Hot?rrea Levin?a c. Moldovei

17 01 2012

La 17 ianuarie 2012 CtEDO a pronun?at hot?rrea Levin?a c. Moldovei (nr. 2) (cererea nr. 50717/09).

Reclaman?ii Pavel Levin?a ?i Vitalie Levin?a s-au n?scut n 1971 ?i 1974 ?i locuiesc n Cahul. n octombrie 2000 reclaman?ii au fost aresta?i n Rusia ?i ulterior extr?da?i n Moldova. Ei au fost tortura?i pentru a ob?ine declara?ii incriminatorii mpotriva acestora ?i au fost condamna?i de c?tre instan?ele na?ionale (pentru mai multe detalii a se vedea, Levin?a c. Moldova, nr. 17332/03, 16 decembrie 2008).

La 16 decembrie 2008 Curta a constatat violarea articolului 3 ?i 6 din Conven?ie. La 3 aprilie 2009, n temeiul hot?rrii Cur?ii, reclaman?ii au naintat recurs n anulare mpotriva sentin?elor de condamnare.

La 08 februarie 2010 Curtea Suprem? de Justi?ie a admis recursul reclaman?ilor, a anulat toate sentin?ele ?i a dispus reexaminarea cauzei ?i verificarea dac? plngerea reclaman?ilor privind rele tratamente este ntemeiat?. n decizie se men?iona c? [reclaman?ii] urmeaz? s? r?mn? n arest, instan?a de fond urmnd s? decid? n privin?a m?surii preventive.

La 10 februarie 2010 avocatul reclaman?ii s-a plns autorit??ilor, cernd eliberarea imediat? a clien?ilor s?i n absen?a unei decizii de dispunere a arestului preventiv, inclusiv adresndu-se Cur?ii de Apel Chi?in?u, instan?a care urma s? examineze cauza. Procuratura, la rndul s?u, a naintat un demers Cur?ii de Apel Chi?in?u privind aplicarea arestului preventiv fa?? de reclaman?i.

La 19 aprilie 2010 Curtea de Apel Chi?in?u a respins cererea avocatului ?i a admis demersul procuraturii, aplicnd fa?? de reclaman?i arestul preventiv pentru 30 de zile, ncepnd cu 14 aprilie 2010.

La 22 aprilie 2010 avocatul reclamantului a nainat recurs la decizia Cur?ii de Apel Chi?in?u din 19 aprilie 2010.

La 13 mai 2010, ora 10.30, avocatul reclamantului a fost contactat telefonic de c?tre un judec?tor de la Curtea Suprem? de Justi?ie, care l-a informat despre ?edin?a fixat? pentru ora 12.00 din aceea?i zi. Aparent avocatul a reu?it s? ajung? la timp pentru ?edin?a respectiv?. Curtea Suprem? de Justi?ie a respins recursurile reclaman?ilor ca nentemeiate.

Ulterior m?sura preventiv? n privin?a reclaman?ilor a fost prelungit?, n opinia reclaman?ilor, cu nc?lcarea drepturilor acestora de ap?rare.

La 28 decembrie 2010 Curtea Suprem? de Justi?ie a decis arestarea reclaman?ilor la domiciliu. Iar la 4 februarie 2011 arestarea la domiciliu a fost nlocuit cu interdic?ia de a p?r?si ?ara.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii s-au plns, n temeiul Articolului 5 1 din Conven?ie, c? deten?ia lor a fost ilegal?, pe motiv c? nu au fost elibera?i imediat dup? anularea condamn?rilor ?i au fost de?inu?i n absen?a demersului procuraturii de aplicare a m?surilor preventive. De asemenea, reclaman?ii s-au plns, n temeiul Articolului 5 3 din Conven?ie, c? instan?ele na?ionale nu a re?inut motive motive suficiente ?i relevante pentru dispunerea ?i prelungirea arest?rii preventive. n continuare, reclaman?ii s-au plns, n temeiul Articolului 5 4 din Conven?ie, c? au fost n imposibilitate de a fi asista?i de un avocat la ?edin?a din 13 mai 2010; n temeiul Articolului 6 2 din Conven?ie, c? prin decizia Cur?ii de Apel din 13 mai 2010 a fost nc?lcat? prezum?ia nevinov??iei; n temeiul Articolului 6 3 din Conven?ie, c? s-a e?uat de a cita ap?r?torul pentru ?edin?a din 13 mai 2010; ?i, n temeiul Articolului 13 din Conven?ie, c? era imposibil? de a contesta decizia din 08 februarie 2010 n ceea ce prive?te deten?ia continu? a reclaman?ilor.

Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 5 1 din Conven?ie, considernd c? legisla?ia na?ional? poate fi interpretat? ca acordnd suficiente competen?e Plenului Cur?ii Supreme de Justi?ie pentru examinarea chestiunii aplic?rii m?surilor preventive la anularea sentin?ei finale. Totu?i, aceast? instan?? a l?sat n mod expres aceast? chestiune pentru a fi examinat? de c?tre Curtea de Apel ?i nu a eliberat mandate de arest. Instan?a doar a men?ionat c? reclaman?ii urmeaz? s? fie de?inu?i n continuare, f?r? a specifica dac? este vorba de arest preventiv sau orice alt? form? de priva?iune de libertate. n acela?i timp, o dat? cu anularea la 8 februarie 2010 a sentin?elor adoptate pe aceast? cauz?, reclaman?ii nu mai erau subiec?ii unei condamn?ri pronun?ate de un tribunal competent (Articolul 5 1 (a) din Conven?ie). Corespunz?tor, din moment ce Curtea Suprem? a decis c? reclaman?ii urmeaz? a fi de?inu?i, instan?a trebuia s? se refere la o prevedere legal?, pentru conformarea cu oricare alte temeiuri pentru deten?ie prev?zute de Articolul 5 1 din Conven?ie, astfel pentru a respecta principiul c? nimeni nu trebuie privat arbitrar de libertate. Totu?i, instan?a suprem? nu a recurs la nici o analiz? a chestiunii temeiurilor legale pentru justificarea deten?iei reclaman?ilor (a se vedea, a contrario, Mooren c. Germania [GC], nr. 11364/03, 82 89, 9 iulie 2009). De fapt, deten?ia continu? a reclaman?ilor a fost men?ionat? doar n partea operativ? a deciziei ?i f?r? nici un detaliu n ceea ce prive?te motivul sau scopul deten?iei respective. Mai mult ca att, instan?a a e?uat s? specifice perioada de timp pentru care urmeaz? a fi de?inu?i reclaman?ii. Potrivit materialelor cauzei, aceasta a f?cut posibil ca procuratura s? nu solicite arestarea preventiv? adecvat? pentru mai mult de 2 luni de zile. Curtea a luat not? de argumentul Guvernului, precum c? Plenul Cur?ii Supreme nu avea competen?e pentru a motiva deten?ia reclaman?ilor. Totu?i, ea a considerat c? instan?a care are competen?? de a dispune deten?ia persoanei, de asemenea, trebuie s? aib? competen?a s? justifice deten?ia, indiferent de circumstan?e. Aceasta rezult? din principiul precum c? deten?ia trebuie s? fie o excep?ie ?i c? nimeni nu trebuie s? fie de?inut arbitrar. Lipsa oric?rei justific?ri pentru deten?ia reclaman?ilor n decizia din 8 februarie 2010, face imposibil? verificarea temeiurilor prev?zute exhaustiv n Articolul 5 1. Astfel Curtea a considerat c? deten?ia reclaman?ilor n perioada 8 februarie – 19 aprilie 2010 contravine Articolul 5 1 din Conven?ie.

Curtea a constatat, de asemenea, n unanimitate, c? nu a existat violarea art. 5 3 din Conven?ie, notnd c? n decizia din 3 iunie 2010 instan?a a re?inut c? era necesar? arestarea preventiv? pe motivul c? anterior reclaman?ii s-au ascuns de la urm?rire penal? ?i instan?? de judecat? ?i era posibil? aducerea lor n fa?a instan?ei doar dup? c?utarea interna?ional? a acestora ?i faptul c? deten?ia reclaman?ilor a durat o perioda de timp relativ scurt?.

n continuare, Curtea a constatat, n unanimitate, violarea art. 5 4 din Conven?ie, notnd c? ?edin?a din 13 mai 2010 a fost fixat? pentru a examina demersul procuraturii de prelungire a arest?rii preventive a reclaman?ilor, iar procurorul a e?uat s? informeze ap?rarea despre demersul respectiv. De asemenea, nu este clar, de ce ap?rarea nu a fost informat? despre demers la 11 mai 2010, cnd acesta a fost primit de c?tre Curtea Suprem? de Justi?ie, astfel, existnd mai multe oportunit??i n acest sens.

n final, Curtea a considerat, n unanimitate, c? cererea reclaman?ilor, n partea pretinsei viol?ri a Articolului 6 2 din Conven?ie, este v?dit nentemeiat?; ?i c? nu este necesar de a examina capetele din cerere, n partea pretinsei viol?ri a Articolelor 6 2 ?i 13 din Conven?ie.

n fa?a Cur?ii, reclaman?ii au solicitat 66,000 EURO cu titlu de prejudiciu moral ?i 5,520 EURO cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

Curtea a acordat fiec?rui reclamant cte 8,000 EURO cu titlu de prejudiciu moral ?i EUR 2,000 cu titlu de costuri ?i cheltuieli.

n fa?a Cur?ii reclaman?ii au fost reprezenta?i de c?tre V. Ţurcan ?i M. Belinschi, avoca?i din Chi?in?u.