Curtea European? a declarat admisibil? cererea n cauza Georgia c. Rusiei (II)

20 12 2011

Cauza vizeaz? conflictul armat dintre Georgia ?i Rusia din august 2008 urmnd o perioad? extins? tensiunilor, provoc?rilor ?i incidentelor.

Circumstan?ele de fapt

La data de 09 august 2008 Pre?edintele Georgiei a declarat stare de r?zboi pe ntreg teritoriul ??rii, f?r? a deroga de la prevederile CEDO.

Georgia a naintat o cerere n aceast? cauz? la CtEDO la data de 11 august 2008. n aceea?i zi, Georgia a cerut Cur?ii aplicarea m?surilor interimare, n temeiul punctului 39 din Regulamentul Cur?ii. La data de 12 august 2008 CtEDO a aplicat punctul 39 ?i a cerut Georgiei ?i Rusiei s? se conformeze angajamentelor prev?zute de Conven?ie, n particular, respectarea articolului 2 CEDO, dreptul la via??, ?i articolului 3, interzicerea torturii ?i tratamentului inuman sau degradant.

Guvernul georgian a pretins c? Rusia a permis, sau a determinat dezvoltarea practicii administrative prin atacuri indiscriminatorii ?i dispropor?ionate mpotriva civililor ?i propriet??ii acestora n dou? regiuni autonome a Georgiei – Abkhazia ?i Osetia de Sud – de c?tre for?ele militare ruse ?i for?ele separatiste aflate sub controlul acestora. S-a pretins c? for?ele ruse au ocupat p?r?i considerabile ale Georgiei de la nceputul conflictului ?i c?, chiar dup? retragerea din 08 octombrie 2008, Rusia n continuare ocup?, exercit? autoritatea sau controlul efectiv asupra teritoriilor respective, att direct, prin for?ele armate, ct ?i indirect, prin controlul agen?ilor s?i, ?i anume, autorit??ilor de facto a Osetiei de Sud ?i for?ele armate abhaze. Potrivit Guvernului georgian, pe durata acestor atacuri indiscriminatorii ?i dispropor?ionate de c?tre for?ele ruse?ti ?i,sau for?elor separatiste aflate sub controlul acestora, sute de civili au fost r?ni?i, omor?i, de?inu?i sau da?i disp?ru?i, au fost distruse propriet??ile ?i casele a miilor de civili, fiind for?a?i s? p?r?seasc? Abkhazia ?i Osetia de Sud. Guvernul georgian a sus?inut c? aceste consecin?e ?i lipsa ulterioar? a oric?rei investiga?ii a antrenat responsabilitatea Federa?iei Ruse n temeiul articolului 2 CEDO, dreptul la via??, articolul 3 CEDO, interzicerea torturii ?i a tratamentului inuman sau degradant, articolul 5 CEDO, dreptul la libertate ?i siguran??, articolul 8 CEDO, dreptul la respectarea vie?ii private ?i de familie ?i articolul 13 CEDO, dreptul la un recurs efectiv, de asemena ?i articolul 1 al Protocolului adi?ional 1, protec?ia propriet??ii, articolul 2 al Protocolului adi?ional, dreptul la educa?ie ?i articolul 4 al Protocolului nr. 4, libertatea circula?iei.

Guvernul Federa?iei Ruse a contestat alega?iile Guvernului Georgiei, pe care a sus?inut-o ca v?dit nentemeiat?, nejustificat? ?i nefiind confirmat? prin probe admisibile. S-a invocat c? conflictul a fost o consecin?? direct? a atacului armat a Georgiei asupra Tskhinvali ?i asupra civililor ce tr?iesc acolo n noaptea 7-8 august 2008. For?ele armate ale Federa?iei Ruse nu au lansat un atac, dar, din contra, au ap?rat popula?ia civil? a Osetiei de Sud mpotriva ofensivei Georgiei. n continuare a sus?inut c? nu a ocupat teritoriile pe care a circulat armata sa n Osetia de Sud, Abkhazia sau Georgia. For?ele Osetiei de Sud ?i a Abhkaziei nu fac parte din for?ele armate ruse?ti sau a for?elor de pacificatori ?i au ac?ionat independent ?i f?r? autorizarea sau asisten?a comandamentului militar rus.

