Hot?rârile Taraburca c. Moldovei ?i Bercut S.R.L. c. Moldovei

06 12 2011

La 06 decembrie 2011 CtEDO a pronun?at urm?toarele hot?râri: Taraburca c. Moldovei (cererea nr. 18919/10) ?i Bercut S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 32247/07).

***

În cauza Taraburca c. Moldovei, reclamantul Andrei Taraburca, n?scut în anul 1988 a participat la protestele din 7 aprilie 2009 împreun? cu prietenul s?u S., în momentul când a vrut s? i-a un taxi s? se întoarc? acas?, a fost aruncat într-o ma?in? de c?tre trei ofi?eri îmbr?ca?i în civil ?i transportat la Comisariatul de poli?ie al sectorului Botanica. Reclamantul a pretins c?, fiind în deten?ie, trei poli?i?ti au intrat în celula sa în diminea?a zilei de 8 aprilie ?i l-au b?tut pân? acesta a le?inat. El ?i-a revenit, dar îi sângera nasul ?i buza superioar?. Fiind transferat mai târziu la Comisariatul General de Poli?ie, acesta a fost examinat de c?tre medicul de pe loc, care nu a depistat careva semne de rele-tratamente. Fiindu-i acordat un avocat numit din oficiu, la 10 aprilie acesta a fost adus în fa?a judec?torului de instruc?ie care i-a aplicat 30 zile de arest preventiv. În aceea?i noapte reclamantul a fost transferat la Penitenciarul nr. 13. Reclamantul a pretins c? a fost impus s? mearg? printr-un coridor al ofi?erilor de poli?ie (cunoscut sub „coridorul mor?ii”), unde fiecare din poli?i?ti l-au lovit pân? reclamantul a ie?it din acest coridor. Încheierea de arestare preventiv? a fost casat? la 16 aprilie 2009 ?i el a fost imediat eliberat.

La 14 aprilie (în timp ce se afla în deten?ie ?i a avut întrevedere cu avocatul angajat de p?rin?ii s?i) ?i la 15 aprilie 2009, reclamantul a înaintat dou? plângeri la organele procuraturii, sus?inând c? a fost maltratat.

Reclamantul a fost imediat examinat de c?tre un medic la 14 aprilie 2009, care a înregistrat zgârieturi ?i vân?t?i pe fa?a acestuia.

Prima plângere a reclamantului a fost primit? de Procuratura militar? la 21 aprilie 2009 ?i, dup? ce a a?teptat s? fie efectuat? prima anchet? preliminar? de c?tre Ministerul Afacerilor Interne, procurorul a pornit o investiga?ie pentru a verifica ce exact s-a întâmplat. Dup? ce a interogat toate persoanele vizate, la 12 iunie 2009 procurorul a decis s? nu înceap? urm?rirea penal?, bazându-se pe declara?iile lui S. c? nu a fost maltratat ?i nu a v?zut ca prietenul s?u s? fie supus relelor-tratamente. Procurorul a sugerat c? leziunile de pe fa?a reclamantului ar putea fi cauzate în urma înc?ier?rilor din 7 aprilie 2009.

Procedurile penale împotriva reclamantului au fost încetate din lipsa probelor.

Potrivit Guvernului Moldovei, reclamantul nu a fost maltratat pe durata deten?iei acestuia. Cu toate c? a fost asistat de un avocat, el s-a plâns de actele de brutalitate din partea poli?i?tilor doar dup? o s?pt?mân? dup? arestarea sa, la 14 aprilie 2009.

Reclamantul a avut traume post-traumatice fizice ?i psihice: o serie de investiga?ii medicale l-au diagnosticat cu hipertensiune inter-cranial? ?i o tulburare de stres.

În fa?a Cur?ii, invocând art. 3 CEDO (interzicerea tratamentelor inumane ?i degradante), reclamantul a pretins c? a fost b?tut în custodia poli?iei ?i c? investiga?ia efectuat? a fost una neadecvat?. El s-a mai plâns c? nu i s-a permis s?-?i contacteze p?rin?ii în timpul arestului s?u sau s?-?i angajeze un avocat ales, c? a fost intimidat ?i nu i s-a permis s? se plâng? de maltratarea sa pân? la 14 aprilie 2009 (atunci când p?rin?ii s?i i-au angajat u avocat cu care s-a întâlnit în timpul deten?iei sale).

Curtea a subliniat condi?iile generale a acestui caz, în particular maltratarea sistematic? ?i masiv? a demonstran?ilor de c?tre poli?ie într-o perioad? relativ de scurt?. În special, urmare a vizitei în Republica Moldova a Comisiei europene pentru prevenirea torturii ?i a tratamentelor inumane ?i degradante, precum ?i a Comisarului Consiliului Europei pentru Drepturile omului, au confirmat c? au cola?ionat un num?r mare de preten?ii credibile ?i consistente, ce au indicat c? a existat un model dup? care poli?i?tii maltratau demonstran?ii urmare a alegerilor din aprilie 2009.

