Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n octombrie 2011

23 11 2011

n luna octombrie CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii: Donciu c. Moldovei (cererea nr. 488/07), Iudin c. Moldovei (cererea nr. 7347/04), Iord?chescu c. Moldovei (cererea nr. 13980/08), Mogoreanu c. Moldovei (cererea nr. 10199/05), Pro?ap c. Moldovei (cererea nr. 29012/06), Paerele c. Moldovei (cererea nr. 14704/07), Fedotov c. Moldovei (cererea nr. 23934/04) ?i Tropo?el c. Moldovei (cererea nr. 24219/05).

***

n cauza Donciu c. Moldovei, reclamantul Anatolie Donciu la 18 aprilie 2006 a fost implicat ntr-un mic accident rutier n Chi?in?u. Potrivit raportului poli?iei rutiere, ma?ina sa a fost implicat? ntr-o coliziune, dup? ce nu a cedat prioritate unei ma?ini care venea din partea dreapt? la o intersec?ie f?r? semne de circula?ie rutier?. Ca rezultat, au fost ini?iate proceduri administrative mpotriva reclamantului pentru nc?lcarea Regulamentului de Circula?ie Rutier?.

Examinarea cauzei a avut loc la Judec?toria Centru la 16 iunie 2006, n timpul c?reia reclamantul a sus?inut c? a existat un semn de circula?ie rutier? la intersec?ie. Potrivit acelui semn cel?lalt autovehicul implicat n accident trebuia s? ofere prioritate. Instan?a a respins argumentele reclamantului ?i l-a g?sit responsabil pentru accident, oblignd s? pl?teasc? o amend? de 300 de lei moldovene?ti.

Reclamantul a formulat un recurs n care a invocat c? nu a avut posibilitatea de a audia reprezentantul Poli?iei Rutiere care a investigat accidentul.

La 10 iulie 2006, la Curtea de Apel Chi?in?u a examinat recursul f?r? participarea reclamantului ?i recursul a fost respins, f?r? nici o motivare suplimentar?.

Dup? comunicarea prezentei cauze c?tre Guvern, Procuratura General? a depus o cerere de revizuire, la cererea Agentului Guvernamental.

La 27 iulie 2010, Curtea de Apel Chi?in?u a casat decizia din 10 iulie 2006 ?i a admis revizuirea pe motiv c? reclamantul nu a participat la examinarea cauzei.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n sensul art. 6 CEDO c? procedurile au fost inechitabile deoarece recursul s?u a fost examinat n lipsa sa.

La 26 mai 2011 Curtea a primit o declara?ie unilateral? de la Guvernul Moldovei prin care acesta a recunoscut c? a existat o violare a art. 6 1 CEDO ?i a propus suma de EUR 1,500 cu titlu de orice prejudiciu n scopul reglement?rii amiabile. La 5 septembrie 2011 Curtea a primit acceptul reclamantului la declara?ia unilateral? a Guvernului Moldovei.

Curtea a luat act de reglementarea amiabil? a p?r?ilor ?i a decis s? scoat? cererea de pe rolul s?u n temeiul art. 37 1 CEDO.

***

n cauza Iudin c. Moldovei, reclamantul Alexandr Iudin n perioada 2002 ?i 2004 a fost de?inut n arest preventiv la Penitenciarul nr. 3, unde, potrivit acestuia, condi?iile de deten?ie erau inumane ?i degradante. n special, celulele erau supraaglomerate, iar de?inu?ii trebuiau s? se rnduiasc? pentru a dormi. Celulele erau murdare ?i infectate cu parazi?i. Reclamantul s-a plns de condi?iile precare de deten?ie la numeroase autorit??i de stat, inclusiv la Procuratura General?. ntr-o scrisoare din 15 ianuarie 2004 Procuratura General? a admis c? nchisoarea n cauz? era supraaglomerat?.

n fa?a Cur?ii reclamantul s-a plns n temeiul art. 3 CEDO despre condi?iile inumane ?i degradante n care era de?inut n Penitenciarul nr. 3. De asemenea, el s-a plns, f?r? a oferi detalii, despre pretinsa nc?lcare a drepturilor sale garantate de art. 5 CEDO.