Jurisdic?ia ?i responsabilitatea Rusiei

Curtea a reamintit c? conceptul “jurisdic?iei n temeiul Conven?iei nu este restric?ionat la teritoriul Statelor care au ratificat Conven?ia. Responsabilitatea Statelor poate fi antrenat? n rezultatul ac?iunilor autorit??ilor sale care produc efecte n afara propriului teritoriu. De asemenea, responsabilitatea unui Stat poate avea loc cnd acesta exercit?, legal sau ilegal, controlul efectiv asupra unui zone n afara teritoriului na?ional. Curtea a constatat c? nu dispune de dovezi suficiente ce ar permite s? decid? n aceast? privin??. Corespunz?tor, s-a decis examinarea o dat? cu fondul a cauzei, a alega?iei Federa?iei Ruse c? cererea este incompatibil? Conven?iei pe motiv c? Rusia nu are jurisdic?ie n Osetia de Sud, Abkhazia ?i regiunile nvecin?tate.

Dreptul umanitar interna?ional sau drepturile omului

Curtea a notat argumentele Rusiei c? evenimentele din august 2008 urmeaz? a fi examinate potrivit normelor dreptului umanitar interna?ional ?i nu potrivit prevederilor Conven?iei, deoarece conflictul armat dintre Georgia ?i Rusia a fost unul interna?ional. S-a referit la jurispruden?a anterioar? potrivit c?reia s-a constatat obliga?ia Statelor n virtutea articolului 2 CEDO de a efectua investiga?ii efective, care continu? s? se aplice chiar n cazul n care condi?iile de securitate sunt dificile, inclusiv n cazurile de conflict armat. n zonele de conflict interna?ional, Statele Contractante sunt obligate s? protejeze vie?ile umane, care nu au fost sau nu mai sunt antrena?i n ostilit??i.

Curtea a notat c? nici Georgia ?i nici Rusia nu a cerut o derogare de la Conven?ie pe durata conflictului.

n concluzie, Curtea de decis examinarea o dat? cu fondul cauzei a alega?iei Rusiei c? prevederile Conven?iei nu se aplic? evenimentelor respective.

Cererea naintat? de c?tre Georgia la Curtea Interna?ional? de Justi?ie

Curtea a respins alega?ia Rusiei c?, din moment ce o cerere similar? a fost deja naintat? de c?tre Guvernul Georgian la Curtea Interna?ional? de Justi?ie (CIJ), Curtea urmeaz? s? se ab?in? de la examinarea cererii n cauz?.

Curtea a notat c?, din moment ce CIJ a constatat n aprilie 2011 c? nu are competen?? c? examineze cererea naintat? de Georgia, cauza nu mai este pendinte n fa?a CIJ. Curtea a reamintit c? prevederea din Conven?ie potrivit c?reia acest for urmeaz? s? nu examineze cererile naintate altor autorit??i interna?ionale se aplic? doar cererilor individuale, ?i nu celor inter-statale.

Epuizarea c?ilor interne de recurs ?i respectarea termenului de 6 luni

Curtea a reamintit c? epuizarea c?ilor interne se aplic? cererilor inter-statale n acela?i mod, ca celor individuale. Totu?i, aceast? regul? nu se aplic? cnd Statul reclamant se plnge de practica administrativ?, ac?iuni repetitive oficial tolerate care duc la viol?rile Conven?iei. Cu referin?? la probele prezentate de Georgia, Curtea a constatat c? alega?iile privind existen?a practicii administrative nu poate fi n totalitate nefondat? sau ca lipsind cerin?ele unei preten?ii veritabile, dup? cum este impus de articolul 33 CEDO. S-a subliniat, totu?i, c? examinarea tuturor celorlalte chestiuni de existen?? ?i obiectivul unei astfel de practici administrative, ?i de asemenea compatibilitatea cu prevederile Conven?iei, se refer? la fondul cauzei ?i nu poate fi examinat la etapa admisibilit??ii. Curtea n continuare a considerat c? chestiunea aplic?rii normei epuiz?rii c?ilor interne de recurs sunt att de strns legate de existen?a practicilor administrative, nct aceasta urmeaz? a fi examinat? mpreun? cu fondul cauzei.

n final, Curtea a observat c? Georgia a naintat cererea la 06 februarie 2006, n mai pu?in de ?ase luni de la evenimentele care s-au nceput la 07 august 2008, termenul fiind respectat.