Curtea European? a Drepturilor Omului a pronun?at dou? hot?rāri contra Moldovei

27 02 2007

La 27 februarie 2007 Curtea European? a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronun?at hot?rārile sale īn cauzele Moldovahidroma? c. Moldovei (cererea nr. 30475/03) ?i Biserica Adev?rat Ortodox? din Moldova ?i al?ii  c. Moldovei (cererea nr. 952/03).

*  *  *

Īn cauza Moldovahidroma? c. Moldovei reclamantul este o persoan? juridic? īnregistrat? īn Moldova. Īn 1990 Ministerul Industriei a transmis colectivului īntreprinderii „Moldovahidroma?” dreptul de a gestiona laboratorul īntreprinderii, constituind īn acest scop īntreprinderea de arend? „Hidrotehnica”.

La 1 septembrie 1992 Ministerul Industriei a dispus printr-un ordin anularea deciziei de transmitere īn arend? a laboratorului ?i lichidarea īntreprinderii „Hidrotehnica”. Colectivul a ini?iat proceduri judiciare de anulare a ordinului Ministerului. Ministerul, printr-o alt? procedur?, a solicitat anularea contractului de constituire a īntreprinderii „Hidrotehnica”.

La 22 octombrie 1992 instan?a de judecat? a anulat ordinul Ministerului din 1 septembrie 1992, pe motiv c? acesta nu avea competen?e s? dispun? lichidarea īntreprinderii. La 23 octombrie 1992 instan?a de judecat? a declarat nul contractul de constituire a īntreprinderii „Hidrotehnica”. Hot?rārea din 23 octombrie 1992 nu a fost contestat? ?i a devenit irevocabil?. Ca urmare a acestei hot?rāri, tot patrimoniul īntreprinderii „Hidrotehnica” a fost restituit īntreprinderii „Moldovahidroma?” ?i a fost luat la balan?a acesteia.

Īn 1994 reclamantul a īnregistrat o alt? īntreprindere „Hidrotehnica” (alta decāt cea din 1990) pentru a gestiona laboratorul ?i fabrica reclamantului. Īn 1995 75.3% din ac?iunile statului īn īntreprinderea reclamant? au fost privatizate. Īn 2001 deja 100% din ac?iuni apar?ineau persoanelor private. Conform modific?rilor īn actele constitutive, reclamantul era constituit īn urma reorganiz?rii īntreprinderilor „Moldovahidroma?” ?i „Hidrotehnica” ?i era succesorul de drept al acestora. Conform certificatului de privatizare eliberat īn 2001 de Departamentul Privatiz?rii, īn patrimoniul reclamantului erau incluse ?i 5 cl?diri care apar?ineau īntreprinderii de arend? „Hidrotehnica”.

Īn 2002 Departamentul Privatiz?rii a informat Guvernul ?i colectivul īntreprinderii „Hidrotehnica” c? acesta din urm? se poate separa de reclamant pentru a forma o īntreprindere de stat doar prin hot?rārea ac?ionarilor.

La cererea unui grup de ini?iativ? al colectivului īntreprinderii „Hidrotehnica”, Procurorul General a depus recurs īn anulare la hot?rārea din 23 octombrie 1992. La 24 aprilie 2003 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul īn anulare, a casat hot?rārea contestat? ?i a pronun?at o nou? hot?rāre prin care a respins preten?iile Ministerului de a declara nul contractul de constituire a īntreprinderii de arend?. Reclamantul nu a fost atras īn aceast? procedur? ?i nu i-au fost acordate compensa?ii. Ca urmare a acestei hot?rāri, cele 5 cl?diri care se aflau la balan?a reclamantului au fost transferate la balan?a īntreprinderii „Hidrotehnica”.

Reclamantul pretindea violarea art. 6 al Conven?iei (dreptul la un proces echitabil) prin casarea unei hot?rāri irevocabile pronun?ate īn favoarea sa. Reclamantul mai pretindea violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii) prin lipsirea sa efectiv? de proprietate prin admiterea recursului īn anulare.

Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Conven?iei deoarece prin casarea unei hot?rāri judec?tore?ti definitive printr-o procedur? nelimitat? īn timp, lansat? de procuror, a fost īnc?lcat principiul securit??ii raporturilor juridice. Curtea a notat c? este revolt?tor ca o hot?rāre judec?toreasc? irevocabil? s? fie casat? peste 10 ani pentru motive cunoscute la data adopt?rii hot?rārii casate.

