Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate n noiembrie 2011

15 12 2011

n luna noiembrie 2011 CtEDO a f?cut publice urm?toarele decizii: Ciobanu c. Moldovei (cererea nr. 40832/09), Grin?evici c. Moldovei (cererile nr. 10830.06 ?i 32213/10) ?i Lipcan c. Moldovei (cererea nr. 44734/08).

***

n cauza Ciobanu c. Moldovei, la 1 aprilie 2009 Curtea Suprem? de Justi?ie a pronun?at o decizie n favoarea reclamantului prin care a obligat autorit??ile locale din Chi?in?u s?-i acorde spa?iu locativ. La 22 decembrie 2009, Consiliul municipal Chi?in?u a adoptat o decizie privind atribuirea spa?iului locativ reclamantului. La 1 aprilie 2009 aceast? decizie a fost executat?.

Invocnd n fa?a Cur?ii violarea art. 6 1 CEDO ?i art. 1 Protocolul nr. 1 CEDO, reclamantul s-a plns c? prin neexecutarea de catre autorit??i a deciziei definitive din 1 aprilie 2009 i-a fost nc?lcat dreptul de acces la o instan?? ?i dreptul la respectarea bunurilor sale.

Curtea a constatat c? decizia definitiv? din 1 aprilie 2009 a fost executat? la 22 decembrie 2009, iar durata neexecut?rii este de 8 luni ?i 21 zile.

Avnd n vedere jurispruden?a Cur?ii n aceast? materie (a se vedea Nedelcov c. Moldovei (dec.), nr. 19261/05, 27 ianuarie 2009; Osoian c. Moldovei (dec.), nr. 31413/03, 28 februarie 2006; Timofeiev c. Rusiei, nr. 58263/00, 37, 23 octombrie 2003; etc.), Curtea a considerat c? perioada neexecut?rii nu este una irezonabil?.

n lumina celor expuse, Curtea a declarat cererea inadmisibil?.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre A. Bizgu.

***

n cauza Grin?evici c. Moldovei, reclamantul Serghei Grin?evici, prin cererea nr. 10830/06 s-a plns Cur?ii de deten?ia sa, n perioada 8 august 2005 ?i 11 octombrie 2005, contrar art. 5 CEDO. El s-a mai plns n sensul art. 5 3 CEDO, de motivarea insuficient? a ncheierii de aplicare a arestului preventiv. Printre altele, el a mai invocat violarea art. 6 CEDO sub diferite aspecte.

Prin cererea nr. 32213/10, reclamantul s-a plns c? deten?ia sa, n perioada 17 iulie 2006 ?i 14 noiembrie 2006, ca fiind contrar? art. 5 CEDO. El a mai invocat motivarea insuficient? a deciziei de prelungire a mandatului s?u de arest ?i inexisten?a la acel moment a unui recurs mpotriva duratei sale de deten?ie. El a mai pretins violarea art. 6 1 ?i 2 CEDO, precum ?i art. 13 CEDO.

La 18 ?i 20 octombrie 2011, Curtea a primit declara?ii de reglementare amiabil? semnat? de p?r?i. Potrivit acestora, Guvernul s-a angajat s? achite suma de 9,000 EUR cu titlu de orice prejudiciu, iar reclamantul s? renun?e la toate preten?iile mpotriva Moldovei legate de aceast? cauz?.

Curtea a luat act de reglementarea amiabil? semnat? de p?r?i ?i a radiat cererea de pe rolul s?u.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre N. Malanciuc, avocat din Chi?in?u.

***

n cauza Lipcan c. Moldovei, printr-o decizie din 24 decembrie 2007, judec?toria C?l?ra?i a confirmat tranzac?ia de mp?care dintre reclamantul Ioan Lipcan ?i Consiliul Local C?l?ra?i, privind repararea prejudiciului material n urma confisc?rii bunurilor familiei reclamantului n anul 1940. Potrivit acestei tranzac?ii, consiliul local urma s? achite suma de 521,811 lei.