La 22 martie 2011 Guvernul Moldovei a propus s? fac? o declara?ie unilateral? prin care a recunoscut c? a existat o violare a art. 3 CEDO ?i este gata s? achite reclamantului suma de EUR 3,000 cu titlu de orice prejudiciu.

Reclamantul nu a acceptat propunerea Guvernului, deoarece a considerat c? suma propus? este insuficient?. Curtea a considerat c? suma propus? de Guvern este rezonabil? ?i a scos cererea de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre E. Iudin.

***

n cauza Iord?chescu c. Moldovei, reclamantul Vitalie Iord?chescu, ca ?i reclaman?ii din hot?rrea Olaru ?i al?ii c. Moldovei, s-a plns de neexecutarea unei hot?rri definitive n favoarea de acordare a spa?iului locativ.

La 27 mai ?i 24 august 2011, Curtea a primit declara?iile de reglementare amiabil? semnate de p?r?i. Potrivit acestora, Guvernul Moldovei s-a obligat s? achite reclamantului suma de EUR 2 200 ?i s?-i acorde cel trziu la 31 decembrie 2012 acestuia spa?iu locativ.

Curtea a luat act de reglementarea amiabil? ?i a radiat cererea de pe rolul s?u.

***

n cauza Mogoreanu c. Moldovei, reclamanta Valentina Mogoreanu invocnd violarea art. 6 1 CEDO ?i art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO s-a plns de neexecutarea unei hot?rri judec?tore?ti definitive a judec?toriei B?l?i din 18 februarie 2000. Conform hot?rrii autorit??ile na?ionale urmau s? evacueze ntr-o alt? locuin?? persoanele ce locuiau n casa reclamantei. Aceast? cas? a fost confiscat? de la p?rin?ii reclamantei n anul 1945 de autorit??ile sovietice ?i a fost restituit? reclamantei n anul 1990.

Cererea a fost comunicat? Guvernului Moldovei care a transmis Cur?ii o declara?ie unilateral? n scopul reglement?rii amiabile. Aceast? declara?ie a fost expediat? reclamantei fiind invitat? s?-?i prezinte comentariile la propunerea Guvernului. Reclamanta nu a r?spuns la scrisoarea Grefei.

Printr-o scrisoare recomandat? cu dovada de primire din 16 martie 2009 Curtea a aten?ionat reclamanta c? termenul de prezentare a preten?iilor a expirat, iar ultima nu a cerut prelungirea acestuia. Nici la aceast? scrisoare reclamanta nu a r?spuns.

n lumina celor expuse Curtea a considerat c? reclamanta nu mai dore?te men?inerea cererii sale ?i a scos-o de pe rolul s?u n temeiul art. 37 1 CEDO.

n fa?a Cur?ii reclamanta a fost reprezentat? de c?tre V. Onoico.

***

n cauza Pro?ap c. Moldovei, reclamantul Iurie Pro?ap, asemenea hot?rrii pilot Olaru ?i al?ii c. Moldovei, s-a plns de neexecutarea unei hot?rri judec?tore?ti definitive n favoarea sa prin care autorit??ile na?ionale au fost obligate s?-i acorde spa?iu locativ. Reclamantul a invocat violarea art. 6 CEDO ?i a Protocolului nr. 1 CEDO.

La 27 mai 2011, Guvernul a f?cut o declara?ie unilateral? prin care a recunoscut c? exist? o violare a art. 6 CEDO ?i a art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO ?i a propus s?-i acorde reclamantului suma de EUR 2, 500 cu titlu de orice prejudiciu, precum ?i s?-i acorde spa?iu locativ pn? la data de 31 decembrie 2012.

Potrivit unei scrisori din 23 august 2011, reclamantul ?i-a exprimat acordul la propunerea Guvernului ?i a invitat Curtea s? radieze cererea de pe rolul s?u. Curtea a luat act de reglementarea amiabil? ?i scos cererea de pe rol.

n fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre V. Onoico, avocat din B?l?i.

***

n cauza Paerele c. Moldovei, reclamanta Maria Paerele la 27 octombrie 2003 a cump?rat un lot de teren de la V.C. ?i dup? ce a ob?inut autoriza?ia necesar? a ini?iat construc?ia casei pe acest teren. Acest lot a fost vndut lui V.C. de c?tre Consiliul municipal Chi?in?u cteva luni mai trziu.