Din cele relatate de reclamant, Curtea a observat c?, atunci când a fost arestat, dânsul avea o starea s?n?t??ii bun?, f?r? urme a relelor-tratamente, aceasta fiind confirmat? de c?tre medic, dar peste o s?pt?mân? mai târziu – la 14 aprilie 2009 – un alt medic a înregistrat urme de violen?? pe fa?a sa. Faptul c? reclamantul nu s-a plâns de actele de brutalitate ale poli?iei înainte de aceast? dat?, dup? cum a sugerat Guvernul, nu ar însemna c? nu a fost supus relelor-tratamente. Din contra, este perfect inteligibil c? dânsul ar fi putut depune o asemenea plângere doar dup? ce ar fi avut o întrevedere cu avocatul s?u în care ar avea încredere, având în vedere nesiguran?a de la acel moment: multe persoane au fost maltratate ?i umilite, judec?torii examinau cauzele la sectoarele de poli?ie într-o manier? sumar?, iar avoca?ii numi?i din oficiu ignorau vizibilele urm? de violen?? de la clien?ii s?i, a?a cum a fost ?i în cazul reclamantului. Frica ?i neajutorarea pe care reclamantul a sim?it-o a fost împ?rt??it? de majoritatea pretinselor victime, ceea ce a fost coroborat în raportul Comisiei Europene.

Curtea a concluzionat c? a existat o violare a art. 3 CEDO în ceea ce prive?te maltratarea reclamantului de c?tre poli?ie.

Curtea a considerat c? plângerea ini?ial? a reclamantului, examinat? de c?tre autoritatea care a angajat majoritatea persoanelor ulterior acuzate, a fost oarecum compromis?. Mai mult, plângerea a fost examinat? cu o întârziere inexplicabil?: primit? de procurorul militar doar dup? o s?pt?mân?, ?i care a p?strat-o la el timp de 38 zile în timp ce a?tepta rezultatul anchetei ini?iale a Ministerului Afacerilor Interne.

Dup? ce procurorul a luat o decizie, l-a informat pe reclamant doar dup? o lun? despre aceasta. Mai mult, nimeni din oficialii care l-au v?zut pe reclamant înainte de 14 aprilie 2009 – nici poli?i?tii de la oricare unitate de unde se aflau, nici avocatul sau judec?torul – nu au reac?ionat la vizibilele acte de violen?? de pe fa?a reclamantului ?i respectiv nu au anun?at procuratura despre relele-tratamente. Nu s-au identificat nici persoanele care erau de?inute cu reclamantul, ?i nici nu s-a efectuat vreo confruntare.

Curtea în continuare a re?inut c? investigarea plângerilor reclamantului a fost una inadecvat? cu violarea art. 3 CEDO.

În fa?a cur?ii reclamantul a solicitat EUR 15,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1,500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului EUR 15,000 cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 1, 500 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

În fa?a Cur?ii, reclamantul a fost reprezentat de c?tre O. Doronceanu, avocat de la Institutul pentru Drepturile Omului.

***

În cauza Bercut S.R.L. c. Moldovei, reclamantul este o companie care, începând cu 1995, printre altele, administreaz? o ?coal? de ?oferi, dispunând de licen?a necesar? eliberat? în acest scop de c?tre autorit??i.

La data de 30 iunie 2005 licen?a companiei reclamante a fost reînoit? pentru un termen de 5 ani de zile. În perioada de referin?? ?coala de ?oferi avea angajate aproximativ 60 de persoane ?i avea aproximativ 2,400 de elevi.

La data de 07 august 2006 Camera Înregistr?rii de Stat a organizat un control inopinat la ?coala de ?oferi ?i a descoperit c? doi instructori au fost concedia?i, fapt despre care nu a fost informat? autoritatea respectiv? în termenul de 10 zile prev?zut de lege.

La data de 10 august 2006 Camera Înregistr?rii de Stat a decis retragerea licen?ei companiei reclamante.

La data de 12 august 2006 compania reclamant? a ini?iat proceduri judiciare împotriva Camerei Înregistr?rii de Stat, solicitând anularea deciziei din 10 august 2006. Compania reclamant? a invocat, printre altele, c? controlul din 07 august 2006 a fost ilegal ?i c? aceasta a informat Camera Înregistr?rii de Stat despre schimb?rile în statele sale de personal. În aceast? privin??, compania reclamant? a prezentat copia registrului intern a coresponden?ei de întrare ?i ie?ire, care con?inea men?iunile corespunz?toare în privin?a scrisorilor expediate Camerei Înregistr?rii de Stat.

La data de 27 noiembrie 2006 Curtea de Apel Chi?in?u a respins ac?iunea companiei reclamante, re?inând c? sistemul de înregistrare a coresponden?ei acesteia nu este o dovad? suficient?.

La data de 21 februarie 2007 Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursul companiei reclamante.

În fa?a Cur?ii compania reclamant? s-a plâns c? retragerea licen?ei de administrare a ?colii de ?oferi i-a înc?lcat dreptul la respectul propriet??ii garantat de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Conven?ie.

Guvernul a declarat c? retragerea licen?ei companiei reclamante a constituit o ingerin?? în respectul dreptului de proprietate, care era dispropor?ionat? ?i nu era necesar? într-o societate democratic?. Prin urmare, Guvernul a acceptat c? a avut loc o violare a Articolului 1 Protocolului nr. 1 la Conven?ie.

Curtea a recunoscut în unanimitate violarea Articolului 1 Protocolului nr. 1 la Conven?ie, referinduse la cauza Megadat.com SRL c. Moldovei, nr. 21151/04, §§ 68-79, 8 aprilie 2008, unde în circumstan?e similare, a constatat violarea articolului respectiv.

Compania reclamant? a solicitat 76,992 Euro cu titlu de daune materiale ?i 10,000 Euro cu titlu de daune morale.

Curtea a acordat companiei reclamante 9,000 Euro cu titlu daune materiale ?i 4,000 cu titlu de daune morale.

În fa?a Cur?ii, compania reclamant? a fost reprezentat de c?tre A. Chiriac, avocat din Moldova.