 ianuarie 2008, Curtea de Apel Chi?in?u a admis ac?iunea companiei reclamante, fiind anulat procesul verbal din 12 iunie 2006, Ministerul Transporturilor ?i Gospod?riei Drumurilor al RM fiind obligat de a nu crea obstacole n executarea de c?tre .S. Calea Ferat? din Moldova a obliga?iilor, stipulate n contractul din 18 martie 2005, iar Ministerul Transporturilor ?i Gospod?riei Drumurilor al RM ?i .S. Calea Ferat? din Moldovaau fost obligate s? procedeze imediat la executarea contractului. Prin decizia sa din 5 martie 2008, Curtea suprem? de Justi?ie a men?inut solu?ia instan?ei de apel.

Ulterior, Ministerul Transporturilor ?i Gospod?riei Drumurilor al RM ?i .S. Calea Ferat? din Moldova au depus o cerere de revizuire. La 14 aprilie 2008, directorul .S. Calea Ferat? din Moldova a adresat o scrisoare prim-ministrului de atunci solicitnd sprijinul juridic la examinarea cererii de revizuire. La 15 aprilie 2008, prim-ministrul a solicitat Ministerului Economiei ?i Ministrului Justi?iei, precum ?i Procurorului General al RM s? acorde sus?inerea juridic? necesar?. La 16 aprilie 2008, Curtea Suprem? de Justi?ie a respins cererea de revizuire ca inadmisibil?.

La 17 aprilie 2008, procurorul general al RM, ac?ionnd n interesele statului, a naintat o ac?iune de anulare a contractului din 18 martie 2005.

Printr-o ncheiere din 22 mai 2008, Curtea de Apel Economic? a dispus suspendarea lucr?rilor prev?zute de contractul n cauz?. La 12 iunie 2008, aceast? ncheiere a fost men?inut? de Curtea Suprem? de Justi?ie.

La 29 ianuarie 2009, examinnd cauza n fond, Curtea de Apel Economic? a declarat nul contractul din 18 martie 2005.

Ulterior, Curtea Suprem? de Justi?ie a anulat hot?rrea instan?ei inferioare ?i a confirmat validitatea contractului.

La 19 noiembrie 2009, reprezentan?ii companiei reclamante ?i .S. Calea Ferat? din Moldova s-au ntrunit ?i au decis continuarea execut?rii contractului din 18 martie 2005.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? s-a plns c? prin neexecutarea hot?rrilor din 18 ianuarie ?i 5 martie 2008 i-a fost nc?lcat dreptul s?u de acces la o instan?? garantat de art. 6 1 CEDO, precum ?i dreptul la respectarea bunurilor garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO.

Curtea a constatat n unanimitate violarea art. 6 1 ?i art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO.

Compania reclamant? a solicitat 6 071 857 EUR cu titlu de prejudiciu material, 10 000 EUR cu titlu de prejudiciu moral ?i 4 000 EUR ci titlu de costuri ?i cheltuieli.

Avnd n vedere circumstan?ele cauzei, Curtea a rezervat chestiunea cu privire la aplicarea art. 41 CEDO ?i a invitat p?r?ile s? prezinte n termen de 3 luni observa?iile sale n scris cu privire la acest domeniu ?i s? notifice dac? vor ajunge la vreun acord n acest sens.

n fa?a Cur?ii, compania reclamant? este reprezentat? de V. Berlinschi, avocat din Chi?in?u.