La o dat? nespecificat? Cancelaria de Stat a contestat decizia Consiliului de a vinde lotul din spe?? lui V.C.

La 31 octombrie 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a anulat decizia Consiliului municipal de a vinde lotul de teren, deoarece nu a fost petrecut? licita?ia. Reclamanta a fost somat? c? a avut loc un proces de judecat? ?i n ianuarie 2007 a depus un recurs la Curtea Suprem? de Justi?ie.

La 21 februarie 2007 Curtea Suprem? de Justi?ie a examinat recursul n lipsa reclamantei ?i l-a respins.

n fa?a Cur?ii reclamanta a invocat violarea art. 6 CEDO deoarece procesul a fost inechitabil, adic? ea nu a avut oportunitatea de a se ap?ra prompt, prin a se prezenta n instan?? ?i s?-?i sus?in? pozi?ia. De asemenea ea s-a plns c? n rezultatul procesului inechitabil drepturile sale garantate de art.1 Protocolul 1 CEDO au fost violate. n final, reclamanta a notat c? ea nu dispus de un remediu efectiv n sensul art. 13 CEDO mpotriva viol?rilor descrise mai sus.

La 11 mai 2011 observa?iile Guvernului Moldovei au fost expediate reprezentantului reclamantei, care a fost invitat? s? comenteze observa?iile precum ?i s? expedieze preten?iile de satisfac?ie echitabil? pn? la 22 iunie 2011. Mai trziu, la solicitarea reclamantei, termenul a fost extins pn? la 16 august 2011.

La 10 august 2011 reprezentantul reclamantei a informat Curtea c? reclamanta dore?te s?-?i retrag? cererea, deoarece ea continu? s? fie proprietara terenului din litigiu ?i orice ac?iune mpotriva ei la nivel na?ional este prescris?.

Curtea a decis s? radieze cererea de pe rolul s?u.

n fa?a cur?ii reclamanta a fost reprezentat? de c?tre J. Hanganu, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Fedotov c. Moldovei, reclamanta Elena Fedotov a fost angajat? a Departamentului Institu?iilor Penitenciare. La 28 noiembrie 1998, ea s-a pensionat, iar pensia a fost fixat? n m?rime de 202,14 lei MDL. La o dat? necunoscut?, reclamanta a ac?ionat Departamentul n judecat? solicitnd majorarea pensiei sale.

La 11 iunie 1999, judec?toria Buiucani a admis ac?iunea reclamantei ?i a obligat departamentul s? achite o pensie de 289,81 lei. Hot?rrea a devenit definitiv?. La 1 iulie 1999, instan?a a emis un titlu executoriu.

La 31 mai 2000 Guvernul a adoptat o decizie prin care pensia reclamantei a fost stabilit? la o dat? nespecificat? n sum? de 306,21 lei MDL.

Potrivit viramentelor, reclamanta a primit sumele cu titlu de datorii la pensie. Ultimul virament a fost efectuat la 24 mai 2001.

n fa?a Cur?ii, invocnd art. 6 1 CEDO ?i art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO reclamanta s-a plns de neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti din 11 iunie 1999. n sensul art. 13 CEDO combinat cu art. 13 ea s-a plns de absen?a unui recurs intern efectiv n vederea ob?inerii execut?rii hot?rrii n cauz?. n final, reclamanta pretinde violarea art. 14 CEDO c? a fost victima unui tratament discriminatoriu, deoarece este de origine ucrainean?.

Guvernul Moldovei a prezentat Cur?ii documentele confirmative c? transferul sumelor a fost efectuat cu titlu de pensie ?i n aceste circumstan?e a sus?inut c? reclamanta ?i-a pierdut statutul de victim? n sensul Conven?iei.

Curtea constatat c? cererea reclamantei este depus? tardiv, la 25 mai 2004, ?i a radiat-o de pe rolul s?u n temeiul art. 35 1 ?i 4 CEDO.

***

n cauza Tropo?el c. Moldovei, reclaman?i sunt Gheorghe ?i Ion Tropo?el. Potrivit unei scrisori din 6 iulie 2007, reprezentantul reclaman?ilor a informat Curtea c? primul reclamant a decedat.