Curtea a mai constatat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie. Contrar argumentelor Guvernului, care sus?inea c? prin admiterea recursului īn anulare drepturile reclamantului nu au fost afectate, Curtea a constatat c? dup? 1994 īntreprinderea „Hidrotehnica” activa f?r? personalitate juridic?, ca o subdiviziune a reclamantului, iar patrimoniul fostei īntreprinderii de arend? a fost transmis la balan?a reclamantului. Prin hot?rārea din 24 aprilie 2003 reclamantul a fost lipsit de o parte din proprietatea sa (5 cl?diri), care a fost transmis? ulterior īntreprinderii de arend?. Curtea a constatat c? Guvernul nu a prezentat nici un argument care s? justifice aceast? lipsire de proprietate.

Chestiunile privind dauna moral? ?i material? ?i costuri ?i cheltuieli vor fi stabilite printr-o hot?rāre separat?.

Reclamantul a fost reprezentat la CtEDO de c?tre N. Mo?cin, avocat din mun. Chi?in?u.

*  *  *

Īn cauza Biserica Adev?rat Ortodox? din Moldova ?i al?ii c. Moldovei, depus? la Curte īn 2003, reclaman?ii au solicitat Guvernului s? īnregistreze biserica reclamant?. Īn anul 2000 Guvernul a refuzat īnregistrarea cultului deoarece un cult similar (Mitropolia Moldovei) fusese deja īnregistrat īn Republica Moldova.

Refuzul Guvernului a fost contestat īn justi?ie. Prin hot?rārea Cur?ii de Apel a Republicii Moldova din 30 august 2001 Guvernul a fost obligat s? īnregistreze biserica reclamant? ?i s? pl?teasc? reclaman?ilor suma total? de MDL 1,000 cu titlu de daune morale. Recursul Guvernului la aceast? hot?rāre a fost respins de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie, iar hot?rārea din 30 august 2001 a devenit astfel irevocabil?.

Reclaman?ii au solicitat Departamentului de executare a deciziilor judiciare de a executa hot?rārea din 30 august 2001. Tentativele Departamentului de a īnregistra cultul nu s-au soldat cu succes. Compensa?ia moral? a fost pl?tit? abia la 27 iulie 2005.

Biserica reclamant? ?i al?i 10 enoria?i deplāngeau refuzul autorit??ilor de a le īnregistra cultul ?i de a executa hot?rārea judec?toreasc? prin care Guvernul a fost obligat s? īnregistreze cultul ?i s? pl?teasc? compensa?ii pentru dauna moral?. Ei invocau violarea art. 6 (dreptul la un proces echitabil), art. 9 (libertatea de religie), art. 11 (libertatea de asociere), art. 13 (dreptul la un recurs efectiv), art. 14 (interzicerea discrimin?rii) ale Conven?iei ?i a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie (protec?ia propriet??ii).

Curtea a constatat violarea art. 9 al Conven?iei deoarece refuzul de a īnregistra cultul religios nu se baza pe un temei legal. Curtea a constat ?i violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 deoarece reclaman?ii nu au putut beneficia de sumele ce i se cuveneau timp de aproape 4 ani. Instan?a a mai constatat c? reclaman?ii nu aveau la dispozi?ie mijloace efective pentru a ob?ine īnregistrarea cultului, ce contravine art. 13 al Conven?iei.

Īn lumina constat?rilor de mai sus Curtea nu a g?sit necesar de examina separat preten?iile reclaman?ilor privind pretinsa violare a art. 6, art. 11 ?i a art. 14 ale Conven?iei.

Curtea a acordat reclaman?ilor EUR 10,000 ci titlu de daune materiale ?i morale ?i EUR 2,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Reclaman?ii au fost reprezenta?i la CtEDO de c?tre avocatul Alexandru TĂNASE.

Comunicatul de pres? al reprezentantului reclaman?ilor

*  *  *

Hot?rārile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, īn limba englez?, pot fi accesate pe pagina web a Cur?ii (http://www.echr.coe.int/).

Varianta electronic? a comunicatului de pres? poate fi accesat pe pagina web a Organiza?iei „Juri?tii pentru drepturile omului” (old.lhr.md).