La o dat? nespecificat?, reclamantul a ini?iat o ac?iune de ncasare a dobnzilor de ntrziere n urma neexecut?rii hot?rrii din 24 decembrie 2007. La 29 ianuarie 2008, judec?toria C?l?ra?i

a respins ac?iunea reclamantului ca nefondat?. La 10 aprilie 2008, solu?ia instan?ei inferioare a fost men?inut? de Curtea de Apel Chi?in?u.

Prin decizia Cur?ii de Apel Chi?in?u din 28 octombrie 2008 a fost admis? cererea de revizuire a consiliului local C?l?ra?i, casat? hot?rrea din 24 decembrie 2007 ?i cauza a fost trimis? la rejudecare.

Invocnd violarea art. 13 CEDO, reclamantul s-a plns Cur?ii de respingerea a cererii de ncasare a intereselor moratorii calculate pentru perioada de neexecutare a hot?rrii din 24 decembrie 2007. De asemenea, el s-a mai plns c? la 10 aprilie 2008, Curtea de Apel Chi?in?u a examinat cauza n lipsa acestuia.

Comunicnd cererea Guvernului, Curtea a considerat necesar s? abordeze chestiunea dac? a existat o violare a art. 6 ?i a art.1 din Protocolul nr. 1 CEDO, n urma neexecut?rii hot?rrii din 24 decembrie 2007. Guvernul a informat Curtea c? hot?rrea din 24 decembrie 2007 a fost anulat? la 28 octombrie 2008, c? reclamantul a invocat doar o singur? preten?ie n temeiul art. 13 CEDO ?i c? nu s-a plns de neexecutarea unei hot?rri definitive. Reclamantul a r?spuns c? anularea hot?rrii din 24 decembrie 2007 este una abuziv?, iar a doua parte a argument?rii Guvernului a l?sat-o f?r? r?spuns.

Curtea a notat c? hot?rrea definitiv? din 24 decembrie 2007 n favoarea reclamantului a fost anulat? la 28 octombrie 2008. n acest sens, a re?inut c? anularea hot?rrii definitive din 24 decembrie 2007 a fost obiectul unei alte cereri n fa?a Cur?ii (Lipcan c. Moldovei, cererea nr. 22720/09). Avnd n vedere aceast? constatare, Curtea poate s? se pronun?e doar dac? neexecutarea hot?rrii din 24 decembrie 2007 pe perioada pn? la anularea acesteia la 28 octombrie 2008, este compatibil? cu dispozi?iile Conven?iei.

Avnd n vedere jurispruden?a Cur?ii n aceast? materie (a se vedea Nedelcov c. Moldovei (dec.), nr. 19261/05, 27 ianuarie 2009; Osoian c. Moldovei (dec.), nr. 31413/03, 28 februarie 2006; Timofeiev c. Rusiei, nr. 58263/00, 37, 23 octombrie 2003; etc.), Curtea a considerat c? perioada neexecut?rii nu este una irezonabil? ?i a declarat aceast? plngere nefondat?.

n ceea ce prive?te plngerea n sensul art. 13 CEDO, Curtea a re?inut c? o persoan? poate s? se plng? de violarea acestui articol, doar n cazul n care se pretinde a fi victim? a unui drept protejat de Conven?ie (a se vedea Boyle ?i Rice c. Royaume-Uni, 27 aprilie 1988, 52, seria A nr. 131; Voyager Limited c. Turciei (dec.), nr. 35045/97, 4 septembrie 2001; Ivison c. Regatului Unit (dec.), nr. 39030/97, 16 aprilie 2002; ?i Petersen c. Germaniei (dec.), nr. 38282/97 ?i 68891/01, 12 ianuarie 2006).

Curtea a constatat c? art. 13 CEDO nu este aplicabil n aceast? cauz? ?i a a declarat, n unanimitate, cererea inadmisibil?.

n fa?a Cur?ii reclamantul a fost reprezentat de c?tre L. Osoian, avocat din Chi?in?u.