Dup? moartea tat?lui ?i a mamei sale n anul 2004, cel de ai doilea reclamant, minor la acel moment, a fost plasat sub tutela primului reclamant.

La o dat? nespecificat?, primul reclamant a depus n numele copilului s?u o ac?iune civil? de desp?gubire ?i restituire a unui lot de teren mpotriva a trei persoane. El a pretins c? pr?ii au demolat casa care cndva a apar?inut p?rin?ilor celui de-al doilea reclamant.

La 30 martie 2005 judec?toria Glodeni a respins cererea ca nefondat?. Curtea de Apel B?l?i a trimis cauza la rejudecare n prima instan?? motivnd c? cel de-al doilea reclamant nu a fost implicat n proces.

La 13 decembrie 2006 judec?toria Glodeni a pronun?at o nou? hot?rre prin care a respins ac?iunea ca nefondat?. Ea a constatat c? casa litigioas? a fost demolat? de tat?l celui de-al doilea reclamant. n ceea ce prive?te lotul de teren, instan?a a men?ionat c? pn? la moment acesta se afl? n proprietatea celui de-al doilea reclamant ?i a fratelui s?u. Totodat?, instan?a l-a scutit pe cel de-al doilea reclamant de la plata taxei de stat.

La 12 februarie 2007, cel de-al doilea reclamant a depus apel. El a solicitat s? fie scutit de la plata taxei de stat pentru depunerea apelului invocnd situa?ia material? precar? ?i c? este elev.

La 19 aprilie 2007, Curtea de Apel B?l?i a respins apelul ca nefondat.

La 3 septembrie 2007, cel de-al doilea reclamant a depus un recurs solicitnd, de asemenea, scutirea de la plata taxei de stat pentru examinarea recursului.

Printr-o scrisoare datat? cu aceea?i zi Curtea Suprem? de Justi?ie a restituit recursul reclamantului pe motiv c? nu a achitat taxa de stat n valoarea de 270 lei.

La 26 aprilie 2004, ?eful adjunct al Direc?iei educa?iei, tineretului ?i sportului din raionul Glodeni a depus n interesele celui de-al doilea reclamant ?i a fratelui s?u o plngere la procuratur?. El a denun?at demolarea casei n litigiu de c?tre unul din pr?ii men?iona?i n ac?iunea civil? a reclamantului.

n final, procurorul A.T. a emis la 13 septembrie 2006 o ordonan?? de nencepere a urm?ririi penale pe motivul nentrunirii elementelor componen?ei de infrac?iune.

La 13 martie 2007, reprezentantul reclaman?ilor a depus o plngere la judec?torul de instruc?ie solicitnd anularea ordonan?ei de nencepere a urm?ririi penale. La 20 martie 2007, judec?toria Glodeni printr-o ncheiere a obligat procurorul ierarhic superior s? reia urm?rirea penal? cu respectarea procedurii.

Soarta acestui dosar pn? la moment este necunoscut?.

n fa?a Cur?ii, invocnd violarea art. 5, 6 ?i 13 CEDO reclaman?ii s-au plns de refuzul procuraturii de a intenta proceduri penale n ceea ce prive?te demolarea casei p?rin?ilor celui de-al doilea reclamant. Totodat?, ei au pretins c? nu au fost informa?i la timp despre ordonan?a de nencepere a urm?ririi penale. Ei s-au mai plns n temeiul art. 6 1 CEDO c? le-a fost violat dreptul de acces la o instan??, precum ?i de nc?lcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO.

La 20 aprilie 2011 Guvernul Moldovei a informat Curtea c? dore?te s? formuleze o declara?ie unilateral? prin care a recunoscut violarea art. 6 1 CEDO n ceea ce prive?te refuzul Cur?ii Supreme de Justi?ie de a examina cererea de recurs din cauza neachit?rii taxei de stat ?i cu acest scop a propus s? achite celui de-al doilea reclamant suma de EUR 2, 000 cu titlu de orice prejudiciu.

La 8 iunie 2011 reclamantul nu a acceptat propunerea Guvernului, deoarece a considerat c? suma propus? este insuficient?.

Curtea a considerat c? suma propus? de Guvern este rezonabil? ?i a scos acest cap?t de cerere de pe rolul s?u. n rest cererea a fost declarat? inadmisibil?.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre Ala Tropo?el.